ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΚΥΘΗΡΩΝ Κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ 22.3.2020

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

 ΚΥΘΗΡΩΝ Κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ ΣΤΗ ΑΠΟ 22.3.20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΑΣ

Συγχαίρομε τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων κ.κ. Σεραφείμ καὶ ὀφείλομε ὅλοι μαζὶ νὰ ἀναφωνῶμε :

Τοιοῦτος ἔπρεπε ὑμῖν Ἀρχιερεύς, ἀκραιφνὴς Ὀρθόδοξος, ἁγνός, ταπεινός, εὐλαβής, ἄδολος, ἀνάργυρος, εὐλαβούμενος τὸν Θεάνθρωπον  Ἰησοῦν μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς του ἐφαρμόζων τά :

Α) Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις»   (Πράξ. 5, 29)

Β) «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἤ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζεται  ὑμῖν παρ΄ὅ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»  (Γαλάτας 1, 8).

Εἶναι ἄγγελος αὐτοθυσίας κατὰ τά :

Γ) «..ἐγὼ παρρησίᾳ ἐλάλησα τῷ κόσμῳ…, καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν»  (Ἰωάν. 18, 20)

Δ)«ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ»( Πέτρου 2,21).

Ε) «πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν» (Ρωμ. ιδ, 23).

ΣΤ) Μιμούμενος τὸν Θεάνθρωπο καὶ προμηθευόμενος φραγγέλια, νὰ  ἐκσφενδονίζῃ τοὺς πάγκους τῶν ἐμπόρων καὶ νὰ κτυπᾶ ἀνηλεῶς τοὺς πάντας : «καὶ ποιήσας φραγγέλιον ἐκ σχοινίων πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ  ἱεροῦ, τὰ τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας, καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεε τὸ κέρμα καὶ τὰς τραπέζας, καὶ τοῖς τὰς περιστέρας πωλοῦσιν εἶπεν ˙ ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν˙μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς μου οἶκον ἐμπορίου » (Ἰωάννης 2, 15-16),

ὄχι μόνον τοὺς μικρούς, τοὺς ἀδυνάτους καὶ τοὺς ἄσημους, ἀλλὰ κυρίως τοὺς μεγάλους καὶ παντοδύναμους χριστεμπόρους, ἐφορμόζων τό: «Φίλος μὲν Πλάτων, φιλτάτη δὲ ἡ ἀλήθεια» (Ἀριστοτέλης),

ἀποκαλώντας ἀκόμη καὶ τὸ πρωτοπαλλήκαρο του, τὸν Πέτρο, ,,Σατανᾶ,, τονίζοντας σὲ  ὅλους αὐτοὺς τούς  αἴσχιστους ἐκμεταλλευτές : «ἤπαγε ὀπίσω μου σατανᾶ, ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων»  (Ματθ. 16, 22),

καὶ εὐχόμενος γιὰ τὸν τρισάθλιο, δόλιον Ἰούδα τό : «καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ  ἄνθρωπος ἐκεῖνος» (Μάρκ. 14, 21 &

Ματθ.  26, 24).

Τοιουτοτρόπως θὰ ἐστηριζόμεθα καὶ μεῖς οἱ  μικροὶ καὶ ἀδύνατοι νὰ ἀνδριωνώμεθα καὶ νὰ συνεχίζωμε νὰ μαχόμεθα ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν.

Παρ΄ὅλον ποὺ ὑποφέρω ἀπὸ δεκάδες  ἀσθένειες (ἐκτὸς ἀπὸ τὸν κορωνοϊό) καὶ δὲν κυκλοφορῶ παρὰ μόνον μὲ τὴν βακτηρία, εὐχαρίστως νὰ σηκωθῶ καὶ νὰ παρουσιασθῶ στὸ δικαστήριο, ἄν ὁ Ἅγιος Κυθήρων θελήσει νὰ ἐπικαλεσθῆ τὴν ταπεινή μου μαρτυρία ἤ εὐχαρίστως μέσῳ τῶν ἠλεκτρονικῶν καὶ ἔντυπων μέσων μαζικῆς ἐνημερώσεως, νὰ δαφωτίσουμε δεκάδες  ἄλλες χιλιάδες ἱστοσελίδες καὶ νὰ τὶς παρακαλέσουμε νὰ τὰ προωθήσουν σὲ ὅλους τοὺς φίλους καὶ κύκλους τους.

Ἐπειδὴ ὁ Σεβασμιώτατος Κυθήρων ἐκτύπησε τὴν καμπάνα στὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῆς Χώρας τῶν Κυθήρων και δὲν  ἔκλεισε τὴν θύρα τοῦ Ναοῦ κατὰ τοὺς Χαιρετισμοὺς τῆς 20.3.2020 ὡδηγήθηκε στὴν Ἀστυνομία.

Μόνον ἐπὶ Νέρωνος καὶ Καλιγούλα ὡδηγοῦντο οἱ χριστιανοὶ εἰς τὰ ὑπόγεια καὶ τὶς κατακόμβες.

Ἀκόμη καὶ οἱ υἱοὶ τῆς  Ἄγαρ ἐπέτρεπαν τοὺς ἐκκλησιασμοὺς καὶ τὴν συμμετοχὴ τῶν χριστιανῶν εἰς τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας.

Διαφορετικὰ διατρέχομε τὸν μέγιστο κίνδυνο ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ νὰ ἀκούσωμε τὰ φρικτότατα κατηγορητήρια :

Ἀδίκως κατατρεγμένος καὶ ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ἀληθείας ἄχρι θανάτου («ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» , Σοφία Σειρὰχ 4, 28)  ἥμην καὶ ἐπάσχιζα νὰ ἐρευνῶ τὴν ἀλήθεια, τὴν ὁδὸν καὶ τὴν ζωὴν καὶ σεῖς ἀδιαφορήσατε: «Πορεύεσθε ἀπἐμοῦ οί κατηραμένοι εἰς τό πὺρ τό αἰώνιοντὸ ἡτοιμασμένον τ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ»   (Ματθ. 26, 41).

Ὤ τὶ ἐκπλήξεις ἔχουμε νὰ δοῦμε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. Πόσοι Πατριάρχες, Ἀρχιεπίσκοποι καὶ Μητροπολίτες ψετοάγιοι θὰ κριθοῦν ἀπὸ ρακένδυτους ἀλλὰ ταπεινοὺς καὶ εὐλαβεῖς μοναχοὺς καὶ ἀγράμματοςυ χωριάτες !!!

Νῦν ὑπὲρ πάντων ὁ ἀγών .

Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε

Εἶναι θέμα ὁμολογίας.

Μιὰ καὶ οἱ  ἅγιοι πατέρες παρανόμησαν καὶ κατέλυσαν τὰ πάντα καὶ δὲν ἐκμεταλλεύθηκαν αὐτὴν τὴν  εὐκαιρία ποὺ τοὺς δόθηκε ἡμέρα καὶ νύκτα νὰ διδάσκουν καὶ νὰ στηρίζουν τὸ ποίμνιον τους, ἀλλὰ οἱ ἴδιοι ἐγένοντο λαγοὶ καὶ ἐδειλίασαν καὶ γιὰ νὰ ἀποφύγουν  τὰ αὐτόφωρα, εὑρῆκαν μεσοβέζικες λύσεις, νὰ τελοῦν τὴν Θεία Λειτουργία μὲ μερικοὺς ψάλτες τους, νεωκόρους τους καί ,,κολητούς,, τους τῶν ἐκκλησιαστικῶν συμβουλίων.

Συγχαρητήρια ἀξίζουν καὶ οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες τῆς Κύπρου, Μόρφου καὶ Λεμεσσοῦ, οἱ ὁποῖοι συνεχίζουν ἀκόμη νὰ τελοῦν τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καθὼς καὶ μεμονωμένοι Ἁγιορεῖτες πατέρες στὶς σκῆτες τους καὶ τὰ κατουνάκια τους.

Ἡ ρῆσις τοῦ Οἰκουμενικοῦ  Πατριάρχου: Δὲν κινδυνεύει ἡ πίστις ἀπὸ τὸν ίό, ἀλλὰ οἱ πιστοί, οὐδολως ἔχει σχέσιν μὲ τὴν ἀμώμητον καὶ ἀκαινοτόμητο Ὀρθοδοξία μας. Καὶ ἡ πίστις καὶ οἱ πιστοὶ εἶναι πολυτιμότατα ἀγαθὰ ἐν μεγίστῃ ἀνεπαρκείᾳ   καὶ καγχάζει ὁ Διάβολος καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μὲ τέτοιες λιποταξίες καὶ προδοσίες.

ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΑΥΤΕΣ ΖΟΥΜΕ ΤΟΝ Γ΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ (ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ)

Μετὰ τὴν 11.9.2001 οἱ ΗΠΑ καθήλωσαν 3.000 ψεκαστικὰ ἀεροπλάνα, ἐνῷ ἤλεγξαν μήπως τὰ ἀεροπλάνα ποὺ  ἔρριξαν τοὺς Πύργους ἀπελευθέρωσαν καὶ βιολογικὰ ὅπλα…. (https://dimpenews.com/ 22.3.2020).

Μετὰ ἀπὸ τὸ σκόπιμο γκρέμισμα τῶν δίδυμων πύργων πέτυχαν οἱ ΗΠΑ μὲ τὴν διεθνὴ διευκόλυνσιν, νὰ γίνουν   παγκόσμιοι χωροφύλακες τῶν ἀνίσχυρων καὶ ἀδυνάτων λαῶν

 Το Covid 19 προκλήθηκε με διαφυγή  από  αμερικανικό εργαστήριο; Είναι το προϊόν  πειράματος βιολογικού  εργαστηρίου  των ΗΠΑ; Είναι το αποτέλεσμα ενός αποτυχημένου (όχι καλά ελεγχόμενου) πειράματος στον τομέα του βιοχημικού οπλοστασίου  που έλαβε χώρα πρόσφατα σε  αμερικανικό εργαστήριο στο Αφγανιστάν; Ορισμένες πηγές το ισχυρίζονται.
Λένε μάλιστα  ότι αυτός ήταν ο λόγος της αμερικανικής συνεργασίας με τους Ταλιμπάν μετά από 40 χρόνια  και η υπογραφή της συμφωνίας της Ντόχα τον  Φεβρουάριο που προέβλεπε την προοδευτική απόσυρση  των αμερικανικών στρατευμάτων .

Οι πρώτοι μολυσμένοι ήταν 67 Αμερικανοί στρατιώτες που υπηρετούσαν στο Αφγανιστάν. Αυτή η αναφορά χαρακτηρίστηκε από την CIA ως εμπιστευτική.
Αυτοί οι ίδιοι στρατιώτες αποστέλλονται στην Κίνα για να συμμετάσχουν ως μέλη της αμερικανικής αποστολής στους  Παγκόσμιους  Στρατιωτικούς Αγώνες  που διεξήχθησαν στην πόλη Wuhan στα τέλη του περασμένου
Ὀκτωβρίου

(https://dimpenews.com/ 20.3.2020)

Σήμερα ὅσον οὐδέποτε ἄλλοτε, ἐπιβάλλεται νὰ ἐπικαλούμεθα τὸ θεῖον ἔλεος διότι οἱ σατανικὲς δυνάμεις ἔχουν διεισδύσει παντοῦ καὶ ὡς Δούρειοι ἵπποι ἐπιφέρουν ἀστραπιαίως καίρια πλήγματα ἐναντίον τῶν λαῶν.

Ὅμως ὁ Θεάνθρωπος Χριστὸς μας καὶ ἡ Παναγία Αὐτοῦ μητέρα ἐπεμβαίνουν ὑπὲρ τῶν ἀδίκως κατατρεχομένων.

Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὸ ἔχομε συνειδητοποιήσει  ἄπειρες φορὲς καὶ πρὸς τοῦτο εὐχαριστοῦντες ἐμπράκτως τὸν Θεάνθρωπον Χριστόν καὶ τὴν Παναγία Αὐτοῦ Μητέρα ἐκπέμπομε αἴνους, δοξολογίες, ὡς π.χ. «ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ» καὶ πολλὰ ἄλλα.

Μὴ ἔχοντες δὲ καθαρὰ καρδία δὲν βλέπομε τὸν Χριστό μας καὶ τὴν Ὑπεραγία Αὐτοῦ Μητέρα, Θεοτόκον, ἀλλὰ μόνον τὸν Διάβολον καὶ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ ποὺ ἐνσπείρουν ὄλεθρον καὶ συμφορά.

Ἁγνοὶ ὅμως στρατιωτικοί μας καὶ εὐλαβεῖς χωριάτες ποὺ κρατοῦν Θερμοπύλες  στὰ πεδία τῶν μαχῶν, ἐσχάτως δὲ εἰς τὴν μαρτυρικὴ Θράκη μας ἀλλὰ καὶ τὰ νησιά μας, τὸ βιώνουν οἱ δεινοπαθοῦντες ἀκρίτες μας.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ τὴν τελευταία ἐγκύκλιο (21.3.2020) τῆς Ἱ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Δεδομένου τοῦ ἀδικαιολόγητου, ἄδικου καί τεχνητοῦ θορύβου πού προκλήθηκε ἀπό χθές τόσο στά ΜΜΕ, ὅσο καί στό διαδίκτυο εἰς βάρος τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί κυρίως τοῦ Ἐπισκόπου μας γνωστοποιοῦμε στόν Κυθηραϊκό λαό ὅτι μετά βαθυτάτης λύπης μας ἀπό σήμερα οἱ Ναοί μας παύουν κάθε ἱεροτελεστία. Παρ’ ὅτι αὐτό ἀντίκειται στή μακραίωνη Ὀρθόδοξη Παράδοσί μας, πού ὑπεδείκνυε ἐκτενεῖς ὁλονύκτιες δεήσεις, λιτανεύσεις καί Θεῖες Λειτουργίες.

Τίς ὧρες τῆς Θείας Λειτουργίας καί τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν θά παρίσταται μόνο ὁ Ἱερεύς προσευχόμενος, ἐνῷ οἱ θύρες τῶν Ἱερῶν Ναῶν θά παραμείνουν ἀνοιχτές.

Ἐπειδή κατηγορηθήκαμε γιά παρακοή καί παράβασι νόμου καί γιά ἀδιαφορία καί ἀναλγησία ἔναντι τῶν κινδυνευόντων ἀδελφῶν μας ἐκ τοῦ κορωνοϊοῦ καί πρός ἀποφυγήν τοῦ σκανδαλισμοῦ τῆς συνειδήσεως τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος δηλοῦμε ὅτι δέν ἐπαύσαμε οὔτε στιγμή νά προσευχόμεθα καί νά εἴμεθα στό πλευρό τῶν πληγέντων συνανθρώπων μας μέ προτεραιότητα στήν αὐξημένη λατρευτική πράξη.

Εἰδικά γιά τά προληπτικά μέτρα τῆς ἀδοκήτου πανδημίας, πού ἔχει προκύψει, ἡ τοπική μας Ἐκκλησία πολύ ἐνωρίς ἔλαβε τά ἐνδεικνυόμενα μέτρα γιά ἀποφυγή συνωστισμοῦ: ἀναστολή Κατηχητικῶν, ματαίωσι συνεδριάσεως Σχολῆς Γονέων, ἀναστολή Ἐνοριακῶν Συνάξεων μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς, περιορισμό τῶν δευτερευουσῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀκολουθιῶν κ.λπ. Ἄραγε, τό ἴδιο ἐνωρίς ἐτηρήθησαν οἱ κανόνες ἐλέγχου τῶν εἰσερχομένων στό νησί μας καί δή τῶν ἐξ Ἰταλίας καί λοιπῶν χωρῶν; Μόνο ἡ Τοπική Ἐκκλησία θά φταίει γιά ἐνδεχόμενο κρούσμα;

Κρίνουμε ἀπαραίτητο γιά τήν καλύτερη ἐνημέρωσή σας νά ἐπισημάνουμε ἐπίσης τήν ἐμπάθεια τῶν ποικίλων κατηγόρων μας πού ἔφθασε μέχρι σημείου νά ἀμφισβητηθεῖ καί αὐτή ἀκόμα ἡ μέριμνα καί ἡ ἀγάπη μας γιά τούς ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας (π.χ.18ετής ἐπιτυχής λειτουργία τῆς Ὁμάδος Ἐθελοντῶν Κοινωνικῆς Φροντίδας καί Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας).

Εὐχόμεθα καλή δύναμη στόν ἀπρόσμενο αὐτό πνευματικό ἀγώνα μας καί ταχεῖα ἔξοδο σύν Θεῷ ἀπό αὐτή τήν κρίση.

https://www.imkythiron.gr/

                                                                   ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

                                                                                                                                    ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ 210      3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *