ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 79-ΝΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΝ Ι.Π.Η.Π.Α. ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 563-20.6.2019

 

Ἀγαπητέ μας κύριε Δήμαρχε,

Συγχαρητήρια γιὰ τὴν κατάκτηση τοῦ Δήμου Καλαβρύτων.

Εὐχόμεθα Ὑγεία καὶ Δύναμη γιὰ τὴν εὐόδωση τῶν σκοπῶν σας.

Ἡ ὀρθολογικὴ ἀνάπτυξη τῶν Καλαβρύτων μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθῇ μὲ ἐσᾶς ὡς ἡγέτη αὐτῆς, μετὰ τῶν ἀνιδιοτελῶν συνεργατῶν ποὺ ἔχετε καὶ θὰ ἐπιλέξετε ἀνὰ στόχο!!!…

1.Ἐμνήσθημεν ἡμερῶν ἀρχαίων, τὴν εὐγενικὴ φιλοξενία σας στὰ Καλαβρυτα τὸ ἔτος 2004, ὅταν ἐκάναμε ἐκείνη τὴν ἀνεπανάληπτη ἐκδήλωση μὲ τὸ ἀπὸ ἐμᾶς φιλοξενούμενο στὰ ἔργα τοῦ Ἁγ. Παύλου διάσημο παιδικὸ χορευτικὸ συγκρότημα ἀπὸ τὴν Οὐκρανία ποὺ μᾶς τὸ εἶχε στείλει ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας ἀείμνηστος Leonid Danilovich Koutsma, ὡς προπομπό του γιὰ τὴν ἐπίσκεψη του στὴν Ἀροανία Καλαβρύτων, ποὺ ὅμως, δυστυχῶς, τελικὰ δὲν πραγματοποιήθηκε!!!…

Συνημμένως φωτογραφίες ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐκδηλώσεις εἰς τὰ Καλάβρυτα καὶ εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων.

2.Ὅπως θὰ ἴδατε, ἀμέτρητες χιλιάδες Πανέλληνες πιστεύοντας εἰς τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς μας, μᾶς εὐγνωμονοῦν, διότι ἐμεῖς εἰς τὰ ἔντυπά μας τονίζομε κατηγορηματικῶς εὶς τοὺς Πανέλληνες ποὺ συνεχίζουν νὰ πιστεύουν εἰς τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς μας, νὰ μὴ βεβηλώνουν τὸν Τίμιο Σταυρό θέτοντάς Τον μπροστά στὰ ὀνόματα ἄθεων, ἀμοραλιστῶν ἀντίχριστων, ἀπάτριδων. Ἔτσι συμβάλαμε ἀφαντάστως νὰ ἐκλεγοῦν διάφοροι Δήμαρχοι καὶ Περιφερειάρχες ἀπὸ τὴν πρώτη ἐκλογὴ καὶ πολλοὶ ἄλλοι Δήμαρχοι καὶ Περιφερειάρχες μὲ τὴν ἐπανάληψη τῶν ἐκλογῶν!!!!!….
Ὁ «Μεσσηνιακός Λόγος» τῆς Καλαμάτας ποὺ ἐκδίδει ἡ ἀνηψιὰ τοῦ ἀειμνήστου πρώην Ἀντιπροέδρου τῶν ΗΠΑ Τζὼν Μπρεδήμα, ἀναδημοσιεύει καὶ ἐπαινεῖ συνεχῶς τὰ δημοσιεύματά μας.

Πολλά δισεκατομμύρια Εὐρὼ καὶ ἄν πλήρωναν οἱ δημοκρατικὲς δυνάμεις δὲν θὰ πετύχαναν ἀπολύτως τίποτα ἀπὸ ὅσα ἐμεῖς οἱ καθαρὰ ἰδεολόγοι συμβάλαμε πρὸς τοῦτο!!!…

3.Ὡς πρὸς τὴν ἀπήχηση ποὺ ἔχει στὸ λαὸ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ, σᾶς ἀποστέλλουμε συνημμένως τρεῖς πρόσφατες δημοσιεύσεις καθὼς καὶ παλαιότερη δημοσίευση τῆς Ἐφημερίδας «Δημοκρατία».

4. Σᾶς μεταφέρουμε κατωτέρω μερικὲς ἀπὸ τὶς σκέψιες μας γιὰ τὰ Καλάβρυτα!!!!!…..

Εὐχόμεθα τὰ ὑψηλῆς ποιότητας ΥΔΑΤΑ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ νὰ ἐμφιαλώνωνται καὶ νὰ φθάνουν σὲ ὅλους ὅσους διψοῦν!!!!!……
Τοῦτο δὲν εἶναι οὐτοπία, ἂν ὑπάρξουν οἱ δέουσες συνεργασίες στὸν Ἑλληνικὸ καὶ Διεθνῆ Χῶρο, ὥστε, ἔστω ἕνα λεπτὸ ἀνὰ φιάλη νὰ μένῃ στὸν Δῆμο γιὰ ἀνάπτυξη!!!!!…..

Ἔχουμε διακηρύξει καὶ σᾶς τὸ εἴπαμε καὶ προφορικὰ στὶς 11/05/2019, ὅτι ἂν μᾶς διαθέσετε τὸν χῶρο, ἐμεῖς μαζὶ μὲ ἄλλους χορηγοὺς θὰ δημιουργήσουμε τὴν μελέτη καὶ τὴν κατασκευὴ ΟΡΕΙΝΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ μὲ ΠΟΣΟΣΤΟΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ὡς θὰ συμφωνηθῇ, ὥστε τὸ Μέγα Σπήλαιον καὶ ἡ Ἁγία Λαύρα νὰ γίνουν Μέγα καὶ Ἅγιο Σχολεῖο αὐτοδιδαχῆς ὅλων μὲ τὴν βοήθεια τῆς Παναγίας «Ἁμαρτωλῶν Σωτηρία» ποὺ ὑπερκοσμεῖ τὴν Ἁγία Λαύρα!!!… ἀλλὰ καὶ πρὸς ἐξυπηρέτηση ὅλης τῆς περιοχῆς τῶν Καλαβρύτων, μέχρι Ὀρεινὴ Γορτυνία, Μαντινεία καὶ Ἠλεία .
Μὴ χάνετε καιρό. Ὁ χρόνος εἶναι χρῆμα!!!…

Ἑτοιμάζετε εἰσηγήσεις, ὥστε στὶς 14/09/2019, ἡμέρα Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, νὰ ὑψώσουμε τὴν Δέησή μας πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν Ἡμῶν δι’ εὐόδωση τοῦ στόχου ὅλων, Ἀεροδρόμιον Καλαβρύτων Ἀχαΐας – Ἑλλάδος!!!…
Ὅλη ἡ Ὀρεινὴ Πελοπόννησος θὰ ἐξυπηρετεῖται καὶ οἱ Ἀπόδημοι Ἕλληνες καὶ οἱ Φιλέλληνες θὰ ἔρχωνται κατ΄εὐθείαν, ἰδίως δὲ τὸ 2021 ποὺ θὰ τιμοῦμε τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία!!!…

Τὸ ἀεροδρόμιο πρέπει νὰ τεθῇ σὲ λειτουργία ἐντὸς τοῦ 2020.
Αὐτόν τὸν στόχο μποροῦμε νὰ τὸν πετύχουμε ἂν ἡ μελέτη ὁλοκληρωθῆ ὡς τὸν Δεκέμβριο 2019!!!…

Τά ὀρεινὰ ἀεροδρόμια βοηθοῦν στὴν ἐκπομπὴ λιγότερων καυσαερίων στὴν ἀπογείωση καὶ προσγείωση ἀεροσκαφῶν καὶ λόγῳ ὑψομέτρου!!!…
5. Συνημμένως σᾶς ἀποστέλλουμε ἀντίγραφο τῆς ἐπιστολῆς μας ὑπ’ 289/01.05.19 πρὸς τὸν πρώην Δήμαρχο Καλαβρύτων – Ἀροανίας κ. Γεώργιο Λαζουρά, στὸν ὁποῖον ἐκφράσαμε τὴν ἐνσυνείδητο συγνώμην ὅτι οἱ χωρικοὶ εἶχαν ἀπόλυτο δίκαιο, διότι ὁ ὑπάλληλος τοῦ ΟΣΕ ποὺ μαθήτευε στην ἀλβανική μαφία μᾶς ἐξηπάτησε ὅτι θὰ μᾶς ἐκλάδευε τὰ κλωνάρια πλατάνων ποὺ ἐμπόδιζαν τοὺς προβολεῖς μας καὶ τὶς κολῶνες στὸ Γενέθλιο Οἴκημα τοῦ Ἁγ. Παύλου, θὰ μᾶς ἐκλάδευε καὶ θὰ ἐκέντρωνε ὅλες τὶς κορομηλιές, ἀγριοκερασιὲς κλπ.καὶ θὰ ἐπέταγε τὰ κλαδιά. Δυστυχῶς ὅμως τὰ ἔκανε ὅλα κατόπιν ἑορτῆς καὶ μόνον ἐλαχιστότατα. Ὁ κακοῦργος μᾶς κατέστρεψε καὶ τὴν πολιτιστική μας κληρονομιά, τὸ κλῖμα τοῦ Παυσανία ποὺ ἔβγαζε τὰ πιὸ νόστιμα σταφύλια τοῦ κόσμου.
Τὰ κλωνάρια ἀπὸ τὰ πλατάνια μᾶς διαβεβαίωσε κατηγορηματικὰ ὅτι τὰ πέταξε, οὐσιαστικὰ ὅμως τὰ ἄφησε μέσα στὸ λαγκάδι. Μὲ αὐτεπιστασία τὰ ἀπομακρύναμε ὅλα ἀπὸ τὸ λαγκάδι καὶ σχηματίσαμε ἐξόδοις μας καὶ τρεῖς (3) περίφημους καταρράκτες (ἴδ. συνημμένη φωτογραφία).

5.Δυτικότερα τῆς γέφυρας ποὺ μᾶς κατασκεύασε ὁ Δῆμος στὴν εἴσοδο τοῦ Γενεθλίου Οἰκήματος – Μουσειακῆς Συλλογῆς τοῦ Ἁγ. Παύλου, δημιουργήσαμε ἀνοίγματα εἰς τὸ μονομπλόκ μας γιὰ νὰ ἀπομακρύνωνται τὰ νερὰ τοῦ λαγκαδιοῦ σὲ τέσσερα σημεῖα!!!…

Ἀνατολικότερα τῆς γέφυρας ποὺ μᾶς κατασκεύασε ὁ Δῆμος, μᾶς ἐτόνισαν κατηγορηματικῶς πληθώρα γεωλόγων, γεωπόνων καὶ περιβαλλοντολόγων νὰ μὴ κόψουμε οὔτε ἕνα λάπατο, οὔτε ἕνα βάτο, ἀλλὰ νὰ προσέχουμε μὴ διαταραχθῆ στὸ παραμικρὸ ὁ σπουδαιότατος αὐτὸς βιότοπος – δρυμός!!!…

Ἄν μελλοντικῶς ἔρθουν φερτά, εἴμαστε διατεθειμένοι νὰ συνεργασθοῦμε μὲ τὸν Δῆμο γιὰ τὴν ἀπομάκρυνσή τους.
Ἀκόμη εἴμαστε διατεθειμένοι, ἐξόδοις μας , νὰ μεγαλώσουμε τοὺς καταρράκτες, ὥστε οἱ προσκυνητὲς τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς, τοῦ Γενεθλιου Οἰκήματος τοῦ Ἁγ. Παύλου, τοῦ Λαογαφικοῦ Μουσείου καὶ ἐν γένει ὅλοι οἱ διερχόμενοι, νὰ ἀπολαμβάνουν τὰ μεγαλεῖα τῆς Καλαβρυτινῆς φύσεως!!!…

Παρακαλοῦμε ὅπως πρὶν ἀναλάβετε τὸν μέγιστο φόρτο ἐργασίας ποὺ θὰ ἔχετε, ἀναφέρατέ μας ποία στιγμήν θὰ εἴχαμε τὴν τιμὴ νὰ σᾶς δοῦμε κατ’ ἰδίαν γιὰ δέκα λεπτὰ τῶς ὥρας!!!…

Ἀνά πᾶσα ὥρα καὶ στιγμὴ εἴμαστε στὴν διάθεσή σας, εἴτε στὴν Ἀθήνα εἴτε ἀκόμη καὶ στὰ Καλάβρυτα!!!….

Διὰ ἔμπρακτον κατανόησή σας καὶ ἄμεσον ἀπάντησή σας, σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμότατα ἐκ τῶν προτέρων.
Μετ’ἐξαιρέτου τιμῆς καὶ ἀγάπης
Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου

Συνημμένα
1-2.Διάσημο παιδικὸ οὐκρανικὸ συγκρότημα εἰς Ἀροανία Καλαβρῦτων καὶ Καλάβρυτα ΜΑΪΟΣ 2004 (φωτογραφίες).
3. Δημοσιεύματα γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους Ἰούνιος 2019
4. Ἐφημερίδα Δημοκρατία (17.2.2017) « Αὐτογκόλ Κυριάκου (ποὺ ἔθεσε 16 Βουλευτές του) γιὰ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
5. Ἔγγραφό μας πρὸς πρώην Δήμαρχον Καλαβρύτων ὑπ’ἀριθμ. 289/ 1.5.2019
6. Φωτογραφίες, καταρράκτες ἔξω ἀπὸ τὸ Γενέθλιο / Μουσεῖο Ἁγ. Παύλου
Κοινοποίησις
Ἀξιότιμον κον Νεκτάριο Φαρμάκη
Περιφερειάρχη Δυτικῆς Ἑλλάδος

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *