ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΡΟΜΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΙ ΜΕ ΚΟΡΟΝΩΪΟ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΣΑ (2020) ΡΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ (1968)

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

11.4.2020

1.Πρόσφατα ἐμφανίσθηκαν κρούσματα κορωνοϊοῦ στὴν συνοικία Νέα Σμύρνη τῆς Λάρισσας, ὅπου ζοῦν χιλιάδες ΡΟΜΑ. Τὸ γεγονὸς ἀνησύχησε τοὺς πάντας, διότι εἶναι γνωστὴ ἡ πλημμελὴς τάξις καὶ καθαριότητα, ποὺ ζοῦν οἱ συμπαθέστατοι κατὰ τὰ ἄλλα ΡΟΜΑ.

2.Ἂν, ὅμως, εἶχαν ἴχνος ἱεραποστολῆς καὶ εὐσυνειδησίας οἱ ἂρχοντες τῶν διαφόρων περιοχῶν, ἰδίως οἱ ταγοὶ τῆς Ἐκκλησίας, θὰ ἀκολουθοῦσαν τὸ παράδειγμα τοῦ Θεανθρώπου καὶ τῶν διαφόρων ἱεραποστόλων ποὺ ἐνδιαφέροντο πραγματικὰ γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς, ἀδυνάτους, τοὺς ἄσημους καὶ διὰ τὰ ἀπολλωλότα πρόβατα καὶ ὄχι μόνον διὰ ἐφοπλιστές, ἔχοντας καὶ κατέχοντας καὶ ἰσχυροὺς τῆς κοινωνίας μας. Θὰ ἀκολουθοῦσαν τὶς θεῖες ἐντολὲς καὶ τὶς διδασκαλίες τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας μας καὶ θὰ ἐκόπτοντο κυρίως διὰ τοὺς δυστυχεῖς, τοὺς ἀφανεῖς, τοὺς ἀνίσχυρους, τοὺς ἀδαεῖς, τοὺς ἁμαρτωλοὺς κατὰ τά:

Α) «Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί·»(Παύλος, Πρὸς Ρωμαίους, 1, 14)

Β) «Οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλά ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν» (Μάρκ. 2, 17)

Γ) «…οὐαὶ δὲ μοὶ ἐστιν, ἐάν μὴ εὐαγγελίζωμαι»  (Α΄Κορινθ. 9, 16)

Δ) «ὅπου οὐκ ἔνι ῞Ελλην καὶ ᾿Ιουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός» (Κολ. 3,11).

Ε) «τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τίς σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι;;;;;….» (Κορινθ. Β’, 11, 29).

3. Ἡ Ἐκκλησία μας ἀνὰ τοὺς αἰῶνες  ἔχει ἂπειρα παραδείγματα καὶ θαύματα λειτουργῶν τοῦ Ὑψίστου, οἱ ὁποῖοι ἀντιμετώπιζαν ὄχι μόνον νόσους ἀλλὰ καὶ φρικτότατες ἐπιδημίες (ὅπως πανώλης, λέπρας, τύφου, χολέρας, παντοειδοῦς γρίπης κλπ) . Αὐτοὶ μετελάμβαναν ὑγιεῖς καὶ λίαν προβληματικοὺς πάσχοντας καὶ ἀπὸ φρικτότατες ἐπιδημίες καὶ μετὰ κατέλυον τὸ ὑπόλοιπον τοῦ Ἀχράντου Σώματος καὶ τοῦ Παναγίου Αἵματος τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ μας καὶ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ δευτέρου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ μας ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν πρεσβειῶν τῆς Παναγίας Αὐτοῦ μητρός, Ἀειπαρθένου Θεοτόκου δέν ἔπαθαν ποτὲ ἀπολύτως τίποτε!!!!!……

4. Μέχρι πρὸ ἐτῶν ὑπῆρξε καὶ ὁ ἀνεπανάληπτος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης, πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης.

Μὲ τὴν εἴδησιν ὅτι ὁ ἐν λόγῳ ἀκάματος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου θὰ μετέβαινε νὰ ἐνθρονισθῇ εἰς τὴν Φλώρινα, εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ Χρισταινοὶ μετέφεραν εἰς ἔμπρακτον ἐκδήλωσιν τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εὐγνωμοσύνης των τάπητες καὶ ἑκατέρωθεν ἑκατονάδες χιλιάδες ἀνθοδέσμες στοὺς δρόμους ποὺ θὰ διήρχετο, ὅπως τὸ αὐριανὸν Εὐαγγέλιον διηγεῖται γιὰ τὸν Θεάνθρωπον Χριστόν, ὅτι ἀπὸ μικροὺς καὶ μεγάλους ἀνθρώπους

τοῦ Θεοῦ ἀντηχοῦσε ὁ αἶνος : «Ὠσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ»!!!!….

5. Ἄλλους, ὅμως, χαιρέκακους καὶ ἀνθρώπους τοῦΣατανᾶ, ὅπως οἱ γραμματεῖς, οἱ φαρισσαῖοι καὶ οἱ ὑποκριτὲς καὶ οἱ σύχρονοι Ἰοῦδες, τοὺς εἶχε τόσον πολὺ κατακυριεύσει ὁ ἀντικείμενος ἡμῶν διάβολος καὶ βυσσοδομοῦσαν ἐναντίον του, ὅπως μὲ τὸ νά, «ψοφήσῃ ἡ γίδα τοῦ γείτονα»!!!!!…..

Ἀντὶ νὰ παρακαλέσουν τὸν μέγιστον δωροδότην, φιλάνθρωπον καὶ φιλεύσπλαχνο  Θεὸ νὰ τοὺς δώσῃ καὶ εἰς αὐτοὺς κάποια δύναμιν νὰ μιμοῦνται τὸν Αὐγουστίνο, ἀπεναντίας τὸν ἐσπίλωναν παντοιοτρόπως:

Α) «Ἀφοῦ δὲν τὸ κάνω ἐγώ, νὰ μὴ τὸ κάνει κανένας»,

Β) «…ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.» (Ματθ. 23, 14),

Γ) «ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰωάν. 15, 5),

Δ) «μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.» (Β΄ Κορινθ. 9, 7).

6. Μετὰ τὴν ἐνθρόνισύν του δὲν κατακυριεύθηκε ἀπὸ τοὺς πειρασμοὺς τοῦ Σατανᾶ γιὰ νὰ λέγῃ καὶ πιστεύει ὅτι εἶναι ἴσος μὲ τὸν Θεό, ἀλλὰ

ἀπεναντίας ἀμέσως ἐπώλησε τὴν Mercedes τῆς Μητροπόλεως. Ἀγόρασε ἕνα φορτηγό, τὸ ὁποῖο ἐφόρτωνε τρόφιμα, ξύλα κλπ ἀγαθὰ καὶ περιόδευε καὶ τὰ δώριζε – διένειμε σὲ ὅλους τοὺς ἔχοντας ἀνάγκη,.ἀκόμη καὶ στοὺς συμπαθέστατοςυ ΡΟΜΑ, παρὰ τὶς τεράστιες καὶ δισεπίλυτες ἀντιξοότητες καὶ προβλήματα τῶν ἄγονων περιοχῶν το, τὸν γεμᾶτον τῆς πανσλαβικῆς προπαγάνδας τοῦ συνονθυλεύματος τῶν Σκοπίων!!!!!…..

7. Ἀντὶ νὰ τὸν συγχαροῦν καὶ νὰ τοῦ τείνουν χείρα συνεργασίας  ἢ συμπαραστάσεως οἱ διάφοροι Μητροπολίτες – κληρικοὶ καὶ φορεῖς τῆς πολιτείας, ἀπεναντίας τὸν κατέτρεχον!!!!!……

Παραδείγματος χάριν, τοῦ ὑφάρπαζαν τὶς ἐκκλησιαστικὲς ἐκτάσεις ὡς δῆθεν κρατικές. Προσέφυγε στὰ δικαστήρια καὶ τοῦ ἐπεδίκασαν τὶς ἐκτάσεις!!!!!……

8. Τὸν κατέτρεχον γιὰ νὰ μὴ δύναται νὰ δωρήση τὰ πτωχὰ σπιτάκια εἰς τοὺς ΡΟΜΑ, ἐπειδὴ δὲν ἦταν ἑλληνικῆς ἰθαγενίας. Ἐφεῦρε τρόπους νὰ τοὺς τὰ ἐνοικιάζῃ. Τὸ ποσὸν τοῦ ἐνοικίου τὸ ἒκανε ὡσὰν δωρεὰ καὶ μάλιστα τὸ ἐπιδοτοῦσε. Τοιουτοτρόπως οἱ ἐν λόγω ἐπιδοτήσεις ἐχρησιμοποιοῦντο ἀπὸ τοὺς ΡΟΜΑ  γιὰ νὰ πληρώνουν τὸ ἐνοίκιο καὶ ἔμεναν δωρεάν!!!!!…..

9. Ἐφρόντισε νὰ τοὺς κατηχήσῃ καὶ τοὺς ἐβάπτισε 101 ΡΟΜΑ ὁμαδικῶς  στὸ ποταμὸ Σακουλέβα τῆς Φλώρινας τὴν 5.5.1968.

Σύμφωνα μὲ τὸν Σωκράτη, εἶχε νοῦν και δὲν ἤθελε νὰ ἰδιοποιηθῇ τὴν ἰδιότητα τοῦ χωροφύλακος ἢ τοῦ μαστιγοφόρου!!!!…..

Αὐτὲς τὶς ἰδιότητες τὶς παραχώρησε εἰς τοὺς ὑπευθύνους τῶν ὁμάδων καὶ τοιουτοτρόπως ἐπειθάρχησαν ἀκόμη καὶ οἱ πλέον ἀτίθασοι.Ὁ νοῦν ἔχων Αὐγουστίνος ἐφήρμοσε το «dirigieren und regieren» (δηλαδὴ νὰ διοικῇς καὶ νὰ κυβερνᾶς)!!!!!……

Τοιουτοτρόπως τοὺς μετέτρεψε εἰς πρότυπα πειθαρχείς, τάξεως, καθαριότητος, εὐποιΐας, κοινωφελῶνἒργων, διὰ τὴνπρόοδον καὶ τὴν εὐημερία ἐν γένει τῆς κοινωνίας!!!!!!……

10. Ὅλοι οἱ ἄλλοι Μητροπολίτες καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος πρέπει νὰ αἰσχύνωνται, διότι δὲν ἐμιμήθησαν τὸ κοινωνικὸν καὶ ἐθνικὸν ἒργον τοῦ κυροῦ Αὐγουστίνου.

11. Εἶναι μέγιστον αἶσχος ὅλα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν σήμερα μὲ τοὺς συμπαθέστατους ΡΟΜΑ!!!!!…..

Καὶ δὲν εἶναι μόνον οἱ ΡΟΜΑ, ἀλλὰ δυστυχέστατα καὶ πάρα πολλοὶ ἰθαγενεῖς Ἕλληνες συμπεριφέρονται πολὺ χειρότερα ἀπὸ τοὺς ΡΟΜΑ, διότι διὰ τῆς κακῆς συμεριφορᾶς των ταγοὶ τῆς πολιτείας – κοινωνίας καὶ ἐκκλησίας κατασκανδαλίζουν τοὺς πολίτες!!!!!…..

Α)  «τὸ γὰρ ὄνοµα τοῦ Θεοῦ δι’ ὑμᾶς βλασφηµεῖται ὲν τοῖς ἔθνεσι, καθὼς γέγραπται» (Ρωµ. β΄ 24).

Β)  «…οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.» (Ματθ. 5, 16).

Γ) «Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ’ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραὶ εἰσι.» ( Ἐφεσίους 5, 15-16).

Δ) «ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις…»
(Ἐφ. στ, 12).

Δυστυχῶς ἐφαρμόζεται τό:

«Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὃτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποὶ· ἒσονται γὰρ οἱ ἂνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι, ἒχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνήμενοι· καὶ τούτους ἀποτρέπου».  (Β’ Τιμόθεον 3, 1-5).

12. Καὶ ἄν μερικοὶ Ρομὰ ἤθελαν νὰ συνεχίσουν νὰ εἶναι ἀτίθασοι, οἱ ἴδιοι οἱ σοβαροὶ καὶ σώφρονες Ρομὰ θὰ τοὺς ἀνακαλοῦσαν στὴν τάξι καὶ θὰ τοὺς ἀνάγκαζαν νὰ σέβωνται τὰ σὐμβολα, τὶς ἰδέες καὶ τὶς ἀρχὲς καὶ θὰ ἐπετύχιναν τὴν αὐτοκάθαρσιν, χωρὶς νὰ ἀπαιτοῦνται κάθε τόσον καὶ λιγάκι στρατιὲς ἀπὸ ΜΑΤ καὶ ὄργανα τῆς Πολιτείας!!!….

13. Περισσότερες λεπτομέρειες εἰς τὸ περιοδικό μας

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τεύχη 44 σελίδες 1 – 9   καὶ  53  σελίδες 50 – 69.

14. Καὶ οἱ καημένοι οἱ Ρομὰ στὴν Ἁγ. Βαρβάρα παρ’ὅτι τηροῦσαν τὶς ἀποστάσεις ὅπως ὁ Νόμος ὁρίζει καὶ προσηύχοντο στὸν Χριστὸ καὶ  στὴν Ὑπεραγία Αὐτοῦ Μητέρα Θεοτόκον, ἐπενέβη ἡ Ἀστυνομία καὶ δημιούργησε τὴν ἀναστάτωσιν. Ὁποῖον αἶσχος!!!!!… 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  ΤΗΛ. 210 -3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *