ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΑΓΩΝΑ ΝΑ ΠΡΩΤΟΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ; ΚΑΙ ΠΟΥ; 21.3.2020 ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ)

«ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ…» (ΦΕΚ 872 Β/16.3.2020)

(Οἱ σημειώσεις μὲ ἔντονη γραφή, τὰ θαυμαστικὰ καὶ τὰ ἐρωτηματικὰ καὶ σὲ κείμενα ἄλλων εἶναι προσθῆκες δικές μας).

Καὶ μὴ χειρότερα!

25η Μαρτίου, χωρὶς ἐκκλησιασμὸ καὶ ἐθνικὴ ἑορτή ποὺ εἶναι ἀλληλένδετα!

Ἀνάστασις, χωρὶς ἐκκλησιασμό!

Πῶς ἦρθαν τὰ πράγματα!

«Ὦ παῖδες Ἑλλήνων, ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ᾽, ἐλευθεροῦτε δὲ παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τε πατρῴων ἕδη, θήκας τε προγόνων· νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών» (Αἰσχύλου Πέρσαι 402-405).

Ὡς πότε ἀναίσχυντοι ἰθύνοντες θὰ τολμοῦν νὰ ἐπικαλοῦνται καὶ νὰ ἐκμεταλλεύωνται ἀγρίως τὰ ἀνεξίτηλα πιστεύω τῶν ἀκραιφνῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, ΠΑΤΡΙΔΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ;;;;;…

ΠΑΤΡΙΔΑ  Σταχυολογήματα

Ποίαν πατρίδα κύριοι;;;;;

1.Τὴν Πατρίδα, στὴν ὁποία ἐν καιρῷ εἰρήνης οἱ ἰθύνοντες τῆς ἐξουσίας, πολιτικῆς, πολιτειακῆς, νομοθετικῆς, ἐκτελεστικῆς, πνευματικῆς καί, δυστυχέστατα, καὶ θρησκευτικῆς συμπεριφέρονται τρισάθλια ἀπέναντι τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ψηφίζουν τρισάθλιους νόμους, τοὺς ὁποίους οἱ ἴδιοι ἔχουν προαποφασίσει μεταξύ των. Προηγουμένως ὅμως βολιδοσκοποῦν τὸν λαό, μέσῳ τοῦ συρφετοῦ τῶν ἀφισσοκολλητῶν των καὶ τῶν παράσιτων συνδικαλιστῶν των. Τὸ ἴδιο ἔκανε καὶ ὁ Bismarck, πρωθυπουργός – αὐτοκράτωρ τῆς Πρωσίας. Ἄν διεπίστωνε, ὅτι ὁ λαὸς ἀντιδροῦσε, ἀνέβαλε τὴν ψήφισίν των καὶ τὰ ἐπανέφερε ἀργότερα, ὅταν διεπίστωνε ὅτι ἤδη ὁ λαὸς ἐξεθύμανε….

2. Τὴν πατρίδα στὴν ὁποία, ὅταν οἱ χριστιανοὶ ἀγωνιστὲς ἐκτυποῦντο βάρβαρα ἀπὸ τοὺς καταδιώκοντας αὐτοὺς Πακιστανούς,  Μπανγκαντές, Ἀφγανοὺς καὶ ἀπὸ τὰ ΜΑΤ ποὺ πληρώνει ὁ δύσμοιρος ἑλληνικὸς λαός, ἐκλείσθησαν ὁρμητικὰ οἱ θύρες τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀχαρνῶν γιὰ νὰ μὴ εἰσέλθουν οἱ χριστιανοὶ νὰ προσευχηθοῦν καὶ νὰ ἐπικαλεσθοῦν τὸ θεῖον ἔλεος καὶ νὰ λυτρωθοῦν ἀπὸ τοὺς ἐποίκους καὶ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων, ὅπως οἱ θεῖοι ἀκραφνεῖς Ὀρθόδοξοι πατέρες τῆς πίστεως μας ὀρθῶς ὥρισαν;;;;;   

3. Περιορίζοντες τὰ σταχυολόγημα τῶν παραδειγμάτων, σὲ ποῖα καὶ ποῖα νὰ ἀναφερθῶμε;;;;

Α) Τὸ ὅτι ἀκόμη καὶ τὶς εὐτελέστατες ἀνθρωπιστκὲς βοήθειες, τὰ σχέδια Μάρσαλ, τὰ ἔκαναν «μάσα» οἱ ἰθύνοντες καὶ ἔδιδαν μόνον ἐλαχιστότατα ψιχία εἰς τοὺς ἀπελευθερωτὲς τῆς πατρίδος μας, Ἕλληνες μουζίκους;;;;;…

Β)Ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ προσέφεραν ἱκανὸν ἄρτον στὸν λαὸ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ τὸν ψυχοκτονοῦσαν προσφέροντάς του ἀφθονώτατα, αἴσχιστα θεάματα καὶ ἀκροάματα, γιὰ νὰ ἔχουν ἐπὶ μακρὸν τὸν Ἕλληνα ὡς τάπητα καὶ νὰ τὸν ποδοπατοῦν ἀγρίως, ἀφοῦ προηγουμένως τὸν ἔχουν ἀφιονίσει μὲ τὶς ποδοσφαῖρες καὶ λοιπὰ ντόπιγνκ!!!…  

Γ) Ἕνα τέτοιο ἀνίκανον νὰ ἀντισταθῇ λαόν, ὅταν ὑποθηκεύεται ὁ ἐθνικὸς πλοῦτος τῆς Ἑλλάδος μας γιὰ 99 ἔτη καὶ γιὰ νὰ ἐκπληρώνωνται οἱ λίαν δυσβάστακτοι τόκοι καὶ τὰ θαλασσοδάνεια ποὺ θὰ ἐπισυνάπτουν οἱ ἰθύνοντες γιὰ τὴν ἀποπληρωμὴ τῶν προηγουμένων δανείων, καὶ νὰ τὰ φορτώνουν εἰς τήν «καμπούρα» τοῦ πτωχοῦ λαοῦ!!!!…

Δ) Κάνοντας πλύσιν ἐγκεφάλου εἰς τά «κουτορνίθια» μειράκια (θήλεις καὶ ἄρρενες τῆς ὑπερκαταναλωτικῆς κοινωνίας), ποὺ πείθονται νὰ λαμβάνουν δάνεια μὲ ἄκρως ἀσύμφορα ἐπιτόκια, κάνοντας ὑποθῆκες ὄχι μόνον γιὰ στεγαστικὰ δάνεια ἀλλὰ καὶ ὀχημάτων, εἰ δυνατὸν νὰ ἔχουν Ι.Χ. ὄχι μόνον ἄλλο ὁ ἄνδρας ἄλλο ἡ γυναίκα ἄλλο τὰ παιδιά των ἄλλο καὶ τὰ ἐγγόνια των, μέχρι καὶ τὸ τελευταῖο «τσόκαρο» νὰ κατέχῃ καὶ διαθέτῃ ὁλόκληρο «στόλον» ἀπὸ Ι.Χ.!!!!….

Τοιουτοτρόπως ὁ ἄνθρωπος δὲν διαφθείρει μόνον τὸν ἑαυτόν του ἀλλὰ μακροχρονίως τὴν ὅλη φύσιν καὶ φύσις ἐκδικεῖται ἀγρίως.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ποίαν οἰκογένεια κύριοι!

1.Τοῦ ἀπάνθρωπου, εἰδεχθέστατου Σιωνισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχει καταστεῖ ἀνυπόφορος ἀκόμα καὶ γιὰ τοὺς ἀγαθοπροαίρετους ἀνθρωπιστικῶς συμπεριφερομένους σημίτες (ἑβραίους), οἱ ὁποῖοι ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ κατατρέχωνται καὶ ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς Χριστιανούς.Ὑπεραρκεῖ ὁ κατατρεγμὸς ποὺ ὑφίστανται ἀπὸ τοὺς ὁμοεθνεῖς τους σιωνιστάς.

Πρέπει νὰ κάνωμε ὁπωσδήποτε διάκρισιν: ἄλλο ὁ σημιτισμὸς (ἀγαθοπροαίρετοι Ἑβραῖοι) καὶ ἄλλο ὁ σιωνισμός, ποὺ καθίσταται ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ ἀνὰ τὴν ὑφήλιον!!!….

2. Ὁ μακαρίτης «μέγιστος» Εὐάγγελος Ἀβέρωφ παρεπονεῖτο καὶ ἐμέμφετο τὸ ΠΑΣΟΚ ποὺ ἐφήρμοζε τὰ σατανικὰ σχέδια διὰ ἐκτρώσεις, μοιχεῖες, αὐτόματα καὶ συναινετικὰ διαζύγια, οἰκογενειακὸ δίκαιο καὶ λοιπὰ ἀπάνθρωπα, ἀντίχριστα, ἀνήθικα ἐφευρήματα. Καὶ διευκρίνιζε: «Aὐτὰ εἶναι δικά μας. Εἶναι τό ,,Σχέδιον Γαζή,, τὸ ὁποῖο δὲν προλάβαμε ἐμεῖς νὰ ἐφαρμόσουμε καὶ τὸ ὑλοποιεῖ τὸ ΠΑΣΟΚ»!!!….

3.Παλαιότερα, ὑπῆρχε καὶ ἡ μαθητικὴ ποδιὰ καὶ δὲν μετεβάλοντο οἱ μαθητριοῦλες σὲ ἐν ἐνεργείᾳ πόρνες – ἦσαν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μόνον ἐν δυνάμει – καὶ δὲν ἐγένοντο ἀδιάντροπες, ἐνωρίτερον τῆς ἐφηβικῆς των ἡλικίας ἀλλά «ξεσπάθωναν» μετὰ τὴν ἐφηβικήν των ἡλικία. Τώρα ὅλες ἀνταγωνίζονται πῶς θὰ ἐπιδείξουν στήθη, ὀμφαλοὺς καὶ τὰ ἐσώρουχά των. Τοιουτοτρόπως μεταβάλλονται σέ «ξεφτέρια τοῦ σέξ» καί «μπαστούνια» τῶν γραμμάτων, τῶν τεχνῶν, τῆς ἐπιστήμης, τῆς εὐφυΐας καὶ τοῦ σωφρονισμοῦ.

4. Ὁ δὲ ξενόφερτος καὶ ποτισμένος μὲ τὴν νοοτροπία τοῦ Χόλυγουντ σοσιαλιστὴς Ἀνδρέας, ποὺ τὸν ἔβαζαν νὰ βροντοφωνῇ: «ΕΟΚ καὶ ΝΑΤΟ τὸ ἴδιο Συνδικάτο» ἢ «Ἀμερικάνοι, γουρούνια, δολοφόνοι τῶν λαῶν» ἢ «Ἡ Ἑλλάδα στοὺς Ἕλληνες» ἢ «Ἔξω οἱ βάσεις τοῦ θανάτου» καὶ ὅλα τὰ τοιαῦτα γιὰ νὰ φανατίσῃ ὅλα τὰ ἀντιδραστικὰ καὶ φανατικὰ στοιχεῖα καὶ νὰ συσπειρώνωνται γύρω του καὶ νὰ τὸν ἀποθεώνουν, γνωρίζοντας ὅτι μὲ τὸν Ἀνδρέα θὰ ἠδύναντο ἄγγλοι, γάλλοι, γερμανοὶ καὶ ἀμερικάνοι νὰ πετύχουν περισσότερα ἀπὸ ὅ,τι μὲ τοὺς ἐθνοκάπηλους τῆς δεξιᾶς!!!!!…..

Ἀντὶ νὰ ἐφαρμοσθοῦν βαρύτατες ποινὲς διὰ τὴν μὴ αὐστηρὰ τήρησιν τῆς ἀμφιέσεως τῶν μαθητριῶν καὶ τῶν μαθητῶν, ὅλα αὐτὰ τὰ κατήργησε καὶ ἀντὶ ἡ μαθητιῶσα νεολαία νὰ μοχθῇ καὶ νὰ ἁμιλλᾶται εἰς τὴν παιδείαν καὶ τὴν πρόοδο, διὰ νὰ γίνωνται ἀθλητὲς καὶ πρωταθλητὲς τοῦ πνεύματος, νὰ μεταβάλλωνται σὲ μανεκὲν καὶ νὰ ἐνδύωνται τόσον χυδαίως καὶ νὰ προκαλοῦν ὄχι μόνον νέους καὶ λάγνους τοῦ ὑπογαστρίου ἀλλὰ ἀκόμα καὶ ἁγνοὺς νέους καὶ θήλεις ποὺ ὑπέφεραν μία ζωὴ ὁλόκληρη νὰ διατηρήσουν τὴν ἁγνότητα των ἐφαρμοζομένου τοῦ γραφικοῦ  «καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς » (ΨΑΛΜ. 48,21).

Διότι δυστυχῶς ἐκ τοῦ ὁρᾶν διεισδύει ἡ σφοδροτάτη ἐπιθυμία τοῦ ἐρᾶν καὶ κατὰ τὸν Σοφοκλή (496-406 π.Χ.) : «Ἑνὸς κακοῦ δοθέντος μύρια ἕπονται» (ἤ «ἑνὸς ἀτόπου δοθέντος μύρια ἕπονται»).

5.Ὅταν λοιπόν ἡ νεολαία μας μουχλιάζει εἰς τὰ καθίσματα τῶν καφετεριῶν καὶ μετὰ στὰ καταγώγια ὅπου ὑπάρχουν ὅλες οἱ δυσωδίες τῆς νικοτίνης καὶ τῶν διαφόρων ποτῶν «βόμβα», γίνονται εὐκολώτατες λεῖες τῶν φεμινιστριῶν : «ὅτι τὸ σῶμα μας μᾶς ἀνήκει καὶ πρέπει ἐλεύθερα νὰ ἀποφασίζωμε ἐμεῖς μὲ ποῖον ἢ ποίαν θὰ πᾶμε, νὰ τὸ ἀπολαύσωμε μεσημεράκι καὶ μὲ ποιοὺς ἄλλους θὰ τὰ ποιήσωμε τὴν νύχτα». Τώρα δὲ ποὺ μὲ τὰ αἰσχρότατα ἀκροάματα καὶ θεάματα τῶν βρωμοκάναλων, ποὺ κατήντησαν σκέτα χαμαιτυπεῖα, ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ ἀείμνηστος Κωνσταντίνος Κυρ. Μητσοτάκης (τὰ ὁποῖα διευθύνονται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀπὸ ἀστοιχείωτα ἀνδράκια καὶ γυναικάκια, τὰ ὁποῖα ἐν πολλοῖς φαρισαϊκῶς, ὑποκριτικῶς, ἰησουιτικῶς δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ διατυπώσουν μιὰν φράσιν στὰ καθαρὰ ἑλληνικά!!!….

Εἶναι ὅμως χαρισματοῦχοι νὰ ἀνταγωνίζωνται ποιὸς θὰ εἶναι μεγαλύτερος εἴρων καὶ διαπομπευθεὶς τῶν ἱερῶν καὶ ὁσίων τὴς φυλῆς μας καὶ τῶν προγόνων μας, διατυμπανίζοντες ταυτοχρόνως ὅτι εἶναι καὶ ἄριστοι πιστοὶ χριστιανοί. ΒΑΒΑΙ τῆς ἀναισχυντίας, ἀλαζονείας καὶ τῆς καπηλικότατης ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ τῶν Γραμματέων, Φαρισαίων, Ἰησουιτῶν, ὑποκριτῶν, ἐφαρμοζομένου τοῦ γραφικοῦ:«ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς· ἀλλ’ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ.». (Ἲωάν. ιστ, 2). Τοιουτοτρόπως ἐφαρμόζεται ἡ εὐαγγελικὴ διδασκαλία: «Εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναι τι μηδὲν ὤν, ἑαυτὸν φρεναπατᾷ» (Γαλ. 6, 3), καθὼς καὶ ἡ ὅλη διδασκαλία τῶν ἀκραιφνῶν Ὀρθοδόξων Ἁγίων Πατέρων τῆς ἀκαινοτομήτου Ὀρθοδοξίας μας!!!….

6.Ὁ Θεάνθρωπος μᾶς τονίζει : «Οὕτω λαμψάτω τό φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. 5, 16).

7.Αὐτοὶ οἱ πανάθλιοι διαστρεβλώνοντας παράφορα τὴν ἀλήθειαν βαπτίζουν τὸ μαῦρο διὰ ἄσπρο, τὸ πικρὸ διὰ γλυκό, τὸ φῶς διὰ σκότος καὶ τὰ τοιαῦτα, διατεινόμενοι ὅτι αὐτοὶ εἶναι οἱ ἀπὸ καθέδρας διαφωτιστὲς καὶ ἀναλόγως ποῦ θὰ τά «πιάνουν» πιὸ εὔκολα καὶ πιὸ πολύ, ἐπαναλαμβάνουν τὴν τρισάθλια συμπεριφορὰ καὶ παλαιοτέρων δημοσιογραφίσκων: «ὁ ἴδιος ὁ δημοσιογράφος νὰ γράφῃ καπηλικότατα ἄρθρα ὑπὲρ τῆς κάλπικης δεξιᾶς καὶ ὁ ἴδιος μετὰ νὰ πασχίζῃ νὰ γράφῃ σοσιαλιστικὰ καὶ μαρξιστικὰ ἄρθρα γιὰ νὰ καταρρίψῃ τὰ καπιταλιστικὰ φληναφήματα του, ὅπως δυστυχισμένα σκυλάκια ποὺ ἀναγκάζονται νὰ κάνουν ἐμετὸ καὶ μετὰ ἐπανέρχονται διὰ νὰ ξανὰ φᾶνε τὸν ἐμετό τους. Ὁποία ἀηδία, φρίκη καὶ συμφορά. Τέτοια ποταπὰ ἀνθρωπάκια γίνονται συνήθως καὶ διπλοὶ πράκτορες καὶ κρούουν τὸ κώδωνα τοῦ κινδύνου καὶ εἰς τοὺς μὲν καὶ εἰς τοὺς δὲ καὶ ἀναλαμβάνουν ἐργολαβικῶς την ἐξουθένωσιν ἀμφοτέρων.   Τέτοιες τρισάθλιες συμπεριφορὲς ὁ Θεὸς ὄχι μόνο τὶς ἀπεχθάνεται ἀλλὰ ἀπεναντίας τονίζει : «τὸ γὰρ ὄνοµα τοῦ Θεοῦ δι’ ὑμᾶς βλασφηµεῖται ὲν τοῖς ἔθνεσι, καθὼς γέγραπται» (Ρωµ. β΄ 24).

8. Μέσῳ τῶν αἰσχίστων πολυδιαφημίσεων ὡσὰν βδέλλες λαίμαργες ἀπομυζοῦν τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτητα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ παραχωροῦν καὶ τεράστια ποσὰ εἰς τὰ βρωμοκάναλα ποὺ κάμνουν πλύσιν ἐγκεφάλου ἡμέρα καὶ νύχτα στοὺς ὑπερκαταναλωτὰς καὶ ἀντὶ νὰ ἔχουν μυαλὸ κατὰ τὸν πρὸ Χριστοῦ χριστιανὸ προγονό μας Σωκράτη, ὅτι πρέπει νὰ ἔχωμε μυαλό, ἐν τούτοις αὐτὸ τὸ μυαλό μας τὸ ἔκαναν τυρόγαλο!!!!!…..

Ἀπὸ τότε ποὺ οἱ ἄνθρωποι ἐσταμάτησαν νὰ χρησιμοποιοῦν νερὸ καὶ πράσινο σαπούνι καὶ προσπαθοῦν νὰ καλύψουν τὴν παντοειδὴ βρωμιά τους μὲ τὰ ἀρώματα καὶ πασαλείμματα (μασκαριλίκια τους), ἐχάθηκε ἡ νοικοκυροσύνη. Βλέποντες καὶ παρατηροῦντες μερικοὶ ποὺ ἔχουν ἀκόμη ἴχνος μυαλοῦ, παθαίνουν ἀναστολὲς καὶ παρ΄ὅλον ποὺ διψοῦν παράφορα, δὲν πίνουν καὶ παρ’ὅλον ποὺ ἤθελαν νὰ φάγουν μετὰ βουλιμίας, δὲν τρώγουν.

Διὰ τὸ ὁρμέμφυτο χρειάζονται τὸ ἕτερον ἥμισυ. Ἐν τούτοις παθαίνουν πλήρως ἀναστολὲς καὶ ἀηδιάζουν τὰ πάντα.

O tempora o mores ! Ὤ καιροὶ Ὤ ἤθη. Ποῦ καταντήσαμε;;;;;….

9.Καὶ ὅσοι μὲν ἔχουν ἀκλόνητον πίστιν καὶ πνευματικὴ ζωή, κατορθώνουν καὶ δαμάζουν τὸν ἑαυτόν των σύμφωνα μὲ τὴν σαφεστάτην ρῆσιν τοῦ Θεανθρώπου :

 «Τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ» (Ματθ΄ 17, 21).

«Πλὴν ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθών ἄρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;» (Λουκ. 18, 8).

«πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν» (Ρωμ. ιδ, 23).

«μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.» (Β΄ Κορινθ. 9, 7).

10.Ἐπειδὴ τὸ κακὸν ἔχει καταντήσει τόσο ἀηδιαστικὸν, πρέπει, δυστυχῶς, καὶ ἐμεῖς νὰ ἀναγκαζόμεθα νὰ ὁμιλοῦμε τὴν ὠμὴν ρεαλιστικὴν γλώσσαν τῆς ἀληθείας, μήπως συνειδητοποιήσωμε ἐμεῖς ὅλοι (οἱ ὁποῖοι διατεινόμεθα ὅτι εἴμεθα διατεθιμένοι νὰ ἀγωνισθοῦμε) νὰ χρησιμοποιοῦμε εἰς τὴν στρατηγικήν μας καὶ εἰς τὴ πράξιν τὴν λέξιν ὁμοβροντία: Ἄς θυμόμαστε αὐτὸ ποὺ ἔγινε ἐπὶ τουρκοκρατίας εἰς τὸ δάσος τῆς Δίρβης στὸν Νομὸ Ἠλείας:

Ἕνας διαβολοπαρμένος μικρόσωμος τουρκαλβανὸς(μουσουλμάνος) κρυμμένος σὲ κάποια «κουφάλα» δένδρου ἐσκότωνε ὅλους τοὺς Ἕλληνες μαχητές ποὺ διήρχοντο ἀπὸ τὸ δάσος.

Μετὰ ἀπὸ σκέψιν, ἐδόθη ἐντολή, πανταχόθεν νὰ πέφτουν ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρὲς βόλια συνδιασμένα – ΟΜΟΒΡΟΝΤΙΑ.

Τότε ὁ φανατικὸς τουρκαλβανὸς ἀναγκάσθηκε νὰ παραδοθῇ καὶ νὰ κατέβῃ εἰς τοὺς Ἕλληνες μαχητές.

Τοιουτοτρόπως, καὶ ἐμείς πρέπει να συμπεριφερόμεθα γιὰ νὰ ἔχουμε ἐπιτυχίες: ΟΜΟΒΡΟΝΤΙΑ.

11.Θέλομε νὰ πιστεύωμε ὅτι οἱ ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ θὰ συμφωνήσουν μαζὶ μας, ὅτι μόνο μὲ τὴν ἰδία γλῶσσαν ὀφείλομε νὰ πολεμοῦμε καὶ ἐμεῖς, μήπως, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, δώσωμε καὶ στοὺς πολεμίους νὰ ἐννοήσουν ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκη ὅτι δὲν εἴμεθα διατεθειμένοι περαιτέρω νὰ ἀνεχόμεθα τὴν θρασύτητα των καὶ τὴν ἀναισχυντία των. Ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος δὲν ἐφήρμοσε αὐτὸ τὸ ὁποῖον ὁ ἴδιος ἐδίδασκεν: «ἐάν σὲ ραπίσει τις ἀπὸ τὴν μία σιαγόνα  γύρισε καὶ τὴν ἑτέραν», ἀλλὰ εἰς τὸν ἐπὶ 38 ὁλόκληρα ἔτη κατάκοιτον ἀπὸ τὴν ἐφάρματον ἡδονὴ ποὺ τοῦ εἶχε συστήσει μετὰ τὴν θεραπείαν ποὺ τοῦ ἔκανε ὁ εὐεργέτης μὲ τό : ««…ἴδε ὑγιὴς γέγονας. μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοὶ τι γένηται» (Ἰωάν. 5, 14).

Ὅμως ὁ δυστυχισμένος αὐτὸς παράλυτος δὲν τὸ ἔπροσεξε καὶ τοῦ συνέβη «τὸ χεῖρον». Ὁ δυστυχισμένος προσέτρεξε νὰ γίνῃ (κατὰ μία ἐπικρατοῦσα παράδοσιν) δοῦλος ἀρχιερέων δηλαδὴ νὰ ὑπεραμύνεται τῶν σατραπικῶν καὶ ληστρικῶν συμπεριφορῶν τῶν παπάδων (κατήντησε ὁ ἐν λόγῳ ἀνθρωπάκος νὰ γίνῃ παπαδολάτρης). Ὅταν ὅμως ὁ Θεάνθρωπος ἠναγκάσθη νὰ ἀπαντήσῃ εἰς τὸν αὐταρχικὸν καὶ σκληροτράχηλον Ἀρχιερέα, ἔσπευσεν ὁ παθιασμένος αὐτὸς παπαδολάτρης νὰ ραπίσῃ μὲ τὸ βρώμικο χέρι του τὸν Θεάνθρωπο. Βλέπομε ἐδῶ Αὐτὸς ποὺ ἐκήρυξε τὸ ὡς ἄνω ρητὸ ὄχι μόνο δὲν τὸ ἐφήρμοσε ἀλλὰ ἀπεναντίας λέγει εἰς τὸν τρισάθλιον αὐτὸν εὐεγερτηθέντα παπαδολάτρη :

«εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ· εἰ δὲ καλῶς, τὶ μὲ δέρεις;» (Ιωάννης 18,23).

Πράγμα ποὺ σημαίνει «ρὲ τρισάθλιο πλάσμα, ἐσὺ γνωρίζεις ὅτι ἐγὼ σὲ εὐεργέτησα καὶ ἐσύ μὲ ραπίζεις (χτυπᾶς);».

12. Τοιουτοτρόπως ὁ Θεάνθρωπος μᾶς διδάσκει ἐμπράκτως νὰ μὴ εἴμεθα τριχοτόμοι ἀλλὰ νὰ βλέπωμε σφαιρικὰ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι ὁπωσδήποτε κατὰ γράμμα διότι «τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτέννει, τὸ δὲ πνεῦμα ζωοποιεῖ» ( Β΄ Κορινθίους 3, 6).

13. Σήμερα κάτω τῶν δέκα ἐτῶν εἶναι τὰ παιδιά «ἀγουροξυπνημένα» γύρω ἀπὸ τὸ σὲξ καὶ οἱ γιαγιάδες μὲ ἀνοικτό τὸ στόμα λέγουν στὶς ἐγγονές: «καθηγήτριες μας, τί εἶσθε ἐσεῖς; καὶ τὶ μπουμποῦνες εἴμεθα ἐμεῖς ποὺ ἔχουμε ἀπὸ ὅλα αὐτὰ μεσάνυχτα!».

Τώρα δὲ ποὺ ἡ σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγησις ξεκινᾶ ἀπὸ ἀρχὲς τοῦ Δημοτικοῦ, ποὺ μέχρι πρό τινος θήλαζαν ἀκόμα καὶ τὸ δάκτυλό τους γιὰ νὰ κοιμηθοῦν, τὸ μυαλό τους γίνεται κλούβιο ἀπὸ μπόμπιρες καὶ τὸ μυαλό τους θὰ πηγαίνῃ συνέχεια στὸ πονηρὸ. Καὶ ἄλλοι συγγενεῖς θὰ ὠθοῦν στὶς ἐκτρώσεις ἄλλοι δὲ θὰ τὰ παροτρύνουν νὰ μὴ δολοφονήσουν τοὺς καρπούς τους ἀλλὰ νὰ τὰ δώσουν σὲ γνωστοὺς καὶ φίλους διὰ ὑιοθεσία.

Πολλάκις τέτοια δυστυχισμένα παιδιὰ γίνονται ἀνώμαλα.

Τοιουτοτρόπως οἱ ἐκτρώσεις ὄχι μόνο δὲν μειώνονται ἀλλὰ τεράστιες μεγαλουπόλεις ἄνω τῶν 600.000 ψυχῶν καθε ἔτος δολοφονοῦνται ἀπὸ χασάπηδες – σκιτζῆδες – εἰδεχθέστατους ἐγκληματίες μαιευτῆρες, οἱ ὁποῖοι εἰσπράττουν πολλαπλάσια ἀπὸ ὅ,τι μαιευτῆρες μὲ φόβο Θεοῦ ποὺ ἀναμένουν τὴν πελάτισσά των πολλὲς ἡμέρες, πότε θὰ ἔρθῃ ὁ φυσιολογικὸς τοκετὸς καὶ ὄχι μὲ καισαρικές.

Σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη καὶ ἀρκετὰ χρηστὰ κράτη δικαίου οἱ γεννήσεις διὰ καισαρικῶν εἶναι περίπου 3%. Στὴν Ἑλλάδα μας εἶναι ἄνω τοῦ 80% . Εἴδατε σχετικά:  https://www.fotgrammi.gr /περιοδικό-φωτεινή-γραμμή/ελληνοτουρκικα-ενταση-στη-συσκεψη-το/

14.Ἐδῶ πρέπει νὰ τονίσωμε τὴν ἀντιχριστιανικὴ συμπεριφορὰ τοῦ Ὑπουργοῦ Μεταφορῶν Κων/νου Α. Καραμανλή, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνον διέταξε τὴν ἀποκαθήλωσιν των ἀφισῶν ἀλλὰ καὶ ἀμέσως ἢ ἐμμέσως ἔδωσε ἀφορμὴ σὲ ὅλο αὐτὸν τὸν συρφερὸ τῶν δημοσιογραφίσκων νὰ εἰρωνεύωνται ὅλους αὐτοὺς ποὺ πιστεύουν ὅτι ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου δημιουργεῖται ἀμέσως μὲ τὴν σύλληψιν.

Μίμηθηκαν τὸν Ἡρώδη, ὁ ὁποῖος ἐφοβήθηκε διὰ τὴν βασιλεία του «νὰ μή τοῦ τὴν πάρῃ ὁ Χριστὸς» καὶ ἐγένετο θηριώδης!!!!!…. 

15.Δυστυχέστατα ὅμως ὁ χρόνος ὁ χῶρος καὶ οἱ ἱκανότητες δὲν μᾶς ἐπαρκοῦν. Θὰ ἔπρεπε νὰ συγγραφοῦν τόννοι ὁλόκληροι γιὰ τέτοια σταχυολογήματα. Ἂς ἐλπίζουμε θεολογικὲς σχολές, κοινωνιολογίας καὶ λοιπὲς καὶ λοιπὲς νὰ ἀναθέτουν διδακτορικὲς ἐργάσιες καὶ διπλωματικὲς εἰς τοὺς μαθητάς τους διὰ νὰ γράφουν τέτοια πονήματα. Ἐμεῖς σηκώνουμε τὰ χέρια ψηλά!!!….

Παρακαλοῦνται ὅλοι ἐμεῖς ποὺ διατεινόμεθα ὅτι εἴμαστε ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ καὶ προσερχόμεθα μὲ φόβου Θεοῦ, πίστιν καὶ ἀγάπη εἰς τὸ μυστήρια τῆς Θείας Εὐχαριστίας, νὰ συνασπισθοῦμε καὶ νὰ ἐφαρμόσωμε τό «ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει». Διαφορετικὰ τὸ κακὸ θὰ συνέχισῃ νὰ θριαμβεύῃ μὲ γεωμετρικὴ πρόοδον, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν.

Στῶμεν καλῶς πρὶν αὔριο εἶναι πάρα πολὺ ἀργά!!!….

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ποία Ἐκκλησία !

Ἡ τροφός μας – μητέρα Ἐκκλησία, δυστυχέστατα, ἐγκλημάτησε τὰ μέγιστα, διότι δὲν ἐνήργησε νὰ ἀφυπνίσῃ τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα της καὶ νὰ διαδοθοῦν παντοῦ οἱ ἀκαταμάχητες δυνάμεις τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ καὶ τοῦ Συμποσίου τῶν Συμποσίων τῆς συμμετοχῆς του εἰς τὴν βρῶσιν τοῦ Παναχράντου Σώματος καὶ τὴν πόσιν τοῦ Παναγίου Αἵματος τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ μας!!!!.

Ὅπως διαπιστώνομε εἰς τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Ἐκκλησία καταπολεμουμένη πάντοτε νικᾶ καὶ συντρίβει παταγοδέστατα τὶς ἐνάντιες δυνάμεις καὶ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ πάντοτε κατισχύει τὶς ἀναισχυντίες!!!!.

Ὅ,τι ὅμως δὲν ἔπραξε ἡ ἐξωμοτικὴ ἡγεσία, ὀφείλομε νὰ τὸ πράξωμε ἐμεῖς, τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα μὲ ἄκρα ταπείνωσιν, νὰ ἀνακαλέσωμε τὴν ἡγεσία εἰς τὴν τάξιν, ὅπως οἱ ἀκραιφνεῖς Ὀρθόδοξοι Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἐθέσπισαν.

Ἄς ἐκπέμπομε δεήσεις εἰς τὸν μέγιστον δωρεοδότην καὶ ἄς τὸν παρακαλέσωμε νὰ μᾶς ἀνακαλέσῃ ἐμᾶς, τὰ ἀπολωλότα ἀρνία καὶ ἐρίφια, ὅπως ψάλλεται στὰ μνημόσυνα καὶ στὶς ἐξόδιες ἀκολουθίες!!!.

1.Ὁ «πρύτανις» τῶν δικηγόρων, ἀείμνηστος Ἠλίας Παρασκευὰς ἔλεγε ὅτι εἶναι μεγάλη ἁμαρτία ἕνα ὄχημα νὰ ἐξυπηρετῇ ἕνα ἄνθρωπο ἤ ἕνα ὄχημα καὶ ἕνα ἄτομο μόνον ἕνα ἄνθρωπο.

Ἔλεγε ὅτι πρέπει στὸ κάθε Ι.Χ. νὰ ὑπάρχουν, ἐκτὸς τοῦ ὁδηγοῦ, ἄλλα τέσσαρα (4) ἄτομα γιὰ νὰ τοὺς ἐπιτρέπεται νὰ εἰσέρχωνται καὶ εἰς τὸν δακτύλιον.

Μία τοιαύτη ταπεινοφροσύνη, ἀλτρουϊσμό, αὐταπάρνησιν καὶ ἀνιδιοτέλεια δὲν τὴν ἔχουν σήμερα, δυστυχῶς, οὔτε οἱ ἐπὶ τῆς γῆς ἐκπρόσωποι τοῦ Θεανθρώπου, ὁ ὁποῖος ἡ μοναδικὴ φορὰ ποὺ ἐκάθησε «ἐπὶ πῶλον ὄνου» ἦταν ὅταν εἰσήρχετο εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων, ἐνῷ ὅλον τὸν ἄλλο καιρὸν πεζοποροῦσε, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, μὲ εὐτελέστατα σανδάλια.

2.Ὅλοι οἱ πανάξιοι ἐκπρόσωποι τοῦ Θεανθρώπου, τῶν Ἀποστόλων καὶ ἐν γένει τῶν πρώτων Χριστιανῶν εἶχαν θάρρος καὶ παρρησία καὶ βροντοφωνοῦσαν:

Α) Ὡς γνωστόν, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ἡμέρα καὶ νύκτα ἐκάθητο κάτω ἀπὸ τὸ μπαλκόνι τοῦ Ἡρώδου καὶ βροντοφωνοῦσε: «Οὐκ ἔξεστι σοι ἔχειν τὴν γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ σου».

Καὶ ὡς γνωστὸν ἡ Ἡρωδιάς, αὐτὴ ἡ τρισάθλια καὶ ἀπαίσια μητρομανὴς γυναίκα, ἐμίσησε τὴν θυγατέρα της, ὥστε τὴν συνεβούλευε νὰ ἀρνηθῇ καὶ τὰ βασίλεια καὶ τὰ πάντα καὶ νὰ ἀπαιτήσῃ μόνον «τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου ἐπὶ πίνακι»!!!….

Β) Ὁ δὲ ἀκριβοδίκαιος Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐκόπτετο νὰ ὑπερασπίζεται τὴν πτωχὴν χήραν, ἡ ὁποία εἶχε ἕνα περιβόλι δίπλα ἀπὸ τὰ ἀνάκτορα (καὶ καλλιεργοῦσε λαχανίδες γιὰ νὰ τρέφῃ τὰ παιδιά της) καὶ τὸ ὁποῖον προσεπάθη μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον ἡ Αὐτοκράτειρα Εὐδοξία νὰ νοσφισθῇ. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος δὲν ἐδίστασε νὰ ἀποκαλέσῃ τὴν Εὐδοξίαν ὡς «Ἀδοξίαν» καὶ νὰ τὴν χαρακτηρίσῃ ὡς μίαν σύγχρονον Ἡρωδιάδα.  Ὅπως ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής, ἐκάθητο κάτω ἀπὸ τὴν οἰκίαν τῆς Ἡρωδιάδος, οὕτω καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καὶ ἐβροντοφωνοῦσε:  «Πάλι Ἡρωδίας μένεται, πάλι Ἡρωδιὰς ζητεῖ τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου ἐπὶ πίνακι»!!!…

Γ) Ὁ Ἅγιος Ἀμβρόσιος ὁ Ἐπίσκοπος Μεδιολάνων ἤλεγξε δριμύτατα τὸν Αὐτοκράτορα Μέγα Θεοδόσιον καὶ τοῦ ἀπηγόρευσε τὴν εἴσοδο του στὸν Ναό, χαρακτηρίζοντάς τον ὡς αἱμοσταγῆ, γιὰ τὴν σφαγὴ τῶν ἀθώων ποὺ ἔκανε στὸν ἱππόδρομο τῆς Θεσσαλονίκης. Τοῦ εἶπε ὅτι πρῶτα πρέπει νὰ μετανοήσῃ εἰλικρινά. Καὶ ὁ αὐτοκράτωρ ὑπήκουσε, ἀπεχώρησε καὶ προσῆλθε πάλι εἰς τὸν Ναὸ μετὰ τὸ ἐπιτίμιον ποὺ τοῦ εἶχε ὑποβάλει ὁ Ἅγιος Ἀμβρόσιος!!!!…

Δ) Ὁ Πατριάρχης Γεννάδιος ὁ Σχολάριος ἐπέτυχε ἀπὸ τὸν Σουλτάνον Μωάμεθ τὸν Β΄ τὸν Πορθητή, νὰ λάβῃ ἐξ ἀρχῆς προνόμια. Μάλιστα εἰς τὸ ψηφιδωτὸν ποὺ κοσμεῖ τὸν Πατριαρχικὸν Οἶκον εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν, ὁ καλλιτέχνης κ. Σωτήριος Βάρβογλης ἔθεσε τὴν ράβδον τοῦ Πατριάρχου, ἐπὶ τοῦ δαπέδου πρὸς τὸ μέρος τοῦ Σουλτάνου, διὰ νὰ τονίσῃ : «καὶ αὐτὸ ποὺ πατᾶς σὲ ἐμένα ἀνήκει».

Ε) Ὁ Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικὸς παρὰ τὰ φρικτότατα βασανιστήρια ποὺ ὑπέστη, ἐν τούτοις, ὡσὰν ἀκραιφνέστατος Ὀρθόδοξος Ποιμενάρχης τῆς μιᾶς Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, δὲν ὑπέκυψε.

Ὅλες οἱ χαρὲς ποὺ εἶχε ὁ σκληροπυρηνικὸς καὶ ἀδίστακτος πάπας καὶ οἱ καρδινάλιοί του ἐμαυρίσθηκαν – ὑπερκαλύφθησαν καὶ ἐσκιάσθησαν ἀπὸ τὴν σθεναρὰ ἀντίστασιν τοῦ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, μέχρι τοῦ σημείου ποὺ ὁ πάπας λίαν περίλυπος ἀναφωνοῦσε : «Μᾶρκος οὐχ ὑπέγραψε, λοιπὸν ἐποιήσαμεν οὐδέν»…

ΣΤ) Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς ὑπέστη καὶ αὐτὸς τὰ πάνδεινα ἀπὸ τοὺς αἰρετικοὺς, τὸν Βαρλαὰμ ποὺ ὑπεστήριζε τὴν θέσιν τῶν παπικῶν περὶ ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ, καθὼς καὶ ἀπὸ τοὺς Ἀκίνδυνον καὶ Γρηγορᾶ.

Πολὺ λυπηθήκαμε διότι δὲν παρέστη εἰς τὴν ἱερὰν πανήγυριν εἰς μνήμην τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, αὐτοῦ τοῦ ἀκραιφνῶς Ὀρθοδόξου Ἱεράρχου, ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης καὶ ἀνέθεσε νὰ τὸν ἀντικαταστήσῃ ὁ Σεβασμιώτατος Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννης, ὁ ὁποίος, δυστυχῶς, συνεχῶς ὑφίσταται πάρεσιν, καθίσταται κατόλυκος (σχετικῶς βλ. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤ – ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ, 1839),  διολισθαίνει καὶ παρεκκλίνει τῆς Ὀρθοδοξου πίστεως.

3. Ἄς θυμηθοῦμε καὶ τὸν θρυλικὸ Γέροντα Αὐγουστῖνο Καντιώτη, τὸν ἀείμνηστον πρώην Μητροπολίτην Φλωρίνης, ὁ ὁποῖος ἀνεδεικνύετο πάντα νικητής. Δὲν τὸν ἐπτόησαν, οὔτε βαρειὰ μπότα τοῦ φασίστα Μουσολίνι, οὔτε γκέτα (περικνήμιο) τῶν ἀπαισίων «SS» τοῦ σχιζοφρενοῦς Χίτλερ καὶ τῶν ὁπαδῶν τῆς ἀρίας φυλῆς, τῶν γκεσταμπιτῶν γερμανῶν, οὔτε οἱ ὑποστάντες πλύσιν ἐγκεφάλου ἁπλοϊκοὶ καὶ ἡμιμαθεῖς Ἕλληνες ἀπὸ τὸ ξενοκίνητο μαρξιστικὸ σοσιαλληστρικὸ ΕΑΜ καὶ οἱ ἀντάρτες ποὺ ἀγωνίζονταν γιὰ τὴν κατάργησιν τῶν συνόρων τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν σλαβικὴ ἐπικυριαρχία στὴν Μεσόγειο!!!….

Ἀκόμη και οἱ συνταγματάρχες τὸν παραδέχοντο καὶ ἐτόνιζαν:

Παντοῦ θριαμβεύομε. Μόνο γύρω ἀπὸ τὴν Φλώρινα θριαμβεύει ὁ Αὐγουστῖνος Καντιώτης.

Οἱ πάντες τὸν κατέτρεχον.

Καὶ ὁ συντάσων αὐτὲς τὶς πτωχὲς γραμμὲς τὸν ἐκάκιζε. Διότι, ἐνῷ εἰς τὴν Ἀττικὴν ποὺ διαβιεῖ τὸ 60% τοῦ πληθυσμοῦ τῶν Ἑλλήνων, ἦταν στὶς καρδιὲς τῶν Ἑλλήνων ὡσὰν Πατριάρχης καὶ Ἐθνάρχης, ἐγκατέλειψε τὴν Ἀττικὴ καὶ μετέβη εἰς τὶς στέππες γύρω ἀπὸ τὴν Φλώρινα ὅπου ἐβασίλευε τὸ συνονθύλευμα τῶν Σκοπιανῶν.

Ἀργότερον μετέβαλον γνώμη, διότι διεπίστωσα ὅτι ἦτο ὄργανον τῆς θείας προνοίας. Διαφορετικὰ θὰ ἐθριάμβευαν οἱ Σκοπιανοὶ ἀπὸ τὴν Πίνδον – Ἀλβανία μέχρι καὶ ἀνατολιτώτερα τοῦ Ἀξιοῦ ποταμοῦ καὶ θὰ εἴχαμε χάσει τὴν ἀνατολικὴν καὶ κεντρικὴν Μακεδονία μας.

Ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης, ὁ ὁποῖος, ὡς γνωστόν, ὡσὰν ἁπλὸς ἱεροκήρυκας πάσης Ἑλλάδος, ἰδιαιτέρως δὲ τῆς Ἀττικῆς, μέχρι καὶ τὸν ἐπονομαζόμενον ὡς ἐθνάρχη, Κων/νον Γ. Καραμανλή τὸν ὑπεχρέωσε νὰ ἀντικαταστήσῃ Προεδρικὰ Διατάγματά του ποὺ προέβλεπαν τὴν ἐπιβολὴ τελῶν καὶ φόρων ὑπὲρ τῆς μασονίας, εἶχε κατεξευτελίσει καὶ τὸν περιβήτο Ἀστυνομικὸ Διευθυντὴ Ἀθηνῶν, Ἀρχηγὸ τῆς Ἀστυνομίας Πόλεων, τὸν διαβόητον Θεόδωρο Ρακιντζή, τὸν ὁποῖον ἔτρεμαν ἀκόμη καὶ οἱ Ὑπουργοί!!!!….

Ὁ Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἀκόμη καὶ τὴν Βασίλισσα Φρειδερίκη (φρίκη καὶ συμφορά) εἶχε καυτηριάσει καὶ «ταρακουνήσει»!!!!…

Ὁ ἀείμνηστος Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης, πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης θεόπνευστα τονίζει εἰς τὸ βιβλίο του «Βασιλεύει τὸ ἀγκάθι» (1994) «Προτιμότερον πτωχοὶ μὲ τὸν Χριστὸν παρὰ ἑκατομμυριοῦχοι μὲ τὸν Διάβολο» (Χριστιανικὴ Σπίθα τεῦχος 386, 1977)!!!….

https://www.fotgrammi.gr/work/ο-αειμνηστοσ-αυγουστινοσ-καντιωτησ-π/

4.Τώρα δυστυχῶς ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπεμπόλισε τὴν ἀποστολικὴ διαδοχή.

Δὲν συμμετεῖχε κανονικὰ ἡ ΔΙ.Σ. Συμμετεῖχαν καὶ Μητροπολίτες Ἀττικῆς καὶ οὐσιαστικὰ κατήργησαν τὴν νόμιμον Ἱερὰ Σύνοδον. Καὶ ἀπεφάνθησαν αὐτοὶ οἱ «ἅγιοι» πατέρες ὅτι καταργοῦν καὶ τὶς θρησκευτικὲς συναθροίσεις, ὅλους τοὺς Χαιρετισμούς, ὅλες τὶς ἱεροτελεστίες καὶ ἐπιτρέπεται μόνον ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ μάλιστα σὲ μιὰ (1) ὥρα, ἐνῷ γνωρίζουν ὅτι εἶναι πολλαπλάσια εἰς ἔκτασιν ἀπὸ ὅ,τι τοῦ Ἁγίου Χρυσόστομου. Δηλαδὴ οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ ψάλτες θὰ κάνουν σταχυολογήματα καὶ θὰ γίνουν «παπατρέχες» καὶ ἄς μὴ μεταλαμβάνουν τὸ πανάχραντον σῶμα καὶ ἄς μὴ πίνουν τὸ πανάγιο αἷμα τοῦ Θεανθρώπου οἱ πιστοί!!!!!!….

Ἐγένετο μὲ λίγα λόγια μία «Βαβυλωνία» – σύγχισις τῶν γλωσσῶν καὶ ἔλεγον ἄρρητα ρήματα γιὰ τοὺς κοινοὺς θνητούς!!!….

5.Ἔτσι τὸ πῆραν ἐπάνω τους οἱ ἰθύνοντες καὶ ἔφθασαν σὲ σημεῖο αὐτοὶ οἱ «ἀναρχοβουδιστές» νὰ ἀποκαλοῦν τοὺς εὐλαβεῖς προσκυνητὲς ὡς «ταλιμπὰν τῆς Ὀρθοδοξίας»!!!…

Αὐτὸ σημαίνει : Εἶπε ὁ γάϊδαρος τὸν πετεινὸ κεφάλα καὶ μάλιστα αὐτοὶ οἱ εἰδεχθέστατοι φασίστες, αὐτοὶ οἱ πλανεμένοι ἔχουν τὸ θράσος νὰ ἀπαιτοῦν ἀπὸ τὸ εὐλαβὲς χριστεπώνυμον πλήρωμα, νὰ παραδέχεται «ὄχι μόνον πετάει ὁ γάϊδαρος, ἀλλὰ καὶ ὅποιος διανοηθῆ καὶ ὑποστηρίξει κάτι τὸ ἀντίθετον, δηλαδὴ ὅτι δὲν πετάει ὁ γάϊδαρος, εἶναι ἕνας γάϊδαρος…».

6. Ἐφθάσαμε τοιουτοτρόπως εἰς τὴν ἀπόφασιν τῆς Κυβερνήσεως:

«ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ…» (ΦΕΚ 872 Β/16.3.2020).

7. Φωτεινότατον παράδειγμα καὶ ἐξαίρεσις ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ.

Δὲν εἶναι διχασμένη προσωπικότης, ἀλλὰ εἶναι συνεπὴς πρὸς τὰ πιστεύω του. Ἡ ταπεινοφροσύνη του, ὁ ἀλτρουϊσμός του καὶ ἡ ἀκραιφνῶς Ὀρθόδοξος πίστις του τοῦ ἐπιβάλλουν νὰ μὴ γίνεται ἐκκρεμὲς καὶ διχασμένη προσωπικότης, ἀλλὰ νὰ εἶναι συνεπής, μήπως ὁ «τιμονιέρης» συνειδητοποιήσει τὸν ἄκρως καταστρεπτικὸ κίνδυνο καὶ προληφθῆ τὸ ἀνέπανόρθωτο κακό, πρὶν αὔριο εἶναι πολὺ ἀργά!!!!….

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕ ΤΟ ΜΕ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 130/28.2.20/ΜΕ Υ.Γ.16.3.2020 ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙΣ).

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΑΠΟ 9 Μαρτίου 2020 Σχεδίασμα ἐγκυκλίου περὶ κορωναϊοῦ, ποὺ θὰ ἀναμέναμε ἀπὸ Ὀρθόδοξο Ἐπίσκοπο…

Ἐν Κυθήροις τῇ 28ῃ Φεβρουαρίου 2020

Ἀριθ. Πρωτ.: 130

Πρός Τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21 Ἀθήνας

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,

Εὐσεβάστως προάγομαι νά ἀναφέρω Ὑμῖν τά κάτωθι:

Εἰς τήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, Ἀριθ. Φύλλου 42, Τεῦχος Πρῶτο τῆς 25ης Φεβρουαρίου 2020 δημοσιεύεται Πράξη Νομοθετικοῦ Περιεχομένου μέ θέμα : «Κατεπείγοντα μέτρα ἀποφυγῆς καί περιορισμοῦ τῆς διάδοσης κορωνοϊοῦ».

Εἰς τό πρῶτον ἄρθρον «Μέτρα πρόληψης, ὑγειονομικῆς παρακολούθησης καί περιορισμοῦ τῆς διάδοσης τῆς νόσου» καί εἰς τήν παραγρ. 2 (στ) ἀναφέρεται ὅτι : «Τά μέτρα αὐτά συνίστανται (στ) στήν προσωρινή ἀπαγόρευση τῆς λειτουργίας σχολικῶν μονάδων καί πάσης φύσεως ἐκπαιδευτικῶν δομῶν, φορέων καί ἱδρυμάτων, δημοσίων καί ἰδιωτικῶν, κάθε τύπου καί βαθμοῦ, χώρων θρησκευτικῆς λατρείας» … κ.λπ.

Ἡ ἀπαγόρευσις τῆς λειτουργίας χώρων θρησκευτικῆς λατρείας, ἐφ’ ὅσον αὕτη ἀφορᾷ εἰς τήν λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί Ἱερῶν Μονῶν μας, εἶναι πρωτοφανής εἰς τά δεδομένα τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Πατρίδος μας καί ἀσυμβίβαστος πρός τήν Ὀρθόδοξον Παράδοσίν μας.

Οὔτε ἡ Θεία Λατρεία, οὔτε ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι ποτέ δυνατόν νά καταστοῦν πρόξενοι μεταδόσεως νοσημάτων, διότι ἐπενεργεῖ καί ἐπισκιάζει τούς πιστούς ἡ Θεία Χάρις.

Ἡ Θεία Λατρεία εἶναι ἐλευθέρα καί ἀβίαστος. Πρόσωπα ὑπερήλικα ὑψηλοῦ κινδύνου δύνανται συμβουλευόμενα τούς ἰατρούςτων νά περιορίζωνται εἰς τήν οἰκίαν των ἄχρι καιροῦ.

Θά εἶναι ὀλιγοπιστία ἤ ἀπιστία ἐάν κλείσωμεν τούς Ἱερούς Ναούς καί τάς Ἱεράς Μονάς μας, στοιχούμενοι εἰς τήν ἐν θέματι νομοθεσίαν, στεροῦντες τούς πιστούς τοῦ πνευματικοῦ καί ψυχικοῦ Ἰατρείου, οἷον τυγχάνει ὁ Ἱερός Ναός.

Ἐάν ἐξαρθῇ, παρ’ ἐλπίδα, ἡ ἐπιδημική αὕτη νόσος ὑποχρεούμεθα καί ἡμεῖς νά κλείσωμεν ἄχρι καιροῦ τά Πνευματικά Κέντρα ἤ τάς αἰθούσας ὁμιλιῶν, ποτέ ὅμως τούς Ἱερούς Ναούς μας.

Διά ταῦτα ὑποβάλλω θερμήν παράκλησιν ὅπως ἡ Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος, ἐπιλαμβανομένη ἐγκαίρως τοῦ σοβαρωτάτου αὐτοῦ θέματος, ἐπικοινωνήσῃ τό συντομώτερον μετά τῶν ἁρμοδίων καί ἐπιστήσῃ τήν προσοχήν αὐτῶν εἰς τό εὐαίσθητον αὐτό θέμα ἵνα ὁρίσωσιν ἄλλως, ὅσον ἀφορᾷ εἰς τήν ἀπαγόρευσιν τῆς

λειτουργίας χώρων θρησκευτικῆς λατρείας, ἐπιδεινουμένης τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ.

Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμενος ταπεινῶς εὐλογημένην καί εἰρηνικήν τήν ἱεράν περίοδον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, διατελῶ,

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ Ὁ Μητροπολίτης † Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθἠρων Σεραφείμ

Ὑστερόγραφον 16ης Μαρτίου 2020.

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε. Ἅγιοι Συνοδικοί. Εὐλογεῖτε˙

Ἐπιτρέψατέ μοι, προκειμένης τῆς σημερινῆς ἐκτάκτου Συνεδριάσεως τῆς Δ.Ι.Σ., νά ἐπαναλάβω τήν ἀποστολήν τοῦ ὡς ἄνω ἡμετέρου ἐγγράφου μετά τοῦ παρόντος Ὑστερογράφου.

Ἔχων ὑπ’ ὄψιν τήν πολλαχόθεν, καί κυρίως ἐκ τῆς Κρατικῆς ἡγεσίας, ἀσκουμένην πίεσιν παρακωλύσεως τῆς Θείας Λατρείας εἰς τούς Ἱερούς Ναούς καί τάς Ἱεράς Μονάς μας διά προληπτικούς λόγους εἰς καταπολέμησιν καί ἀντιμετώπισιν τοῦ κορωνοϊοῦ, καί ἐμμένων εἰς τά διαλαμβανόμενα εἰς τό ἐν θέματι ἔγγραφόν μου, βαθυσεβάστως προάγομαι νά παρακαλέσω θερμῶς Ὑμᾶς καί τήν περί Ὑμᾶς Ἱεράν Σύνοδον διά τά ἑξῆς:

1. Θερμοτάτην παράκλησιν ὑποβάλλω ἵνα ἐμμείνῃ ἡ Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος εἰς ὅσα ἀπεφασίσθησαν καί ἐδημοσιεύθησαν μετά τήν πρόσφατον Τακτικήν Συνεδρίαν Αὐτῆς (Ἀνακοινωθέν, Συνοδική Ἐγκύκλιος, Δέησις) καί οὐδέν πλέον. Ἐν τοῖς πράγμασι ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ἄχρι σήμερον εἴτε ἀπέχει διά προληπτικούς λόγους, ὅταν ὑφίστανται σοβαροί λόγοι ὑγιείας, εἴτε συμμετέχει εἰς τήν Θείαν Λατρείαν καί τήν Θείαν Κοινωνίαν ἀθρόως καί ἀφόβως , ὑποκινούμενος ὑπό τῆς θερμῆς πίστεώς του, ἐλευθέρως καί ἀβιάστως. Μή στερήσωμεν, πρός Θεοῦ, τούς Χριστιανούς μας τῶν πνευματικῶν εὐκαιριῶν τῆς Θείας Λατρείας καί τῆς Θείας Κοινωνίας. Ἡ Ἁγία μας Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία ἐλευθέρως προσκαλεῖ, ἀλλά δέν ἐκβιάζει καί δέν ὑποχρεώνει κανένα. Ἄλλο εἶναι οἱ Ἱεροί Ναοί μας (ἡ Πνευματική Κιβωτός, τό Ἱερόν Θεραπευτήριον, τό ψυχικόν Ἰατρεῖον) καί ἄλλα τά διάφορα καταστήματα, Ἐκπαιδευτήρια καί Κέντρα συγκεντρώσεων. Δι΄αὐτόν τόν λόγον δέν ἐνδείκνυνται αἱ ἀπολυμάνσεις ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἀλλά ἀρκεῖ ὁ ἐξαερισμός.

2. Ἐάν ἀσκοῦνται ἀφόρητες πιέσεις σφραγίσεως τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας, τότε ταπεινῶς φρονῶ ὅτι τήν ἀντιμετώπισιν τοῦ προβλήματος ἄς τήν ἀναλάβῃ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς ἔκτακτον σύγκλησίν Της*, καί

3. Οὐδέποτε εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν μας Ἱστορίαν ἐλήφθη τοιοῦτον γενικόν μέτρον. Εἰς τήν Βασιλίδα τῶν πόλεων καθιερώθη ἡ ἑορτή τῆς Προόδου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τήν πρώτην (1ην) Αὐγούστου, ὅτε ἐλιτανεύετο ὁ Τιμίος Σταυρός, τό Πανάγιον Ξύλον, ἀπό Ἱερόν Ναόν εἰς Ἱερόν Ναόν (καθ΄ὅλον τόν

Δεκαπενταύγουστον) εἰς ἀποτροπήν τῶν λοιμικῶν νόσων καί λοιμωδῶν ἀσθενειῶν. Καί ἡ ἑορτή αὐτή ὑφίσταται μέχρι σήμερον.

Ταπεινήν πρότασιν ὑποβάλλω ὁ Τίμιος Σταυρός τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος θά ὑψωθῇ εἰς τό μέσον τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας κατά τήν προσεχῆ ἑορτήν τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως νά παραμείνῃ εἰς τό Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μέχρι καί τῆς ἡμέρας τοῦ Μεγάλου Σαββάτου εἰς ἐνίσχυσιν καί πνευματικήν βοήθειαν τοῦ Χριστωνύμου Λαοῦ.

Βαθυσεβάστως † Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθἠρων Σεραφείμ

*Σημείωσις: Παρά τήν ὑπ΄ἀριθ.3013/10-3-2020 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου ἡ ὁποία ἀνγνώσθη τήν Β΄Κυριακήν τῶν Νηστειῶν εἰς τούς Ἱερούς Ναούς μας, ἀλλά καί τήν ἐξαγγελίαν τῆς συγκλήσεως τῆς Ἐκτάκτου Συνόδου τῆς 16ης Μαρτίου 2020, ἐλήφθη καί ἐδημοσιεύθη ἡ ὑπ’ἀριθ. 2867/Υ1 Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφασις τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Ὑγείας μέ θέμα: «Ἐπιβολή τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργίας καί ἱεροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 16-3-2020 ἕως 30-3-2020».

Ἡ μονομερής αὐτή ἀπαγόρευσις τῆς τελέσεως τῆς Θείας Λειτουργίας τῶν Κυριακῶν καί τῆς Θεομητορικῆς Ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου κατά τό εἰρημένο διάστημα, παρά τήν σαφῆ τοποθέτησιν καί Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, προσκρούουσα εἰς τάς Σχέσεις συναλληλίας μεταξύ Ἐκκλησίας καί Κράτους, λυπεῖ βαθύτατα τόν Ὀρθόδοξον Χριστιανικόν Κόσμον καί συνιστᾶ ἀνοίκειον καί ἀνάρμοστον συμπεριφοράν πρός τήν καθ΄ Ἑλλάδα Ὀρθόδοξον Καθολικήν Ἐκκλησίαν μέ δυσμενέστατον ἀντίκτυπον εἰς τάς ψυχάς τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Πληρώματος.

Ὅλοι φροντίζομεν διά τήν ἐξασφάλισιν τῆς δημόσιας ὑγιείας καί τήν ἀσφαλῆ ἀντιμετώπισιν τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ. Ὄχι, ὅμως, καί μέχρις αὐτοῦ τοῦ σημείου, καθ΄ὅ ἡ κρατική ἐξουσία «ὑπερβαίνει τά ἐσκαμμένα».

Διά τοῦτο θεωρεῖται ἐπάναγκες πρός ἀποφυγήν ἄλλων θλιβερῶν παραμέτρων νά συγκληθῇ τό συντομώτερον τό ἁρμόδιον διά τά σοβαρότατα αὐτά θέματα Ὄργανον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Τά super market, φερ’ εἰπεῖν, θά λειτουργοῦν καθ’ ὅλας τάς ὥρας τῶν Κυριακῶν, καί τῶν ἄλλων ἡμερῶν, διά νά παρέχουν τόν ὑλικόν ἄρτον, ἐνῷ οἱ Ἱεροί Ναοί μας παρακωλύονται νομικῶς διά νά προσφέρουν εἰς τούς πιστούς τόν Οὐράνιον Ἄρτον τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ἄς τό γνωρίζουν οἱ ἡγέτες τοῦ Ἔθνους μας ὅτι, ἐάν οἱ ἀδίστακτοι γείτονές μας ἐξ ἀνατολῶν προχωρήσουν εἰς τά σκοτεινά σχέδιά των καί αἱματοκυλίσουν τόν τόπον μας, ὁ πιστός Ἑλληνορθόδοξος Λαός μας δέν θά καταφύγῃ εἰς τά Ὑπουργεῖα, ἀλλά εἰς τούς Ἱερούς μας Ναούς.

Ἄς μήν τούς στεροῦμε τήν μεγάλη εὐλογία τῆς Θείας Λειτουργίας καί τῆς Θείας Κοινωνίας.

9 Μαρ 2020

Σχεδίασμα ἐγκυκλίου περὶ κορωναϊοῦ, ποὺ θὰ ἀναμέναμε ἀπὸ Ὀρθόδοξο Ἐπίσκοπο

Σχεδίασμα ἐγκυκλίου περὶ κορωναϊοῦ, ποὺ θὰ ἀναμέναμε ἀπὸ Ὀρθόδοξο Ἐπίσκοπο1[1]

«Ἀγαπητά μου τέκνα, ἀδελφοί μου καὶ σύνδουλοι τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ μας· ἀπευθύνομαι στὴν ἀγάπη σας προκειμένου νὰ σᾶς γνωστοποιήσω κάποιες ταπεινὲς σκέψεις καὶ συμβουλὲς περὶ τῆς λοιμώδους αὐτῆς ἀσθενείας τοῦ λεγομένου κορωνοϊοῦ, ποὺ συνταράζει ὅλη τὴν οἰκουμένη.

Ἐξ ὅσων γνωρίζουμε ἐκ τῶν δεδομένων, ὁ ἰὸς αὐτὸς ἔχει παραπλήσια μὲ τὴν κοινὴ γρίππη συμπτώματα. Ὡς ἐκ τούτου αὐτὸς καθ’ ἑαυτὸς δὲν εἶναι τόσο ἀνησυχητικός (τοὐλάχιστον γιὰ τὶς μὴ εὐπαθεῖς ὁμάδες). Δὲν λησμονοῦμε, βεβαίως, ὅτι ἡ κοινὴ γρίππη εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ 100 θανάτους συνανθρώπων μας πανελληνίως καὶ πολλαπλασίων παγκοσμίως. Οἱ περισσότεροι ὅμως ἐξ αὐτῶν ἦσαν ἤδη ἐπιβεβαρυμένοι ἀπὸ ἄλλες ἀσθένειες. Ὁ κορωνοϊὸς δὲν γνωρίζουμε ἀκόμη τί μεγέθους θνησιμότητα θὰ ἐπιφέρῃ τελικῶς. Ἴσως νὰ μὴ εἶναι μεγάλο. Εὐχόμεθα δὲ νὰ μᾶς παρουσιάσουν ἀληθεῖς ἀριθμοὺς θυμάτων καὶ κρουσμάτων. Καὶ λέγουμε «εὐχόμεθα», διότι εἶναι γνωστὴ ἡ τακτικὴ παραποιήσεως στοιχείων προκειμένου κάποιοι νὰ ἐπιβάλλουν ἢ παρουσιάσουν ὡς ἀληθὲς κάτι.

Ἀκούστηκαν, ἀδελφοί μου, φωνὲς διαφόρων, ἀκόμη καὶ Ἕλληνος καθηγητοῦ πανεπιστημίου, ὅτι ὁ ἰὸς τοῦτος εἶναι ἕνα ἐργαστηριακὸ κατασκεύασμα. Κάποιοι κομίζουν καὶ ἀποδείξεις ἐπ’ αὐτοῦ. Εὐχόμεθα νὰ μὴ εἶναι ἔτσι. Γνωρίζουμε, ὡστόσον, τὴν μοχθηρία κάποιων ταλαιπώρων ἀνθρώπων, ποὺ δυστυχῶς λατρεύουν συνειδητῶς ἢ ἀνεπιγνώστως τὸν Ἀντικείμενο Σατανᾶ, ἔχοντες ὡς θεὸ τὴν κοιλίαν των ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, καὶ δὲν ἀποκλείουμε καὶ αὐτὴν τὴν πιθανότητα, νὰ εἶναι δηλαδὴ αὐτὴ ἡ δημιουργία καὶ ἐξάπλωσι τοῦ νέου ἰοῦ καρπὸς τῆς κακίας των. Εἶναι γεγονὸς δὲ ὅτι κάποιοι ποὺ ἐξέφρασαν αὐτὴν τὴν πιθανότητα (ἢ βεβαιότητα γιὰ ἄλλους) φιμώθηκαν, ὡσὰν νὰ μὴ ἔχουμε Δημοκρατία καὶ νὰ δυνάμεθα νὰ ἐκφέρουμε μία ἄποψι ἢ μία ἀνησυχία ἢ νὰ κομίσουμε μία ἀπόδειξι, ποὺ δὲν συμφωνεῖ ὅμως μὲ τὴν θέσι ποὺ προσπαθοῦν κάποιοι νὰ ἐπιβάλλουν.

Ἡ ἐξάπλωσι τοῦ ἰοῦ προεκάλεσε πανικό. Κατ’ ἀκρίβειαν ἡ διαχείρισι τοῦ θέματος ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε. καὶ τοὺς διαφόρους ἡγέτες προεκάλεσε τὸν πανικό. Μήπως, λοιπόν, κάποιοι μᾶς θέλουν φοβισμένους καὶ ὑπάκουους; Ὁ φοβισμένος εἶναι πιὸ ὑπάκουος. «Ἡ τελεία ἀγάπη», ἀδελφοί μου καὶ τέκνα ἀγαπητά, «ἔξω βάλλει τὸν φόβο». Ἂς ἀγαπήσουμε τὸν Παντοδύναμο Θεό μας καὶ τὸν πλησίον καὶ δὲν θὰ φοβούμεθα τίποτε. Οὔτε τὴν ἁμαρτία, οὔτε τὶς θλίψεις, οὔτε τὶς ἀσθένειες, οὔτε τὸν διάβολο, οὔτε τὸν θάνατο.

Οἱ κυβερνήσεις, λοιπόν, σχεδὸν ὅλων τῶν κρατῶν, ἐπέβαλαν πρωτόγνωρα σὲ μέγεθος καὶ αὐστηρότητα μέτρα. Τὰ μέτρα ἦσαν παρόμοια σὲ ὅλα τὰ κράτη, κατὰ τὸ μοντέλο τῆς παγκοσμιοποιημένης πλέον κοινωνίας. Ἰδοὺ τὰ ὀψώνια τῆς παγκοσμιοποιήσεως! Παγκοσμία ἀνησυχία, παγκόσμια μέτρα, παγκοσμία ὑπακοή! Ἕνα τέτοιο καθεστώς θὰ βόλευε κάθε ἐπιτήδειο δικτάτορα, καὶ ἐννοεῖται αὐτὸν τὸν Ἀντίχριστο, ὅταν θὰ ἔλθῃ. Ὑπ’ ὄψιν δὲ ὅτι ἕνας ὀξυδερκὴς συγγραφεύς, καρδιολόγος, ἐπεσήμανε ὅτι αὐτὰ τὰ μέτρα ἦλθαν γιὰ νὰ μείνουν, ὑπὸ

τὴν ἔννοια ὅτι ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς θὰ χρησιμοποιοῦν τέτοια ἀνελεύθερα μέτρα σὲ παρόμοιες κρίσεις.

Μᾶς λέγουν πολλοὶ ὅτι πρέπει νὰ ἐμπιστευόμεθα τοὺς «εἰδικούς». Οἱ εἰδικοὶ ὅμως δὲν εἶναι ἀλάθητοι, οὔτε ἀξιόπιστοι μόνον καὶ μόνον ἐπειδὴ εἶναι εἰδικευμένοι σὲ κάτι. Δὲν εἶναι σοφὸ νὰ τοὺς ἐμπιστευόμαστε τυφλά. Θὰ τοὺς ἀκοῦμε ἕως ἑνὸς σημείου, καὶ θὰ προτιμοῦμε τὶς συμβουλὲς τῶν πιστῶν καὶ ἐναρέτων «εἰδικῶν», ὅπως προτείνει κάπου ὁ ὅσιος Νικόδημος ὁ ἁγιορείτης (ἀναφερόμενος σὲ ἰατρούς). Ἐμεῖς ἂς ἔμπιστευόμαστε τὸ Ἕνα, τὸν «Ἰατρὸ τῶν ἰατρῶν», τὸν ἀλάθητο, ἀναμάρτητο καὶ γεμάτο ἀγάπη γιὰ τὸ πλάσμα Του Κύριό μας καὶ τοὺς Ἁγίους Του. Οὔτε ἐμένα, ἀδελφοί μου, νὰ ἐμπιστεύεσθε καὶ νὰ ὑπακούετε τυφλά, διότι ὡς ἀτελὴς καὶ ἐμπαθὴς ἄνθρωπος εἶναι δυνατὸν νὰ ὑποπέσω καὶ ἐγὼ σὲ ἀστοχίες, πλάνες, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ σὲ αἱρέσεις.

Ἀφοῦ, λοιπόν, στὴν ἐποχή μας λαμβάνωνται τόσα μέτρα, ἂς λάβουμε καὶ ἐμεῖς ἕνα. Τὴν ἐρχομένη Κυριακὴ, ἀφοῦ θὰ ἔχουμε ὅλοι προετοιμασθῇ μὲ μετάνοια, ἐξομολόγησι (τακτικὴ ἐξομολόγησι αὐτὲς τὶς ἡμέρες), ἀλληλοσυγχώρησι καὶ τὴν κατὰ δύναμιν νηστείαν, θὰ κοινωνήσουμε, αἰσθανόμενοι βαθύτατα τὴν ἀναξιότητά μας, καὶ ἔπειτα θὰ προβοῦμε σὲ λιτάνευσι τῶν ἱερῶν εἰκόνων στοὺς πέριξ τῶν ἐνοριῶν δρόμους (θὰ μᾶς ἀφήσουν ἆραγε; ἂς εἴμεθα καὶ ὀλίγοι). Στὴν προσευχητικὴ αὐτὴ πομπὴ θὰ ψάλλουμε καὶ θὰ προσευχόμαστε κυρίως ὄχι τόσο γιὰ τὴν ἴδια τὴν ἀσθένεια (ποὺ δὲν εἶναι ἰδιαίτατα ἀνησυχητική), ὅσο γιὰ τὴν μετάνοια μας, γιὰ τὸν πανικὸ ποὺ προεκλήθη καὶ ἀνησύχησε μέγα μέρος τῶν ἐν Χριστῶ ἀδελφῶν μας καὶ ἄλλων συνανθρώπων μας (μὲ συνέπεια νὰ αὐξηθῇ τὸ ἄγχος τους μὲ ὅλες τὶς συνακόλουθες συνέπειες1[2]), γιὰ τὴν μετάνοια ὅσων μὲ πονηρία ἐπιχειροῦν νὰ μᾶς πανικοβάλλουν, γιὰ τὴν μετάνοια τῶν ἀσθενούντων ἀπὸ κορωναϊὸ καὶ κάθε ἄλλη ἀσθένεια προκειμένου νὰ μὴ κοιμηθοῦν ἀμετανόητοι, γιὰ τὴν μετάνοια ὅσων κατασκευάζουν βιολογικὰ καὶ κάθε εἶδους ὅπλα (ἐπιθυμούντων νὰ πραγματοποιοῦνται πόλεμοι, πρὸς ἐξυπηρέτησι τῶν συμφερόντων τους), γιὰ τὴν κατάργησι τέτοιων ἀνελευθέρων μέτρων, ποὺ θυμίζουν δικτατορικὰ καθεστῶτα, καὶ τὴν ἀντικατάστασί τους μὲ ἄλλα, ποὺ νὰ μὴ δημιουργοῦν συνθῆκες διευκολύνσεως ἐπιβολῆς μιᾶς παγκοσμίου δικτατορίας, γιὰ τὴν μετάνοια αὐτῶν ποὺ διατείνονται ὅτι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ὑγεία τῶν ἡλικιωμένων καὶ ὡς ἐκ τούτου λαμβάνουν τέτοια μέτρα, ἐνῶ δὲν δεικνύουν τὸ ἴδιο ἐνδιαφέρον μὲ τὰ ἀνάλογα μέτρα γιὰ τὴν διαβίωσι τῶν ἡλικιωμένων (θυμηθῆτε τὶς συντάξεις πείνας), οὔτε π.χ. γιὰ τοὺς ἑκατοντάδες κάθε ἡμέρα ἐκτρωμένους ἀνθρώπους.

Ὅμως, ὢ τῆς συμφορᾶς! Ἡ κυβέρνησι ἐσχάτως ἐπέβαλε τὴν ἀπαγόρευσι κάθε λειτουργίας καὶ ἱεροπραξίας στοὺς λατρευτικοὺς χώρους. Πρωτάκουστο! Τώρα θὰ φανερωθῇ ἡ πίστις τοῦ καθενός μας…

Κλείνοντας τὴν ἐγκύκλιο αὐτή, παμφίλτατοι σύνδουλοι τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, σᾶς ἀπευθύνω τὴν ἑξῆς συμβουλὴ καὶ οἱ δυνάμενοι ἂς τὸ προσπαθήσουν, χάριτι Θεοῦ. Ἐπειδὴ ἀκοῦμε γιὰ διαφόρους ἀδελφοὺς ὅτι συγκεντρώνουν τρόφιμα γιὰ πιθανὲς δύσκολες ὧρες ποὺ ἔρχονται, συμβουλεύω ἐσᾶς, τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ μας ποὺ εἶναι Ἀγάπη, νὰ συγκεντρώσετε τρόφιμα στὰ σπίτια σας, ὥστε νὰ τὰ δώσετε ἀποκλειστικῶς σὲ ἄλλους ἐὰν ἔλθουν αὐτὲς οἱ δύσκολες ὧρες. Καὶ γιὰ σᾶς, μὴ ἀνησυχῆτε· ἔχει ο Θεός! Θὰ ἐγκαταλείψῃ τὰ τέκνα Του; «Μακάριοι οἱ ἐλεημονες, ὅτι (διότι) αὐτοὶ ἐλεηθήσονται» (θὰ ἐλεηθοῦν· ἐν τῷ νῦν καὶ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι. Ἀμήν.) Μὴ λησμονῆτε τὸ τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητου ὅτι ὅσοι ἀποθηκεύουν χρήματα ἐπειδὴ φοβοῦνται τὴν πείνα, τὶς ἀσθένειες κ. λπ. εἶναι ἄπιστοι, δηλ. ἄνευ ἐμπιστοσύνης στὸν Θεό (βλ. «κεφάλαια περὶ ἀγάπης», ἑκατοντὰς γ΄, 18). Ἂς μὴ λησμονοῦμε, ἐπίσης, τὴν ἱστορία τοῦ Γεροντικοῦ, κατὰ τὴν ὁποία ὅταν ἕνας ὑποτακτικὸς ἀνεκάλυψε ὅτι μολύνθηκε τὸ νερὸ ποὺ εἶχαν στὴν καλύβη, ἔσπευσε

ἀνήσυχος στὸν Γέροντά του γιὰ νὰ ἀκούσῃ ἐξ αὐτοῦ τὴν ἀνδρεία ἐκείνη ἀπόκρισι: Ἐὰν ὁ διάβολος δηλητηριάσει ὅλα τὰ ὕδατα, ἐμεῖς δὲν θὰ πιοῦμε νερό; Σταύρωσέ το καὶ φέρε μας νὰ πιοῦμε.

Γράφοντας ὅλα τὰ ἀνωτέρω δὲν παρουσιάζουμε ἑαυτοὺς δυνατοὺς στὴ πίστι. Προσέχουμε τὶς ἀσθένειες, προσέχουμε ἀλλήλους. Ἐὰν ἀσθενήσουμε ἀπὸ κάθε εἶδους μεταδοτικὴ ἀσθένεια, καθόμαστε στὸ σπίτι μας, ψάλλοντες καὶ προσευχόμενοι μὲ τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησον ἡμᾶς», τὸ «Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς», τὸ «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν» (ἐννοεῖται ὅτι ἡ φυσικὴ παρουσία μας στὸν ἱερὸ ναὸ δὲν ὑποκαθίσταται σὲ καμμία περίπτωσι μὲ τὴν παρακολούθησι ἀκολουθιῶν ἀπὸ τηλεοράσεως ἢ ραδιοφώνου· ἐὰν ἦταν ἔτσι δὲν θὰ ἐδίδασκε ἡ Ἐκκλησία μας περὶ τῆς ἐξαιρέτου σημασίας τῆς κοινῆς ἐπὶ τὸ αὐτὸ συμπροσευχῆς). Προσέχουμε, ὡσαύτως, καὶ τὴν διατροφή μας. Γνωρίζουμε ὅτι στὴν πρόληψι καὶ καταστολὴ ἀσθενειῶν, βοηθοῦν π.χ. τὸ σκόρδο, τὸ λεμόνι καὶ ἡ πιπερόριζα, σύμφωνα μάλιστα μὲ ἰατρικὲς ἔρευνες. Γνωρίζουμε ὅτι ἡ νηστεία συμβάλλει στὴν ὑγεία τοῦ σώματος καί, πρωτίστως, τῆς ψυχῆς. Γνωρίζουμε ὁτι ἡ γενικὴ ἐγκράτεια τῶν βρωμάτων, ἡ ὀλιγοφαγία καὶ ἡ ἄσκησι (ἐργασία, μετάνοιες, ἀγρυπνίες κ.λπ.) συμβάλλουν στὴν ἐνίσχυσι τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος καὶ κυρίως στὴν ἐξύψωσι τοῦ πνεύματος, στὴν διαύγεια τοῦ νοός, στὴν καθαρότητα τῆς καρδίας. Ἂς θυμηθοῦμε ἐδῶ καὶ τὸν μεγάλο ἰσαπόστολο ἅγιο Κοσμὰ τὸν Αἰτωλό, ποὺ μᾶς συμβούλευε νὰ μάθουμε στὴν νηστεία, διότι θὰ ἔλθουν δύσκολες ἡμέρες. Καὶ αὐτὲς ἔχουν ἔλθει λόγῳ τῶν ἁμαρτιῶν μας· ἡ ἀποστασία γενικεύεται. Ἀλλ’ ὁ Πάνσοφος Θεός μας ἐπιτρέπει τὶς θλίψεις αὐτές, εἴτε γιὰ νὰ ξεπληρώσουμε παλαιότερες ἁμαρτίες, εἴτε γιὰ νὰ μειωθοῦν ἢ παύσουν οἱ τωρινές, εἴτε γιὰ νὰ μὴ συμβοῦν καὶ ἄλλες στὸ μέλλον, ὅπως λέγουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας.

Εὔχομαι, ἐν κατακλείδι, ὅπως εἰρηνεύσουμε ἅπαντες καὶ φιλοσοφημένως καὶ νηφαλίως συνεχίσουμε τὸν ἀγῶνα μας κατὰ τῶν παθῶν καὶ κατὰ παντὸς πνευματικοῦ λοιμοῦ, μὲ πρωτίστους τὸν Οἰκουμενισμό, τὴν ἐκκοσμίκευσι καὶ τὴν Νέα Ἐποχή.

Ὁ Ἅγιος Τριαδικὸς Θεός μας νὰ μᾶς εὐλογῇ καὶ χαρίζῃ ἀνδρεία, ἡ παντὸς νοσήματος ἰατρὸς Ὑπεραγία Θεοτόκος νὰ μᾶς σκέπῃ, οἱ Ἅγιοι Πάντες νὰ πρεσβεύουν ὑπὲρ πάντων ἡμῶν. Ἂς ἔχετε καὶ τὴν εὐχή μου. Καλὸ ὑπόλοιπο Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς νὰ ἔχουμε καὶ καλὴ Ἀνάστασι. Ἀμήν.

Ὁ ἀνάξιος Ἐπίσκοπός σας.»

Θ. Α.

1[1] Τὸ παρὸν κείμενο δὲν ἀποτελεῖ ἀληθινὴ ἐγκύκλιο Ἐπισκόπου. Εἶναι ἡ καταγραφὴ αὐτῶν, ποὺ θὰ ποθοῦσε ὁ γράφων καὶ πιστεύω πολλοὶ ἄλλοι ἐν Χριστῷ πατέρες καὶ ἀδελφοὶ νὰ ἀκούσουν ἀπὸ Ὀρθόδοξο Ἱεράρχη.

1[2] Ὑπελόγισε κανεὶς τὰ ψυχικὰ νοσήματα καὶ τοὺς θανάτους ποὺ προεκλήθησαν ἀπὸ τὸ κλίμα πανικοῦ, πού, ἴσως ἐσκεμμένως καὶ μὲ διαφόρους σκοπούς, ἐδημιουργήθη;

Ετικέτες ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πηγη http://aktines.blogspot.com/2020/03/blog-post_349.html

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ (επ.) του Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, Θεολόγου

Για ποιο σκοπό απαγορεύθηκε αντισυνταγματικά και αντίθετα προς τις διεθνείς συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων η Θεία Λατρεία;

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020

Για ποιο σκοπό απαγορεύθηκε αντισυνταγματικά και αντίθετα προς τις διεθνείς συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων η Θεία Λατρεία;

https://tasthyras.files.wordpress.com/2020/03/cebacf89ceb4ceb9cebacf8ccf82.jpg?w=282

Του Κυριάκου Κυριαζόπουλου

Καθηγητή (επ.) του Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, Θεολόγου


Όπως απέδειξα στο προηγούμενο άρθρο μου με τίτλο «Η προσωρινή απαγόρευση της λατρείας, για την προστασία της υγείας, παραβιάζει τη  θρησκευτική ελευθερία», (ΕΔΩ) η απαγόρευση της λατρείας, ακόμη και η προσωρινή, για την προστασία της δημόσιας υγείας, είναι αντισυνταγματική και αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ η κρατική εξουσία επιτρέπεται μόνο να περιορίζει νομίμως την ελευθερία της λατρείας με βάση τους συνταγματικούς και διεθνείς περιορισμούς της ελευθερίας εκδήλωσης θρησκείας.

Παρά ταύτα, η σχετική κοινή υπουργική απόφαση απαγορεύει προσωρινά – και επ’ ουδενί περιορίζει νόμιμα – κατά το Σύνταγμα και το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων – τη θεία λατρεία όλων των θρησκευμάτων εν γένει, παραβιάζοντας ευθέως τη θρησκευτική τους ελευθερία.
Σημειωτέον ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) κήρυξε τον κορωναϊό COVID-19 ως «πανδημία», παρά το γεγονός ότι η πανδημία κηρύσσεται από τον Π.Ο.Υ. όταν το ποσοστό θανάτων από μόλυνση υπερβαίνει το 12%, ενώ το ποσοστό θανάτων στην Ευρώπη είναι περίπου 0,4% ή λιγότερο, με την εξαίρεση της ειδικής περίπτωσης της Ιταλίας όπου τούτο το ποσοστό ανέρχεται στο 6%.
Τίθεται όμως το εύλογο ερώτημα: Δεδομένου ότι από τους ανώτερους νόμους (Σύνταγμα και διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων) απαγορεύεται η απαγόρευση – με νόμο της Βουλής ή με κανονιστική πράξη της διοίκησης (όπως είναι η σχετική κοινή υπουργική απόφαση) – της θείας λατρείας, για ποιο πολιτικο-θρησκευτικό σκοπό η κρατική εξουσία απαγόρευσε τη θεία λατρεία και μάλιστα τη θεία λειτουργία ;
Αν η κρατική εξουσία επιδίωκε να προστατεύσει τη δημόσια υγεία, τότε δεν θα απαγόρευε προσωρινά τη θεία λατρεία όλων των θρησκευμάτων, παραβιάζοντας τη θρησκευτική τους ελευθερία, αλλά θα περιόριζε νόμιμα – σύμφωνα με το Σύνταγμα και το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων – την ελευθερία της λατρείας, πράγμα το οποίο δεν έπραξε.
Δηλαδή η κρατική εξουσία επέλεξε να παραβιάσει το Σύνταγμα και τις διεθνείς συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απαγορεύουν την αναστολή, δηλ. την προσωρινή απαγόρευση, του ανθρώπινου δικαιώματος της ελευθερίας λατρείας και προβλέπουν τους νόμιμους περιορισμούς στην ελευθερία εκδήλωσης θρησκείας, μια μορφή της οποίας αποτελεί η ελευθερία της λατρείας.
Μήπως η κρατική εξουσία, στη Χώρα μας και στις λοιπές Χώρες, δεν επιδιώκει μόνο να προστατεύσει τη δημόσια υγεία από τον κορωναϊό, αλλά – όπως διαφαίνεται βάσιμα – και να προωθήσει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό όλου του πληθυσμού της Χώρας, κατ’ εφαρμογήν του project (σχεδίου) ID2020, σε συνδυασμό 1) με το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Πρόληψη, Προστασία και Προαγωγή της Υγείας – Ανάπτυξη των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας», το οποίο κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή στις 21-02-2020 και 2) με το άρθρο 284 Ποινικού Κώδικα που ποινικοποιεί την παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών;
Στο άρθρο 5 παρ. 3 στοιχείο Α iii) β) του παραπάνω Νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας προβλέπεται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός του πληθυσμού με απόφαση του Υπουργού Υγείας, στην περίπτωση που τούτος εκτιμήσει ότι συντρέχει εμφάνιση κινδύνου διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.
Η εν λόγω διάταξη ορίζει επί λέξει τα εξής: «Σε περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνου διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλεται δυνάμει απόφασης του Υπουργού Υγείας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του ΕΕΔΥ, υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης της νόσου.
Με την ανωτέρω απόφαση ορίζεται η ομάδα του πληθυσμού ως προς την οποία καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός με καθορισμένο εμβόλιο, η τυχόν καθορισμένη περιοχή υπαγωγής στην υποχρεωτικότητα, το χρονικό διάστημα ισχύος της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, το οποίο πρέπει πάντοτε να αποφασίζεται ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας για συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού, η ρύθμιση της διαδικασίας του εμβολιασμού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια».
Κατά το άρθρο 284 Ποινικού Κώδικα για την παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών,
«1. Όποιος παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας τιμωρείται με φυλάκιση (δηλ. έως 5 έτη). Αν η παραβίαση αυτή είχε ως συνέπεια να μεταδοθεί η ασθένεια σε άνθρωπο, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
2. Αν η πράξη τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή χρηματική ποινή».
Για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, όχι μόνο παιδιών, προσχολικής ή μη ηλικίας, αλλά και ενηλίκων, σε εποχές εύστοχα ή άστοχα χαρακτηριζόμενες ως «πανδημίες», ως γνωστόν, υπάρχουν οι υποστηρικτές και οι επικριτές, δεδομένου ότι, επειδή τα εμβόλια είναι χημικά φάρμακα, είναι λογικό να έχουν και παρενέργειες. Η προαιρετική, μέχρι σήμερα, εμφύτευση microchip στο χέρι – όπως συμβαίνει σε ορισμένες κατηγορίες του πληθυσμού τις ΗΠΑ, στη Σουηδία και σε άλλες Χώρες – γίνεται με σύριγγα, δηλαδή με εμβολιασμό.
Ούτε το παραπάνω νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, ούτε η ανωτέρω διάταξη του Ποινικού Κώδικα αναγνωρίζουν αντίρρηση συνειδήσεως για θρησκευτικούς λόγους στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Αντίρρηση συνειδήσεως για θρησκευτικούς λόγους στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς παιδιών προσχολικής ηλικίας αναγνωρίζουν 45 από τα 51 κράτη των ΗΠΑ. Αντίρρηση συνειδήσεως για ιατρικούς λόγους στους ίδιους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς λόγω ιατρικών αντενδείξεων στους εμβολιασμούς, αναγνωρίζουν και τα 51 κράτη των ΗΠΑ.
Οι λόγοι της αντίρρησης συνειδήσεως, ανεξάρτητα από το αν τους αναγνωρίζει ο κατώτερος νόμος, μπορούν να είναι όχι μόνο θρησκευτικοί αλλά και ιατρικοί, με βάση το ανώτερης (σε σχέση με νόμο της Βουλής ή με κανονιστική πράξη της διοίκησης) τυπικής ισχύος άρθρο 3 της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο έχει αποκτήσει νομική ισχύ ως εθιμικά καθιερωμένο και ορίζει: «Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια», και με τα αντίστοιχα άρθρα των διεθνών συμβάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Συντάγματος.
Κάποιος μπορεί να προβάλει αντίρρηση συνειδήσεως στον υποχρεωτικό εμβολιασμό, προκειμένου να αποφύγει να υποστεί τις παρενέργειες των χημικών φαρμάκων του εμβολίου, έστω και αν ο κατώτερος νόμος (της Βουλής ή της διοίκησης) δεν του την αναγνωρίζει.
Η διεθνής ψηφιακή ταυτότητα (international digital identity) θα περιλαμβάνει και ιατρικά αρχεία, στα οποία θα καταχωρούνται και οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί, επειδή και αυτοί αποτελούν ιατρικές καταχωρήσεις.
Ο πρωθυπουργός της Χώρας, στην ομιλία του, στις 25-11-2019, στο συνέδριο Digital Economy Forum (Ψηφιακό Οικονομικό Φόρουμ), που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ) Ελλάδος – όπως έπραξε και στα τελευταία εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης – ανέφερε, ως έναν από τους έξι κεντρικούς στόχους του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους και της οικονομίας, την έννοια της προσωπικής ταυτοποίησης με τις ταυτότητες νέου τύπου στα πρότυπα της Εσθονίας, οι οποίες θα είναι έγχρωμες.
Και θα δίνουν τη δυνατότητα ψηφιακών υπογραφών, περιλαμβάνοντας και τη χρήση ενός ενιαίου αριθμού για τις συναλλαγές του πολίτη με το δημόσιο. Δηλαδή και η Ελληνική θα είναι διεθνής ψηφιακή ταυτότητα. Σημειωτέον ότι οι διεθνείς ψηφιακές ταυτότητες σε όλες τις Χώρες, τουλάχιστον του πολιτικού και  πολιτιστικού χώρου της Δύσης, στην οποία ανήκει και η Χώρα μας, θα βασίζεται στο project (σχέδιο) ID2020.
To project ID2020 είναι ένα πρωτότυπο ψηφιακό σύστημα για προσωπική ταυτοποίηση. Σημειωτέον ότι ID σημαίνει ταυτότητα. Το σχέδιο υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη και αποτελεί μέρος της Πρωτοβουλίας των 17 Σκοπών της Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030, που αποφασίστηκαν το 2015 από τα Κράτη – Μέλη του ΟΗΕ στη Διάσκεψη για τη λεγόμενη «Κλιματική Αλλαγή» που διεξήχθη στο Παρίσι.
Ο Σκοπός 16 με τίτλο «Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί», στον αριθμό 16.9, αποβλέπει στην παροχή νόμιμης ταυτότητας για όλους, περιλαμβανομένης της καταχώρησης της γέννησης, μέχρι το 2030.Στην ιστοσελίδα του project (σχεδίου) ID2020  περιλαμβάνεται το Μανιφέστο της, το οποίο υιοθετήθηκε το 2018 από τη Συνάντηση Κορυφής του (Summit) και το οποίο, στο άρθρο 1 αυτού, υποστηρίζει ότι αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα η κατοχή από κάθε άνθρωπο ψηφιακής ταυτότητας, το οποίο απορρέει από το άρθρο 6 της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που ορίζει ότι «κάθε άτομο όπου και αν βρίσκεται έχει δικαίωμα να γίνεται σεβαστό από το νόμο».
Η διεθνής ψηφιακή  ταυτότητα θα είναι αναγκαία για την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες (δηλ. πρόσβαση στη φροντίδα υγείας, την εκπαίδευση, την ψηφοφορία και σε άλλα προγράμματα κοινωνικής μέριμνας), σε οικονομικές ευκαιρίες, σε διεθνή ταξίδια και επικοινωνίες.
Τον Σεπτέμβριο 2019 συνεδρίασε το Συμβούλιο Κορυφής του project ID2020 με θέμα «Αυξάνοντας την Πρόκληση για την Καλή Ταυτότητα», δεδομένου ότι θεωρεί τις υφιστάμενες ταυτότητες ως ανεπαρκείς.
Όπως αναφέρει η ίδια ιστοσελίδα, αυτή η διεθνής ψηφιακή ταυτότητα θα είναι: 1) ιδιωτική (δηλ. μόνον ο κάτοχος θα ελέγχει τη δική του ταυτότητα, ποια δεδομένα μοιράζεται και  με ποιόν), 2) φορητή (δηλ. προσβάσιμη οπουδήποτε ο κάτοχος συμβαίνει να βρίσκεται, μέσω πολλαπλών μεθόδων – μάλλον εξυπονοείται, χωρίς να αναφέρεται ρητά, με εμφυτευμένο chip στο χέρι (ή / και με ηλεκτρονικό τατουάζ), αφού μόνο τούτο μπορεί να επιτύχει το αποτέλεσμα της πλήρους φορητότητας), 3) μόνιμη (δηλ. ζει με τον κάτοχο από τη ζωή μέχρι το θάνατο), και 4) προσωπική (δηλ. μοναδική στον κάτοχο).
Η διεθνής ψηφιακή ταυτότητα θα περιέχει όλη την ενημέρωση για τον κάτοχό της, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, e-mail, ιατρικά αρχεία (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών εμβολιασμών), εκπαίδευση, ταξίδια, τραπεζικούς λογαριασμούς, φωτογραφία, καθώς και βιομετρικά δεδομένα που επιβεβαιώνουν την ταυτότητά του, δέκα δακτυλικά αποτυπώματα και δύο σκαναρίσματα ματιών (ίριδας).
Όλη αυτή η ενημέρωση θα αποθηκεύεται με τη χρήση τεχνολογίας αύξουσας λίστας εγγραφών συνδεδεμένων με τη χρήση κρυπτογραφίας (blockchain technology).
Η δοκιμαστική εκδοχή της πλατφόρμας, η οποία σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί το 2020, θα ενώνει όλα τα υφιστάμενα συστήματα διατήρησης εγγραφών, τα οποία σχετίζονται με κάρτες ταυτότητας. Η πλατφόρμα αυτή θα επιτρέπει στους χρήστες την πρόσβαση στην προσωπική τους ενημέρωση  οπουδήποτε βρίσκονται.
Για παράδειγμα, θα επιτρέπει στους πρόσφυγες που στερούνται δημόσιων εγγράφων, να αποδεικνύουν την ύπαρξη αυτών των εγγράφων με τη χρήση αυτού του συστήματος.
Η τεχνολογία blockchain θα επιτρέπει τα συστήματα διαφόρων οργανισμών να επικοινωνούν μεταξύ τους.
Οι εταίροι του project ID2020 διακρίνονται σε ιδρυτικούς, γενικούς και υποστηρικτικούς.
Oι ιδρυτικοί εταίροι είναι οι εξής: 1) το Ίδρυμα Rockefeller, 2) η Microsoft, 3) η Gavi (Global Alliance for Vaccines and Immunization, η Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση), και 4) η Accenture (μια παγκόσμια εταιρία παροχής συμβουλών management και επαγγελματικών υπηρεσιών).
Σημειωτέον ότι η Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση είναι μια παγκόσμια ένωση υγείας που είναι δεσμευμένη στην αύξηση της ανοσοποίησης ιδίως των παιδιών μέσω εμβολίων, και μάλιστα στον λεγόμενο Τρίτο Κόσμο, και η οποία αποτελείται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, δηλαδή κυβερνήσεις αναπτυσσόμενων χωρών και δωρήτριες κυβερνήσεις, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας του ΟΗΕ, την UNICEF, την Παγκόσμια Τράπεζα, τη βιομηχανία εμβολίων αναπτυσσόμενων και βιομηχανικών χωρών, ερευνητικούς και τεχνικούς οργανισμούς υγείας, οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών, πανεπιστημιακούς, το Ίδρυμα του Bill και της Melinda Gates (του συνιδρυτή της Microsoft και της συζύγου του).
Οι γενικοί εταίροι είναι οι παρακάτω: 1) η Mercy Corps (μια παγκόσμια μη κυβερνητική, ανθρωπιστική οργάνωση βοήθειας), 2) η Hyperledger (ένα project – ομπρέλα παραγωγής blockchains και σχετικών εργαλείων), 3) η Care (μια παγκόσμια συνομοσπονδία 14 μελών που εργάζονται για να καταπολεμήσουν την φτώχεια σε 95 χώρες), 4) το International Computing Center (το Διεθνές Κέντρο Πληροφορικής, που προσφέρει τις υπηρεσίες του στους 15 εξειδικευμένους Οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών), 5) το Citris Policy Lab (ένα Εργαστήριο Πολιτικής ή ερευνητικό ίδρυμα που προάγει τις γνώσεις σε ποικίλους θεματικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου των αναδυόμενων τεχνολογιών στην ανάπτυξη), 6) η Kivα (μια μη κυβερνητική οργάνωση που επιδιώκει να συνδέσει τους ανθρώπους μέσω δανεισμού για την άμβλυνση της φτώχειας), 7) η iRespond (μια διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση που έχει σκοπό τη χρήση βιομετρικών στοιχείων μέσω ψηφιακής ταυτότητας), 8) η Simprints (μια μη κερδοσκοπική εκκίνηση από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, η οποία αναπτύσσει τεχνολογία βιομετρικών δακτυλικών αποτυπωμάτων για πρόσβαση στις υπηρεσίες), 9) Fhi360 (η οποία προωθεί ολοκληρωμένες τοπικά κατευθυνόμενες λύσεις).
Οι υποστηρικτικοί εταίροι είναι οι κατωτέρω: 1)  η Copperfield (μια εταιρία συμβουλών για στρατηγικές επικοινωνίες), και 2) η Chapman and Cutler LLP (η οποία προσφέρει συνεχείς νομικές υπηρεσίες).  
Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει εύλογα το ερώτημα και ο καθένας μπορεί να δώσει μια απάντηση σε τούτο, με εικασία στο παρόν και ενδεχομένως με βεβαιότητα στο μέλλον, ανάλογα με την εξέλιξη των πραγμάτων:Μήπως η προσωρινή απαγόρευση της θείας λατρείας και μάλιστα της θείας λειτουργίας αποφασίστηκε αντισυνταγματικά και αντίθετα προς τις διεθνείς συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων – αντί της επιβολής νόμιμων περιορισμών της  – με πρόσχημα την προστασία της δημόσιας υγείας σε δήθεν περίοδο «πανδημίας», από τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση, για να ελαχιστοποιηθεί η αντίρρηση συνειδήσεως που μπορεί να προβληθεί σε ενδεχόμενο υποχρεωτικό εμβολιασμό στο προσεχές ή απώτερο μέλλον;
πηγή

ΟΝΤΩΣ ΦΡΙΚΤΟΤΑΤΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΜΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟΤΑΤΟ –ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ.

ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΝ ΜΑΣ ΑΝ ΑΝΧΘΟΥΜΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΤΕ ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ ΠΡΙΝ ΑΥΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ ΚΑΙ ΘΑ ΚΟΙΜΟΜΕΘΑ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΣΤΡΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΘΕΡΙΖΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΜΑΣ ΣΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ.

ΑΠΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΨΑΛΛΑΝ ΤΟ ΥΠΕΡΜΑΧΩ 20/3/2020

https://yt3.ggpht.com/a/AATXAJylywCXcPg9hjjv9DojxgAtbKWlRWKpblCbZg=s48-c-k-c0xffffffff-no-rj-mo ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *