ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (ΜΝΗΜΗ 22 ΜΑΪΟΥ)

Ὁ βίος του συνοπτικῶς Ἐγεννήθη τὸ 1789 καὶ ἀνετράφη εἰς Ἀροανίαν Καλαβρύτων. Διὰ νὰ μὴ πληρώνῃ φόρους διὰ τὸ σανδαλοποιεῖον του, ἰσχυρίσθη ὅτι ἦτο μωαμεθανός, χωρὶς νὰ περιτμηθῇ. Συναισθανθεὶς τὴν ἄρνησίν του, ἐπέστρεψεν ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅπου κατέφυγεν ἐπὶ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-Βασιλεύει τὸ ἀγκάθι

Βασιλεύει τὸ ἀγκάθι (Ἀπόσπασμα : «Ἡ πολιτική») Μακαριστοῦ τ. Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου (Καντιώτη)     Σημείωσις ἐκδότου Τὸ παρὸν λίαν σπουδαῖον ἀπόσπασμα τὸ δημοσιεύομεν λόγῳ τοῦ λίαν ἐπικαίρου θέματος, καθὼς καὶ διὰ τὴν ἐπανάληψιν τῶν ἰδεωδῶν ὑψίστης ἀξίας τοῦ εἰς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 64-ΕΓΚΩΜΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΝ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ

Βασίλισσα τῶν Οὐρανῶν, Παντάνασσα Κυρία Κάνε τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους μας, πάντων παρηγορία. Στὴν Παναγιὰ Ὁδηγήτρια, ποὺ ὁδήγεῖ τὴν σκέψι Τὸ ΤΑΜΑ νὰ θεμελειωθῇ, αὐτὸ νὰ ἐπιτρέψῃ. Ἀντιφωνήτρα Παναγιὰ Βάλε φωνὴ μεγάλη Τάμα χρωστοῦμε στὸν Χριστό βοήθησέ μας πάλι. Ὤ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 63-ΜΙΚΡΑ ΣΟΦΑ – ΡΗΤΑ

«Οἵα ἤω, ὦ υἱέ, ἀεὶ εἶ» = Ὅπως ἡ αὐγὴ υἱέ μου νὰ εἶσαι πάντα! (Οὔτε ἕν σύμφωνον. Εἰς καμίαν ἄλλην γλῶσσαν δὲν ἠμπορεῖ νὰ συμβῇ αὐτό). Πολέμιον ἀνθρώποις αὐτοὶ ἑαυτοῖς. (Ὁ ἐχθρὸς τῶν ἀνθρώπων εἶναι ὁ ἑαυτός των) Ἀνάχαρσις … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 63-Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΡΟΝΤΙΟΝΩΦ (23.5.1996)

  Τόσον κατὰ τὸν 20ον ὅσον καὶ κατὰ τὸν 21ον αἰῶνα, ἰδίως τὰ τελευταῖα ἔτη, ἀναδεικνύονται πολλοὶ Νεομάρτυρες ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, ἰδίᾳ εἰς τὴν Ἀνατολήν. Ὁ Νεομάρτυς Εὐγένιος Ροντιόνωφ (γεννηθεὶς τὴν 23ην Μαΐου 1977 πλησίον τῆς Μόσχας) εἶχε βαπτισθῆ κατά … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 63-I.ΜΟΝΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΑ

  Εὑρίσκεται εἰς τὴν νῆσον Πρίγκηπον, εἰς Κων/πολιν (10ος αἰὼν, Μετόχιον τῆς Ἱ.Μ.Ἁγ.Λαύρας τῆς Ἱ.Μητρ. Καλαβρύτων). Ἀξιοθαύμαστος εἶναι ἡ εὐλάβεια, ποὺ τρέφουν οἱ μωαμεθανοὶ διὰ τὸν Ἅγ. Γεώργιον. Ἑκατοντάδες χιλιάδες τὴν 23ην Ἀπριλίου κάθε ἔτος συνωστίζονται καὶ περιμένουν διὰ νὰ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 62-ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΑΙΩΤΙΣΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ 8.2.2015

αναρτήθηκε σε: Εκδηλώσεις, Ψυχωφελή | 0

(Ἀξίζει ὁ κάθε κάτοικος Ἀττικῆς νὰ ἐπισκεφθῇ τουλάχιστον μίαν φορὰν τὸν ἱστορικὸν καὶ ἀνακαινισθέντα Ἱερὸν Ναὸν καὶ νὰ λάβῃ τὴν εὐλογίαν τοῦ π. Ἀθανασίου Ἀττάρτ) Ὁ πρῴην Λυκειάρχης π. Ἀθανάσιος Ἀττὰρτ διαπρέπει παντοῦ. Ἀφοῦ ἐξωράϊσεν τὸν Ι. Ν. Ἀγ. Μαρίνας … Συνεχίζεται