ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΙ

Posted on

Πέραν τῶν πνευματικῶν βοηθειῶν, πασχίζομεν νὰ εὑρίσκωμεν λίαν εἰδικὰς εὐνοϊκὰς προσφορὰς καὶ νὰ ἀγοράζωμεν μερικὰ τρόφιμα καὶ λοιπὰ ἀγαθά, διὰ νὰ ἐνισχύωμεν κυρίως ἄκρως δεινοπαθοῦντας Ἕλληνας, διότι «εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων» (Τιμ. Α 5,8). Μακάρι νὰ εἴχαμε δυνατότητα νὰ βοηθῶμεν ὑλικῶς […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΡΗΣΕΙΣ – ΛΑΪΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ

Posted on

      Ἔχεις τὸ Σταυρὸ στὰ στήθια; Ἔχεις τὸν Χριστὸ βοήθεια. Ὅταν κάνεις τὸν Σταυρό σου, ἔχεις φίλο τὸν ἐχθρό σου. Σταυρωμένο ψωμί, γλύκα στὸ στόμα καὶ στὴν ψυχή. Μαξιλάρι μὲ Σταυρό, φέρνει ὕπνο ἐλαφρό. Σταύρωνα καὶ πήγαινα, φορτωμένος γύριζα. Σπεῖρε σταυρωμένο σπόρο, νὰ μικρύνει τὸ κατώϊ. Μαντρὶ σταυρωμένο, γάλα πλημμυρισμένο. Δὲν τὸ βάνει […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ ΜΕΧΡΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΟΥΝ ΟΛΟΙ

Posted on

  1. Εἰς ὅλους τοὺς φίλους, οἱ ὁποῖοι λαμβάνουν τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ ἔχουν τὴν εὐχέρειαν, τὸν ζῆλον καὶ τὴν σφοδρὰν ἐπιθυμίαν νὰ ἐπισκέπτωνται τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, τὸ Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους & Φωτεινή Γραμμή καὶ τὸ Twitter: @PANEL_TAMA δίδομεν κατωτέρω μίαν εὐκαιρίαν. 2. Δυστυχῶς εἴμεθα μία μικρὰ στέρνα […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-«ΞΕΡΑΜΕΝΑ ΧΕΡΑΚΙΑ» ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΑ ΜΙΚΡΟΤΕΜΑΧΙΑ(«PELLETS») * 11.12.2015 ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Posted on

Κύριοι Ὑπουργοί, Βουλευταί, Περιφερειάρχαι καὶ Δήμαρχοι, 1. Εἴμεθα εἰς τὸ μέσον τοῦ χειμῶνος. Ἄς μὴ ἔχωμεν καὶ ἐφέτος ἀφ᾽ ἑνός εἰς τὰ σχολεῖα παιδάκια μὲ παγωμένα χέρια καὶ ἀφ’ἑτέρου ἐγκληματικὴν σπατάλην ἀπὸ τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους, οἱ ὁποῖοι ὑπερθερμαίνουν τὰ γραφεῖα καὶ ἀνοίγουν καὶ τὰ παράθυρα, διὰ νὰ μὴ ὑποφέρουν ἀπὸ τὴν ζέστην. Εἶναι μέγιστον κρῖμα […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66 – ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΟΣ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (Α.Μ.Α.)

Posted on

29.12.2015 Ζητῶμεν δεκαμελῆ Ἐπιτροπὴν Συντονισμοῦ διὰ νὰ μεριμνᾶ τὴν ἔνταξιν τῶν ἀστέγων, ὅταν ἔχωμεν προσφορὰς καὶ διὰ συνεργασίαν μὲ κοινωφελεῖς φορεῖς διὰ τὸν ἴδιον σκοπόν. Τὸ ζήτημα εἶναι κατεπεῖγον. «Ἐν τῷ ἅμα καὶ τὸ θάμα», λέει ὁ λαός. • Πόσοι καὶ ποῖοι εἶναι οἱ ἄστεγοι ; (Κατὰ πληροφορίας μας ἀνέρχονται εἰς 360). Πολλαὶ ὑπηρεσίαι ἔχουν […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66- Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Posted on

ἔδωσεν τὴν 25.1.2016 συνέχειαν εἰς τὸ θέμα. Λαβὼν δὲ ἀφορμήν, διὰ μίαν ἀκόμη φοράν «ξιφούλκησε» ὑπὲρ τοῦ ἀνεκπληρώτου Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη. Ὁ ὑπέρμαχος τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου Πίστεως, τῆς ἀκεραίας Πατρίδος καὶ τῆς ἀδιαφθόρου Οἰκογενείας Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος τάσσεται ἀναφανδὸν καὶ πάλιν ὑπὲρ τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-ΣΑΤΑΝΙΚΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ * Quo Vadis ; ΠΡΟΣ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΜΠΗΙΑ ; ; ;

Posted on

Δὲν ἀρκοῦν αἱ διαμαρτυρίαι. Πταίομεν καὶ ἡμεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐψηφίσαμεν (ὅσοι ἐψηφίσαμεν ἀθέους/ἀμοραλιστάς).Ὅμως τώρα ἔχομεν δύο ἐπιλογάς: α) Δημοψήφισμα ἐπὶ ἴσοις ὅροις διὰ τὴν κατάργησιν τοῦ συμφώνου συμβιώσεως. β) Ἀγῶνα διὰ κοινοβουλευτικὴν πλειοψηφίαν ἢ συμμαχίαν πολιτικῶν κινημάτων/κομμάτων πρὸς κατάργησιν τοῦ συμφώνου συμβιώσεως ὁμοφύλων ζευγαριῶν… 14.12.2015 1. Ἔχομεν τονίσει κατὰ κόρον ὅτι οἱ ἰθύνοντες πασχίζουν νὰ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-Ἡ γυναῖκα σὲ ὥριμη ἡλικία

Posted on

Παῦλος Κ. Τούτουζας, Καθηγητὴς- Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας Εἶσαι ἀκόμη νέα καὶ βαδίζοντας ἔχεις φτάσει στὴ γωνία γιὰ νὰ πάρῃς πιὰ τὸ δρόμο τῆς ἀπολαβῆς τῶν μέχρι τοῦδε ἐπιλογῶν καὶ ἔργων. Ὅμως οἱ ὁρμονικὲς ἀλλαγὲς τῆς ἐμμηνόπαυσης συνοδεύονται ἀπὸ αὐξησι τοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου καὶ ἀπὸ μία προοδευτικὴ ἀφαλάτωσι τῶν ὀστῶν, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΑΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ :ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Posted on

Ἀρχικῶς προσέφερεν τὰς πολυτιμοτάτας ὑπηρεσίας του ἀκόμη καὶ εἰς χειρωνακτικάς – τεχνικὰς ἐργασίας ἀναρτῶν ράφια καὶ ταξινομῶν τρόφιμα καὶ λοιπὰ ἀγαθὰ διὰ τὰς ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας. Ὁ ἀκάματος καὶ ἄκρως ἀνιδιοτελὴς ἐθελοντής μας ἦτο τόσον ταπεινόφρων, ποὺ δὲν μᾶς ἔλεγεν ποτὲ τί ἐσπούδασεν καὶ ποῦ ἠργάζετο καὶ ἀνεδεικνύετο καθημερινῶς ὡς πρότυπον ταπεινοφροσύνης, ἀκεραίου ἤθους ἐργασίας, εὐπρεπείας […]