ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 45 -ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΣΙΣ

Ἡ ἀδήριτος ἀνάγκη νὰ δημοσιεύσωμεν εἰς τὴν πανηγυρικὴν ἔκδοσιν, εἰ δυνατόν, καὶ ὅλα τὰ παλαιά, τὰ ὁποῖα δὲν ἦτο ἐφικτὸν νὰ δημοσιεύωνται εἰς τὰς λοιπὰς τρεῖς ἐκδόσεις, μᾶς ἐπέβαλεν, μὲ βαρυτάτην τὴν καρδίαν, νὰ περιορίσωμε τὸ μὲ ἀπεριγράπτους κόπους καὶ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 45 -ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 2010

  Προσπαθοῦμε νὰ ἀκολουθοῦμε τὰ γεγονότα συνεχῶς καὶ νὰ ἀναφερώμεθα ἐγκαίρως εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας. Τὸ εὐχάριστον εἶναι ὅτι αἱ ἀναρτήσεις μας ὄχι μόνον ἔχουν μεγάλο ἀναγνωστικὸν κοινόν, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἀναδημοσιεύονται εἰς πληθώραν ἄλλων ἱστοσελίδων, σοβαρῶν καὶ μὲ πολλοὺς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 46 – ΛΟΓΟΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ

  Η ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ 1. Ἡ Λυδία λίθος τῶν ἐναρέτων, ἐντίμων, εὐπρεπῶν, εὐσυνειδήτων καὶ μὲ ἀκέραιον χαρακτῆρα ἀνθρώπων, τῶν ταπεινῶν καὶ ἀνιδιοτελῶν ἐργατῶν εὐποιΐας καὶ ἐποικοδομητικῶς δρώντων εἶναι τὸ σέβας πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡ ἀνιδιοτελὴς ἔμπρακτος ἀγάπη … Συνεχίζεται

ΦΩΤΥΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 45 – ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΑΣ, ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ καὶ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Σεβαστοὶ πατέρες! Κύριε πρώην Πρωθυπουργέ! Κύριοι ἐκπρόσωποι τῆς Κυβερνήσεως καὶ τῆς Ἀντιπολιτεύσεως! Κύριοι ἐκπρόσωποι κομμάτων! Κύριοι Ἀρεοπαγίται! Κύριοι Πρέσβεις καὶ Διπλωματικοὶ Ἐκπρόσωποι φίλων χωρῶν Σερβίας, Γεωργίας, Οὐκρανίας, Συρίας καὶ Κούβας ! Άξιότιμε κε Ἀντινομάρχη! Κύριοι Στρατηγοὶ καὶ Ἀνώτατοι … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 45 – Μνημόνιον ὑγείας

Παῦλος Κ. Τούτουζας Καθηγητὴς – Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.) «Ἐν τῷ ἱδρώτι τοῦ προσώπου σου φαγεῖν τὸν ἄρτον σου», ἄσκησις καὶ διατροφή, οἱ δύο κατευθυντήριες συμβουλὲς διὰ νὰ ἔχῃς ἔτη βίου πολλὰ καὶ εὐτυχῆ. Μὲ τὴν ἄσκησιν ἀποφεύγεις … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 45 – ΚΑΤΩΧΥΡΩΜΕΝΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

1. Ἡ μεγίστη ἠθικὴ κρίσις, ποὺ μᾶς ἔχουν συστηματικῶς καλλιεργήσει αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις διὰ τῶν δοτῶν ὀργάνων των, μᾶς ὡδήγησε καὶ εἰς τὴν οἰκονομικὴν κρίσιν, τουτέστιν μᾶς κατήντησαν εἰς τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου. Οὕτω ἠχρειώθησαν τόσον πολὺ οἱ ὑπηρετοῦντες εἰς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 45 -ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ; *

Εἰς ἕνα βιβλίον μὲ τίτλον «Σκυλάνθρωποι» (Δημ. Μοσχοπούλου) εἶναι καταγεγραμμένη ἡ ἐνδιαφέρουσα ἀφήγησις μιᾶς Ἑλβετίδος, ἡ ὁποία ἐπεξηγεῖ διατί οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ γενικώτερον οἱ ξένοι, συμπεριφέρονται μὲ ἐλεεινὸν τρόπον κατὰ τῶν Ἑλλήνων. Ἡ κοπέλλα ἀναφέρεται εἰς κάποιον πλούσιον θεῖον της, … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 45 -ΤΟ ΕΝΙΑΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ἀριστοτέλης Παύλου Φιλόλογος, ἐ. Λυκειάρχης Ἡ συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ παραμένει ζωντανὴ εἰς τὰς παραδόσεις τῆς φυλῆς. Ἡ προχριστιανικὴ γνῶσις ἀπαντᾶται καὶ εἰς τὰ συγγράματα τῶν σοφῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Συνεχισταὶ τῶν πρὸ Χριστοῦ ἡρώων τοῦ Ἔθνους, οἱ τῆς Ἑλληνικῆς-Βυζαντινῆς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 45 – Η ΧΩΡΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΩΝ

Μὲ ἀφορμὴ τὶς ἀποκαλύψεις Γιοῦνκερ διὰ τὸν Γ. Παπανδρέου Η ΧΩΡΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΩΝ 13 Ὀκτωβρίου 2010* Εἰς καμμίαν δημοκρατίαν ὄχι μόνον τοῦ ἀνεπτυγμένου, ἀλλὰ καὶ τοῦ περιθωριακοῦ καπιταλισμοῦ οἱ πλάσται, οἱ δημιουργοί, ὁ πρωταγωνιστὴς ἑνὸς προτύπου διαφθορᾶς δὲν θὰ … Συνεχίζεται