Θρησκευτικά

Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικῶν Αξιών Από το Εορτολόγιο 2022 – 2023 Αγία Όλγα από την Αλάσκα      8.11.2022

Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικῶν Αξιών

Από το Εορτολόγιο 2022 – 2023

Αγία Όλγα από την Αλάσκα

 

                                                                                                8.11.2022

Μεγάλη ἑορτάσιμος ἡ σημερινὴ ἡμέρα :

 

8  Τ     + Σύναξις τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ – Γαβριὴλ &

              τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων & Οὐρανίων Ἀγγελικῶν

              Ταγμάτων (Ἀγγέλου – Εὐστρατίου -Χερουβείμ – Σεραφείμ –

              Ταξιάρχου – Στρατηγοῦ – Σταματίου  – Μεταξία)

              (ἑορτὴ Ἀεροπορίας),

              Μάρθας ὁσ. Ρωσίδος,

Εὐφροσύνης ὁσ.,

Ὄλγας τῆς Ἀλάσκας τῆς Μαίας,

Φιλαρέτου Μητροπολίτου Νέας Ὑόρκης

& Ἀνατολικῆς Ἀμερικῆς (1985).

 

 

 

πολυτκιον τῶν Ἁγἰων Ἀσωμάτων \

(Κατέβασμα) χος δ’

.
Τῶν οὐρανίωv στρατιῶν Ἀρχιστράτηγοι, δυσωποῦμεv ὑμᾶς ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι, ἵvα ταῖς ὑμῶv δεήσεσι, τειχίσητε ἡμᾶς, σκέπῃ τῶν πτερύγωv, τῆς ἀΰλου ὑμῶν δόξης, φρουροῦvτες ἡμᾶς προσπίπτοντας, ἐκτεvῶς καὶ βοῶντας· Ἐκ τῶν κινδύνων λυτρώσασθε ἡμᾶς, ὡς Ταξιάρχαι τῶν ἄνω Δυνάμεων.

 

 

Ἡ Ὄλγα τῆς Ἀλάσκας ἡ Μαία

Ὁ συγκινητικὸς καὶ συναρπαστικὸς βίος της μᾶς ἀνάγκασε νὰ κάνωμε ἀναλυτικότερη άναφορά (συνημμένως).

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  τηλ. 210 3254321

 

Ἁγία Matushka (Μητερούλα)  Ὄλγα ἐγεννήθη τὴν 3η Φεβρουαρίου 1916 εἰς τὴν Ἀλάσκα καὶ ἀνῆκε εἰς τὴν φυλὴ Yupik. Ὁ σύzυγός της ἦταν ὁ Νικολάϊ Μιχαήλ, ταχυδρομικός, ὁ ὁποῖος ἀργότερα ἐχειροτονήθη ἱερεύς. Ἐκείνη ἦταν μαία. Ἐφερε εἰς τὸν κόσμον 13 ἰδικά της τέκνα, ἐκ τῶν ὁποίων ἐπέζησαν τὰ 8 ποὺ συνεργάσθηκαν μαζί της εἰς τὸ φιλανθρωπικόν της ἔργον.

Εἰς ὅλην τὴν ζωή της ἐβοηθοῦσε καὶ ἐφρόντιζε τοὺς συνανθρώπους  της  ποὺ εἶχαν ὑποστῆ κακοποιήσεις καὶ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ εἶχαν οἰκονομικὴ ἀνάγκη ἀπὸ τὸ ὑστέρημα της, διότι ἡ ἴδια ἡ οἰκογενειά της ἦταν πολὺ πτωχή.

Ἐκοιμήθη τὴν 8η Νοεμβρίου 1979. Κατὰ τὴν κοίμησιν της οἱ εὐεργετηθέντες ἐπιθυμοῦσαν νὰ παρευρεθοῦν εἰς τὴν κηδεία της ἀλλὰ λόγῳ βαρύτατου παγετώνα ἀδυνατοῦσαν νὰ μετακινηθοῦν. Μὲ θαυμαστὸν τρόπον ἕνας ἄνεμος ἔφερε ζεστὸ καιρὸ καὶ ἔλειωσαν οἱ πάγοι καὶ οἱ ἄνθρωποι ἠδυνήθησαν νὰ ταξειδέψουν. Κατὰ τὴν μεταφορὰ τοῦ σώματός της εἰς τὸ κοιμητήριο σμῆνος πτηνῶν ἀκολούθησαν. Μετὰ τὴν τελετὴ ἐπανῆλθε ὁ κανονικὸς χειμώνας.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΠΗΓΗ :

http://apantaortodoxias.blogspot.com/2010/05/saint-olga-of-alaska.html

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *