ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 64-«ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ ΜΥΡΙΑ (10.000) ΚΑΚΑ ΕΠΟΝΤΑΙ» ! ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ – ΜΑΣΤΙΞ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (οὐσιαστικῶς οὐδεμία μακροχρόνιος ὀρθὴ μέριμνα) ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΥΤΗΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΜΩΝ ΚΡΙΣΕΩΣ (Χαρ. Μπούσια)

(Ἄρθρον ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα μας τῆς 6.8.2015) «Δὲν ἀλλάζει ὁ ἐκλογικὸς Νόμος» ἐδήλωσεν ὁ ἁρμόδιος Ὑπουργὸς κ. Βούτσης. Θὰ ἄλλαζε μόνο εἰς τὸ τέλος τῆς τετραετίας καὶ μόνον μὲ συνταγματικὴν ἀναθεώρησιν !!! Ἄρα αὐτὴ ἡ δήλωσις μᾶς ἀφήνει νὰ συμπεράνωμεν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 64-ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΩΝ ΔΕΝ ΗΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΙΩΠΩΜΕΝ

Ἀναμφιβόλως αἱ ἡμέραι ποὺ διέρχεται ἡ Πατρίς μας εἶναι αἱ χειρότεραι. Ἄν τὴν τελευταίαν πενταετίαν ἐβαίνομεν συνεχῶς τὴν κατιοῦσαν, σήμερον ἐφθάσαμεν σχεδὸν εἰς τὸν πυθμένα… Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ τοὺς ἰθύνοντας νὰ δοῦν μὲ διαύγειαν τὴν κατάστασιν καὶ νὰ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 64-ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗΤΗΝ ;

(Ἄρθρον ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα μας τῆς 8.7.2015) Ποῖος νὰ δεχθῇ τὴν ἀλήθειαν ; Οὐδείς. Οἱ πάντες συμφωνοῦν ἢ θριαμβολογοῦν. Μακάρι, μυριάκις εἴθε, νὰ κερδίσουν οἱ Ἕλληνες τὸ δίκαιόν των. Ὅμως 62 % ΟΧΙ ἐπὶ τοῦ 62% τῶν ψηφισάντων προσδιορίζει 37% … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 64-ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ: ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ

Δημοψηφίσματα ἐπιβάλλεται νὰ γίνωνται ὄχι μόνον διὰ κρίσιμα ἐθνικὰ θέματα, ἀλλὰ καὶ διὰ σοβαρὰ κοινωνικὰ ζητήματα, ὅπως τὸ ἄρθρον 44 τοῦ Συντάγματος ρητῶς ἐπιτάσσει, καθὼς καὶ διὰ δημοσιοοικονομικά καὶ θρησκευτικὰ θέματα μὲ ἀπόλυτον πλειοψηφίαν ὄχι τῶν ψηφισάντων ἀλλὰ τῶν ψηφοφόρων, … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 64-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

  1. Ἀποτελεῖ ἱερὰν ἀπόφασίν μας νὰ τιμῶμεν μὲ ἰδιαίτερον τρόπον τοὺς ἀριστούχους τῶν Λυκείων τῆς χώρας μας, ποὺ ἐπιτυγχάνουν εἰς Σχολὰς Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων. Κάνομεν ἀρχὴν ἀπὸ ἐφέτος, τιμῶντες ὅσας καὶ ὅσους εἰσάγονται καὶ τελειώνουν τὴν Στρατιωτικὴν Ἰατρικήν. Λεπτομέρειαι εἰς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 64-Γνώρισε τὸν ἑαυτὸ σοῦ πρὶν πάθεις…

Παῦλος Κ. Τούτουζας, Καθηγητὴς- Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας H μείζων προσπάθεια τῆς σύγχρονης ἰατρικῆς ἀφορᾷ στην ἐλεύθερη ῥοὴ αἵματος στὶς ἀρτηρίες, χωρὶς ἐμπόδια, δίχως ἀθηρώματα. Νὰ εἶναι καθαρὸς ὁ ἀρτηριακὸς σωλῆνας, ὥστε νὰ εἶναι ἐλεύθερη ἡ ῥοὴ τοῦ αἵματος … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 64-ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ (22.6.2015) ΨΗΦΙΣΜΑ 

Ὁ Ἀγὼν συνεχίζεται. Ζητοῦμεν συμπαραστάτας βοηθούς – χορηγούς – συνδημιουργούς – ἐθελοντάς. Ἀγωνιζόμεθα νυχθημερόν. Οὐδεὶς Ἀγών χάνεται. Ἡ Πολιτεία ἀγνοεῖ πολλά καὶ δὲν θεσμοθετεῖ τὰ δέοντα βάσει ἀναγκῶν. Δὲν εἶναι ἠθικὸν νὰ εἰσπράτῃ ἡ Πολιτεία Φ.Π.Α. ἀπὸ τὰ προσφερόμενα εἴδη … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 64-ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Ἡ Γεν. Συνέλευσις ἐνέκρινε ἐν συνεχείᾳ ὁμοφώνως το ἀκόλουθον Ψήφισμα. ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Ἔχουν γίνει πολυετεῖς καὶ κατὰ τοὺς τελευταίους μῆνες ἐντατικοποιημένες προσπάθειες τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους γιὰ νὰ … Συνεχίζεται