ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 54-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΤΟ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΑΝΑΡΓΥΡΟ «ΣΠΟΥΡΓΙΤΑΚΙ» (+14.1.2013)

1. Εἰς ἔγχρωμον φωτογραφίαν εἰς τὸ τέλος τοῦ τεύχους, εἰκονίζεται μὲ τὰ «δεκανίκια», καὶ κουβαλᾶ «δισάκι», τὸ βάρος τοῦ ὁποίου ἦτο μεγαλύτερον ἀπὸ τὸ βάρος τοῦ σώματός του. 2. Μέλος μας ἀπὸ τὰ Ἱδρυτικὰ καὶ ἐνεργά, ἦτο πρῶτος πάντοτε εἰς … Συνεχίζεται

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΙΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ

ὑπὸ Ἀνδρέα Καψάλη, συν/χου ὑπαλλήλου τῆς Ἐθνικῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας. Ὅταν ὁραματιζόμεθα τὸ μέλλον καὶ χαράσσομε τὴν πορεία τῆς χώρας πρὸς τὸ 2020, κάνοντες προγράμματα καὶ θέτοντες στόχους, δὲν ἠμποροῦμε νὰ μὴ κάνωμε λόγο καὶ νὰ μὴ ἀναφερθῶμε εἰς τοὺς τομεῖς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 54-Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Κληρονομιά. Ἀρχαῖαι ἑλληνικαὶ παροιμίαι Τὸ ἀπαύγασμα τῆς ἑλληνικῆς σοφίας διαχρονικῶς εἰς ὀλίγας σειράς.

  Ἄμμον θαλάσσης κοφίνῳ ζητεῖς μετρεῖν. Προσπαθεῖς νὰ μετρήσῃς μὲ κοφίνι τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης. (ἤ διαφορετικῶς: ὡσὰν τὸν ἄμμον τῆς θαλάσσης…) Ἀνδρὸς κακῶς πράσσοντος ἐκποδὼν φίλοι: Ἐπὶ τῶν ἐν κακοῖς παρεωρωμένων ὑπὸ τῶν πάλαι φίλων. Τὸν ἄνθρωπον, ποὺ κακοπαθαίνει, … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 54-Μέγας Ἀλέξανδρος, αἱ τρεῖς τελευταῖαι του ἐπιθυμίαι

Eὑρισκόμενος εἰς τὰ πρόθυρα τοῦ θανάτου, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος συνεκάλεσε τοὺς στρατηγούς του καὶ τοὺς ἐκοινοποίησε τὰς τρεῖς τελευταίας ἐπιθυμίας του: 1. Να μεταφερθῇ το φέρετρόν του εἰς τοὺς ὤμους ἀπὸ τοὺς καλύτερους ἰατροὺς τῆς ἐποχῆς. 2. Τοὺς θησαυροὺς ποὺ … Συνεχίζεται

Μαχάτμα Γκάντι, σύμβολον τῆς κοινωνιολογίας καὶ τῆς φιλοσοφίας.

  1. Ὁ Μοχάντας Καραμτσάντ Γκάντι (γνωστὸς καὶ ὡς Μαχάτμα, ποὺ εἰς τὰ σανσκριτικὰ σημαίνει Μεγάλη Ψυχή- Γκάντι) ἦτο Ἰνδὸς πολιτικός. Ἔπαιξεν τὸν σπουδαιότερον ρόλον διὰ τὴν ἰνδικὴν ἀνεξαρτησίαν, ἐμπνευστὴς τῆς μεθόδου παθητικῆς ἀντιστάσεως χωρὶς τὴν χρῆσιν βίας ἔναντι τῶν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 54-ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΙ ΔΙΑΠΛΟΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΕΡΝΙΧ ΤΑ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΑ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΖΗΛΟΦΘΟΝΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ

Δυστυχῶς τὴν ὡραιοτάτην χώραν τοῦ κόσμου, τὴν Ἑλλάδα μας, καὶ τὸν πλέον φιλότιμον, εὔσπλαγχνον, ἔντιμον, προοδευτικόν, φιλόδοξον καὶ εὐφυῆ λαὸν τῆς ὑφηλίου, τοὺς Ἕλληνας, προσπαθοῦν συστηματικῶς αἱ καταχθόνιαι σκοτειναὶ δυνάμεις διὰ τῶν τυφλῶν ὀργάνων των, ἐξωμοτῶν, δοτῶν, ἀνικάνων καὶ φαύλων … Συνεχίζεται

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΤΟ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΑΝΑΡΓΥΡΟ «ΣΠΟΥΡΓΙΤΑΚΙ» (+14.1.2013)

1. Εἰς ἔγχρωμον φωτογραφίαν εἰς τὸ τέλος τοῦ τεύχους, εἰκονίζεται μὲ τὰ «δεκανίκια», καὶ κουβαλᾶ «δισάκι», τὸ βάρος τοῦ ὁποίου ἦτο μεγαλύτερον ἀπὸ τὸ βάρος τοῦ σώματός του. 2. Μέλος μας ἀπὸ τὰ Ἱδρυτικὰ καὶ ἐνεργά, ἦτο πρῶτος πάντοτε εἰς … Συνεχίζεται