ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 48 – Ψηλὸς καὶ ὑγιὴς

Παῦλος Κ. Τούτουζας Καθηγητὴς – Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.) Ἄλλο ἡ Κατοχὴ τὴν δεκαετία τοῦ 1940 καὶ ἄλλο τὸ 2010, παρὰ τὴν κρίσι, ποὺ περνᾶμε. Τότε ἄνδρες καὶ γυναῖκες ἦσαν πιὸ κοντοί, ἐνῷ σήμερα ἔχουν ψηλώσει ἀρκετά, συμβάλλει … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 49 – ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 12.1.2011

Ὅπως ἔχομεν ἀναφέρει καὶ εἰς τὸ τεῦχος μας ὑπ’ἀριθμ. 46, ἡ ἐκδήλωσίς μας εἶχεν τεραστίαν ἐπιτυχίαν. Τόσον πολὺ ἐνεθουσιάσθησαν οἱ φίλοι, ὥστε παρέμειναν ὄρθιοι μέχρι τὴν 22.30 (νύκτα, μὲ καταιγίδας καὶ ἀπεργίας μετρό καὶ ἠλεκτρικοῦ), παρ’ὅλον ὅτι κανονικῶς ἐτελειώναμε τὴν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 49 – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2011

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

Ὅπως κάθε ἔτος, καὶ ἐφέτος ἐπρογραμματίσαμε Κατασκηνώσεις ὀρφανῶν καὶ πτωχῶν παιδιῶν. Λόγῳ τῆς ἐφετινῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, περιωρίσθημεν μόνον εἰς τὰς θέσεις, ποὺ μᾶς ἔδωσεν ὁ Δῆμος Ἀθηναίων εἰς τὸν Ἅγιον Ἀνδρέαν. Τοῦτο ἐπετεύχθη μὲ πολὺ μεγάλη δυσκολίαν, διότι μὲ τὴν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 49 -ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΙ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

  1. Παρὰ τὰς τεραστίας δυσκολίας, ποὺ διέρχεται ἡ πατρiς μας, μὲ ἀποτέλεσμα, ἀφ’ἑνὸς μὲν τὸν εἰς τὸ ἐλάχιστον περιορισμὸν τῶν δωρεῶν, ἀφ’ἑτέρου δὲ τὴν εἰς τὸ ἔπακρον αὔξησιν τῶν ἀναγκῶν, συνεχίζομεν. Μετὰ τοὺς περίπου 65.000 τόννους ἀγαθῶν, ποὺ ἔχομεν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 49 – ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΡΑΓΜΑΤΕΥΘΗΜΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ) Παρὰ τὴν νυχθημερὸν ἀπασχόλησίν μας μὲ τὰς διαφόρους κοινωνικὰς καὶ πνευματικάς μας δραστηριότητας, ἠγωνίσθημεν καὶ κατὰ τὸ διαρρεῦσαν ἔτος 2011 νὰ δώσωμεν τὸ «παρόν» εἰς τὰ καυτὰ γεγονότα τοῦ ἔτους. ΕΙΣ ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΛΟΦΩΝΕΣ ΔΟΞΗΣ ΘΑ ΗΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΗΜΑΣΤΑΝ, ΚΑΙ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 49 – ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΣΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ (Βίοι παράλληλοι Φιλελλήνων καὶ Ἑλλήνων ἰθυνόντων)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Προφορικῶς καὶ γραπτῶς ἔχομεν ἀναφερθῆ ἐπανειλημμένως διὰ τὴν ἄκρως ἀχαρακτήριστον καὶ ἀπαράδεκτον συμπεριφορὰν Ἑλλήνων ἰθυνόντων τῆς πολιτεια- κῆς, πολιτικῆς, πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας, ὡς π.χ. τεύχη 41 σελ. 17 & ἐφεξῆς, 42, σελ. 38-66. 2. Εἰς τὴν «Φωτεινὴν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 49 – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ (Ἱστορία, γλῶσσα, παιδεία, οἰκογένεια)

Ἕνας «μεγαλόσχημος» πολιτικὸς ὡμίλησεν ἐνώπιον τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου καὶ εἶπεν πολλά. Ἀνεφέρθη καὶ εἰς τὸν πολιτισμόν. Εἶπεν δηλαδὴ ὅτι ἐνδιαφέρεται νὰ γίνῃ κτῆμα τοῦ λαοῦ. Ἄρα διεπίστωσεν ἐλλείψεις. Ἡ διαπίστωσις αὐτὴ πάντως εἶναι κοινή-διάχυτος εἰς ὅλους μας. Προκύπτει ὅμως τὸ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 49 – Κραυγὲς καὶ Ψίθυροι…

Μία ἡμέρα, ἕνας σοφὸς Ἰνδιάνος ἔκανε τὴν παρακάτω ἐρώτησι στοὺς μαθητές του: ”Διατί οἱ ἄνθρωποι οὐρλιάζουν, ὅταν ἐξοργίζονται;” ”Διότι χάνουν τὴν ἠρεμία τους” ἀπήντησε ὁ ἕνας. ”Μὰ διατί πρέπει νὰ ξεφωνίζουν, παρ᾿ ὅτι ὁ ἄλλος εὑρίσκεται δίπλα τους;” ξαναρωτᾶ ὁ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 49 – ΕΠΕΤΕΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

  Ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου δημοσιεύομεν κατωτέρω ρήσεις διαφόρων ξένων προσωπικοτήτων διὰ τὴν ἀνδρείαν τῶν Ἑλλήνων, εἰς μνήμην τῶν πεσώντων καὶ πρὸς παραδειγματισμὸν τῶν νεωτέρων, καθὼς καὶ μία πολὺ συγκινητικὴν σχετικὴν ἱστορίαν. ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑ ΡΗΣΕΩΝ ΞΕΝΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 49-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  1. Ὅπως ἔχομεν ἐπανειλημμένως ἐκτενέστατα ἀναπτύξει, ἡ ἄκρως ἀνυπόφορος οἰκονομικὴ κρίσις, ποὺ διερχόμεθα, εἶναι ἀρχὴ ὠδίνων καὶ ἀπόρροια τῆς ἠθικῆς κρίσεως, τὴν ὁποίαν μᾶς καλλιεργοῦν φαῦλοι, ἀνίκανοι, διεφθαρμένοι, ξενοκίνητοι, ἀνεγκέφαλοι καὶ ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων πολιτικοὶ τὰ τελευταῖα 35 … Συνεχίζεται