Εθνικά Θέματα

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΣ ΦΩΝΕΣ ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 17.9.2021

Θεωροῦμε ὅτι, παρόλον ὅτι τὰ γεγονότα μᾶς προσπερνοῦν στὸν αἰῶνα τῶν ταχυτήτων ποὺ βιώνουμε, ὀφείλομε νὰ κάνωμε μία στάσιν καὶ μία ἀναδρομὴ σὲ κάποια παλαιότερα ἄρθρα ἀλλὰ πάντα ἐπίκαιρα.

Ἐπαινοῦμε δημοσίως τὸν εὐσυνείδητον λειτουργὸν τῆς Θέμιδος, εἶδος ἐν μεγίστῃ ἀνεπαρκείᾳ εἰς τοὺς δικηγόρους, κύριον Δημήτριον Παπαδημόπουλον, πρώην Ἀντιπεριφερειάρχη Περιφερείας Λαρίσσης γιὰ τὶς πάντοτε ὀρθὲς θέσεις – ἀπόψεις του, τὶς ὁποῖες εἶχε τὸ θάρρος νὰ προβάλλῃ στοὺς ἀγαθοπροαίρετους χριστιανούς.

Ἔχει βασανίσει τὴν φαιάν του οὐσίαν νὰ θεμελιώσῃ τὴν ἀφύπνησιν τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, παραδείγματος χάριν γιά:

α. τό Ἔπος τοῦ ’40 μὲ τὸ ἄρθρο του – ἀφιέρωμα τὴν 28η Ὀκτωβρίου 2016 (28η Οκτωβρίου 1940, https://www.eleftheria.gr/m/αφιερώματα/item/135216-28η-οκτωβρίου-1940.html

β. τὴν δημοσίευσιν – ὑπενθύμησίν του, τὴν 30η Νοεμβρίου 2016, γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους http://www.eleftheria.gr/m/απόψεις/item/140399-το-τάμα-του-έθνους.html

καὶ τώρα γιά:
γ. τὸ λίαν ἐπίκαιρον καὶ ἀμφιλεγόμενον θέμα τοῦ ἐμβολίου (Γιατὶ ὡς Ὀρθόδοξος βδελύσσομαι τὰ ἐμβόλια κατὰ τῆς «Covid-19», 5.9.2021, https://www.facebook.com/profile.php?id=100009326326091

Πρὸς χάριν τῶν φίλων ἀναδημοσιεύομε καὶ τὰ τρία ἄρθρα του.

ΣΧΟΛΙΟ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Συγχαρητήρια εἰς τὸ τέκνον αὐτὸ τῆς Θεσσαλίας.
Πάντα φοβερὰ ἐπίκαιρος.
Συνεχίζει τὸν ὅρκο τῶν Σπαρτιατῶν :
“Ἄμμες δε γ΄ εἰμέν, αἱ δε λῆς πείραν λάβε” ( μετάφρ.: Ἐμεῖς εἴμαστε {γενναῖοι} τώρα, ἄν θέλετε δοκιμάστε).

Μακάρι νὰ ἐμφανίζωνται τέτοια ἀναστήματα καὶ νὰ ἐπαναλαμβάνουν τό :
“Ἄμμες δε γ΄ ἐσσόμεθα πολλῶ κάρρονες” (=Ἐμεῖς ὅμως θὰ γίνωμε καλύτεροι).

(Πλούταρχος “Λυκοῦργος” 21).

Εὔγε , καὶ πάλι ἀπειράκις εὔγε, πιστὲ δοῦλε τοῦ Θεοῦ, διότι ἄλλοι καὶ μάλιστα ἀνώτατοι ταγοὶ τῆς Ἐκκλησίας ἀποβάλλουν κάθε μεγαλόσταυρον, ἐγκώλπιον καὶ πᾶν ὅ,τι μαρτυρεῖ τὴν ταυτότητα τοῦ Χριστιανοῦ «διὰ νὰ μὴ σκανδαλίζωνται οἱ ἀδελφοὶ μουσουλμάνοι». Ἀλλοίμονον εἰς αὐτοὺς τοὺς ἐξωμότας, οἱ ὁποῖοι δὲν πιστεύουν Χριστὸν ἀλλὰ χρυσόν, δὲν ζοῦν γιὰ τὴν Ἐκκλησία ἀλλὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.
Πόσον ἀναπολόγητοι θὰ εἶναι ἐν ἐκείνῃ τῇ φοβερᾷ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως…
Εἶχε μεγάλο δίκαιο ὁ πιστὸς μαθητὴς τῆς θυγατρός του, ὁ ἀείμνηστος Εὐάγγελος Ἀβέρωφ, ὁ ὁποῖος διεμαρτύρετο λέγων, ὅτι οἱ ἐκτρώσεις, οἱ μοιχεῖες, τὰ αὐτόματα καὶ συναινετικὰ διαζύγια, οἰκογενειακὸ δίκαιο καὶ λοιπὰ ἀπάνθρωπα, ἀντίχριστα, ἀνήθικα ἐφευρήματα, ἦτο τὸ περιβόητο ἰδικό τους «Σχέδιον Γαζῆ», τὸ ὁποῖο δὲν πρόλαβαν νὰ ἐφαρμόσουν οἱ πατριδοκάπηλοι τῆς δεξιᾶς καὶ τὸ ἐφήρμοζαν οἱ ἀριστερίζοντες.

Ἄς προσευχόμεθα μὲ ὅλη τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας ὁ Θεὸς νὰ ἐλεήσῃ ὅλους αὐτοὺς τοὺς τρισάθλιους νὰ κάνουν μεταβολὴ 180 μοιρῶν κρούοντες πρύμνην γιὰ νὰ σωθῇ ἡ ναῦς / Ἐκκλησία ἀπὸ τοὺς κάκιστους αὐτοὺς καραβοκύρηδες, οἱ ὁποῖοι φθάνουν μέχρι τοῦ σημείου νὰ λασπολογοῦν ἀκόμη καὶ τὸν στρατηλάτη μας Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τὸν ἅγιο τῆς πολιτικῆς Ἰωάννη Καποδίστρια, οἱ ὁποῖοι ἐμπράκτως μᾶς ἐδίδασκον ὅτι ἠγωνίζοντο διδάσκοντες ἐμᾶς τοὺς ἀνάξιους ἀπογόνους των μὲ τοὺς διαφορους θούριους των, ὡς π.χ. «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγία καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία, γιὰ αὐτὰ τὰ δύο πολεμῶ καὶ ἄν δὲν τὰ ἀποκτήσω τὶ μ’ὠφελεῖ καὶ ἄν ζήσω;;;;;;;;;;»

Ἡ Λάρισσα συνεχίζει νὰ γεννᾶ καὶ νὰ ἀναθρέφῃ πνευματικὰ ἀναστήματα γαλουχούμενα ἀπὸ τὰ νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς μεθέξεως τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πνεύματος μετὰ τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ, ὡς π.χ. καὶ τὸν ἀείμνηστον παν/τον Ἀρχιμανδρίτην π. Ἀθανάσιον Μυτηλιναῖον, τὸν ὁποῖον, πρὸς τιμήν της ὁ Ραδιοφωνικὸς Σταθμὸς τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας τὸν κάνει «σημαία» καὶ τὸν προβάλλει συχνότατα. Εὔγε, μυριάκις εὔγε!!!!.

Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι τὴν 31.8.2021 στὴ Λάρισσα οἱ εὐλαβεῖς χριστιανοὶ διαμαρτυρήθηκαν ἐντονώτατα γιὰ τὴν πορεία τῆς «Ἀμάλ» μέσα στὴ πόλι τους.
(ἴδ. https://www.youtube.com/watch?v=eV47-eVo8kU).

Καὶ τὰ ἀστυνομικὰ ὄργανα ἔλαβαν τὴν ἐντολὴ νὰ συμπεριφέρωνται ὅπως οἱ ἀστυνομικοὶ τῆς Πομπηίας ποὺ ἐτσάκιζαν στὸ ξὐλο ὄχι τοὺς ἀσχημονοῦντας ἀλλὰ τοὺς διαμαρτυρομένους.
Δυστυχῶς ὅμως στὸ ἐπίνειο τῶν Ἀθηνῶν, στὸν Πειραιά μας, ὄχι μόνον δὲν ἀπεδοκιμάσθη ἡ «Ἀμάλ» ἀλλὰ καὶ ἐπεφημεῖτο ἀπὸ τὴν ὀργανωμένη «Πομπηία», Γομορία καὶ Σόδομα μὲ τούς «παρτσακλούς» ἰθύνοντας.
Περισσότερα : https://attikanea.info/Τέσσερεις-αναρτήσεις-δείχνουν-τις-ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ-ΠΟΥ-ΕΡΧΟΝΤΑΙ-ΣΤΗΝ-ΕΛΛΑΔΑ/

Στὸν ἀντίποδα, ἡ νέα ἐπιλογὴ τοῦ Πρωθυπουργοῦ μας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη νὰ τοποθετήσῃ τὸν Κύπριο κ. Χρῆστο Στυλιανίδη ὡς Ὑπουργὸν Πολιτικῆς Προστασίας κρίνεται ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ὡς ἄκρως ἄστοχη καὶ νέο «αὐτογκόλ» του, ὁ ὁποῖος τοιουτοτρόπως σκανδαλίζει βάναυσα τὸ στρατόπεδο τῆς Νέας Δημοκρατίας, τοὺς ἔνθερμους – συντηρητικοὺς κύκλους της καὶ πέφτει συνεχῶς εἰς τὴν συνείδησιν τῶν ὑγιῶς φρονούντων τοῦ κόμματος.
Ὡς γνωστόν, ὁ κ. Στυλιανίδης ἦτο ὑπὲρ τοῦ Σχεδίου Ἀνάν. Εὐτυχῶς ὅμως ὁ ἀείμνηστος Πρόεδρος Τάσσος Παπαδόπουλος εἶχε τὴν φρόνησιν καὶ τὸ θάρρος νὰ ἀντισταθῇ εἰς τὸ Σχέδιο Ἀνάν καὶ ἔσωσε τὴν Κύπρο μας.

Εἴμεθα ὑπερήφανοι καὶ λίαν εὐτυχεῖς ποὺ ἐβραβεύσαμε, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων προσωπικοτήτων, καὶ τὸν Τάσσον Παπαδόπουλον τὴν 12η Ιανουαρίου 2011 εἰς τὸ Πολεμικὸν Μουσεῖον. Τὴν βράβευσίν του τὴν παρέλαβε ὁ τότε Πρέσβυς τῆς Κύπρου μας εἰς τὴν Ἀθήνα, κος Ἰωσὴφ Ἰωσήφ. (ἴδ. Φωτεινὴ Γραμμή τεῦχος 46 / Μάρτιος 2011).

Ὁ Πρωθυπουργός μας καὶ ὅλα τὰ δημόσια πρόσωπα πρέπει νὰ μὴ σκανδαλίζουν τὸν λαό, οὔτε μὲ τὶς πράξεις τους οὔτε μὲ τὴν στάσιν τους, ὅπως κακοχαρακτηρίσθηκε ὁ κ. Μητσοτάκης μὲ τὴν μὴ δόκιμον θέσιν του εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀθηνῶν κατὰ τὴν κηδεία τοῦ Μίκη Θεοδωράκη.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, τηλ. 210 3254321

One thought on “ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΣ ΦΩΝΕΣ ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 17.9.2021

  1. κ.Αναγνωστοπουλε οπως παντα επικαιρος και σωστος.
    Ατυχως η Ελλαδα βιωνει σημερα την χειροτερη περιοδο της ιστοριας της
    χωρις πνευματικη ηγεσια χωρις πολιτικη χωρις οικονομικη χωρις καμια ελπιδα παρα μονο ευτυχως
    τον Κυριο μας
    Καλη δυναμη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *