ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΥΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΓΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΟΙΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΚΟΛΑΣΙΑΣ ΟΣ ΜΕΝ ΠΕΙΝΑ ΟΣ ΔΕ ΜΕΘΥΕΙ 16.2.2021

Ὅς μὲν πεινᾷ, ὅς δὲ μεθύει (Α΄ Κορινθ. 11, 21).

Παρὰ τὶς ἄκρως ἐπικίνδυνες μεταλλάξεις τοῦ κορωνοϊοῦ, δὲν μετανοοῦμε, ἀλλά, ἀντιθέτως, πᾶμε ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο, ὅπως ὁ Ἰούδας ποὺ τοποθετοῦσε τὰ βαλλόμενα στὸ κορβανᾶ καὶ ὁ δοῦλος καὶ δόλιος Ἰούδας παρέμεινε ἀμετανόητος καὶ ὁ Ἐωσφόρος καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ δὲν τὸν ἄφηναν νὰ μετανοήσῃ ἀλλὰ μόνον μεταμελεῖτο.

 

Ἄν μετανοοῦσε πραγματικά, τότε ὁ μέγιστος φιλάνθρωπος Θεὸς τῆς τρισηλίου Θεότητος καὶ ἡ Ὑπεραγία Αὐτοῦ Μητέρα, Ἀειπάρθενος Μαρία θὰ μεσίτευον καὶ θὰ ἐσώζετο καὶ αὐτὸς ὁ δυστυχισμένος, ἄν δὲν ἀπεμπολοῦσε τὴν Θείαν Χάριν.

Τὴν Θείαν Χάριν ποὺ ἔλαβε ὁ ἀρχιληστὴς τὴν τελευταία στιγμή, ὁ ὁποῖος κάκιζε σφόδρα τὸν ἕτερο ληστὴ ποὺ λοιδοροῦσε τὸν Κύριο. Καὶ ἔλεγε ὁ ἅγιος ληστὴς στὸν ἕτερο ληστή: «…καὶ μεῖς μὲν δικαίως…, αὐτὸς δὲ ἀδίκως…». Ὁπότε καὶ ἡ φιλάνθρωπος καὶ φιλεύσπλαχνος τρισυπόστατος Θεότης τὸ ἀντελήφθη καὶ τοῦ λέγει: «…σήμερον μετἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ Παραδείσῳ…»…

Ο ΛΗΣΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ

ΤΟ ΒΡΗΚΑΜΕ ΕΙΣ

http://trelogiannis.blogspot.com/2021/02/blog-post_152.html

Τιμται ἀπὸ τν ρθόδοξη κκλησία λλά, ἀπὸ ὅσον γνωρίζομε, δὲν ὑπῆρχε Ἱερς Νας φιερωμἐνος σ ατόν. γιος Ληστς το Γολγοθ πέκτησε ναΰδριο στὴν ἕδρα τς ρθοδόξου εραποστολικς Φιλοπτώχου δελφότητας “ σία Ξένη”, στ Θεσσαλονίκη, ὡς προστάτης γιος τῆς Διακονίας ποφυλακίσεως πόρων Κρατουμένων, τῆς σπουδαία αὐτῆς ἱεραποστολικῆς δράσεως ποὺ συνεχίζει στὰ βήματα τοῦ ἀειμνήστου δραστηρίου ἱδρυτοῦ τῆς πατρὸς Γερβασίου Ραπτοπούλου.

 

Ἀντιθέτως ὁ Ἰούδας δὲν εἶχε διαπράξει ἀλλά, ἁπλῶς, ἀμετανοήτως ἐσχεδίαζε τὴν προδοσία τῆς Παναγίας Τριάδος. Ὤ τῆς ἀπεράντου φιλανθρωπίας τῆς Ἁγίας Τριάδος!!!:  Ὁ ληστὴς, ἐνῷ εἶχε διαπράξει ἐγκλήματα, νὰ εἶναι ὁ πρῶτος κάτοικος τοῦ Παραδείσου!!!….

 

Ἀντὶ νὰ συνετιζώμεθα καὶ νὰ παρακαλοῦμε τὸν Θεὸ νὰ μᾶς λυτρώνῃ ἀπὸ τὶς ἄγριες μεταλλάξεις τοῦ κορωνοϊοῦ, οἱ ἄνθρωποι ἄρχισαν νά «λυσσομαχοῦν» καὶ νὰ συνεχίζουν νὰ παρασύρωνται ἀπὸ τοὺς δαίμονες τοῦ ἐωσφόρου καὶ νὰ προγραμματίζουν οἴστρους ἀκολασίας ἀντὶ τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἤτοι τοῦ μεγαλεπηβόλου καὶ κολοσσιαίου μνημείου εὐγνωμοσύνης, δοξολογίας, λατρείας καὶ εὐχαριστίας εἰς τὸν ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, τοῦ μόνου μέσου, τὸ ὁποῖον θὰ τονώσῃ καὶ θὰ ἐνθαρρύνῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων. Τοῦτο μάλιστα συμβαίνει τὴν Κυριακὴ 14 Φεβρουαρίου, κατὰ τὴν ὁποία ὁ πρῶτος μετὰ τὸν Ἕνα, ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος εἰς τὴν Β΄ πρὸς Κορινθίους Ἐπιστολὴ τονίζει: «διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς» (6, 17).

Μᾶς βροντοφωνοῦσε νὰ ἐξέλθωμε μέσῳ αὐτῶν καὶ νὰ χωρισθοῦμε καὶ νὰ μὴ ἀνακατευώμεθα μὲ τὶς ἀηδίες καὶ τοὺς ἐμετοὺς τῶν κοσμικῶν.

 

Οἱ ἄνθρωποι τοῦ διαβόλου, ἀπατεῶνες ἔμποροι, ὑπερτονίζουν ὅτι ὁ ἅγιος Βαλεντὶνος εἶναι «ὅ ἅγιος τῶν ἐρωτευμένων».

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἦταν ἕλληνας ποὺ ζοῦσε στὴν Ρώμη τὸ 270 μ.Χ.. Καλλιεργώντας τὸν κῆπο του εἶδε ἕνα ζεῦγος δαιμονιζόμενον νὰ ὑβρίζωνται καὶ νὰ ἀλληλοκτυπιῶνται ἀνηλεῶς . Τότε, ὁ ἅγιος Βαλεντὶνος γιὰ νὰ βρῇ ἀφορμὴ νὰ τοὺς ἡρεμήσῃ καὶ νὰ τοὺς κατηχήσῃ, τοὺς προσέφερε ἀπὸ ἕνα τριαντάφυλλο ἀπὸ τὸν κῆπο του στὴν Ρώμη.

 

Ἔτσι δημιούργησαν τὸν μύθο ὅτι  ὁ Ἅγιος Βαλεντὶνος εἶναι ὁ προστάτης τοῦ ἔρωτος, τῆς κραιπάλης καὶ τῆς ἀνηθικότητος. Σπαταλῶνται τὴν ἡμέρα αὐτὴ ἀνὰ τὴ ὑφήλιο πολλὰ δισεκατομύρια, καθ’ἥν στιγμὴ ὑπάρχουν ἑκατομμύρια ἄνθρωποι ποὺ δὲν δύνανται νὰ ἐπιβιώσουν, ὅπως στὴν Ἀφρική, λόγῳ ἐλλείψεως φαρμάκων, τροφίμων καὶ ποσίμου νεροῦ, καὶ φεύγουν ἀπὸ τὴν ζωή, χωρὶς νὰ ἔχουν συμπληρώσει οὔτε τὸ 20ον ἔτος τῆς ἡλικίας των.

 

Μεταξὺ αὐτῶν ἀποβιώνουν καὶ ἐπάνω ἀπὸ 50.000 παιδάκια τοὺ τὰ θερίζουν ἑλονοσίες και ἄλλες ἐπιδημίες, ἰδίως στὴν πτωχότερη χώρα τῆς ὑφηλίου, τὴν Τανζανία.

Ἄν εἴχαμε ἴχνος εὐσυνειδησίας καὶ χαρακτῆρος, θὰ ἔπρεπε αὐτοὺς τοὺς δυστυχισμένους ἀνθρώπους νὰ μὴ τοὺς προσφέρουμε ψάρια, ἀλλὰ νὰ τοὺς μαθαίνουμε νὰ ψαρεύουν, νὰ μὴ τοὺς ἀποστέλουμε ἐμφιαλωμένα νερά (τὰ ὁποῖα συνήθως καταναλίσκονται ἀπὸ τοὺς ἔχοντας καὶ κατέχοντας), ἀλλὰ νὰ τοὺς μαθαίνουμε νὰ κάνουν βαθειὲς γεωτρήσεις γιὰ νὰ φιλτράρωνται ἀπὸ τὰ στρώματα τῆς γῆς καὶ νὰ εὑρίσκουν καθαρὸ νερό, νὰ μὴ τοὺς στέλνουμε ἕτοιμα τρόφιμα, ἀλλὰ νὰ τοὺς μαθαίνουμε νὰ καλλιεργοῦν τὴν γή τους, νὰ μὴ τοὺς στέλνουμε ρουχισμό, ἀλλὰ νὰ τοὺς μαθαίνουμε νὰ ὑφαίνουν, νὰ πλέκουν καὶ νὰ ράβουν ἐνδύματα.

 

Ἐμεῖς , παρὰ τὶς πτωχότατες δυνάμεις μας καὶ παρ’ὅλον τὸ ὅτι στερούμεθα ὄχι μόνον ἐθελοντῶν ἀλλὰ καὶ πεπειραμένου προσωπικοῦ μὲ ὑποφερτὰ ἑλληνικά (τυφλὸ σύστημα γραφῆς καὶ στοιχειώδεις γνώσεις ὑπολογιστοῦ – ἴδ. ἀγγελία), ἐν τούτοις συντρέχουμε τὶς ἱεραποστολὲς τῆς Ἀφρικῆς.

 

Τὴν προηγουμένη ἑβδομάδα ἔφυγαν τρεῖς μεγάλες container  τῶν 45 κυβικῶν ἡ κάθε μία μὲ πληθώρα ἀναγκαιοτάτων ἀγαθῶν καὶ τὶς ἑπόμενες δύο ἑβδομάδες εἶναι νὰ ἀποσταλοῦν ἄλλες τρεῖς μεγάλες container.

Μὲ ἀδιανόητους «γολγοθάδες» Μεγάλης Παρασκευῆς συγκεντρώνομε ἀγαθὰ καὶ τὰ ἀποστέλλουμε στὶς πτωχὲς ἱεραποστολὲς στὴν Ἀφρική, ἐκτὸς τῆς βοήθειας ποὺ στέλνουμε κυρίως στὴν Ἑλλάδα.

Ἐπισυνάπτομε κατάστασιν τὶ ἀπαιτούμενα θέλουν νὰ ἔχουν αὐτοὶ οἱ δυστυχισμένοι συνάνθρωποί μας

καθὼς καὶ μία φωτογραφία ἀπὸ τοὺς ἀδελφύς μας στὴν Ἀφρική.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΓΙΑ CONTEINER ΓΙΑ ΤΑΝΖΑΝΙΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

4 Σειρές – Όλα τα Λειτουργικά Βιβλία της Εκκλησίας – Εκδόσεις Φως (μεγάλα γράμματα)(12 Μηναία,Μ.Ωρολόγιο, Παρακλητική , Τριώδιο, Πεντηκοστάριο, Εγκόλπιο ψάλτου, Ευχολόγιο ιερέα, Ιερατικό το μεγάλο για ιερέα, Θησαυρός Αγίων – Παρακλήσεις εκδ. Ρηγ.)(Όλα αυτά Χ4)

Καρβουνάκια πολλά, Θυμίαμα πολύ, Φυτιλάκια, Νάμα.

10.000 Σταυρούς πλαστικούς για βαπτίσεις διαστάσεις 6cm X 4cm                    (όχι μικρότερους)  (όπως δείγμα φώτογ.)

10  Σταυρούς Ευλογίας για Αγία Τράπεζα

100 Σταυρούς αγιασμού με βάση, (όπως δείγμα φωτογ.), βρες πηγή.

5 Αρτοφόρια για Θεία Κοινωνία φορητά για ασθενείς

5 Μυροδοχεία  για Αγιο Μύρο για βαπτίσεις

12 εξαπτέρυγα και 6 σταυρούς (για είσοδο παιδιών ιερού).

5 Θυμιατά για Ναό (χρώμα ασημί, όχι χρυσό)

100 πενηντάρια κομποσχοίνια και 500 κομποσχοίνια χειρός μάλλινα.

20.000 εικόνες Χριστού, 20.000 εικόνες Παναγίας, από Απόστολο Βαρνάβα, μεγέθους περίπου Α3.

Ορθόδοξα βιβλία στην αγγλική γλώσσα.

Για 10 Ναούς, Σημαιάκια που στολίζουμε.

Σχοινί γερό, 1 ρολό, 100μ (όπως δείγμα φωτογ.).

Ύφασμα , πολύ ψιλό καλοκαιρινό ύφασμα μπλε, για αντερί ιερέων            1 ρολό, 100μ. (όπως δείγμα φώτο)

Ύφασμα , πολύ ψιλό καλοκαιρινό ύφασμα μαύρο, για εξώρασα ιερέων            1 ρολό, 100μ. (όπως δείγμα φωτογ.)

Ύφασμα , κόκκινο πανί με σταυρούς επάνω για να ράβουμε εδώ άμφια για Αγία Τράπεζα, 1 ρολό, 100μ.

Ύφασμα άσπρο να ράβουμε εδώ τους χιτώνες βαπτίσματος 1 ρολό, 100μ.

Κορδέλα- (μπλε σιρίτι για σταυρούς στους χιτώνες) 1 ρολό, 100μ.

100 πετσέτες άσπρες μπάνιου- βαπτίσματος

100 πετσέτες άσπρες προσώπου

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

2 Laptop combuter Dell

2 επαγγελματικά συραπτικά (να μπορούν να συράπτουν έως και 500 σελίδες (heavy duty)

50 κιβώτια Α3 χαρτί φωτοτυπικού ( 1 κιβώτιο έχει 5 πακέτα)

100 κιβώτια Α4 χαρτί φωτοτυπικού ( 1 κιβώτιο έχει 5 πακέτα)

1 προτζέκτορας

 

ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ

σεμνά γυναικία, ανδρικά, παιδικά

 

ΤΡΟΦΙΜΑ

50 τενεκέδες ελαιόλαδο

200 πεντάλιτρα σπορέλαιο

2 τόνους ρύζι

1 τόνο άσπρο αλεύρι για ψωμί

1 τόνο ζάχαρη

500 κιλά αλάτι

1 τόνο Ζυμαρικα (μακαρόνια, μανεστράκι)

1 τόνο γάλα (εβαπορέ σε κούτες ή σκόνη)

2 τόνους όσπρια

2 τενεκέδες ελιές φαγώσιμες

20 κιλά μέλι

5 πεντάλιτρα μερέντα

10 κιλά ταχίνι

10 κιλά κακάο

10 κιλά καρύδια

10 κιλά αμύγδαλα

20 κούτες καραμέλες

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΣΠΙΤΙΩΝ

2 χύτρες , τηγάνια, πιάτα,

2 ψυγεία

2 πλυντήρια

2 ηλεκτρικές κουζίνες με γκάζι και φούρνο

2 τραπεζαρίες

2 σαλόνια

50 στρώματα για μονά κρεβάτια

50 κουβέρτες, 50 μαξιλαροθήκες, 100 μονά σεντόνια

Ύφασμα για κουρτίνες σπιτιού

Ύφασμα για τραπεζομάντηλα

3 ραπτομηχανές καλές singer (όχι ηλεκτρικές)

1 ραπτομηχανή καλή singer ηλεκτρική

ΔΙΑΦΟΡΑ

20 μπάλες ποδοσφαίρου, 20 μπάλες βόλεϋ, 20 δίχτια βόλεϋ

200 αθλητικές μπλούζες

5 αδιάβροχα σετ (σακάκι και παντελόνι για οδηγούς μηχανακιού,μεγ. ΧΧL)

10 μηχανές κουρέματος

Σαπούνια πολλές κούτες (για φυλακές)

4 τσουβάλια σκόνη πλυσίματος για πλυντύριο

30 τσουβάλια τσουβάλια σκόνη πλυσίματος για το χέρι

Σχολικά είδη (τετράδια, μολίβια, σβυστήρες, σχολικές τσάντες)

1 κούτα μπαλόνια

Μόνον μὲ τὰ δισεκατομμύρια ποὺ ληστεύουν οἱ ἔμποροι τοὺς κατεχομένους ἀπὸ οἴστρους ἀκολασίας, θὰ ἠδύναντο νὰ γίνωνται χιλιάδες γεωτρήσεις ὄχι μόνον νὰ πίνουν  φιλτραρισμένο ἀπὸ τὴν μητέρα γῆ νερό, ἀλλὰ καὶ νὰ καλλιεργοῦν τεράστιες ποσότητες ὀπωροκηπευτικῶν καὶ καρποφόρων δένδρων καὶ νὰ ἐπιβιώνουν καὶ αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι καὶ ὄχι νὰ λυσσομαχοῦν γιὰ τὸν δῆθεν ἕλληνα «ἅγιο Βαλεντίνο».

 

Ἄν στὸ περιβάλλον κάποιων φίλων ὑπάρχουν νοῦν ἔχοντες, κατὰ Σωκράτη, καὶ δύνανται νὰ συμβάλλουν ἀμέσως ἤ ἐμμέσως, παρακαλοῦμε εὐγενῶς, φέρτε μας σὲ ἐπαφὴ μὲ αὐτὲς τὶς εὐλογημένες φιλάνθρωπες ψυχὲς γιὰ νὰ τοὺς διευκολύνουμε νὰ συνεισφέρουν χωρὶς νὰ ταλαιπωροῦνται ἀπὸ τὶς γραφειοκρατικὲς διαδικασίες τόσον εἰς τὴν Ἑλλάδα ὅσον καὶ ἀπὸ Ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι μερικὲς φορὲς ἄλλες διαβεβαιώσεις κάνουν τὸ πρωὶ καὶ ἄλλες τὸ βράδυ.

 

Ἐμεῖς θὰ συνεργαζώμεθα προσεχῶς μὲ τὸν ἱεραπόστολον σεβαστὸ πατέρα Ἑρμόλαο Ἰατροῦ, τὴν δασκάλα πρεσβυτέρα του καὶ τὰ τέκνα του, οἱ ὁποῖοι ἐγκατεστάθησαν πρόσφατα στὴν πτωχότερη ἀφρικανικὴ χώρα Τανζανία, Θὰ ἠδυνάμεθα νὰ ἐπιστρατεύσωμε καὶ φίλους μας Γερμανούς, οἱ ὁποῖοι μποροῦν νὰ μᾶς εὕρουν ἐργοστάσια ἑτοίμων ἐνδυμάτων καὶ ἑκατοντάδες μηχανὲς παντὸς τύπου νὰ τὶς πάρουμε μέχρι 50.000 Εὐρὼ καὶ νὰ ἐργάζωνται στὴ Τανζανία ἐντατικῶς διὰ τὴν ραφὴν ἰματισμοῦ, τόσον γιὰ τὴν Τανζανία ὅσον καὶ γιὰ πολλὲς ἄλλες ἀφρικανικὲς χῶρες, ἀκόμη καὶ γιὰ Μητροπόλεις τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας γιὰ τὸ εὐαγῆ ἱδρύματά τους ἀντὶ νὰ ἀγοράζωνται κινέζικα μέσῳ ἰταλῶν, γερμανῶν, ὁλλανδῶν καὶ λοιπὼν ὲμπόρων.

Καὶ μὲ τὰ χρήματα αὐτὰ νὰ ἀγοράζωνται πολλὰ ἀπὸ τὰ χρειαζούμενα ἀγαθά, χωρὶς τὴν μεσολάβησιν ἰταλῶν καὶ λοιπῶν ἀετονύχηδων τῆς ὑφηλίου.

 

Ὅς μὲν πεινᾷ, ὅς δὲ μεθύει (Α΄ Κορινθ. 11, 21).

 

ΟΠΟΙΟΣ ΝΕΟΣ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ, ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΥΦΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ, ΕΧΕΙ ΜΕΡΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ, ΕΧΕΙ ΟΡΕΞΗ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΤΑΛΓΕΙ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΠΡΕΠΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΤΗΛ. 6979975245, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΣΤΟ EMAIL a.anagnostopoulou@gmail.com

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210-3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *