ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 83 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

 

Ἡ παρούσα Φωτεινὴ Γραμμὴ ἔχει περιεχόμενον Ἀπριλίου -Ἰουνίου 2020.
Ἔχομε μεγάλες καθυστερήσεις: Λόγοι ὑγείας, ἐλλείψεως παντελῶς ἐθελοντῶν ἀλλὰ καὶ πεπειραμένου προσωπικοῦ, μὲ πολυτονικὸν ἤ ἔστω μὲ σωστὴ ὀρθογραφία καὶ κάποια ταχύτητα (καὶ ὄχι σὰν τήν «κουτσὴ χελώνα»), μὲ σωστὰ ἑλληνικὰ καὶ ὄχι ἀφόρητον λεξιπενίαν δὲν μᾶς ἐπέτρεψαν νὰ ἐκδώσωμε ἐγκαίρως τὸ τεῦχος 83.

Εὐελπιστοῦμε ὁ Θεὸς νὰ κάνῃ τὸ θαῦμα του καὶ νὰ ἐπιζήσωμε καὶ νὰ εὑρεθοῦν πεπειραμένοι ἐθελοντὲς καὶ προπαντὸς προσωπικὸν μὲ σωστὰ ἑλληνικά.
Οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι θὰ προσέλθουν διὰ ἐργασίαν θὰ πρέπῃ νὰ χαρακτηρίζωνται ἀπὸ εὐθύτητα, κατανόησιν εἰς τὴν ποικιλία τῶν δραστηριοτήτων τῶν φορέων μας, αὐθόρμητη προθυμία εἰς ἔργα ἀγαθοεργίας καὶ ὄχι νὰ προσπαθοῦν νὰ μᾶς ξεγελοῦν μὲ «κουτοπονηριά», διότι δόγμα μας εἶναι :

εικονα 8

 

Ὑπενθυμίζομε εἰς τοὺς φίλους ὅτι ἀναζητοῦμεν προσωπικὸν μὲ εὐρείαν ἀντίληψιν, μὴ καπνιστές, μὲ ὄχημα (διαθέτομε καὶ ἀσφαλῆ χῶρον σταθμεύσεως) καὶ ὅταν παρίσταται ἀνάγκη νὰ μεταβαίνῃ πρὸς ἐκτέλεσιν ἐργασιῶν τοῦ Ὁμίλου τῶν κοινωνικῶν καὶ πνευματικῶν δραστηριοτήτων μας, νὰ τοῦ πληρώνωμε τὰ πάντα (διόδια, καύσιμα, ὀρυκτέλαια, σταθμεύσεις ὀλίγων λεπτῶν κλπ. κλπ.) διὰ νὰ μὴ παιδεύωνται οἱ συνεργάτες μας ἀλλὰ νὰ ἀποδίδουν, πρέπει νὰ παίρνωμε τὸν ἀέρα τῆς ἐργασίας καὶ ὄχι ἡ ἐργασία νὰ μᾶς παίρνῃ τὸν ἀέρα!!!!!…
Σχεδὸν ὁ καθένας ἀσφαλῶς θὰ γνωρίζῃ πρόσωπα, ὄχι μόνον νέους ἀλλὰ καὶ μεσήλικας, ἄρρενες καὶ θήλεις γύρω εἰς τὰ 45 – 50 ἐτῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἀρχίσουν ἀπὸ γενικῶν καθηκόντων, ἀπὸ ὀρθόδοξον πότισμα δένδρων καὶ ἑκατοντάδων ἀνθέων καὶ λοιπὲς ἐξωτερικὲς ἐργασίες καὶ νὰ ἐξελιχθοῦν εἰς στελέχη μὲ ἦθος ἐργασίας, εὐσυνειδησίαν, ἀφοσίωσιν, καὶ ἰδανικὴ ἀγάπη, ἰδίως διὰ γραφικὲς καὶ λοιπὲς ἐσωτερικὲς ἐργασίες. Ἡ ἡλικία μας καὶ τὸ συμφέρον μας δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ χάνωμεν τὸν πολυτιμότατον καὶ ἐλάχιστον χρόνον μας. Οἱ περισσότεροι ἐργοδότες, δυστυχῶς, προτιμοῦν νεαρὲς καὶ τοιουτοτρόπως δυσκολεύονται οἱ μεσήλικες νὰ εὕρουν ἐργασίαν καὶ νὰ ριζώσουν. Ἐδῶ ἔχομε ὀκτάωρον, πενθήμερον, νόμιμον ἀσφάλειαν, δὲν προσφέρομεν μισθούς πείνας, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν ἀρχὴν μισθὸν ὑψηλότερον ἀπὸ τοὺς ἐπικρατούντας μισθοὺς τῆς ἀγορᾶς καὶ μετέπειτα νὰ κάνωμεν συνεχῶς αὐξήσεις διὰ νὰ αἰσθάνωνται οἱ συνεργάτες μας ἱκανοποιημένοι ὅτι δὲν λαμβάνουν τὰ περισσότερα χρήματα «διὰ τὴν ὀμορφιά τους» ἀλλά, κυρίως, διὰ τὴν εὐφυίαν των, τὴν διαρκῆ προσπάθεια των νὰ ἀναδειχθοῦν μόνιμα στελέχη διὰ ὅλους τοὺς φορεῖς μας, ἰδιαιτέρως δὲ νὰ δύνανται νὰ ἐργάζωνται ἀπὸ μόνοι των, μὲ σωστὲς πρωτοβουλίες!!!!!
Δόγμα μας πρέπει να είναι:
Ἡ τάξις ἐξοικονομεῖ χρόνον καὶ νεῦρα.
Δηλαδὴ νὰ ἐφαρμόζωμεν τό:«πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω» (Α΄ Κορινθ. 14, 40) καὶ ὄχι μὲ τρισάθλιες καὶ ἐμετικὲς προχειρότητες – χάος καὶ ὄλεθρον.
Νὰ ἔχωμεν ζῆλον κατ᾿ ἐπίγνωσιν!!!!!!!!!
Νὰ γνωρίζωμεν τί ζητοῦμεν καὶ ὄχι νὰ ἐφαρμόζεται αὐτὸ τὸ ὁποῖον λέγει ἡ λαϊκὴ μούσα: «ἐσὺ δὲν ξέρεις τί ζητᾶς, δὲν ξέρεις τί γυρεύεις» («Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε……» Μαρκ., 10, 38-42)!!!!!
Εἶναι πολὺ λυπηρὸν τὸ γεγονὸς, σήμερον εἰς τὸν αἰῶνα τῶν ταχυτήτων νὰ πνιγώμεθα εἰς μίαν κουταλιὰ ὕδατος, νὰ ἐφαρμόζεται τό: «τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ πεπώρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἳνα μὴ ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσι τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιστραφῶσι καὶ ἰάσομαι αὐτούς» (Ἰωάννης 12, 40), τὸ ὁποῖον τὸ μεταφράζει ὁ θυμόσοφος ἑλληνικὸς λαός:
«δὲν ὑπάρχει περισσότερον κωφὸς ἀπὸ αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ ἀκούσῃ, δὲν ὑπάρχει τυφλότερος ἀπὸ αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ δῇ καὶ δὲν ὑπάρχει πιὸ ἀδαὴς ἀπ’αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ καταλάβῃ….»!!!!!.

Μὲ χιλιάδες ἄλλες ρήσεις τοῦ Εὐαγγελίου ἤ συμβουλὲς τῶν ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων ἤ ἀκραιφνῶν Ὀρθοδόξων Ἁγίων Πατέρων μαθαίνομεν ρητῶς καὶ κατηγορηματικῶς πῶς πρέπει νὰ ἐξαγοράζωμεν τὸν καιρόν, διότι αἱ ἡμέραι πονηραὶ εἰσίν καὶ πρέπει πάντα νὰ εἴμεθα ἐπιδεκτικοὶ μαθήσεως ἀναφωνοῦντες τά: « Ὤ ἐλεήμων αὐστηρότης», διότι «βίος ἀνεξέλεγκτος βίος ἀβίωτος» καὶ νὰ διδασκώμεθα, ὅπως ὁ Τωβὶτ συνεβούλευεν τὸν υἱόν του Τωβίαν μὲ τό:«καὶ ὅ μισεῖς, μηδενὶ ποιήσης τέκνον μου» (Πᾳλαιὰ Διαθήκη, Βιβλίον τοῦ Τωβίτ, Κεφ. Δ, 15).

Ὁ δὲ ἀρχαῖος ἡμῶν πρόγονος Σωκράτης μᾶς λέγει ὅτι πρέπει εἰς ὅλες τὶς πράξεις μας νὰ ἐνεργῶμεν μὲ νοῦν καὶ ὄχι ὅπως μερικοί «δοκησίσοφοι» ἰθύνοντες, οἱ ὁποῖοι κατασπαταλοῦν τὸν ἱδρώτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου, πτωχοτάτου ἑλληνικοῦ λαοῦ, τοποθετοῦντες φοίνικες εἰς γλάστρες ὅπου μὲ τὰ ποτίσματα ρυπαίνονται οἱ κεντρικοὶ λεωφόροι καὶ οὕτω καθ’ἑξῆς ἤ νὰ πεζοδρομοῦν τὴν κεντρικοτάτην Λεωφόρον Πανεπιστημίου, χωρὶς νὰ ἔχουν οἱ ἄφρονες (ἀνεγκέφαλοι) προβλέψει, ποῦ θὰ διοχετευθοῦν οἱ τεράστιοι «ποταμοί» ὀχημάτων ἀπὸ νότον πρὸς βορειοδυτικά, χωρὶς νὰ ἔχουν κάνει τὴν παραμικρὰν πρόνοιαν, δηλαδὴ νὰ πνίγεται ἡ Ἀθήνα μας καθὼς καὶ οἱ κάτοικοι της, οἱ ἐργαζόμενοι καὶ οἱ διερχόμενοι εἰς τὰ καυσαέρια. Καὶ ὅταν τὰ καυσαέρια τοὺς δημιουργήσουν χρόνιες πνευμονοπάθειες καὶ οἱ κακοῦργοι, μιὰ ὥρα ἀρχύτερα, τοὺς ἀποστείλουν εἰς τὰς αἰωνίους μονάς φορτώνουν τοὺς θανάτους των εἰς τὸν κορωνοϊὸν καὶ τὶς αἰφνίδιες καὶ ἐπικίνδυνες μεταλλάξεις αὐτοῦ!!!!!

Ὁ πρόγονος μας Σωκράτης μᾶς διδάσκει ἐπίσης ὅτι: «Ἑλοίμην ἄν ἀδικεῖσθαι ἤ ἀδικεῖν» Ἐὰν ἔπρεπε νὰ διαλέξω νὰ ἀδικοῦμαι ἤ νὰ ἀδικῶ, θὰ προτιμοῦσα νὰ ἀδικοῦμαι παρὰ νὰ ἀδικῶ), ὤ τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ τοῦ ἀλτρουϊσμοῦ βάθος ἀμέτρητον!!!!!!!!!

Συμφώνως μὲ τὴν ἐντολὴν τοῦ Παντελεήμονος Θεανθρώπου Χριστοῦ μας: «τέλειοι γίνεσθε ὅτι ἐγὼ τέλειος εἰμί» (Ματθ. 5, 48)!!!!!!!!!

Εἰς τὸ διερρεῦσαν διάστημα αὐτὸ περιοριζόμεθα μόνον εἰς ἄρθρα μας εἰς τὸ διαδίκτυον διὰ διάφορα ἐπίκαιρα θέματα. Καὶ τοῦτο τὸ ἐπιτυγχάνομε νηπτόμενοι κάθε 5-10 ἤ 20 λεπτὰ τῆς ὥρας, ἐπαγρυπνοῦντες, μήπως προλάβωμεν μερικὰ σταχυολογήματα ὑπὸ μορφὴν τηλεγραφημάτων νὰ τὰ δημοσιεύωμεν.

Εἰς τὸ παρὸν τεῦχος ἀναπτύσσομεν ἀναλυτικῶς τὸ καυτὸν πρόβλημα τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τὰ δεινὰ τοῦ Πάσχα τοῦ 2020, εὐχόμενοι νὰ μὴ τὰ ζήσωμεν πάλι!!!!!

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Παρ’ὅλες τὶς νυχθημερὸν προσπάθειες μας, μὲ γραπτὰ καὶ παραστάσεις πρὸς ὅλους τοὺς ἰθύνοντες καὶ τὸν Λαόν, τὸ πρόβλημα δὲν ἔχει ἐπιλυθῆ. Εἰς ἑπόμενον τεῦχος θὰ τὸ ἀναλύσωμεν λεπτομερέστατα!!!!!

Οἱ πιέσεις καὶ προσπάθειες μας ἐπικεντρώνονται νὰ κατασκευασθῇ ἐπὶ τέλους εἰς τὸ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἐκεῖ ὅπου ὁ τότε Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος μέγας Ἐθνάρχης Ἐλευθέριος Βενιζέλος καὶ ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καὶ ἐπὶ ἕξ φορὲς διατελέσας Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος Ἀλέξανδρος Ζαΐμης ἔθεσαν τὴν 30ην Μαρτίου 1930 τὸν θεμέλιον λίθον, εἰς τὶς ἀποψιλωμένες ἐκτάσεις τοῦ Πεδίου τοῦ Ἀρέως!!!!!!!!!!

Ὅλοι οἱ νουνεχεῖς διερωτῶνται:
Τόσον γερὰ δόντια ἔχουν οἱ ἔμποροι ναρκωτικῶν, λευκῆς σαρκός, ὅπλων καὶ πράτουν τὸ πᾶν νὰ διαιωνίζεται κάθε παρανομία καὶ δι᾿αὐτὸ ἀντιδροῦν οἱ ἰθύνοντες ἁρμόδιοι -ἀναρμόδιοι καὶ ἀνευθυνοϋπεύθυνοι διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τῶν Ἡρώων τοῦ 21 εἰς τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως;;;;;;;;;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *