ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 59-ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ-ΟΜΙΛΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΒΡΑΒΕΥΣΗ DR. SAM CHEKWAS

10.5.2014

Καὶ ἐφέτος, δόξα τῷ Θεῷ, ἐτελέσθη μὲ ὅλην τὴν ἁρμόζουσαν μεγαλοπρέπειαν ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου μας, ἕνεκεν καὶ τῆς παρουσίας τοῦ Σεβασμιωτάτου μας κ. Ἀμβροσίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἄρτης κ. Ἰγνατίου καὶ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελεστίνου κ. Δαμασκηνοῦ.

Μᾶς ἐτίμησαν μὲ τὴν παρουσίαν των ὁ παν/τος ἀρχ. π. Διονύσιος Καλάργυρος, συνοδεύων παιδάκια ἀπὸ τὸ Ὀρφανοτροφεῖον «Ἡ Ἁγ. Τριάς», ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Πειραιῶς κ. Στέφανος Χρήστου, ὁ Πρόεδρος τῶν Ὑποθηκοφυλάκων κ. Ἰωάννης Ἄνδραλης, ὁ Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Γεώργιος Λαζουράς, ὁ γραμματεὺς τῆς Πρέσβείας τῆς Νιγηρίας Dr. Emmanuel Oparaocha, ὁ Πρόεδρος τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν κ. Δημήτριος Κουτσούμπας, ὁ καθηγητὴς τῆς χειρουργικῆς κ. Βασ. Κέκης, ὁ Πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Κοινότητος Ἀροανίας κ. Σπυρίδων Κουρής, ὁ Σύλλογος Δαφναίων, ὁ ἐ. Ἀρεοπαγίτης κ. Ἀνδρέας Τσόλιας, ἀνώτατοι δικαστικοί, στρατηγοί, τιμητικὸν ἄγημα τοῦ Στρατοῦ, ἕν λεωφορεῖον ἀπὸ τὴν Πάτρα ἀπὸ τὸν Σύλλογον Λέσχη Φιλίας Ρίου κ.λ.π.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
1. Χριστὸς Ἀνέστη!
Καλὴν Ἀνάστασιν καὶ εἰς τὰς ψυχάς μας, τοὺς οἰκείους μας, τοὺς πλησίον μας, τὴν Ἑλλάδα μας καὶ τὸν κόσμον ἅπαντα.

2. Τὰ Διοικητικὰ Συμβούλια τῶν φορέων μας :
Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Διορθόδοξος Σύνδεσμος Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,
Σωματεῖον οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους
εὐχαριστοῦν ὅλους θερμότατα διὰ τὴν τιμὴν ποὺ μᾶς ἐκάνατε, νὰ λαμπρύνητε διὰ τῆς παρουσίας σας τὴν ἑορτήν μας.

3. Εὐχαριστοῦμεν ἐκ μέσης καρδίας τὸν Σεβασμιώτατόν μας, Μητροπολίτην Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιον, ὁ ὁποῖος πατρικῶς μᾶς συμπαρίσταται καὶ ἔχομεν, ἐπὶ μίαν 20ετίαν, δόξα τῷ Θεῷ, ἀγαστὴν συνεργασίαν. Ἐπίσης τοὺς Σεβασμ. Μητροπολίτας Ἄρτης κ.Ἰγνάτιον καὶ Βελεστίνου κ. Δαμασκηνόν, οἱ ὁποῖοι συλλειτουργοῦν εἰς τὴν σημερινὴν μεγάλην πανήγυριν.

4. Ἰδιαιτέρως δέ, εὐχαριστοῦμεν τοὺς εὐλαβεῖς ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικῶς δρῶντας ἀδελφοὺς Μπόκα ἀπὸ τὸ Ἀγρίνιον, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἔστειλαν τὸ ΑΧΕΛΩΟΣ TV, διὰ νὰ νὰ καλύψῃ καὶ μεταδώσῃ ζωντανὰ τὴν πανήγυριν.
Τοιουτοτρόπως δύνανται, ὅσοι ἠμποδίσθησαν νὰ προσέλθουν, νὰ εἶναι παρόντες πνευματικῶς καὶ νὰ συμπροσεύχωνται νοερῶς μαζί μας καθ᾿ ἅπασαν τὴν ὑφήλιον.

5. Εὐχαριστοῦμεν ἐκ μέσης καρδίας τὸν Ἀντιπεριφερειάρχην Πειραιῶς κ. Στέφανον Χρήστου καὶ τὸν Πρόεδρον τῶν Ὑποθηκοφυλάκων τῆς Ἑλλάδος κ. Ἰωάννην Ἄνδραλην, οἱ ὁποῖοι ἦλθον νὰ συμψάλλουν ὁμοῦ μετὰ τῆς Χορωδίας «Καλαβρυτινοὶ Ὑμνωδοὶ Ὁ Κοσμᾶς ὁ Μελωδός» ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τῶν κυρίων Βασιλείου Καλογεροπούλου καὶ Βασιλείου Ζησίμου. Ὅλοι ἀνιδιοτελῶς προσεφέρθησαν νὰ μᾶς προξενήσουν εὐφροσύνην μὲ τοὺς γνησίους βυζαντινοὺς ὕμνους των.

6. Πρὸ τοῦ μεσημβρινοῦ γεύματος, ὅπου ὅλοι, κλῆρος καὶ λαός, ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι, εἶσθε καλεσμένοι, ὁ ὑψηλὸς καλεσμένος μας, μαχόμενος σταυροφόρος, μέγας Φιλέλλην, Δρ. Σὰμ Τσέκουας μὲ τὴν μεστὴν νοημάτων ὁμιλίαν του «Τὸ Ἀθάνατον Ἑλληνικὸν Πνεῦμα» θὰ μᾶς «κρούσῃ τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου» διὰ τὰ τεράστια, ἔντονα προβλήματα τῆς διαστρεβλώσεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ τὸν φόβον τῆς ἐξαφανίσεως τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος. Τὴν ὁμιλίαν του φυσικὰ καὶ θὰ δημοσιεύσωμεν εἰς τὸ περιοδικόν «Φωτεινὴ Γραμμή».

7. Λόγῳ στενότητος τοῦ χρόνου δὲν θὰ σᾶς ὁμιλήσω ἀναλυτικῶς διὰ τὸν φίλον τοῦ Θεοῦ, Ἅγιον Νέον Ὁσιομάρτυρα Παῦλον τὸν ἐξ Ἀροανίας. Περὶ αὐτοῦ ἔχομεν γράψει ἐπανειλημμένως εἰς τὰ περιοδικά μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τὰ ὁποῖα δύνασθε νὰ ἔχετε δωρεάν, ἐὰν μᾶς τηλεφωνήσετε εἰς τὸ 210-3254321.

8. Ἐπίσης θὰ ἀποφύγω νὰ σᾶς ταλαιπωρήσω ἐνημερώνων ὑμᾶς διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Τὸ ἔχομεν ἀναπτύξει ἐκτενῶς εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας. Πληκτρολογήσατε εἰς τὸ διαδίκτυον: Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ θὰ τὰ ἰδῆτε ὅλα ἐκτενῶς.

9. Σήμερον παρακαλῶ, ἐπιτρέψατέ μου, νὰ συμπνευματισθῶμεν μὲ ταπεινάς τινας σκέψεις καὶ προβληματισμοὺς ἀπὸ τὴν καθημερινότητα, καὶ νὰ «κρούσω τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου».

10. Πολλὰ τὰ προβλήματα, ἀδελφοί. Ἀλλὰ προφανῶς χρειαζόμεθα συγκροτημένην στρατηγικὴν Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων μὲ ὑψίστην ἠθικήν.

11. Δὲν διεκδικοῦμεν νὰ τὴν προσφέρωμεν, διότι δὲν ἐπαρκοῦμεν. Σᾶς καλοῦμεν ὅμως νὰ δεχθῆτε τὴν συμβολὴν ὅλων καὶ δὴ τῶν εἰδημόνων.

12. Μόνον ὅταν Ἕλληνες ὁμονοοῦν καὶ Φιλέλληνες συνυπάρχουν, τότε ὁ Ἑλληνισμὸς φέρει μεγάλας νίκας. Αὐτὸ διδάσκει ἡ ἱστορία μας.

13. Ἀλλὰ αὐτὸς ὁ σημερινὸς κατήφορος πρέπει νὰ τελειώσῃ. Ὁ μύθος τοῦ Σισύφου νὰ μὴ ἐπαναλαμβάνεται. Ἄς τὸ φροντίσωμεν μὲ τὰς ἀπαραιτήτους προβλέψεις καὶ δράσεις.

14. Ἀρχόμεθα μὲ τὴν εὐλογίαν τοῦ Κυρίου Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν παρακαταθήκην τῶν προγόνων Ἀγωνιστῶν, «Μητρός τε καὶ πατρός τε καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ Πατρίς».

15. Ἕλληνες ἐκτὸς Ἑλλάδος παραμένουν ὑπόδουλοι ζητοῦντες δικαιώματα καὶ ἐλευθερίας.
Ἕλληνες ἐντὸς τῆς χώρας, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἄνεργοι, ἄστεγοι, ἀνειδίκευτοι ζητοῦν ἐργασίαν, στέγην, κατάρτισιν.

16. Ἄς ἱδρυθῇ, λοιπόν, ἡ Γεν. Γραμματεία Ἑλληνικῆς Στρατηγικῆς διὰ τὴν Ἑλλάδα, τοὺς Ἕλληνας, τοὺς Φιλέλληνας, τὸν ἑλληνικὸν πλοῦτον, τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν καὶ τὴν ἑλληνικὴν πρόοδον εἰς ὅλην τὴν Ἐπικράτειαν, ἡ ὁποία θὰ πρέπῃ νὰ λειτουργῇ μὲ διαφάνειαν, ἐπικοινωνίαν, ἀνταπόκρισιν καὶ νὰ εἰσηγῆται εἰς τὸ Κοινοβούλιον καὶ τὴν Κυβέρνησιν. Διότι, δυστυχῶς, σήμερον τὰ παιδιά μας διδάσκονται ὁ,τιδήποτε ἄλλο πλὴν τῆς ἀνοθεύτου Ὀρθοδοξίας, ἀληθοῦς ἑλληνικῆς ἱστορίας καὶ γνησίας ἐκφράσεως τῆς γλώσσης μας…

17. Οἱ σημερινοὶ ἰθύνοντες ὀμνύουν εἰς τά «ἀφεντικά» των, προσφέροντες «γῆν καὶ ὕδωρ» καὶ ἔχοντες οὐσιαστικῶς ὡς δόγμα των: «δὲν διεκδικοῦμεν ἀπολύτως τίποτε καὶ διαπραγματευόμεθα τὰ πάντα, ἔναντι πινακίου φακῆς». Τοιουτοτρόπως ἐδώρησαν π.χ. εἰς τὸν Ροκφέλερ, μέσῳ τοῦ «ἀχυρανθρώπου» τῆς Τραπέζης Πειραιῶς, τὸ καθαρὸν τμῆμα τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης ἔναντι 90.000.000 Εὐρώ (ἴδετε ἐκτενέστερον «Φωτεινὴ Γραμμή» τ. 57 σελ. 13-26)…

18. Ἀνεξαρτήτως τιμήματος, ἄλλο εἶναι νὰ πωλῇς ὑπηρεσίας, ἄλλο νὰ ζητῇς ἐπενδύσεις μὲ ἰσότιμον διάλογον διὰ συνεργασίαν καὶ ἄλλο νὰ προσφέρῃς «γῆν καὶ ὕδωρ»!!!

19. Ὑπάρχουν, δυστυχῶς, πολλοὶ ἀντεθνικῶς δρῶντες ἐπιχειρηματίαι, οἱ ὁποῖοι καὶ μὲ τὴν συνεργασίαν τῶν νομίμων «ληστῶν» τραπεζιτῶν ἐξάγουν ἀμέσως ἢ ἐμμέσως τὰ πάντα εἰς τὸ ἐξωτερικὸν καὶ μὲ αὐτὰ τὰ χρήματα θὰ ἐπιστρέψουν νὰ ἀγοράσουν ἔναντι πινακίου φακῆς ὄχι μόνον τὰς τεραστίους ἐκτάσεις τοῦ παλαιοῦ Ἀεροδρομίου, τὴν Ἀεροπορικὴν βάσιν τοῦ Ἑλληνικοῦ καὶ τὴν πρώην Ἀμερικανικὴν βάσιν, ἀλλά, πάντοτε μέ «ἀχυρανθρώπους», καὶ τὴν ΕΥΔΑΠ, τὴν ΔΕΗ, τὰ ΕΛ.ΤΑ., τοὺς Ἑλληνικοὺς Σιδηροδρόμους καὶ λοιπὰς ΔΕΚΟ. Τοιουτοτρόπως οἱ Ἕλληνες θὰ καταντήσουν «γκαρσόνια» ὕπνου καὶ φαγητοῦ τῶν ἀντιχρίστων ἡμεδαπῶν καὶ ἀλλοδαπῶν ἐπιχειρηματιῶν. Ποῖοι θὰ ἀπολογηθοῦν διὰ αὐτὸ τὸ εἰδεχθὲς κατάντημα;;;

20. Ἤδη, μὲ τὴν ἄμεσον καὶ ἔμμεσον συνδρομὴν τῶν ἐξωμοτῶν ἰθυνόντων τῆς Ἑλλάδος, «ἐφύτρωσαν» ὡσὰν μανιτάρια οἱ διάφοροι ΚΟΕΝ καὶ ΣΙΑ, τὰ λησταρχεῖα, ἐπονομαζόμενα «καζίνο», εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀπομυζοῦν ὅ,τι ἀπέμεινεν ἀπὸ τὴν ἰκμάδα τῆς Πατρίδος μας.

21. Τὸ ὕψιστον συμφέρον τῆς Ἑλλάδος καὶ ὅλων τῶν Ἑλλήνων (πλὴν τῶν μεγαλοεργολάβων, μεγαλοεκδοτῶν καὶ μεγαλοκαναλαρχῶν) εἶναι ἡ ἐπαναδημιουργία καὶ ἡ ἐπανίδρυσις τῆς γνωστοτάτης ΜΟΜΑ ἀπὸ τὴν κεντρικὴν ἕνωσιν Δήμων Ἑλλάδος, τὸν ΟΑΕΔ καὶ τὸν ΟΓΑ, διὰ νὰ ἔχωμεν καὶ πάλιν ἄριστα ἔργα, πάμφθηνα καὶ νὰ λυτρωθῶμεν ἀπὸ τοὺς ληστάρχους – ἑταιρείας τῶν μεγαλοεργολάβων, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐργάζονται ὑπὲρ πατρίδος ἀλλὰ ὑπὲρ τῆς «πάρτης» των.

22. Οἱ Ἕλληνες καὶ αἱ Ἑλληνίδες, δυστυχῶς, μειώνονται συνεχῶς συνεπείᾳ τῶν ἐν γένει νομοθετικῶν καὶ ἄλλων ἐξελίξεων διὰ τὴν παντοειδῆ ἐξαχρείωσιν καὶ ἐξαθλίωσιν τῆς οἰκογενείας ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντας …

23. Ἀντὶ νὰ καταργήσουν τὰς δημοσίᾳ δαπάνῃ ἐκτρώσεις, γεγονὸς τὸ ὁποῖον σημαίνει ὅτι μία πολὺ μεγάλη πόλις πολλῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων ἀνθρώπων σφαγιάζεται ἀπὸ τοὺς «χασάπηδες» μαιευτῆρας, ἐπέβαλον οἱ ἀναίσχυντοι κυβερνῆται – πειθήνια καὶ τυφλὰ ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων – καὶ τὸ τεκμήριον τέκνων…

24. Ἡ Ἑλλὰς ζητεῖ γεννήσεις, διότι ἀπομειώνεται. Ἀλλὰ αἱ γεννήσεις εἶναι ἀποτέλεσμα νέων γάμων.

25. Ἡ λύσις εἶναι μία, ἡ αὔξησις τῶν γάμων Ἑλλήνων μετὰ Ἑλληνίδων.
Προτείνομεν νὰ ἐπιχορηγοῦνται τὰ νέα ζεύγη, ἔστω καὶ μὲ εἰδικὸν κοινωνικὸν πόρον, ἐκ τῶν κρατηθέντων ποσῶν ὡς «ἀλληλεγγύη» (τὸ 1/10 τοῦ ποσοῦ ἀλληλεγγύης νὰ παρακρατῆται προκειμένου νὰ δίδεται τὸ ποσὸν τῶν 5.000 € διὰ οἰκοσκευὴν νέων νοικοκυριῶν καὶ 5.000 € διὰ τὴν γέννησιν κάθε τέκνου)!!!

26. Ἦλθεν ἡ ὥρα νὰ ἔχουν δικαίωμα οἱ Ἕλληνες νὰ προσδιορίζουν τοὺς πέντε τομεῖς, τοὺς ὁποίους ἐπιθυμοῦν νὰ ἐνισχύουν μὲ τὸ ἥμισυ τῶν φόρων καὶ τελῶν, ποὺ πληρώνουν.
Ἡμεῖς πληρώνομεν ἀλλὰ αἱ πληρωμαί μας μειώνουν καὶ ζημιώνουν τὴν Ἑλλάδα. Πῶς εἶναι δυνατὸν;;; Ὁποῖον μέγιστον αἶσχος καὶ ἐντροπὴ εἰς τοὺς κοινωνικῶς ἀναλγήτους κυβερνήτας. Ἐὰν τὸ 1/10 τῶν χρημάτων, ποὺ ἔδωσαν εἰς τοὺς νομίμους «ληστάρχους» τῶν Τραπεζῶν, τὸ διέθετον διὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς οἰκονομίας, θὰ ἐπελύοντο τὰ προβλήματα 50 Νομῶν τῆς χώρας, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Νομοὺς Ἀττικῆς – Θεσ/νίκης.

27. Οἱ ἀναίσχυντοι ἰθύνοντες χαρίζουν εἰς τοὺς νομίμους «ληστάρχους» τραπεζίτας τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρέως φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἔναντι τῶν θαλασσοδανείων, ποὺ συνῆψαν αἱ Τράπεζαι μὲ τὰ κόμματα…
Προεκλογικῶς ἐπιστρέφουν ἐλάχιστα χρήματα, διὰ νὰ κατευνάσουν τὴν ὀργὴν τοῦ πτωχοῦ λαοῦ. Ταυτοχρόνως ὅμως χαρίζουν καὶ εἰς ὅλους τοὺς «ἀετονύχηδες» καὶ «πατριάρχας» τῆς διαπλοκῆς ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια καὶ δισεκατομμύρια Εὐρὼ καὶ ὁ «χορός» τῶν δισεκατομμυρίων ὀργίων «κρατεῖ πάρα πολὺ καλά»…

28. Τὸ ἁμαρτωλὸν κράτος ἔχει χρήματα ὄχι μόνον διὰ τὰ γήπεδα, ὅπου προσέρχονται, ἀφιονίζονται καὶ ἐκτονώνονται αἱ λαϊκαὶ μάζαι, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ διὰ μωαμεθανικὰ τεμένη…
Ὅμως εἰς τὴν χώραν, ποὺ ἔκτισεν τὸν Παρθενῶνα καὶ διέδωσεν τὸν πολιτισμὸν εἰς τὴν ὑφήλιον καὶ τὴν ὁποίαν θαυμάζει ἡ ἀνθρωπότης, εἶναι μεγίστη ὕβρις ἡ ὕπαρξις ἔστω καὶ ἑνὸς μωαμεθανικοῦ τεμένους…

29. «Παρατρεχάμενοι» τῶν ἰθυνόντων μοῦ λέγουν: «ἐὰν ἐπρότεινες εἰς τοὺς ἰθύνοντας τὴν κατασκευὴν τοῦ μωαμεθανικοῦ τεμένους καὶ ὄχι τὴν κατασκευὴν τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἤτοι τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη (τὸ ὁποῖον ἐπιβάλλεται ὅλους νὰ μᾶς ἐμπνέῃ καὶ ὅλους νὰ μᾶς ἑνώνῃ), θὰ σὲ ἐνηγκαλίζοντο τόσον πολὺ καὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἐναγκαλισμούς, θὰ ἦτο δυνατὸν νὰ ὑποστῇς ἀσφυξίαν»…
Τώρα δυστυχῶς, παρ᾿ ὅλον ὅτι ἀπαλλάσσομεν τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν, νὰ δώσουν διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἔστω καὶ μίαν «τρύπιαν» δεκάραν, δὲν θέλουν ὄχι μόνον νὰ μᾶς συναντήσουν, ἀλλὰ οὔτε κἂν μᾶς ἀπαντοῦν καὶ εἰς τὰ ἔγγραφά μας…

30. Ἡμεῖς τὸ μόνον, ποὺ ζητοῦμεν εἶναι :
ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα,
ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα…

31. Διαφωνοῦμεν μὲ ὅσα κάνετε, ὅλοι οἱ ἰθύνοντες.
Δὲν παύoμεν νὰ βροντοφωνῶμεν: ἔχετε ἱερὰν ὑποχρέωσιν νὰ ὑπερασπισθῆτε τὴν Ἑλληνικὴν Ἱστορίαν, τὸν Κολοκοτρώνην, τὸν Καποδίστριαν καὶ τοὺς ἀγωνιστὰς τοῦ ΄21, συνεπῶς καὶ τὸ ΤΑΜΑ αὐτῶν τῶν Ἀγωνιστῶν.

32. Ἄς γίνῃ σήμερον ἡ ἀπαρχὴ τοῦ ἀγῶνος ὅλων τῶν Ἑλλήνων (ζητούντων καὶ τὸ Ἔλεος καὶ τὴν Εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Παύλου) διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821. Διότι ἡ Ἐλευθερία κατακτᾶται μόνον μὲ ἀγῶνας, ὅπως καὶ ὁ ἐθνικὸς ἡμῶν ποιητὴς Διονύσιος Σολωμὸς ἀναφέρει :
Ἀπὸ τὰ κόκκαλα βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά…

33. Ἡ ἁμαρτωλοτάτη Πολιτεία ἔχει κατασπαταλήσει ἑκατοντάδας τρισεκατομμύρια Εὐρὼ καὶ ἡ Ἐκκλησία ἐξανέμισεν ἀμύθητον περιουσίαν, ἀλλὰ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη ἐπὶ 184 ἔτη ἀκόμη δὲν ἐπραγματοποιήθη, ὅπως ἡ κειμένη Νομοθεσία ἐπιβάλλει. Διὰ νὰ δικαιολογήσουν δὲ τὴν ἐγκληματικήν των ἀβελτηρίαν λασπολογοῦν καὶ διασύρουν τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη ὅτι εἶναι, δῆθεν, τὸ Τάμα τοῦ Συνταγματάρχου Παπαδοπούλου. Δυστυχῶς πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσιν ἴσως πλέει καὶ ἡ Διοίκησις τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας, φάσκουσα καὶ ἀντιφάσκουσα, διότι ἀγνοεῖ πληθώραν γραφικῶν χωρίων.

34. Ὅλοι οἱ ἀντίθετοι δὲν δύνανται νὰ ἐννοήσουν ὅτι μὲ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ ἀναζωογονηθῇ καὶ θὰ ἀναπτερωθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων, θὰ τρώγουν χιλιάδες ἑλληνικαὶ οἰκογένειαι τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον διὰ τοῦ ἱδρῶτος των καὶ θὰ πληρωθοῦν τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, ὥστε νὰ ἔχουν καὶ αἱ ἐπερχόμεναι γενεαὶ ἐλπίδα διὰ κάποιαν σύνταξιν καὶ νὰ μὴ ὑποφέρουν ἀπὸ τὸ ἄγχος τῆς ἀβεβαιότητος.
Ἦλθεν ἡ ὥρα νὰ αὐτοδιοικηθοῦν τὰ Ἀσφαλιστικὰ Ταμεῖα ἀπὸ τοὺς ἠσφαλισμένους καὶ τοὺς εἰδήμονας.

35. Οἱ ἰθύνοντες μᾶς ἐμπαίζουν ἀνερυθριάστως ἐπαναλαμβάνοντες τὰς αἰσχίστους δικαιολογίας των : «Τώρα εἶναι ἀκατάλληλος ἡ ἐποχή. Τὴν ἑπομένην τῶν διακοπῶν, τῶν ἑορτῶν ἢ τῶν ἐκλογῶν θὰ τακτοποιηθῇ ὁπωσδήποτε τὸ θέμα τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη…».
Σὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀνεντίμους ὀφείλομεν νὰ δώσωμεν νὰ ἐννοήσουν ὅτι ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ὑποτιμοῦν τὴν νοημοσύνην μας.

36. Μόνον ἡ ἀλήθεια ἀποτελεῖ τὴν λύσιν.
Πλησιάζουν αἱ ἐκλογαί. Τὸ αἰσχρὸν κατεστημένον πασχίζει διὰ τὴν πλειοψηφίαν, παραποιεῖ τὴν ἰσότητα καὶ πριμοδοτεῖ τὸ πρῶτον κόμμα μὲ 50 ἕδρας. Μήπως οὕτω νομιμοποιοῦν παλαιοτέρας ἐκτροπὰς ἄλλου εἴδους μὲ νέους τρόπους, διὰ νὰ ἀδικοῦν τοὺς ἀδυνάτους καὶ τοὺς πτωχοὺς ἀνθρώπους; Διατὶ θέλουν τὴν πλειοψηφίαν καὶ τὰς ἕδρας, ποὺ δὲν δικαιοῦνται ἠθικῶς;;;
Γνωρίζουν ὅτι τὸ «νόμιμον», ὅταν δὲν εἶναι ἠθικὸν καὶ δίκαιον, εἶναι ἄδικον, πολὺ βαρύ, δυσβάστακτον; Αἰδώς… «Ἀργεῖοι»!

37. Τὸ κατάντημα τοῦ ἀπὸ τοὺς πάντας καταπροδομένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ εἶναι νὰ μὴ ψηφίζῃ αὐτοὺς ποὺ λαχταρᾶ, ποὺ νοσταλγεῖ, ποὺ λατρεύει, ἀλλὰ αὐτοὺς ποὺ μισεῖ καὶ ἀηδιάζει, ἀπὸ φόβον νὰ μὴ ἔλθουν καὶ ἐπικρατήσουν οἱ ἀντίθετοι…

38. Οἱ Ἀπόστολοι ἦσαν δώδεκα, ἀλλὰ ἡ ἀλήθεια τῶν λόγων των καὶ διὰ τῆς ὀρθοπραξίας μεγίστη.
Συνεπῶς ἐπιβάλλεται Ἀλήθεια, Δικαιοσύνη, Διάλογος, Συνεννόησις, Συνεργασία «διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστιν τὴν Ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν».

39. Ἐντὸς τῶν προσεχῶν ὡρῶν θὰ προσκυνήσωμεν εἰς τὴν Ἁγίαν Λαύραν,
Ἄς συναντηθῶμεν, νοερῶς, ὅλοι οἱ Ἕλληνες πάλιν εἰς τὴν Ἁγίαν Λαύραν, διὰ νὰ ἀπομακρυνθοῦν τὰ μαῦρα σύννεφα ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸν οὐρανὸν καὶ οἱ γκρίζοι λόγοι ἀπὸ τὰ χείλη τῶν Ἑλλήνων, ποὺ πρέπει νὰ παύσουν νὰ κρατοῦν τὸν ζυγὸν τῶν ξένων.

40. Οἱ ὑπεύθυνοι ἄνθρωποι δὲν προβάλλουν δικαιολογίας!!! Ἄς ἀλλάξωμεν, ἐπὶ τέλους, ἐπὶ τὰ βελτίῳ.
Οἱ προβάλλοντες ἕως τώρα πλῆθος δικαιολογιῶν πρέπει νὰ μάθουν ὅτι οἱ ὑπεύθυνοι ἄνθρωποι δὲν δικαιολογοῦνται, ἀλλὰ πρέπει νὰ ἀντικαθίστανται καὶ νὰ δημιουργοῦν χωρὶς λάθη ἢ μὲ ὀλιγότερα λάθη τὰ ἀναγκαῖα «ἄνθη».

41. Ἀνακεφαλαιώνοντες, θεωροῦμεν ὑψίστην ἄμεσον ὑποχρέωσιν Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας νὰ δοθῇ διὰ Νόμου χῶρος κατάλληλος (δεσπόζων καὶ περίοπτος) διὰ τὸ Τάμα τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ ΄21. Ζητοῦμεν ἐπαγρύπνησιν, συμμετοχήν. Οἱ καιροὶ οὐ μενετοί.

42. Ἄς συμβάλλωμεν ὅλοι παντοῦ καὶ πάντοτε, τώρα καὶ ὄχι κάποτε.

43. Περίπου 250 μέτρα μακρύτερον εἶναι τὸ Γενέθλιον Οἴκημα τοῦ Ἁγίου Παύλου. Ὅσοι ἔρχονται διὰ πρώτην φορὰν καὶ οἱ δυνάμενοι νὰ βαδίσουν τὰ 250 μέτρα, ἄς ἀκολουθήσουν εἰς τὴν μικρὰν λιτανείαν, εὐθὺς μετὰ τὸ «Δι᾿ εὐχῶν».

44. Κατὰ τὴν ἐπιστροφὴν θὰ γίνουν αἱ ἀναγγελθεῖσαι ἀποκαλύψεις τῶν ἀναμνηστικῶν στηλῶν.

Α) Διὰ τὸν θρυλικὸν Γέρον τοῦ Μοριᾶ καὶ τοὺς ἄλλους ἥρωας τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας :

Ἀθάνατοι μάρτυρες, ἥρωες τοῦ ’21.
Τὸ τάμα σας εἶναι καὶ δικό μας:
«Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν
καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν».
(πιστὸν ἀντίγραφον ἀναμνηστικῆς στήλης κατατεθείσης εἰς τὴν Ἁγίαν Λαύραν τὴν 18.5.2013 κάτωθεν τοῦ ἱστορικοῦ Λαβάρου τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821).

Β) Διὰ τὸν ἀείμνηστον καὶ ἀνεπανάληπτον Κυβερνήτην Ἰωάννην Καποδίστριαν, ὁ ὁποῖος ἀπήντησεν πρὸς τὸν ἰατρόν του, ποὺ τοῦ ὑπεδείκνυε νὰ αὐξήσῃ τὴν τροφήν του διὰ λόγους ὑγείας :

«Οὐδέποτε θὰ ἐπιτρέψω
εἰς τὸν ἑαυτόν μου
νὰ βελτιώσω τὴν τροφήν μου,
ἀλλὰ μόνον τότε, ὅταν θὰ εἶμαι βέβαιος ὅτι δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕν Ἑλληνόπουλον,
ποὺ νὰ πεινᾶ…».

Γ) Διὰ τὸν Πρόεδρον τῆς Γουατεμάλα κ. Otto Peres Molina, ὁ ὁποῖος τὸ προηγουμένον ἔτος, ἐνώπιον τῶν ἡγετῶν τῶν Νοτιοαμερικανικῶν χωρῶν, ἀνεκήρυξεν τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ὡς ἀρχηγὸν τοῦ Κράτους τῆς Γουατεμάλα:

«Σήμερα ὀνομάζομεν τὸν Ἰησοῦν Xριστὸν ὡς τὸν ἀνώτατον ἄρχοντα
τῆς Γουατεμάλα καὶ κηρύσσομεν
εἰς τὸ ὄνομά του ὅτι κάθε μία
ἀπὸ τὰς γενεὰς τοῦ μέλλοντός μας
θὰ εἶναι γενεαί, ποὺ θὰ κατοικοῦν
εἰς μίαν εὐημεροῦσαν Γουατεμάλα».

45. Τοὺς λόγους τῶν ἀνωτέρω ἡγετῶν συγκρίνατε μὲ τὰς συμπεριφορὰς τῶν σημερινῶν ἀρχόντων τῆς Πολιτείας, ποὺ εἶναι: «δὲν διεκδικοῦμεν ἀπολύτως τίποτε, διαπραγματευόμεθα τὰ πάντα καὶ ἐφαρμόζομεν τὸ: «μπᾶτε σκύλοι καὶ ἀλέστε καὶ ἀλεστικὰ μὴ δίνετε… τρελλάθηκε τὸ ἀφεντικὸ καὶ βάζει στὸ σφυρὶ τὰ πάντα… προσέλθετε καὶ πάρτε ὅσο ὅσο»…

46. Ἄς καταλήξωμεν μὲ τοὺς στίχους τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ :

«Αὐτὸν τὸν λόγον θὰ σᾶς πῶ, δὲν ἔχω ἄλλον κανένα, μεθῆστε μὲ τ᾿ ΑΘΑΝΑΤΟΝ κρασὶ τοῦ 21».

Συμβολικῶς ἀπεφασίσαμεν ὅτι ὁ οἶνος, ποὺ θὰ πίνωμεν εἰς τὸν Ἅγιον Παῦλον κατ᾿ ἔτος καὶ ὁποτεδήποτε καὶ ὁπουδήποτε (λευκός-ἐρυθρός) θὰ ἔχῃ τὴν ἐπισήμανσιν καὶ τὸν διακριτικὸν τίτλον «ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΟΙΝΟΣ».

Πρὸ τοῦ μεσημβρινοῦ γεύματος θὰ βραβεύσωμεν τὸν Φιλέλληνα Dr. Sam Chekwas καὶ ὁ Δῆμος Καλαβρύτων θὰ τὸν ἀνακηρύξῃ ἐπίτιμον δημότην του.

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΕΣ, ἀναφέρομεν ὅτι ἡ ἐπικοινωνία μας μὲ τὸν μεγάλον φιλέλληνα Dr. Sam Chekwas συνεχίζεται.
Προσπαθοῦμεν, μὲ τὰς πτωχάς μας δυνάμεις, νὰ συμβάλλωμεν εἰς τὴν διδασκαλίαν μαθημάτων ἑλληνικῆς γλώσσης, ποὺ προγραμματίζει εἰς τὴν ἰδιαιτέραν πατρίδα του, εἰς τὸ Σχολεῖον Tochisville εἰς τὸ Oso / Lagos τῆς Νιγηρίας.

Κατωτέρω ἀπόσπασμα τῆς τελευταίας ἐπιστολῆς μας.

Ἀξιότιμον Κύριον Dr. Sam Chekwas,
Ὀδοντίατρον –
Διαφωτιστὴν καὶ Παιδαγωγὸν τοῦ Ἑλληνικοῦ Πνεύματος
Ρ.Ο. 2087 – 11102 Ν.Υ. ΑSTORIA
seaburnbooks@gmail.com

Ἐπιστολὴ ὑπ’ἀριθμ. 243/9.6.2014 Γ.Ι.

Ἀγαπητέ μας ἀδελφὲ Σάμ, Χαῖρε,

1. Λυπούμεθα βαθύτατα, διότι μόλις τώρα κατορθώνομεν νά «κλέψωμεν» ἐλάχιστον χρόνον καὶ νὰ ἐπικοινωνήσωμεν καὶ πάλιν μαζί σου, διότι δυστυχῶς ἀφήσαμε πολλὰς ἐκρεμμότητας, διὰ νὰ προπαρασκευάσωμεν τὰς μεγάλας συναθροίσεις μας τὴν 10.5.2014 εἰς τὴν Ἀροανίαν Καλαβρύτων καὶ τὴν 2.6.2014 εἰς τὸ Πολεμικὸν Μουσεῖον Ἀθηνῶν, ὅπου εἴχαμον ἐπάνω ἀπὸ 1500 ἄτομα, καὶ καθημερινῶς ἔπρεπε νὰ εἴμεθα εἰς διαρκεστάτην ὑπερέντασιν…

4. Διὰ νὰ ἀντιμετωπίσωμεν τὰ μακροχρόνια καυτὰ προβλήματα, πρέπει νὰ ἐργαζώμεθα ἐντατικώτατα συνεχῶς ἀπὸ τῆς 5ης πρωινῆς μέχρι τὴν 1ην καὶ 2αν μεταμεσονύκτιον ὥραν εἰς διαρκεστάτην ὑπερέντασιν.
5. Πρέπει ἐπίσης νὰ ἀγωνιζόμεθα παντοιοτρόπως καὶ νὰ ἀντικρούωμεν ἀκόμη καὶ τοὺς ψευδεῖς διασυρμοὺς καὶ τὰς διαστροφὰς τῆς ἀληθείας σύμφωνα μὲ τὸ ἀρχαῖον ρητὸν τῶν προγόνων μας: «φοβοῦ τὰς διαβολὰς κἄν ψευδεῖς ὦσι».
Τὸ ἴδιον ἐπιβάλλει καὶ ἡ λαϊκὴ ρήσις : «ἡ γυναίκα τοῦ αὐτοκράτορος δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ εἶναι μόνον τιμία, ἀλλὰ καὶ νὰ φαίνεται τιμία».

6. Εἶναι πολὺ μεγάλο κρίμα, ποὺ δὲν εἴχομεν τὴν δυνατότητα νὰ σὲ ἔχωμεν κοντά μας τόσον μίαν ἑβδομάδα πρὸ τῆς ἑορτῆς εἰς τὸν Ἅγιον Παῦλον, ὅσον καὶ ἀμέσως μετὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Παύλου, διὰ νὰ σὲ ἐφέρομεν εἰς ἐπαφὴν μὲ διαφόρους τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς καὶ νὰ σοῦ ἔπαιρναν συνεντεύξεις. Μάλιστα δὲ νὰ σὲ ἐφέρομεν εἰς ἐπαφὴν καὶ μὲ τὴν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν, διὰ νὰ σὲ ἐγνώριζε καὶ μελλοντικῶς πιθανὸν νὰ σὲ ἐβράβευε.

7. Εἰς ὅλους αὐτοὺς ἀνεπτύξαμε καὶ συνεφώνησαν ἀπολύτως, ὅπως καὶ ὁ Ἰσοκράτης ρητῶς ἀναφέρει: «Ἕλληνές εἰσι οἱ τῆς ἑλληνικῆς παιδείας μετέχοντες».

Διότι ὑπάρχουν δυστυχῶς καὶ τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ θέλουν νὰ μουσουλμανοποιήσουν τὴν Ἑλλάδα μας καὶ ὁ λαὸς ἀντιδρᾶ σφόδρα… Πρὸς τοῦτο καὶ ἡ «Χρυσὴ Αὐγή» ἐκμεταλλεύεται τὸ ὅλον πρόβλημα καὶ ἐὰν δὲν εἶχαν προφυλακίσει τοὺς περισσοτέρους ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντας τοῦ ἐν λόγῳ κόμματος, θὰ ἐξελέγετο, ἄν ὄχι πρῶτον, τουλάχιστον δεύτερον κόμμα εἰς τὴν Ἑλλάδα…

8. Τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ἔχουν κατορθώσει νὰ ἔρχωνται κάθε ἡμέρα λεωφορεῖα μὲ μουσουλμάνας ἐγκύους γυναίκας ἀπὸ τὴν Τουρκίαν, νὰ τὰς φιλοξενῇ τὸ τουρκικὸν Προξενεῖον εἰς τὴν Κομοτηνήν, νὰ γεννοῦν εἰς δημόσια ἑλληνικὰ Νοσοκομεῖα δωρεάν, διὰ νὰ ἀποκτοῦν τὰ παιδιά των τὴν ἑλληνικὴν ὑπηκοότητα καὶ εἰς μερικὰς ἡμέρας νὰ ἐπιστρέφουν πάλιν εἰς τὴν Τουρκίαν. Μὲ τοιαύτας μεθοδίας κατώρθωσαν νὰ εἶναι εἰς τὴν Θράκην μας τόσοι πολλοὶ μωαμεθανοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ἱδρύουν καὶ τουρκικὸν κόμμα καὶ νὰ ἐκλέγουν καὶ Βουλευτάς, οἱ ὁποῖοι θρασύτατα δηλώνουν ὅτι εἶναι Τοῦρκοι καὶ ὄχι Ἕλληνες ὑπήκοοι καὶ θέλουν νὰ μᾶς ἀποσπάσουν μὲ τὸν αὐτοπροσδιορισμὸν καὶ τὴν αὐτοδιάθεσιν τὴν Θράκην μας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ τὴν ἐνσωματώσουν εἰς τὴν Τουρκίαν …

9. Ὅσον ἀφορᾶ τὰ περιοδικά μας «Φωτεινὴ Γραμμή», σοῦ τὰ ἐδώσαμε, ὅταν ἤσουν εἰς τὴν Ἀθήνα ὅλα τὰ τεύχη, ποὺ δὲν ἔχουν ἐξαντληθῆ. Μὲ τὸ ταχυδρομεῖον θὰ σοῦ ἀποστέλλωμεν ἀπὸ ἐδῶ καὶ εἰς τὸ ἑξῆς, εἰς ἕνα προπληρωμένον φάκελλον ὅσα τεύχη χωρᾶν μέσα καὶ ἐλπίζομεν τοιουτοτρόπως νὰ φθάνουν εἰς χεῖρας σου.

10. Ὅσον ἀφορᾶ τὰς συνεντεύξεις καὶ τὰς ὁμιλίας, ποὺ μᾶς ἔλεγες, εὐχαρίστως νὰ μᾶς εἰπῇς ποίαν ἡμέραν καὶ ὥραν νὰ παίρνωμεν τηλέφωνον εἰς τηλεοράσεις, ραδιόφωνα καὶ ἱστοσελίδας, διὰ νὰ ὁμιλῶμεν καὶ νὰ μεταδίδωνται παντοῦ…

11. Ὁποιονδήποτε ἄλλο πρόβλημα καὶ ἀπορία καὶ ἐὰν ἔχῃς, παρακαλοῦμεν, ἀνάφερε τοῦτο εἰς ἐμᾶς, διὰ νὰ ἴδωμεν πῶς θὰ ἠμποροῦμεν νὰ παρέμβωμεν καὶ νὰ λύσωμεν ὅλα τὰ προβλήματα.
Ἐν ἀναμονῇ … Φιλικώτατα

Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *