ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 79-ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

19.8.2019

Συγκρίνοντες τὰ ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα διὰ τὶς Εὐρωεκλογὲς καὶ τὶς Ἐθνικὲς Ἐκλογὲς ἔχομε νὰ παρατηρήσωμε – τὰ καθαρὰ μαθηματικὰ μᾶς δείχνουν – τὰ ἑξῆς:

1.Ἐνῷ εἰς τὶς Εὐρωεκλογὲς ἡ ἀποχὴ καὶ τὰ λευκά / ἄκυρα ἦσαν 45,70%, εἰς τὶς Ἐθνικὲς Ἐκλογὲς ἦταν 44,17%!!!!!……

Δηλαδὴ παρατηροῦμε ὅτι τότε ἐδίδετο ἡ εὐκαρία νὰ ψηφίζωνται διὰ Εὐρωβουλευτὲς καὶ ἄτομα ποὺ δὲν ἦσαν ἐπαγγελματίες πολιτικοί!!!….

2.Καὶ πέραν αὐτῶν, θὰ εἴχαμε καὶ ἀνθρώπους εἰς τὸ Εὐρωκοινοβούλιον, ὅπου λαμβάνωνται ἀποφάσεις, οἱ ὁποῖες οὐσιαστικά, σύμφωνα μὲ τὰ πραγματικὰ δεδομένα σήμερα, εἶναι μείζονος ἰσχύος, καθ’ὅτι αὐτὲς οἱ ὁδηγίες τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου, βάσει τῆς κειμένης νομοθεσίας, ἀποφασίζουν καὶ διατάσσουν καὶ τὶς τύχες τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν!!!!!……

Ἐὰν δὲ ἕνα κράτος μέλος δὲν τὶς ἐφαρμόζει, τοῦ ἐπιβάλλουν αὐστηρότατα πρόστιμα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐπωφελοῦνται ἄλλα μέλη κράτη, ποὺ ἐφαρμόζουν τὶς ὁδηγίες τοῦ ἅρματος τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης!!!!!……

Καλῶς ἤ κακῶς, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ ἀκολουθοῦμε τὸ δόγμα: «Ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν»!!!!!…

Οἱ μὴ ἐπαγγελματίες πολιτικοί, ὡς μέλη τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου, θὰ ἠδύναντο νὰ προστατεύουν πολὺ καλύτερα τὰ συμφέροντα τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ ὅ,τι οἱ κατ’ἐπάγγελμα πολιτικοί, ποὺ ἀνήκουν εἰς τὶς διάφορες φατρίες τῆς Εὐρωβουλῆς!!!!!….

3. Διαπιστώνομε τὴν μεγίστην ἀνηθικότητα τῆς κειμένης νομοθεσίας, νὰ ἑλληνοποιοῦνται ἀκόμη καὶ ἀκραῖοι – μὴ προσαρμόσιμοι πρὸς τὰ ἤθη, τὰ ἔθιμα, τὸν πολιτισμὸν τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρὰν οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἤ καὶ τὰ ἑκατομμύρια Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς, ποὺ ἔχουν διασκορπισθῆ ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον, διὰ νὰ τρώγουν το ἁλμυρὸ ψωμὶ τῆς ξενητειᾶς, νὰ μὴ δύνανται νὰ ψηφίζουν!!!!!….. ..

4. Μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ σατανικὰ φληναφήματα τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας κατώρθωσαν νὰ συσπειρωθοῦν κυρίως τὰ μεγάλα κόμματα!!!!!….

Οἱ μὲν τῆς Νέας Δημοκρατίας νὰ ἀμνηστεύουν ὅλες τὶς ἐγκληματικὲς πράξεις τῆς παρατάξεως των καὶ νὰ προσέρχωνται νὰ ψηφίζουν τὴν παράταξίν των διὰ νὰ ἐπέλθῃ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν ἐπάρατον ἀλλαγή, οἱ δὲ τοῦ Σύριζα φανατίζουν τὶς στρατίες τῶν ἀφισοκολλητῶν των καὶ τῶν συνδικαλιστῶν των καὶ μὲ τὰ γνωστὰ ἐπιχειρήματα:

«Ὁ λαὸς δὲν ξεχνᾶ τὶ σημαίνει δεξιά» καὶ ὅλα τὰ ἄλλα τρισάθλια ἐπιχειρήματά των, νὰ φανατίζουν τοὺς ψηφοφόρους των ὄχι μόνον νὰ συσπειρώνωνται ἀλλὰ καὶ νὰ δημιουργοῦν ἐλπίδες γιὰ τὴν ἐπιστροφή των διὰ νὰ διαχειρίζωνται καὶ πάλι τήν «κουτάλα»!!!!!..…..

Τοιουτοτρόπως παρατηροῦμε πολὺ ὑψηλὰ ποσοστά.

Τὰ μαθηματικά, ὅμως, βεβαιώνουν ὅτι τα ποσοστὰ αὐτῶν δὲν εἶναι ὅπως θέλουν νὰ τὰ ἑρμηνεύουν οἱ ἡγεσίες καὶ ὁ ἐσμὸς τῶν συμβούλων των, ἀλλὰ ὅπως στὸν συνημμένο πίνακα

Ἀπὸ τὸν πίνακα προκύπτει:

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 7.7.2019

Συμμετοχὴ 57,91%

Ἄκυρα-Λευκά 2,08%

Ἔγκυρα 55,83 %

100 – 55,83 = 44,17% ΑΠΟΧΗ

ΕΛΑΒΟΝ:

Ν.Δ 39,85 Χ 55,83 = 22,24%

ΣΥΡΙΖA 31,53 Χ 55,83 = 17,60%

ΚΙΝΑΛ 8,10 Χ 55,83 = 4,52%

ΚΚE 5,30 Χ 55,83 = 2,95%

ΕΛ. ΛΥΣH 3,70 Χ 55,83 = 2,06%

ΜΕΡΑ 25 3,44 Χ 55,83 = 1,92%

Λοιπὰ 8,08 Χ 55,83 = 4,51%

ΣΥΝΟΛΟΝ…………………………………55,80%

Πολλοὶ δὲ λίαν ἀγανακτησμένοι, διὰ νὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὶς λαίλαπες τῶν μεγάλων κομμάτων ἐξουσίας, ὑπερψήφισαν γιά «πλάκα» «κομματάκια» καὶ τοιουτοτρόπως εἰσῆλθον εἰς τὸ Ἐθνικὸν Κοινοβούλιον αὐτὰ τά «κομματάκια». Βρὲ ποὺ καταντήσαμε;;;;;……..
Αὐτὴ ἡ συσπείρωσις ἔφερε καὶ τὴν μείωσιν εἰς τὰ λοιπὰ κόμματα ἀπὸ 21 % εἰς τὶς Εὐρωεκλογὲς (πραγματικῶς 11,40%) εἰς 8,08 % (πραγματικῶς 4,51%) εἰς τὶς Ἐθνικὲς Ἐκλογές!!!!!.….
* ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ : https://www.fotgrammi.gr//
work/εθνικεσ-εκλογεσ-2019-παρατηρησεισ-επι-τ/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *