Διάφορα

ΠΟΥ ΕΓΚΕΙΤΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ;

ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΙ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Τὸν σκληροπυρηνικὸν καὶ κέρβερον Ἀστυνομικὸν Διευθυντὴν Θεόδωρον Ρακιντζὴ τὸν ἔτρεμον ἀκόμη καὶ οἱ Ὑπουργοί.

Ὁ Ἀστ. Διευθυντὴς συνεκάλεσε ὅλους τοὺς διοικητὲς ἀστυνομικῶν Τμημάτων Ἀττικῆς κλπ, διὰ νὰ κατατρομοκρατήσῃ καὶ νὰ ρεζιλεύσῃ τὸν θαρραλέον καὶ γενναῖον θρυλικὸν Αὐγουστῖνον, τὸν ὁποῖον ἐπίσης εἶχε καλέσει εἰς τὴν Γενικὴν Ἀστυνομικὴν Διεύθυνσιν Ἀθηνῶν.

Εἶπε εἰς αὐτόν : «Πρόσεξε καλὰ ἀγριοκαλόγερε Αὐγουστῖνε, νὰ συμμορφωθῇς καὶ νὰ μὴ εἶσαι ἀντάρτης, διαφορετικὰ θὰ σὲ στείλω στὴν ἐξορία καὶ θὰ σὲ βασανίσω».

Τότε ὁ μικρὸς τὸ δέμας ἀλλὰ μαχητὴς Αὐγουστῖνος εἰς μίαν αἰφνιδιαστικὴν κίνησιν πετᾶ ἀστραπιαίως τὸ πηλίκιον τοῦ Γενικοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ Θεοδώρου Ρακιντζῆ εἰς τὸ δάπεδον καὶ λέει εἰς αὐτόν : «φτούσου μασκαρά, εἶσαι ἀνάξιος νὰ φέρῃς τὸν Τίμιον Σταυρόν, ἐπὶ τῆς κεφαλῆς σου»!!!…

Ἀντὶ νὰ ἐξευτελισθῇ καὶ νὰ τρομοκρατηθῇ ὁ μικρόσωμος Αὐγουστῖνος, ἔμειναν οἱ διοικηταὶ τῆς Ἀττικῆς ἄναυδοι καὶ ὁ Ρακιντζής, τὸν ὁποῖον εἶχαν φοβηθῆ ἑκατοντάδες χιλιάδες κοινῶν πολιτῶν, ἐκιτρίνισε ἐξ αἰτίας τοῦ ἀδιανοήτου ἐξευτελισμοῦ, τὸν ὁποῖον τοῦ προεκάλεσε ὁ ἀείμνηστος Αὐγουστῖνος.

Ἔκτοτε οὔτε εἰς τὰ στρατοδικεῖα δὲν ἐτόλμησαν τελικῶς νὰ τοὺς παραπέμψουν γιὰ νὰ τὸν δικάσουν.                                                                           ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ,

Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΣΙΣ ΜΟΛΙΣ ΕΝΘΡΟΝΙΣΘΗΚΕ

Μὲ τὴν εἴδησιν ὅτι ὁ ἐν λόγῳ ἀκάματος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου θὰ μετέβαινε νὰ ἐνθρονισθῇ εἰς τὴν Φλώρινα, εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ Χριστιανοὶ μετέφεραν εἰς ἔμπρακτον ἐκδήλωσιν τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εὐγνωμοσύνης των τάπητες καὶ ἑκατέρωθεν ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀνθοδέσμες στοὺς δρόμους ποὺ θὰ διήρχετο, ὅπως τὸ Εὐαγγέλιον διηγεῖται γιὰ τὸν Θεάνθρωπον Χριστόν, ὅτι τὸν ὑπεδέχοντο ἐπὶ πώλου ὄνου καθήμενον τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων καὶ ἀπὸ μικροὺς καὶ μεγάλους ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ ἀντηχοῦσε ὁ αἶνος: «Ὠσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ»!!!!….

Μετὰ τὴν ἐνθρόνισίν του δὲν κατακυριεύθηκε ἀπὸ τοὺς πειρασμοὺς τοῦ Σατανᾶ καὶ τὶς ἑκατομμύρια ἀνθοδέσμες δὲν τὶς ἐξέλαβεν ὡς ἀποθέωσιν καὶ νὰ καυχησιολογᾶται ὅτι εἶναι ἴσος μὲ τὸν Θεό, ὡς εἴθισται, ἀλλὰ ἀπεναντίας ἀμέσως ἐπώλησε τὴν Mercedes τῆς Μητροπόλεως. Ἀγόρασε ἕνα φορτηγό, στὸ ὁποῖο ἐφόρτωνε τρόφιμα, ὀπωροκηπευτικά, καυσόξυλα κλπ ἀγαθὰ καὶ ὁ,τιδήποτε ἄλλο ὑλικὸ εἶχον ἀνάγκη οἱ πτωχοὶ ἄνθρωποι καὶ περιόδευε σὲ ὅλη τὴν περιφέρεια του καὶ τὰ δώριζε – διένειμε σὲ ὅλους τοὺς ἔχοντας ἀνάγκη, ἀκόμη καὶ στοὺς συμπαθέστατους ΡΟΜΑ, παρὰ τὶς τεράστιες καὶ δισεπίλυτες ἀντιξοότητες καὶ προβλήματα τῶν ἄγονων περιοχῶν τῶν γεμάτων ἐκ τῆς πανσλαβικῆς προπαγάνδας τοῦ συνονθυλεύματος τῶν Σκοπίων!!!!!…..

Καὶ ἔχυναν μαῦρο δάκρυ, ὅταν εἰς ἡλικίαν 104 ἐτῶν ἐξεδήμησεν εἰς κύριον ὁ «πατερούλης των».

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210-3254321

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΡΟΜΑ

1. Εἰς τοὺς Ρομὰ συμπεριφέρθηκε ὡσὰν πραγματικὸς στοργικὸς πατέρας, δὲν ἔπαυσε νὰ ἐπισκέπτεται τοὺς καταυλισμούς τους καὶ νὰ τοὺς συμβουλεύῃ καὶ παρακινῇ νὰ γίνουν πρότυπα τάξεως, πειθαρχίας, καθαριότητας, εὐπρέπειας, εὐποιίας, ὥστε ἠγωίζοντο, ποιὸς θὰ πρωτοστατήσῃ νὰ τὸν σέβεται καὶ τὸν ἀποκαλοῦσαν πατέρα τους.

2.Ἀμέσως μετὰ τὴν ἐνθρόνισίν του ἀγόρασε ἕνα φορτηγό, στὸ ὁποῖο ἐφόρτωνε τρόφιμα, ὀπωροκηπευτικά, ξύλα κλπ ἀγαθὰ καὶ περιόδευε καὶ τὰ δώριζε – διένειμε σὲ ὅλους τοὺς ἔχοντας ἀνάγκη, ἀκόμη καὶ στοὺς συμπαθέστατους ΡΟΜΑ, παρὰ τὶς τεράστιες καὶ δισεπίλυτες ἀντιξοότητες καὶ προβλήματα τῶν ἄγονων περιοχῶν τῶν γεμάτων ἐκ τῆς πανσλαβικῆς προπαγάνδας τοῦ συνονθυλεύματος τῶν Σκοπίων!!!!!…..

3. Ἀντὶ νὰ τὸν συγχαροῦν καὶ νὰ τοῦ τείνουν χείρα συνεργασίας ἢ συμπαραστάσεως οἱ διάφοροι Πατριάρχες, Μητροπολίτες, Ἐπίσκοποι – κληρικοὶ καὶ φορεῖς τῆς πολιτείας, ἀπεναντίας τὸν κατέτρεχον!!!!!……

Παραδείγματος χάριν, τοῦ ὑφάρπαζαν τὶς ἐκκλησιαστικὲς ἐκτάσεις ὡς δῆθεν κρατικές.

Προσέφυγε στὰ δικαστήρια καὶ τοῦ ἐπεδικάσθησαν οἱ ἐκτάσεις!!!!!……

4. Τὸν κατέτρεχον γιὰ νὰ μὴ δύναται νὰ δωρήση τὰ πτωχὰ σπιτάκια εἰς τοὺς ΡΟΜΑ, ἐπειδὴ δὲν ἦταν ἑλληνικῆς ἰθαγενίας. Ἐφεῦρε τρόπους νὰ τοὺς τὰ ἐνοικιάζῃ. Τὸ ποσὸν τοῦ ἐνοικίου τὸ ἒκανε ὡσὰν δωρεὰ καὶ μάλιστα τὸ ἐπιδοτοῦσε. Τοιουτοτρόπως οἱ ἐν λόγῳ ἐπιδοτήσεις ἐχρησιμοποιοῦντο ἀπὸ τοὺς ΡΟΜΑ γιὰ νὰ πληρώνουν τὸ ἐνοίκιο καὶ ἔμεναν δωρεάν!!!!!…..

5. Ἐφρόντισε νὰ τοὺς κατηχήσῃ καὶ τοὺς ἐβάπτισε, 101 ΡΟΜΑ, ὁμαδικῶς  στὸ ποταμὸ Σακουλέβα τῆς Φλώρινας τὴν 5.5.1968.

Σύμφωνα μὲ τὸν Σωκράτη, εἶχε νοῦν και δὲν ἤθελε νὰ ἰδιοποιηθῇ τὴν ἰδιότητα τοῦ χωροφύλακος ἢ τοῦ μαστιγοφόρου!!!!…..

Αὐτὲς τὶς ἰδιότητες τὶς παραχώρησε εἰς τοὺς ὑπευθύνους τῶν ὁμάδων καὶ τοιουτοτρόπως ἐπειθάρχησαν ἀκόμη καὶ οἱ πλέον ἀτίθασοι. Ὁ νοῦν ἔχων Αὐγουστῖνος ἐφήρμοσε τό «dirigieren und regieren» (δηλαδὴ νὰ διοικῇς καὶ νὰ κυβερνᾶς)!!!!!……

Τοιουτοτρόπως τοὺς μετέτρεψε εἰς πρότυπα πειθαρχείας, τάξεως, ἡσυχίας, εὐλάβειας καθαριότητος, εὐποιΐας, κοινωφελῶν ἒργων, διὰ τὴν πρόοδον καὶ τὴν εὐημερία ἐν γένει τῆς κοινωνίας!!!!!!……

Τοὺς ἔκανε ἑλληνόψυχους, παρ’ ὅλον τὸ ὅτι ἡ δικτατορία καὶ ὅλοι οἱ «χαραμοφάηδες» ἰθύνοντες, τὸν ἐμπόδιζαν καὶ τὸν κατεδίωκον.

6. Ὅλοι οἱ ἄλλοι Μητροπολίτες καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος πρέπει νὰ αἰσχύνωνται, διότι δὲν ἐμιμήθησαν τὸ κοινωνικὸν καὶ ἐθνικὸν ἒργον τοῦ κυροῦ Αὐγουστίνου.

7. Ἀπηγόρευε δέ, σὲ ὅλους τοὺς εὐλαβεῖς, ταπεινοὺς καὶ ἑλληνόψυχους νὰ ἀποκαλοῦν τοὺς πειθαρχημένους ΡΟΜΑ μὲ τὰ γνωστὰ ρατσιστικὰ ὀνόματα, ὅπως παραδείγματος χάριν: «τσιγγάνοι», «γύφτοι», «τουρκόγυφτοι» καὶ τὰ τοιαῦτα καὶ ἐπέβαλε νὰ προσφωνοῦνται ὡς «Νεοφώτιστοι».

8. Ἀξιοσημείωτον εἶναι ὅτι αὐτὸ ἔγινε εἰς αὐτὲς τὶς πτωχότατες στέπες τῆς Ἑλλάδος, ὅπου δὲν ἔχει ἑκατοντάδες πάμπλουτους ἤ ζάμπλουτους ἐφοπλιστάς καὶ ἀποκατεστημένους δημότας μὲ τὰ πλούσια ἀρχοντικά, ἀλλά, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, πάμπτωχες τρῶγλες.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ.  210-3254321

Γ. ΣΟΥΡΗΣ

Δυστυχία σου, Ελλάς,
με τα τέκνα που γεννάς!


«…Ποιος είδε κράτος λιγοστό σ’ όλη τη γη μοναδικό,
εκατό να εξοδεύει
και πενήντα να μαζεύει;


Να τρέφει όλους τους αργούς,
να ’χει επτά πρωθυπουργούς,
ταμείο δίχως χρήματα
και δόξης τόσα μνήματα;


Να ’χει κλητήρες για φρουρά
και να σε κλέβουν φανερά,
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε
τον κλέφτη να γυρεύουνε;

Κλέφτες φτωχοί και άρχοντες με άμαξες και άτια,
κλέφτες χωρίς μια πήχυ γη και κλέφτες με παλάτια,
ο ένας κλέβει όρνιθες και σκάφες για ψωμί
ο άλλος το έθνος σύσσωμο για πλούτη και τιμή…

Ολα σ’ αυτή τη γη μασκαρεύτηκαν
ονείρατα, ελπίδες και σκοποί,
οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν
δεν ξέρομε τι λέγεται ντροπή…

Γι’ αυτό το κράτος που τιμά τα ξέστρωτα γαϊδούρια,
σικτίρ στα χρόνια τα παλιά, σικτίρ και στα καινούργια!

Ο Έλληνας δυό δίκαια ασκεί πανελευθέρως,
συνέρχεσθαί τε και ουρείν εις όποιο θέλει μέρος.

Χαρά στους χασομέρηδες! χαρά στους αρλεκίνους!
σκλάβος ξανάσκυψε ο ρωμιός και δασκαλοκρατιέται.

Και των σοφών οι λόγοι θαρρώ πως είναι ψώρα,
πιστός εις ό,τι λέγει κανένας δεν εφάνη…
αυτός ο πλάνος κόσμος και πάντοτε και τώρα,
δεν κάνει ό,τι λέγει, δεν λέγει ό,τι κάνει.

Σουλούπι, μπόι μικρομεσαίο,
ύφος του γόη ψευτομοιραίο.
Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,
λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης.

Σπαθί αντίληψη, μυαλό ξεφτέρι,
κάτι μισόμαθε κι όλα τα ξέρει.
Κι από προσπάππου κι από παππού
συγχρόνως μπούφος κι αλεπού.

Και ψωμοτύρι και για καφέ
το «δε βαριέσαι» κι «ωχ αδερφέ».
Ωσάν πολίτης σκυφτός ραγιάς,
σαν πιάσει πόστο: δερβέναγας.

Θέλει ακόμα –κι αυτό είναι ωραίο–
να παριστάνει τον Ευρωπαίο.
Στα δυο φορώντας τα πόδια που ’χει
στο ’να λουστρίνι, στ’ άλλο τσαρούχι…».

Δυστυχία σου, Ελλάς,
με τα τέκνα που γεννάς!
Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα,
τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;
 

Γεώργιος Σουρής (1853-1919)

To video

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *