Τάμα του Έθνους Μία ευχάριστη είδηση : Κυκλοφόρησε το Εκκλησιαστικό Εορτολόγιο 2021-2022 Για την προστασία μας : Τρόπος αποφυγής από το πρόστιμο 21.1.2022

αναρτήθηκε σε: ΕΠΙΚΑΙΡΑ | 0
ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ

 

 

Ἐπειδὴ ὡς γνωστὸν καθυστερήσαμε πάρα πολὺ λόγῳ πλήρους ἐλλείψεως εὐσυνειδήτων καὶ ἱκανῶν ἐθελοντῶν – δυστυχέστατα ὅμως καὶ σωστοῦ προσωπικοῦ (ἄν καὶ ἀκριβοπληρωνομένου), ἀναγκαζόμεθα νὰ ζητήσουμε ἐνσυνείδητον συγγνώμην ἀπὸ τοὺς παραλήπτας μας μιὰ καὶ οἱ ἀναλαβόντες τὸ ἐν λόγῳ «ὑπούργημα» ἀδιαφόρησαν παντελῶς καὶ δὲν ἠθέλησαν νὰ κοπιάσουν διότι ἔχουν συνηθίσει νὰ εἶναι «καλοπερασάκηδες». Τουτέστιν, ὄχι μόνον νὰ ἔχουν καὶ ἀπογευματινὸν ὕπνον, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸ ρίχνουν ἔξω!!!!!!!!!!!
Παρ’ ὅλον δὲ ποὺ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, διαθέτει ἄνω τῶν 100 Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων, ἀλλὰ καὶ βοηθοὺς αὐτῶν, ἐν τούτοις, δυστυχῶς, δὲν ἐνδιαφέρεται νὰ ἐκδίδεται καὶ τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἑορτολόγιο!!!!!!!!!!!

Ἐπειδὴ λοιπὸν συνέβησαν ὅλα αὐτά, ἀναγκαζόμεθα νὰ παιδευώμεθα καὶ νὰ δένωμε καὶ ἀποστέλλωμε καὶ πακετάκια ἀπὸ 11 τεμάχια καὶ ἄνω πρὸς 3 εὐρὼ τὸ τεμάχιον (μὲ μικροτέραν ἀποστολὴν τὰ 11 τεμάχια), μέχρι 1 Εὐρὼ τὸ τεμάχιον διὰ ἄνω τῶν 101 τεμαχίων!!!!!!!!!!

Ἐπὶ μέρους οἱ τιμὲς ἔχουν ἀνὰ τεμάχιον:

11 – 20 τεμ…………………………………3,- Εὐρὼ
21 – 51………………………………………2,50
52 – 81………………………………………2,20
82 -..101…………………………………….2, –
ἄνω τῶν 101 τεμ. μόνον…………………….1, –

Ὅμως ἡ ἀξία των εἶναι πολὺ μεγάλη!!!!!…….

Παρακαλοῦμε τοὺς ἐραστὰς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ μας Ἑορτολογίου ὅπως μᾶς ἀναφέρουν ἀμέσως ποῖες ποσότητες θὰ θελήσουν διὰ νὰ κάμνωμε ἐδῶ ὁλονυχτίες καὶ νὰ ἐξυπηρετῶμε τοὺς λάτρεις τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ μας Ἑορτολογίου μήπως τοιουτοτρόπως κάμνωμε κάποια ἐπανόρθωσιν τοῦ κακοῦ.

Παρακαλεῖσθε τὶς παραγγελίες σας νὰ μᾶς τὶς ἀποστέλλετε μὲ email ἤ μὲ fax μὲ λεπτομερέστατα στοιχεῖα σας (ὀνοματεπώνυμον, ὁδόν, ἀριθμόν, ΤΚ, τηλέφωνο, ΑΦΜ γιὰ νὰ κόβωμε τὰ τιμολόγια), καθὼς καὶ τὰ τηλέφωνά καὶ e mail σας (διότι ἐμεῖς δὲν παίρνομε οὔτε μία τρύπια δεκάρα χωρὶς νὰ κόψουμε ἀπόδειξιν).

Τὰ τηλέφωνα τὰ δικά μας εἶναι ἐδῶ καὶ 60 ἔτη γνωστότατα καὶ μὴ ἐξαιρετέα:

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 3254321 , 210 3254322
FAX: 210 3236 978

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ fot_gram@otenet.gr
iphpa@fotinigrammi.cosmotemail.gr
Διότι μποροῦν νὰ ἐξαντληθοῦν τὰ Ἐκκλησιαστικά μας Ἑορτολόγια, λόγῳ τοῦ ὅτι τά «βγάλαμε στὴ φτήνια».

ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μὴ χρησιμοποιεῖτε τὸν ἀριθμὸ τοῦ fax καὶ σὰν τηλέφωνο, διότι θὰ μᾶς δημιουργήσετε ἐπὶ πλέον ἀναστατώσεις.

Σᾶς ἐνημερώνομε ἀπὸ τοῦδε ὅτι διὰ νὰ μὴ σᾶς ληστεύουν μὲ τὸ χαράτσι τῶν 100 Εὐρὼ ποὺ ἐπέβαλαν, αὐτὰ πρέπει νὰ τὰ ὁριστικοποιήσῃ ἡ Ἐφορία καὶ ἰδεολόγοι δικηγόροι ποὺ ἀντιτίθενται σ’ αὐτὲς τὶς ληστρικὲς ἀφαιμάξεις τονίζουν κατηγορηματικῶς ὅτι βάσει τῆς κειμένης νομοθεσίας, εἴτε εἶσθε μερικῶς ἐμβολιασμένοι εἴτε ἀνεμβολίαστοι, ἐντὸς 5 ἡμερῶν ἀπὸ τότε ποὺ θὰ λάβετε τὸ πρόστιμο μέσῳ TAXISNET ἐπιβάλλεται νὰ δηλωθεῖτε καὶ νὰ ἀπαλλαγεῖτε, ἐμβολιασμένοι καὶ ἀνεμβολίαστοι, ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ ληστρικὸ χαράτσι.
Τὸ ὅλον ἡλεκτρονικὸν σύστημα θὰ καταρρεύσῃ καὶ τοιουτοτρόπως εἰς τὸ Ἑλλαδιστὰν δὲν θὰ πετύχουν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις τὰ καταχθόνια σχέδιά τους!!!!!!!!!!!

Πρὸς τοῦτο σᾶς εὐχαριστοῦμε ἐκ μέσης καρδίας – διαδώσατέ το παρακαλοῦμεν σὲ ὅλα τὰ ἡλεκτρονικὰ καὶ ἔντυπα μέσα.
Εὐτυχῶς ποὺ ὁ λαὸς ξεσηκώθηκε ὑπὲρ τοῦ Γέρου τοῦ Μωριᾶ, θρυλικοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καὶ τὸν ἔβγαλαν ἀπὸ τὰ θεοσκότεινα μπουντρούμια καὶ συνέβαλαν νὰ ἐξέλθῃ ὁ Στρατηλάτης μας ἀπὸ τὰ μπουντρούμια ποὺ τὸν εἶχαν καταχθονιάσει οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις!!!!!!!!!!!

Ὁ μὲν Γὲρος τοῦ Μοριᾶ ἐξῆλθεν ἀπὸ τὰ μπουντρούμια καὶ βροντοφωνοῦσε τὸ περίφημον ἐκεῖνο: «φωτιὰ καὶ τσεκούρι στοὺς προσκυνημένους Νενέκους!» καὶ ὁ Ἅγιος τῆς Πολιτικῆς Κυβερνήτης μας Ἰωάννης Καποδίστριας ἐδολοφονήθη λίγο καιρὸ ἀργότερα, ἔξω ἀπὸ τὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγίου Σπυρίδωνος τοῦ Ναυπλίου, ἐπειδὴ ἐξέδωσε τὴν ἐγκύκλιόν του ὅτι δὲν εἶναι ἠθικὸν, ἔντιμον καὶ εὐπρεπὲς ἀκόμη καὶ μὴ στρατιωτικοὶ νὰ ἐκλιπαροῦν τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις διὰ νὰ τοὺς δίδουν προστασίαν.

Ὡς γνωστόν, ὁ Ἰμπραὴμ μετὰ τῶν πολεμιστῶν του τόσον πολὺ πανικοβλήθησαν καὶ κατετροπώθησαν ἀπὸ τοὺς καλογήρους καὶ τοὺς ἱερεῖς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου, ποὺ ἐτράπησαν εἰς φυγὴν καὶ ἐγκατέλειψαν πίσω των χιλιάδες νεκροὺς καὶ τραυματίας, ἀλλὰ καὶ σημαῖες, λάβαρα, κανόνια καὶ πληθώρα λαφύρων. Κατατροπωμένος καὶ ντροπιασμένος ὅπως ἦτο, προσεπάθησε νὰ ἐπιτεθῇ καὶ ἐναντίον τῶν Μεσσηνίων, ἀλλὰ τελικῶς κι’ ἐκεῖ ἀπέτυχε, κι’ ἐγκατέλειψε τὴν Ἑλλάδα μας καταντροπιασμένος καὶ καταξεφτιλισμένος.
Τοιουτοτρόπως ἐσώθη ἡ Ἐπανάστασις τῶν Ἑλλήνων.

Ἐπειδὴ ἐπὶ τοῦ παρόντος στὰ τηλέφωνά μας δὲν ὑπάρχει ἡ δυνατότης μεταπτώσεως ἀπὸ τὸ ἕνα τηλεφωνικὸ κέντρο στὸ ἄλλο, παρακαλοῦμε νὰ ἐπιμένετε, διότι διαφορετικὰ διευκολύνονται οἱ σαμποτὲρ τῶν τηλεφωνικῶν μας γραμμῶν καὶ φαίνονται τὰ τηλέφωνά μας κατειλημμένα, ἐνῷ ἐπιμένοντας νὰ μὴ ἐπιτυγχάνουν οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις τὴΝ συμφόρησιν καὶ μένουν οἱ φίλοι μὲ τὴν ψευδαίσθησιν ὅτι ἐμεῖς δῆθεν τὸ ρίξαμε ἔξω, ἤ ὅτι ἐμεῖς κάμνωμεν «τρικούβερτα γλέντια».

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἐμεῖς δὲν ἔχομε οὔτε ἕνα λεπτὸ τῆς ὥρας νὰ πηγαίνωμε πεζὶ ὅπου μεταβαίνει καὶ ὁ αὐτοκράτωρ ἄνευ τοῦ ἵππου του.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

Υ.Γ.
Κατὰ νεώτερες πληροφορίες τὸ πρόστιμο θὰ ἐπιβληθῇ κατ’ εὐθείαν ἀπὸ τὴν ΑΑΔΕ (μὴ πανικοβάλεσθε ὅτι θὰ κοπῇ ἡ σύνταξίς σας). Ἀλλὰ καὶ μὴ εἰσέρχεσθε στὴν σελίδα embolio.gov , διότι ἐκεῖ γίνεται ἡ διασταύρωσις τῶν στοιχείων καὶ καταγράφονται οἱ ἀνεμβολίασθΤοι καί «συλλαμβάνονται».

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *