Περίπλοκες και περίεργες Καταστάσεις Ζούμε ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ κλπ 13.3.22.

αναρτήθηκε σε: Εθνικά Θέματα | 0

Ὅπως ἔχομε ἐπανειλημμένως ἀναπτύξει, οἱ ἀνάξιοι ἰθύνοντες «ξεπουλοῦν» τὰ πάντα εἰς τοὺς ἐπιτηδείους «ἀετονύχηδες» ἀρχίζοντες ἀπὸ τὶς πλέον κερδοφόρες ἐπιχειρήσεις ποὺ εἶναι ὁ «τζόγος» διὰ νὰ ἐπωφεληθοῦν οἱ ἀετονύχηδες συγγενεῖς των, φίλοι των, ὀπαδοί των καὶ ἀσφαλῶς μὲ τὸ ἀζημίωτον νά λαμβάνουν οἱ ἴδιοι τὴν μερίδα τοῦ λέοντος, μὲ τὴν ἀπαραίτητον προϋπόθεσιν ὅτι θὰ παραμένουν ὡς κολλημένα παγόβουνα εἰς τὸ βυθὸ καὶ νὰ μὴ φανῆ εἰς τὴν ἐπιφάνεια οὔτε τὸ παραμικρόν «κερατάκι»!!!!!!!!!!

Συνειρμικῶς ἔρχεται εἰς τὴν μνήμη μας ἡ ἱστοριούλα τοῦ ἀετοῦ μὲ τὸν κοχλία μὲ τὸν ὁποῖο ἔπαιζε εἰς ἕνα λιβάδι καὶ δὲν τὸν ἔφαγε. Ὁ ἀετός, ἀφοῦ ἐπλήσθη ὕδατος καὶ κάλυψε τὴν δίψα του πέταξε σὲ πολὺ ὑψηλὸ ὄρος καὶ ἐκάθησε στὸ πιὸ ψηλὸ δέντρο. Ὁ σαλιάγκαρος προσεκόλλησε εἰς τὸν ἀετὸ καὶ ἀνέβηκε εἰς τὴν κορυφὴ τοῦ ὄρους. Ἐκεῖ ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὸν ἀετὸ ποὺ καθόταν σὲ ἕνα κλωνάρι καὶ ἀνέβηκε μόνος του ἀκόμη περισσσότερον ψηλὰ στὴν ἄκρη τοῦ κλωναριοῦ στό ὁποῖο καθόταν ὁ ἀετός. Ὅταν τὸν εἶδε ὁ ἀετός, ἐρώτησε τὸν φίλο του τὸν σαλιάγκαρο : «ρέ πῶς ἦρθες τόσο ὑψηλά»;;;;; Τότε ὁ παμπόνηρος κοχλίας ἀπαντᾶ εἰς τὸν ἀετό: «ἕρποντας, γλύφοντας καὶ μὲ τὰ κερατάκια μου», ἐφαρμοζομένης τῆς ρήσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης :

«Πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι» (Προς Τιμόθεον Β΄ 3, 10-15 ),

«Οὕτω λαμψάτω τό φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τά καλά ἔργα καί δοξάσωσι τόν πατέρα ὑμῶν τόν ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. 5, 16)

«Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ’ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι.» (Εφεσ. ε’ 8-19).

Ἐπ’ οὐδενί λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ γινόμεθα θεατρίνοι ὅπως οἱ γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοιὑποκριτὲς ἤ ὥσπερ οἱ ἰησουίτες, διότι: «Ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν» (Ἰωάν. 4, 6· — Α Πέτρ. 5, 5) καὶ νὰ διορθώνουμε ὅλα τὰ στραβὰ καὰ ἀνάποδα.

Σήμερον Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας μετὰ τὴν Θεία Μετάληψιν, ἀφοῦ διανέμομε ἑκατοντάδες μικρὲς καὶ μεγάλες εἰκόνες τουῦ προστάτη μας τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων εἰς τὸν σεβαστὸν Πατέρα Θεόδωρον καὶ πληθώρα ἄλλων γνωστῶν μας, ἐπιστρέψαμε στήν «φυλακή» μας καὶ κάναμε Ὀρθοπραξία πρᾶγμα ποὺ εὐχαριστεῖ ἀφαντάστως τὸν Τριαδικὸ Θεόν, τὸ σκεῦος ἐκλογῆς τῆς Παναγίας καὶ Ὁμοουσίου Τριάδος, τὴν Υπεραγία ἡμῶν Θεοτόκο καὶ ὅλους τοὺς ἀκραιφνεῖς Ὀρθόδοξους Ἁγίους Πατέρας διὰ νὰ μὴ γινόμεθα καὶ ἐμεῖς ἀναπολόγητοι ἐν ἐκείνῃ τῇ 8ῃ φοβερᾶ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως διότι : «Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ᾿ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. 7, 21) .
Παραμένοντες πιστότατοι και παρηγορούμενοι από τους παιάνες μας :

1. «Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)

2. Μη φοβηθής αυτόν που στήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται μα πάντα ανίκητο τον είδα. (ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ).

3. Τὸν πρεσβευτύ μας Ὀδυσσέα Ἐλύτη ὁ ὁποῖος ἔλεγε : «Ἐγὼ εἶμαι ὑπὲρ τοῦ παλαιοῦ συστήματος, ἐναντίον τοῦ μονοτονικοῦ καὶ ὑπὲρ τῆς διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν. Εἶναι ἡ βάση γιὰ νὰ ξέρεις τὴν ἐτυμολογία τῶν λέξεων. Ἡ σημερινὴ κακοποίηση τῆς γλώσσας μὲ ἐνοχλεῖ και αἰσθητικά. Θέλω νὰ δῶ γραμμένο “καφενεῖον” κι ἄς μὴ τὸ προφέρουμε τὸ “ν”. Τώρα, ὅλες οἱ λέξεις ἔχουν μιὰ τρύπα».

4. Οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων· ἀνάγκη γάρ ἐστιν ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα· πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾿ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται. (Ματθ. ιη΄, 7)

5. Τὴν σοφία τοῦ προγόνου μας Σωκράτους, ὁ ὁποῖος προϋποθέτει ὅτιθὰ ἔχωμε νοῦν καὶ μᾶς δίδαξε πληθώρα ἄλλων σοφότατων διδασκαλιῶν, οἱ ὁποῖες εἶναι γνωστότατες καὶ δὲν εἶναι εὐπρεπὲς ἐκ μέρους μας νὰ σᾶς ταλαιπωροῦμε διὰ νά σᾶς ἀναπτύσσουμε καὶ προβάλουμε ὅλες αὐτὲς τὶς σωτήριες ρήσεις τοῦ σοφωτάτου προγόνου ἡμῶν Σωκράτους, φειδόμενοι τοῦ πολυτιμοτάτου χρόνου σας μέχρι καὶ τό: «ἄν μὲ ἔβαζαν νὰ διαλέξω νάἀδικῶ ἤ νά ἀδικοῦμαι, θὰ διάλεγα νὰ ἀδικοῦμαι καὶ ὄχι νὰ ἀδικῶ».
(ἐλοίμην ἄνἀδικῆσαι ἤ ἀδικεῖν).
Ὁ ἀνιδιοτελέστατος καὶ ἀνεπανάληπτος συνεργάτης μας, ἐπίτιμος Γενικὸς Διευθυντὴς τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους, ἀείμνηστος Ἀναστάσιος Παρπαΐρης, ἦτο ἐκεῖνος ποὺ παρώρμησε καὶ τὸν τότε Σεβασμιώτατον μας Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. κ. Ἀμβρόσιον, ὁ ὁποῖος ἦταν λίαν ἐπιφυλακτικὸς περίπου 9 μῆνες ἀναφορικῶς μὲ τὴν πραγματοποίησιν τῶν ἔργων τοῦ Ἁγίου Παύλου εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων, διότι μὲ ἕνα δῆθεν ἔγγραφο τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Ἀθήναις Σοποτινῶν (Ἀροανίων) τοῦ ἀνέφεραν δέκα ἑπτά (17) λόγους, διὰ τοὺς ὁποίους δὲν ἐπετρέπετο νὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ ἔργα τοῦ Ἁγίου Παύλου. Πλὴν ὅμως, κατὰ τὴν σοφωτάτη ρῆσιν : «οὐδὲν κρυπτὸν ὑπὸ τὸν ἥλιον…».

Καί, ὅταν ὁ Σεβασμιώτατός μας ἐρεύνησε ἐπισταμένως τὴν ὅλη ὑπόθεσιν, διεπίστωσε ὅτι ὁ ἐπίτιμος Γενικὸς Διευθυντὴς τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους ἀείμνηστος Ἀναστάσιος Παρπαΐρης εἶχε ἀπόλυτα δίκαιο καὶ ἠναγκάσθη νὰ γράψῃ τὴν συνημμένη ὑπ’ἀρίθμ. Πρωτοκ. 754 / Δεκέμβριος 1996 Παραινετικὴν Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας.

Πέραν τοῦ Σεβασμιωτάτου μας πρώην Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. κ. Ἀμβροσίου μᾶς εἶχε παρεξηγήσει καὶ ἐναντιωθῆ καὶ ἡ Παγκαλαβρυτινὴ Ἕνωσις. Ὅταν ὅμως καὶ αὐτὴ ἀντελήφθη τὴν λασπολογία τῶν ἐν Ἀθήναις καὶ ἐν Πάτραις Σοποτινῶν, ἠναντιώθη πρὸς αὐτοὺς καί, πρὸς τιμήν τῆς Παγκαλαβρυτινῆς, ἀποκατέστησε τὴν ἀλήθεια.

Οἱ Ἕλληνες ἐσπατάλησαν τὸ ἔτος 2021 δέκα ὀκτώ δισεκατομμύρια ἑπτακόσιες χιλιάδες (18.700.000.000) Εὐρώ στὸ τζόγο κυρίως εἰς τὰ λησταρχία ποὺ λειτουργοῦν τὴν νύχτα ἕως πρωίας. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἀποτελοῦν τὸ 10 % τοῦ ἀνωτάτου ἐθνικοῦ προϊόντος τῆς Ἑλλάδος μας. Ἄν αὐτή ἡ ἄφρων σπατάλη ἐπενδύετο εἰς τὴν ἔρευνα καὶ τεχνολογία θὰ ἄλλαζαν τελείως οἱ ὑποδομὲς τῆς Ἑλλάδος δηλαδὴ ἀντὶ νὰ δίδουμε μόνο 4% γιά τήν δημόσια παιδεία, νὰ δίδουμε πολλαπλάσιο καὶ τὰ περισσότερα χρήματα ποὺ δαπανῶνται διὰ τὴν ἐθνική μας ἄμυνα νὰ τὰ ἐπενδύουμε σὲ ἐρευνητικοὺς σκοποὺς τῆς ἐθνικῆς μας ἀμύνης.

Ἐμεῖς συμμετέχομε εἰς τὸ πρόγραμμα «Ἀβέρωφ ΙΙ» καὶ πληρώνομε χρήματα διὰ νὰ πιέζωμε ἐμμέσως νὰ μᾶς παραχωροῦν δωρεὰν τό «KNOW HOW» διὰ νὰ κατασκευάζωνται μέρος τῶν φρεγατῶν τοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ εἰς τὴν Ἑλλάδα, ὥστε νὰ τρώγουν καὶ ἑλληνικὲς οἰκογένειες τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον καὶ ὄχι μόνον Ἄγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοὶ καὶ Ἀμερικάνοι.

Ὡς γνωστόν, τὸ θρυλικὸν Θωρηκτὸ Ἀβέρωφ ἦτο ὁ φόβος καὶ τρόμος διὰ τοῦς φίλους καὶ συμμάχους μας (;;;;;). Ὁ τουρκικὸς στόλος, ὁ ὁποῖος εἶχε καταχωνιασθῆ εἰς τὰ στενὰ καὶ ποταμοὺς τῶν στενῶν τῶν Δαρδανελίων εἶχε ἐξαφανισθῆ.

Τώρα ὅμως μὲ τιὶς φιλίες καὶ συμμαχίες μας καὶ μὲ τό «Casus Belli» μᾶς ἀπειλεῖ ὁ σύγχρονος σχιζοφρενὴς Χίτλερ καὶ ὁμόαιμος μας γενίτσαρος Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν. Ἔχει τὸ θράσος νὰ μᾶς ἀποκαλεῖ καὶ πολεμοχαρεῖς, ἐφαρμοζουμένης τῆς λαϊκῆς παροιμίας «εἶπε ὁ γάϊδαρος τὸν πετεινὸ κεφάλα».

Καὶ δυστυχῶς, τὴν Κυριακὴ τῆς Όρθοδοξίας ὁ Πρωθυπουργὸς κ. Κυριάκος Μητσοτάκης ἐδείπνησε, μέ τόν Ἐρντογάν ἀντί νά ἑορτάσῃ μὲ Ὀρθοδόξους…

Καί δυστυχῶς ἔπραξε ὅπως καὶ ὁ προκάτοχός του Ἀντώνιος Σαμαράς (μία εἴδησις : Μὲ τὸ ΦΕΚ ΦΕΚ Β 1044/9-3-2022 συνεστήθη τό Ἵδρυμα ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ). Δηλαδή ὅπως καί ὁ κ. Σαμαράς ἐπεσκέεφθη τοὺς πολιτικούς καί τελευταῖον τόν τότε Ἀρχειπίσκοπον Ἀμερικῆς κ.. Δημήτριον, ἔτσι καί τώρα ὁ κ. Μητσοτάκης ἐπεσκέφθη ὅλους τούς ἄλλους καί τελευταῖον τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχη.. Ἐνῷ ἔπρεπε ἀμφότεροι νά ἐπισκευφθοῦν πρῶτα τοὺς θρησκευτικοὺς ἡγέτας, νὰ μάθουν τὰ προβλήματα τοῦ ἐκεῖ ἑλληνισμοῦ καί μετά τοὺς πολιτικοὺς ἡγέτας καί νά ζητήσουν τήν συμπαράστασιν γιά τόν ἑλληνισμό.

Οἱ Πρωθυπουργοὶ τῆς Βρετανίας μὲ ἑξαπλάσιο πληθυσμὸ ἀπό ὅ,τι ἔχει ἡ Ἑλλάδα μας δαπανοῦν μόλις ἑπτὰ δισεκατομμύρια ἑπτακόσια ἑκατομμύρια (7.700.000.000) λίρες.

Ἐδῶ εἰς τὴν Ἑλλάδα μας πασχίζουν οἱ ἰθύνοντες νά ἱδρύωνται παντοῦ λησταρχεῖα ἐπονομαζόμενα «καζίνο».

Περιτότατον νὰ τονίσουμε ἐκ νέου ὅτι σέ Οὐκρανικό πλοῖο, μέ Οὐκρανική σημαία καὶ Οὐκρανικὸ πλήρωμα «ξεφορτώθηκε» ἡ Ἑλλάδα τάκατασχεθέντα ὅπλα ἀπὸ τὴν Λιβύη καὶ τὰ ἀπέστειλε καὶ αὐτὴ εἰς τὴν Οὐκρανία διὰ νὰ ἀλληλοεξοντώνωνται οἱ Ὀρθόδοξοι πληθυσμοί.

Στὴν Οὐκρανία ὑπῆρχαν 750.000 Ἕλληνες καὶ τώρα οἱ συμμορίες τοῦ Στεπάν Μπαντέρα καὶ ἄλλων μυστικῶν ὑπηρεσιῶν – φασιστῶν ἔχουν ἐξαφανίσει τοὺς περίπου 650.000 Ἕλληνες.

Ἐμεῖς θά συνεχίσουμε νά ἐπιμένωμε νά ἐπιλύωνται τὰ προβλήματα τῶν ἀνθρώπων καὶ ἰδίως τῶν Ὀρθοδόξων μόνον μὲ τὴν διπλωματία καὶ τὸν ἀδιάκοπον διάλογον καὶ ποτὲ διὰ τῶν ὅπλων.

ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ σελ.1 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 1996
ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ σελ.2 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Κ.Κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 1996

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ 210 3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *