Η «Φωτεινή Γραμμή¨κυκλοφορεί είς 60.000 αντίτυπα ανά τρίμηνον και αποστέλλεται δωρεάν, τιμής ένεκεν, εις ιδιωτικές και δημόσιες βιβλιοθήκες.

Έχει προκαλέσει τον θαυμασμόν και τον έπαινον, όχι μόνον των Ελληνοφώνων Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων, αλλά και αυτού του μακαριστού Πατριάρχου Μόσχας κ.Αλέξιου, καθώς και προσωπικοτήτων του εσωτερικού και του εξωτερικού.

«Φωτίζει πάντα μὲ ἄπλετο φῶς κάθε στιγμή»

 Α. Εἶναι τὸ μοναδικὸν περιοδικὸν τῆς ὑφηλίου, τὸ ὁποῖον ἐκδίδεται εἰς 60.000 ἀντίτυπα καὶ ἀποστέλλεται δωρεὰν παντοῦ, παρ΄ ὅλες τὶς ἀπαγορευτικὲς γιὰ τὴν κυκλοφορίαν τῶν ἰδεῶν αὐξήσεις τῶν τελῶν ΕΛΤΑ.

 

Αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις ἀπὸ ἰδιοτέλειαν πασχίζουν νὰ ἐκποιήσουν καὶ τὰ ΕΛ.ΤΑ, διὰ νὰ μὴ παραμείνῃ τίποτα εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος, παρὰ μόνον ὁ συρφετὸς καὶ οἱ ὀρδὲς τῶν ἀφισοκολλητῶν καὶ τῶν συνδικαλιστῶν τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης παρατάξεως, διὰ νὰ στενάζῃ ὁ βαρύτατα φορολογούμενος φτωχὸς Ἑλληνικὸς λαός!!!…

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ:

Α1) Διευκρινίζομε ὅτι τὸ ἔνθετον, τὸ ὁποῖον συναποστέλλομε μὲ τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή», δὲν εἶναι ταχυπληρωμή.

Εἰς τὸ περιεχόμενον αὐτοῦ τονίζομε ἐπιγραμμματικῶς τοὺς σκοπούς, δραστηριότητες καὶ προοπτικὲς τῶν φορέων μας καὶ τοιουτοτρόπως διευκολύνομε τοὺς φίλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι πασχίζουν, ὡς πρεσβευταὶ καὶ ἀπόστολοι τῶν ἰδεῶν μας, νὰ φωτοτυποῦν διάφορα θέματα τοῦ περιοδικοῦ μας, διὰ νὰ διαφωτίζουν τοὺς ἀγαθοπροαίρετους ἀνθρώπους. Τώρα οἱ φίλοι ἔχουν ὅλα τὰ ἐπὶ μέρους στοιχεῖα εἰς αὐτὸ τὸ ἔνθετον, ὁπότε δύνανται νὰ τὸ φωτοτυποῦν ἢ νὰ μᾶς ζητοῦν πολλὰ καὶ νὰ τὸ διαδίδουν παντοῦ!!!…

 

Α2) Ὅσοι δὲ συνειδητοποιοῦν ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην νὰ μᾶς συντρέχουν οἰκονομικῶς, διὰ νὰ δυνάμεθα, νὰ ἐπιβιώνωμε καὶ νὰ ἐπεκταθοῦμε, δύνανται νὰ χρησιμοποιοῦν τὴν ταχυπληρωμήν. Θὰ ἀποτελέσῃ ἕνα βάλσαμον δι΄ ἡμᾶς καὶ θὰ τονώνεται τὸ ἠθικὸν τῶν ἐθελοντῶν καὶ ἰδεολόγων, μελῶν, συνεργατῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν τῶν φορέων μας!!!…

 

Α3) Ἡ ἄκρα ἰδεολογία, διαφάνεια καὶ ἀνιδιοτέλεια μᾶς ὁδηγεῖ νὰ καταργήσωμε  ἀκόμη καὶ τὴν πενιχρότατην ἐτήσιαν συνδρομὴν τῶν πέντε (5) Εὐρὼ διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ὅλων ἐκείνων τῶν μελῶν ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ καταβάλλουν ἔστω καὶ τὰ 5 Εὐρώ!!!…

 

Ἄλλωστε καὶ ὅλη ἡ πρὸς τοῦτο γραφειοκρατία κοστίζει ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει πολὺ περισσότερα ἀπ΄ ὅ,τι εἶναι ἡ ἀξία τῶν 5 Εὐρώ.

 

Α4) Οἱ παραλῆπτες τῶν ἠλεκτρονικῶν μηνυμάτων μας πρέπει, βάσει τοῦ Κανονισμοῦ GDPR (ΕΕ) 2016/679, νὰ μᾶς ἐπιβεβαιώσουν ὅτι ἐπιθυμοῦν νὰ λαμβάνουν μηνύματά μας.

 

Ἐπίσης οἱ παραλῆπτες τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» ἐπιβάλλεται νὰ μᾶς ἐνημερώνουν διὰ ἀλλαγὲς διευθύνσεών των μὲ τοὺς σωστοὺς ταχυδρομικοὺς κώδικας, κ.λπ. (ἐσχάτως οἱ ἀχρεῖοι τῶν ΕΛ.ΤΑ. ἄλλαξαν πολλοὺς ταχυδρομικοὺς κώδικας καὶ ἀπαιτοῦν νὰ ἐνημερωθοῦμε μόνον ἀγοράζοντες τὸ σχετικὸν CD πρὸς 1.000 Εὐρώ – τὰ ὁποῖα δὲν μᾶς περισσεύουν, διότι στενάζομε καθημερινῶς κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων).

Ἀποροῦμε καὶ ἐξιστάμεθα διατὶ οἱ φίλοι – παραλῆπτες δὲν μᾶς ἐνημερώνουν δυστυχῶς διὰ ἀλλαγὲς διευθύνσεὼν των καὶ λοιπά.

Κάθε δὲ ἐπιστροφὴ περιοδικοῦ μας μᾶς ὑποχρεώνει νὰ τὰ φορτωνώμεθα εἰς τὸν ὦμον μας (καθότι στερούμεθα παντελῶς καὶ τροχοφόρου)!!!…

Ἄς δείξουν ἐπιτέλους κατανόησιν οἱ φίλοι παραλῆπτες τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ ἄς μᾶς ἐνημερώνουν διὰ ὁποιαδήποτε ἀλλαγὴν τῶν στοιχείων των.

 

Β) Ἐξ αἰτίας ὅλων αὐτῶν τῶν προβλημάτων, οἱ περισσότεροι τῶν ἐκδοτῶν ἀνέστειλαν ἤ περιώρισαν τὶς ἐκδόσεις των. Ἐμεῖς ἀγωνιζόμεθα μέ «νύχια καὶ μὲ δόντια», μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀντεπεξέλθωμε κάτω ἀπὸ τὶς ἀπερίγραπτες καὶ ἀνυπόφορες σατανικὲς ἀντιξοότητες!!!…

 

Γ) Ἡ «Φωτεινὴ Γραμμή» εἶναι τὸ μόνον Μ.Μ.Ε, τὸ ὁποῖον λέγει τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους.

Δὲν χρησιμοποιεῖ τὴν ξύλινην γλῶσσαν τῆς τρισάθλιας διπλωματίας, τὴν ψεύτικην γλῶσσαν τῶν πολιτικῶν, τὴν ξύλινην τῶν φαρισσαίων καὶ γραμματέων, τῶν ἰησουιτῶν, τῶν θεατρίνων – σοδομιτῶν, ἀλλὰ τὴν ὠμὴν διαυγῆ γλῶσσαν τῆς ἀληθείας.

Ἀγωνιζόμεθα νὰ παραμείνωμε πιστὰ μέλη τῆς μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καὶ πασχίζομε νὰ δικαιολογοῦμε ἀκόμη καὶ τὰ ἀδικαιολόγητα – ἀκόμη καὶ αὐτὰ ποὺ εἶναι κραυγαλέα καὶ ἀπομακρύνουν τοὺς ταπεινοὺς καὶ εὐλαβεῖς τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος!!!…

Ὅμως πρέπει νὰ ἐφαρμόζωμε τὸ ἀπόφθεγμα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: «Τὰ δημοσίως γενόμενα καὶ τὸν λαὸν σκανδαλίζοντα ταῦτα καὶ ἐλέγχομεν».

Θηριομαχοῦμε ἐναντίον τῶν διπόδων «δηλητηριωδῶν ὄφεων» (μαρξιστῶν, σιωνιστῶν, ἀθέων, ἐμφορουμένων μὲ ἀνθελληνικὲς συμπεριφορές)!!!…

Πασχίζομε παντοιοτρόπως νὰ ὑπερασπιζώμεθα ὄχι μόνον τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς μας ἀλλὰ καὶ τοὺς θεσμοὺς καὶ τὰ σύμβολα τῆς ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας – Πολιτείας καὶ ἐν γένει τοῦ πολιτισμοῦ διὰ νὰ παραμένωμε ἑνωμένοι καὶ συντεταγμένοι διὰ νὰ μὴ παρασύρεται ὁ ἀδαὴς λαὸς εἰς τὸ χάος!!!… Εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν καθιστάμεθα ἐλεγκταὶ ἀλλὰ ὄχι ἐκπωματισταί, παρ’ ὅλον ὅτι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς προτρέπει:

 

Α. «Βλέπετε τοὺς κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε τὴν κατατομήν». (Φιλιπ. 3, 2).

Β. «καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἒργοις τοῖς ἀκάρποις τοῡ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε» (Ἐφεσ. 5, 11).

 

Γ. «διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγώ εἰσδέξομαι ὑμᾶς» (Κορινθ. Β’,  στ,17).

 

Δ. «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἤ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζεται  ὑμῖν παρ΄ὅ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω» (Γαλάτας 1, 8).

 

Ε. «Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πράξ. 5, 29).

 

Πληθώρα ἄλλων χωρίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἀλλὰ καὶ διδασκαλίας τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ὀρθοδοξίας μας περιττόν νὰ τὰ ἐπαναλάβωμε.

 

Γινόμεθα, δυστυχέστατα, σωματικὰ καὶ ψυχικὰ ράκοι, ὅταν ἀκούομε τοὺς ἄθεους, τοὺς ἀμοραλιστάς, τοὺς ἀντίχριστους νὰ διασύρουν τὴν μητέρα Ἐκκλησίαν, τόσον βαναύσως, ἀναφέροντες ἄκρως τρισάθλιες συμπεριφορὲς τῶν πνευματικῶν ταγῶν τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Ἐὰν μᾶς καθύβριζαν τὴν σαρκικὴν μητέρα μας μὲ τὶς πλέον βρώμικες καὶ τρισάθλιες ἐκφράσεις, δὲν θὰ αἰσθανόμεθα τόσον πολὺ ἄσχημα, ὅσον μὲ τὸ νὰ καθυβρίζεται ἡ πνευματικὴ μητέρα μας καὶ ἡ ἄμωμος Ὀρθοδοξία μας.

 

Ἀλλὰ καὶ αὐτὸ μᾶς τὸ προεῖπε ὁ Θεάνθρωπος:

«Οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων• ἀνάγκη γάρ ἐστιν ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα• πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾿ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται» (Ματθ. 18, 7).

 

Ὅταν ὅμως οἱ Ἅγιοι Πατέρες δὲν θέλουν νὰ συνετίζωνται ἀλλὰ συνεχίζουν νὰ κατασκανδαλίζουν ὁλόκληρην τὴν κοινωνίαν, δὲν ἐπιτρέπεται ὅλος ὁ κόσμος νὰ τὸ ἔχῃ κοινὸν μυστικὸν καὶ ἐμεῖς νὰ συνεχίζωμε νὰ προσπαθοῦμε νὰ τὸ ἔχωμε «κρυφὸ καμάρι». Παρ’ὅλον ποὺ αὐτὸ τὸ μαρτύριον τῆς συνειδήσεως εἶναι ἄκρως ἀνυπόφορον!!!…

 

Διὰ τοῦτο γινόμεθα λίαν δυσάρεστοι εἰς τοὺς ἰθύνοντας, οἱ ὁποῖοι παντοιοτρόπως μᾶς πολεμοῦν λυσσαλέα, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν!!!…

 

Ὅμως ἡ ἐλπίδα ἀποθνήσκει τελευταία. Δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ δίδωμε ἀφορμὲς εἰς τοὺς ἄθεους, ἀντίχριστους, ἐξωμότες γενίτσαρους τοῦ πνεύματος νὰ διασύρουν τὴν μητέρα Ἐκκλησίαν. Κάνομε περαιτέρω ἰώβειον ὑπομονὴν καὶ δὲν θέλομε νὰ ἀναφέρωμε ἄλλα ἀδιάσειστα στοιχεῖα, εὐελπιστοῦντες ὅτι θὰ πρυτανεύσῃ ἡ σύνεσις καὶ θὰ δεχθοῦν τόσον ὁ Μακαριώτατος ὅσον καὶ οἱ περὶ αὐτὸν ἄλλοι συνοδικοὶ νὰ καταδεχθοῦν νὰ μᾶς καλέσουν εἰς καλόπιστον διάλογον καὶ νὰ μὴ μᾶς ἀναγκάσουν νὰ ἔλθουν ὅλα εἰς τὴν ἐπιφάνειαν, ἐφαρμόζοντες τὸ γραφικόν:«Τότε προσελθὼν αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε˙ Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις;(;;…)

Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς˙ οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις, ἀλλ΄ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά»(Ματ. 18,21-22).

Μακάρι, ἀπείρως μακάρι, νὰ μᾶς φωτίσῃ ὁ Θεὸς νὰ συνεννοηθοῦμε καὶ νὰ συνεργασθοῦμε πρὶν αὔριο εἶναι πολὺ ἀργά.

 

Εἴθε, μυριάκις εἴθε, ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἀξιώνῃ καὶ νὰ μᾶς τὰ φέρῃ κατ’εὐχὴν καὶ νὰ δυνάμεθα νὰ ἐκδίδωμε τήν «Φωτεινὴ Γραμμή» ὄχι μόνον εἰς 60.000 ἀντίτυπα ἀλλὰ καὶ εἰς πολλαπλάσια, διὰ νὰ διαφωτίζωμε καὶ τὰ 120.000.000 Ἑλλήνων τῆς διασπορᾶς ποὺ εἶναι ἀπὸ τοὺς πάντας ἄκρως ἐγκαταλελειμμένοι καὶ νὰ δημιουργοῦμε καὶ Φιλέλληνες.

Καὶ νὰ δυνάμεθα καὶ ἐμεῖς νὰ ἀναφωνοῦμε Φιλέλληνες, σώσατε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες!!!…

Τεύχος 74