Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ = ΠΟΡΝΟΒΟΣΚΟΣ» ; ; ; ΒΑΒΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ ΛΙΑΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟ

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

6.2.2012

Ἐπιτρέψατέ μας νὰ συμπνευματισθῶμε μαζί σας. Λαμβάνοντες ἐρέθισμα ἀπὸ μία ἐπίκαιρη βλάσφημη καὶ ἀντίχριστη διάδοσι, ὅτι δῆθεν ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Βαλεντῖνος ἦταν ὁ προστάτης τῶν ἐρωτευμένων…,  νὰ σᾶς κάνωμε κατωτέρω κοινωνοὺς τῶν σκέψεών μας περιληπτικῶς.

1. Οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις, οἱ ὁποῖες πασχίζουν παντοιοτρόπως νὰ ἀφελληνίσουν καὶ νὰ ἀποχριστιανοποιήσουν τοὺς Ἕλληνες, διὰ νὰ δύνανται νὰ ἐπικρατήσουν καὶ στὴν Ἑλλάδα, ἐπεστράτευσαν ὅλους τοὺς δαίμονες καὶ παντοιοτρόπως κάνουν τὸ πᾶν νὰ δολοφονοῦν βαναύσως τὴν ἀλήθεια, ἐπιβοηθούμενες ἀπὸ τοὺς ἰδιοτελεῖς καὶ διεστραμμένους ψευδοδιανοούμενους διὰ τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, ποὺ ἔχουν καταντήσει «Μέσα Μαζικῆς Παραπληροφορήσεως», διαστροφεῖς τῆς ἀληθοῦς ἱστορίας, αἰτία ἀποχαυνώσεως καὶ ἐκφυλισμοῦ, ὄχι δὲ μόνον τῆς νεολαίας, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τῶν γερόντων.

2. Ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ παραδείγματα εἶναι ὅτι ἀπεκάλεσαν μέχρι καὶ τὸν ἔντιμο Γέρο τοῦ Μοριᾶ ὁμοφυλόφιλο, καὶ νὰ διασύρουν καὶ τὴν ἀρίστη ὑστεροφημία τῆς ἡρωίδος Μπουμπουλίνας, διαδίδοντες ὅτι δῆθεν αὐτὴ ἐρωτοτροποῦσε μὲ διαφόρους καὶ ἐδολοφονήθη σὲ κάποιο διαπληκτισμὸ ἀπὸ τὸν δεύτερο σύζυγό της, σὲ πρόγραμμα, τοῦ ὁποίου μάλιστα χορηγὸς εἶναι ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα μὲ ἕνα ἐκατομμύριο (1.000.000) εὐρώ !!

3. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ἔχει θεσπίσει τὸ ἄνοιγμα τοῦ Τριωδίου ὡς περίοδο αὐτοπερισυλλογῆς καὶ ἀνανήψεως. Γιὰ τοῦτο καλεῖ τοὺς πιστοὺς καὶ τοὺς προτρέπει νὰ προσέλθουν στὸ στάδιο τῶν ἀρετῶν νὰ γυμνασθοῦν καὶ νὰ ἀθλήσουν γιὰ τὴν πνευματική τους ἀναγέννησι. Ὁ ἀντικείμενος ἡμῶν Σατανᾶς, ἀντιθέτως, προσπαθεῖ νὰ τοὺς ἀποτρέψῃ ἀπὸ τὸν ἀγῶνα τῶν ἀρετῶν καὶ νὰ ρίξῃ στοὺς ὠκεανοὺς τῆς σήψεως καὶ τῆς διαφθορᾶς, ὄχι μόνο τὸ ρεῦμα τῶν ἀποπροσανατολισθέντων, ἀλλά, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐλαχίστους ἐκλεκτούς. Οἱ νοητὲς «σουπιὲς» θολώνουν τὰ ὕδατα καὶ οἱ ἄνθρωποι χάνουν τὸν προσανατολισμό τους καὶ γινόμεθα φαρισαῖοι-ὑποκριταί, «ἄσωτοι, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι …ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι» (Β’ Τιμόθεος 3,5)…

4. Ὅπως καὶ ἄλλοτε ἐπανειλημμένως ἔχουμε ἀναπτύξει, οἱ ἄνθρωποι-οἱ λαϊκὲς μάζες καὶ ὁ ὄχλος ἔχουν μία ροπὴ νὰ ἀσχολοῦνται μὲ κάτι, καλὸ ἤ κακό, ἀναλόγως πρὸς τὴν ἀνατροφὴ καὶ τὴν καθοδήγησι, ποὺ ἔχουν.

5. Ἀνὰ τὶς χιλιετίες οἱ ἰθύνοντες προσπαθοῦν νὰ ἀποπροσανατολίζουν τὸν ὄχλο, νὰ μὴ ἀσχολῆται ἐν γένει μὲ τὴν ἀρετή, (ὁπότε προβληματιζόμενος θὰ ἀπαιτοῦσε τὸ γκρέμισμα τοῦ κακοῦ σὲ ὅλες του τὶς μορφές), ἀλλὰ στὴν πρᾶξι τὸν καθοδηγοῦν νὰ ἀσχολῆται μὲ τὴν φιλαυτία  καὶ ἐν γένει τὴν ὕλη, καὶ νὰ ἀποτρέπεται ἀπὸ τὸ πνεῦμα, ἐπιζητῶν «ἄρτο καὶ θεάματα».

6. Ἰδιαιτέρως ἐφέτος, μὲ τὴν τεράστια κρίσι, ποὺ διαβιοῦμε, λίαν ἔντονη καὶ στὴν Ἀχαϊκὴ πρωτεύουσα, τὴν Πάτρα, ἡ ὁποία μαστίζεται ἐντόνως καὶ ἀπὸ τοὺς εἰσβολεῖς ἀλλοφύλους, ὡς λιμήν-κόμβος πρὸς τὴν Δύσι, ἐλπίζουμε, ὅτι θὰ δείξουν οἱ ἁρμόδιοι τὴν δέουσα εὐαισθησία καὶ θὰ εἰποῦν ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟ.

Τὸ ἴδιο θὰ ἀποδείξῃ κυρίως ὁ ἑλληνικὸς λαός, ἀνεξαρτήτως θρησκευτικῶν και πολιτιστικῶν πεποιθήσεων, κάμνων «οἰκονομία» στὴν σπατάλη χρόνου, χρήματος καὶ διαθέσεως καὶ δεικνύων κοινωνικὴ εὐαισθησία καὶ συμπαράστασι γιὰ τοὺς ἑκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας, πτωχούς ἤ ἀστέγους, ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ κάθε ἄποψι.

Ἔφθασε ἡ ὥρα νὰ βροντοφωνήσωμε ὅλοι μαζὶ πρὸς τοὺς «ἀρχιμασκαράδες» καὶ τυφλὰ ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων «πολιτικάντηδες», ὄχι πλέον περαιτέρω ἠθικὴ σῆψι. Ἀρκετὰ μᾶς ἐκμαυλίσατε μὲ τὰ ἀφθονώτατα θεάματα, προσφέροντές μας μέχρι πρό τινος ὀλίγο ἄρτο γιὰ τὴν ἐπιβίωσι καὶ τώρα σχεδὸν καθόλου.

Ἡ περαιτέρω ἐμμονὴ στὸν μέχρι τώρα τρυφηλό, σπάταλο καὶ ἄσωτο βίο μας ἀποτελεῖ πλέον μία μεγίστη πρόκλησι γιὰ τοὺς βαρύτατα φορολογουμένους καὶ πανταχόθεν καταδιωκομένους Ἕλληνες. Μὴ τοὺς ὠθοῦμε σὲ καθολικὴ ἐξέγερσι.

7. Πέραν τῶν καρναβαλικῶν ἐκμαυλιστικῶν ἐκδηλώσεων, τῆς ποδοσφαίρας (ποδοσφαίρου), ὅπου ὁ ὄχλος ὑφίσταται ὁμαδικὸ παραλήρημα καὶ ἀλληλοσπαράσσονται οἱ διάφορες ὁμάδες, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς τηλεοράσεις (μέσα συγχρόνου διαφθορᾶς), ποὺ ἀποβλακώνουν, ἐκμαυλίζουν καὶ διαφθείρουν τοὺς πάντες, τὰ τελευταῖα ἔτη ἔχουμε καὶ τρομερὲς διαστρεβλώσεις τῆς ἀληθείας, ὡς τὸ κατωτέρω παράδειγμα :

8. Παρουσιάζουν καὶ τὸν Ἕλληνα Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Βαλεντῖνο, ὁ ὁποῖος ἐμαρτύρησε διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστι τὴν Ἁγία τὴν 14η Φεβρουαρίου 268 ἤ τὸ 269 μ.Χ. στὴ Ρώμη, ὡς δῆθεν «Ἅγιο τῶν ἐρωτευμένων»!

9. Ἡ συνήθεια αὐτή, ἡ ὁποία ἐγένετο ἔθιμο καὶ συρμός (κοινῶς μόδα) καὶ ἐξηπλώθη ἀπὸ τοὺς ἀπλήστους ἐμπόρους,  προέρχεται ἀπὸ τὴν παπική-ρωμαιοκαθολικὴ «Ἐκκλησία».

10.  Ὡς γνωστὸν μέχρι νὰ ἐπέλθουν τὰ διάφορα σατανικὰ σχίσματα τοῦ 867 καὶ 1054 μὲ τὶς κακοδοξίες καὶ τὶς ἐγκληματικὲς δραστηριότητες τῶν διαφόρων παπῶν, ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως ἀνῆκαν στὴ Μία, Ἀγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία. Οἱ μετέπειτα πάπες, ὅμως, παρέμειναν ἀμετανόητοι, ὁπότε κατέστησαν μετὰ τὰ σχίσματα αἱρετικοί. Μία, Ἀγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἡ δυτικὴ ἀλλὰ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Ἡ ἄλλη «Ἐκκλησία», ἡ ἐπονομαζομένη ρωμαιοκαθολικὴ εἶναι παπική- καὶ ὄχι «καθολική». Κάκιστα ἔχει παραπληροφορηθῆ ὁ λαὸς νὰ τὴν ὀνομάζῃ «καθολική». . . 

11. Σὲ ἄρθρο παλαιότερου τεύχους τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» (τεῦχος 7, Ἀπρίλιος – Ἰούνιος 2001, σελ. 47) ἔχουμε ἀναγράψει τὶς βασικὲς διαφορὲς τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μὲ τὶς ἄλλες αἱρετικὲς ὁμολογίες, τὶς ὁποῖες ἀναδημοσιεύομεν.

11. Ὁ Ἐθνομάρτυς καὶ Ἱερομάρτυς Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς μᾶς τονίζει, ὅτι ὁ ἐγωισμὸς τοῦ πάπα εἶναι ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ καὶ ὅτι γιὰ τὸν πολλαπλασιασμὸ τοῦ κακοῦ πρέπει νὰ καταρώμεθα τὸν πάπα, πλὴν ὅμως, δυστυχῶς αὐτὲς οἱ ἀλήθειες παρασιωποῦνται…

Καὶ ὁ ἀκραιφνὴς Ὀρθόδοξος, ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς μᾶς ἔχει διαφωτίσει: «Ὁ οἰκουμενισμὸς εἶναι παναίρεσις»…

12. Πολλὲς δεκαετίες διαλόγων ἕως σήμερον, ὄχι μόνο δὲν ἔπεισαν οὔτε ἕνα αἱρετικὸ νὰ συνειδητοποιήσῃ καὶ νὰ ἀποκηρύξῃ τὶς ἀντιχριστιανικὲς ἀπόψεις του, ἀλλά, ἀπεναντίας, ἔπεισαν τοὺς ἰδικούς μας ἐκπροσώπους νὰ συμπροσεύχωνται μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ νὰ ἀποκαλοῦν αὐτοὺς καὶ τὶς Ἐκκλησίας τους «ἐν Χριστῷ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφές ἐκκλησίες» καὶ νὰ συλλειτουργοῦν μετὰ τῶν αἱρετικῶν. . .

13. Ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖο ἐπιβάλλεται νὰ ἀποκτήσωμε ὅλοι μας, εἶναι ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ ἀγάπη, γιὰ νὰ οἰκοδομοῦμε καὶ νὰ σώζουμε τὶς ψυχές μας καὶ τίς ψυχὲς τῶν συνανθρώπων μας καὶ ὄχι νὰ σκανδαλίζωμε τοὺς εὐλαβεῖς Ὀρθοδόξους …

14. Οἱ ταπεινές μας αὐτὲς σκέψεις εὐελπιστοῦμε νὰ ἔχουν προκαλέσει ἀρκετὰ ἐρεθίσματα, νὰ ἀνανήψωμε καὶ νὰ μὴ δεχώμεθα τὶς «νοητὲς σουπιές, νὰ μᾶς θολώνουν τὰ νερά» καὶ νὰ χάνωμε τὸν προσανατολισμό μας μὲ τὴν διαστροφὴ τῆς ἀληθείας π.χ. ὅτι ὁ Ἱερομάρτυς Ἅγιος Βαλεντῖνος ἦταν δῆθεν «ἅγιος τοῦ ἔρωτα» καὶ τοῦ πανσεξουαλισμοῦ, προτρέποντες τοὺς συνανθρώπους μας νὰ ἔχουν ὡς κεντρομόλο δύναμι τὸ ὑπογάστριο καὶ ὡς αὐτοσκοπὸ τῆς ζωῆς τους τὸν πανσεξουαλισμό !!!

15. Αὐτοὶ οἱ αἰσχρότατοι καὶ ἀναίσχυντοι συκοφάντες τοῦ Ἁγίου Βαλεντίνου πρέπει νὰ μᾶς φέρνουν στὴν μνήμη τὸ ρητὸ τῶν ἀρχαίων προγόνων μας: «ἑνὸς κακοῦ δοθέντος μύρια κακὰ ἕπονται». Π.χ. ἐννέα μῆνες μετὰ τὸ «καρναβάλι» ἢ παρόμοιες φαῦλας ἐκδηλώσεις, ὡς ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Βαλεντίνου, ὡς προστάτου τῶν ἐρωτευμένων, γεννῶνται πολλαπλάσια νόθα παιδιά, ἀπ᾿ ὅσα ὅλο τὸ ἄλλο ἔτος παραλείποντες τὶς ἑκατοντάδες χιλιάδων ἐκτρώσεων …

16. Δέον νὰ σημειωθῇ, ὅτι λίγες εἶναι οἱ παρασυρθεῖσες γυναῖκες, οἱ ὁποῖες ἔχουν τὸν ἡρωισμὸ νὰ ἀντισταθοῦν στὴν δολοφονία τῶν ἐμβρύων τους καὶ νὰ φέρουν τὸν παράνομο καρπό τους στὴ ζωή.     

Μᾶς ἔλεγαν εὐλαβεῖς μαῖες ὅτι ἀκόμη καὶ ἀνήμερα τῶν Χριστουγέννων καταφεύγουν ἀναιδέστατα γύναια στὰ Μαιευτήρια καὶ ἀπαιτοῦν νὰ τοὺς κάνουν ἀμβλώσεις!!!

17. Οἱ ἐκτρώσεις στὴν Ἑλλάδα πρέπει νὰ ἔχουν ἀγγίξει τὸν ἀριθμὸ τοῦ 1.000.000 ἐτησίως, δηλαδὴ κάθε ἔτος ἐξαφανίζεται στὴν Πατρίδα μας μία μεγάλη πόλις. Τοῦτο δὲ δημοσίᾳ δαπάνῃ καὶ μὲ δαπάνες τῶν ἀσφαλιστικῶν φορέων.

Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ  «βουλιάζουν» τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, ὅταν ὁ ἱδρώτας τῶν σκληρότατα ἐργαζομένων καὶ τὰ θαλασσοδάνεια διασπαθίζονται καὶ ἐξανεμίζονται καὶ πρὸς αὐτὸ τὸν σκοπό ; ; ;

18. Τοιουτοτρόπως περικόπτουν τώρα τὴν ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψι τῶν ἀσφαλισμένων καὶ ἀναγκάζουν τοὺς Ἕλληνες νὰ πληρώνουν συμμετοχὲς γιὰ τὶς ἐγχειρήσεις, ἐξετάσεις καὶ τὰ φάρμακά τους, ἐνῷ τοὺς Ἀλβανοὺς καὶ λοιποὺς ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων τοὺς ἐπιτρέπουν νὰ ἐξετάζωνται καὶ νὰ θεραπεύωνται δωρεάν.

Παρακαλοῦνται ὅλες οἱ σοβαρές, εὐπρεπεῖς καὶ ἔντιμες ἱστοσελίδες, ποὺ ἐμφοροῦνται ἀπὸ ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς ἀξίες νὰ δημοσιεύσουν τὸ ἀνωτέρω κείμενο, γιὰ νὰ διαφωτίζωνται οἱ ἀγαθοπροαίρετοι ἄνθρωποι καὶ νὰ ἀντιδροῦν στὴν σατανικὴ ἐκστρατεία τῶν ἀμοραλιστῶν βλασφημούντων καὶ συκοφαντούντων τὸν Ἱερομάρτυρα Βαλεντῖνο ὡς «πορνοβοσκό». Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμότατα ἐκ τῶν προτέρων γιὰ συμπαράστασι.  

ΑΓΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

1. Ἐπειδὴ ἀναιδέστατα γύναια, δημοσιογραφίσκοι, ἀλλὰ καὶ ἀνεγκέφαλοι διαφημιστές-ἔμποροι, ἔχοντες στὸ χέρι τους ἕνα μικρόφωνο ἢ ἕνα κονδυλοφόρο, ἀφηνιάζουν, βλασφημοῦντες ἐναντίον τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων, προτρέποντες τοὺς «ρηχούς» στὴν πίστι καὶ τὴν ἠθικὴ νὰ ὀργιάζουν, ἀναγκαζόμεθα νὰ παρακαλέσωμε καὶ πάλι ὅλες τὶς σοβαρὲς ἱστοσελίδες καὶ τοὺς διαθέτοντες e-mail, νὰ ἀναρτήσουν καὶ διαδόσουν, ὅτι ὁ Ἕλλην Βαλεντῖνος ἦταν Ἱερομάρτυς καὶ ἐμαρτύρησε πραγματικὰ τὸ 268-269 στὴν Ρώμη.

2. Ἡ ἱστορία ἔχει ὡς ἑξῆς:

Ὅταν ἔξω ἀπὸ τὸν κῆπο του περνοῦσε ἕνα ἀνδρόγυνο καὶ ἀλληλοϋβρίζετο καὶ ἐβιοπραγοῦσαν ἡ γυναίκα καὶ ὁ ἄνδρας, τότε ὁ Ἱερομάρτυς Βαλεντῖνος ἔκοψε δύο τριαντάφυλλα καὶ τοὺς τὰ προσέφερε, διὰ νὰ εὕρῃ τὴν εὐκαιρία νὰ τοὺς νουθετήσῃ νὰ μονιάσουν καὶ νὰ εἶναι ἀγαπημένοι καὶ ἀπὸ τὸν Θεὸ εὐλογημένοι καὶ νὰ ἐνδιαφέρωνται γιὰ τὴν οἰκογένειά τους.

3. Ἔτσι ἐπιβάλλεται νὰ συμπεριφέρεται ὄχι μόνον ὁ κάθε κληρικός, ἀλλὰ καὶ ὁ κάθε ἐνσυνείδητος Χριστιανός. Ἄς διαφωτίσωμε λοιπὸν τοὺς πάντας, νὰ μὴ διαστρεβλώνεται τόσο πολὺ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ἱστορία.

4. Τὸ ἴδιο συμπεριφέροντο καὶ οἱ Ἅγιοι Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα καὶ ὁ ἀπελθῶν ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χριστόδουλος ἔκανε σταυροφορία νὰ ἀντικατασταθῇ ὁ βλασφημούμενος καὶ διασυρόμενος Βαλεντῖνος μὲ τοὺς Ἁγίους Ἀκύλα καὶ Πρίσκιλλα.

Ὅμως κατὰ τὸν Ἅγιον Ἰωάννην τὸ Χρυσόστομον : «ἑορτὴ Ἁγίου εἶναι μίμησις Ἁγίου».

Ἄς μιμηθοῦμε καὶ ἐμεῖς τοὺς Ἁγίους Ἀκύλα καὶ Πρίσκιλλα, τὸν Ἱερομάρτυρα Βαλεντῖνο καὶ ὅλους τοὺς Ἁγίους νὰ πρεσβεύουν, γιὰ νὰ ἔχῃ ἐπιτυχία καὶ νὰ καρποφορήσῃ ἀγώνας μας, ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ εἶναι θεάρεστος.

5. Κατωτέρω, χάριν διευκολύνσεώς σας, σᾶς ἀποστέλλομε πάλι τὸ προηγούμενο ἄρθρο μας, ἐὰν θελήσετε νὰ τὸ δημοσιεύσετε ἐπικαίρως καὶ νὰ τὸ ἐπαναλάβουν ἀκόμη καὶ αὐτοί, ποὺ ἤδη τὸ δημοσίευσαν.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε ὅλους θερμότατα ἐκ τῶν προτέρων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *