Άρθρα Περιοδικού "Φωτεινή Γραμμή"ΑροάνιαΓιορτή Αγίου Παύλου

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73-ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

 

Μεγάλαι καὶ ἐφέτος αἱ δυσκολίαι καὶ ἀντιξοότητες. Ἐν τούτοις εἴχομεν μεγάλην ἐπιτυχίαν, διότι ἐβοήθησεν ὁ Πανάγαθος Θεὸς διὰ μεσιτιῶν τοῦ φίλου του, Ἁγ. Παύλου, ὁ ὁποῖος εἶναι πολὺ θαυματουργικὸς ἀλλὰ καὶ ἴσως ὁ μόνος Ἅγιος, ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται νὰ συνετίζῃ ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν μὲ ἔργα καὶ μὲ λόγους ἀναξιοπρεπῶς νὰ ἀδιαφοροῦν, νὰ λασπολογοῦν καὶ ἀμέσως ἤ ἐμμέσως νὰ ἐμποδίζουν τὰ ἔργα. Μέχρι τοιούτου σημείου, ὥστε πρὸ ἄνω τῶν 20 ἐτῶν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος, ὅταν διαπίστωσε τὸν σατανικὸν πόλεμον κατὰ τῶν ἔργων τοῦ Ἁγίου, ἔγραψε καὶ ἀπέστειλε παραινετικὴν ἐγκύκλιον, ἀνακαλῶν τοὺς παρεκτρεπομένους εἰς τὴν τάξιν, γράφων μεταξὺ πολλῶν ἄλλων : «…Διερωτώμεθα μήπως σεῖς πλέον, οἱ νεώτεροι τῆς Ἀροανίας, ἀνασκολοπίζετε τὸν Νεομάρτυρα καὶ τὸν ὑποβάλλετε εἰς νέα μαρτύρια. Διότι, ἀληθῶς λέω, ὁσάκις σύρετε τὸν κ. Ἀναγνωστόπουλον εἰς τὰ Δικαστήρια καὶ ὁσάκις ἐπίσης ἀντιδρᾶτε εἰς τὰ ὑπὸ ἐκείνου νομίμως καὶ καλῶς ἐνεργούμενα καὶ πραττόμενα εἰς δόξαν τοῦ Ἁγίου, τὸν ἅγιον Νεομάρτυρα Παῦλον διώκετε ! Καθίστασθε θεομάχοι καὶ ὅσοι ἀντιδρᾶτε καὶ ὅσοι ἀπαθῶς θεᾶσθε τὰ δρώμενα καὶ πραττόμενα ! Μὲ τὴν πεποίθησιν, ὅτι δὲν ἔχετε συλλογισθῆ ἐπαρκῶς τὴν μεγάλην εὐθύνην, τὴν ὁποίαν ἑκουσίως ἤ ἀκουσίως ἀναλαμβάνετε καὶ τὴν μεγάλην τιμωρίαν, τὴν ὁποίαν ἐφελκύετε εἰς ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, ὡδηγήθημεν εἰς τὴν ἀπόφασιν νὰ θέσωμεν ἕκαστον ἐξ ὑμῶν ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν του… ».

Παρὰ ταῦτα συνεχίσθη περαιτέρω ὁ πόλεμος.
«Ὁ δὲ παράνομος Ἰούδας οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι».

Ὅμως ἐμεῖς συνεχίζομεν, παρὰ τὰ τεράστια προβλήματα, τὰ ὁποῖα μᾶς ἐδημιούργησαν καὶ μᾶς δημιουργοῦν ἀσυνείδητοι πολιτικοὶ μηχανικοί, μηχανολόγοι-ἠλεκτρολόγοι μηχανικοί, ἐργολάβοι καὶ ἐργατοτεχνῖται.

Παραδείγματος χάριν, ἠναγκάσθημεν νὰ ἀπομακρύνωμεν τὴν μὲ πέτραν Παγγαίου σκεπὴν ἀπὸ Ναὸν καὶ κτήρια (συνολικῶς ἐπιφάνειαν περίπου 300 τετραγωνικὰ μέτρα) καὶ νὰ τὴν καλύψωμεν ἐκ νέου τρεῖς (3) φοράς ! ! ! . . .

Ἤ π.χ. ὅλα τὰ φρεάτια συλλογῆς καὶ ἀποβολῆς ὀμβρίων ὑδάτων νὰ ἔχουν πυθμένα καὶ τὸ κεντρικὸν φρεάτιον νὰ εἶναι ἄνω τῶν δέκα ἐτῶν, ἄνευ πυθμένος ! ! ! . . .

Καὶ ἐργάζονται συνεχῶς συνεργεῖα διὰ ἀποκαταστάσεις σατανικῶν ζημιῶν, ἐλλείψεων, παραλείψεων καὶ ἐλαττωμάτων καὶ νὰ ξοδεύωμεν συνεχῶς ἀμύθητα ποσά. . .

Ἐν τούτοις, παρακαλοῦμεν τὸν μέγιστον θαυματουργὸν Ἅγιον Παῦλον νὰ «σταματήσῃ» νὰ παίρνῃ τοιούτους ἀνεγκεφάλους καὶ ἀσυνείδητους, προσευχόμενοι ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως αὐτοὺς τοὺς κακοήθεις ! ! ! . . .

Τὰ ἄπειρα καὶ ἀπίστευτα θαύματα τοῦ Ἁγίου Παύλου εὐελπιστοῦμεν νὰ ἀξιωθῶμεν νὰ τὰ καταγράψωμεν εἰς εἰδικὸν λεύκωμα. Εἶναι ὁ μοναδικὸς Ἱερὸς Ναὸς τῆς ὑφηλίου ὅπου κυριαρχοῦν ἐπιλεκτικῶς Νεομάρτυρες ἀἐξ ὅλης τῆς ὑφήλιον.

Καὶ ἐφέτος μᾶς ἠξίωσεν ὁ Ἅγιος νὰ τελέσωμεν τὴν πανηγυρικὴν Θείαν λειτουργίαν μεθ’ὅλης τῆς λαμπρότητος.

Παρὰ τὰ μετεωρολογικὰ δελτία ἑλληνικῶν καὶ ξένων σταθμῶν, ὅτι θὰ εἴχομεν βροχήν, καὶ πάλι ὁ Ἅγιός μας ἔκανε τὸ θαῦμα του καὶ μᾶς ἐχάρισεν ἄριστον καιρόν.

Ἀκόμη καὶ τὸ «ράδιο ἀρβύλα» ἠγωνίζετο νὰ ἐνσπείρῃ τὸν πανικὸν μέσῳ λαϊκῶν καὶ κληρικῶν καὶ τῆς ἀστυνομίας, ὅτι δῆθεν θὰ «κλείσουν οἱ δρόμοι γιὰ τοὺς ραλλίστες ἀπὸ τὶς 15.00 ἡ ὥρα, ἀντὶ ἀπὸ 16.58 ὥρα, ὅπως ἦτο προγραμματισμένον».

 

Ἐν τούτοις, ὁ Ἁγιος Παῦλος δὲν ἐπέτρεψεν καὶ αὐτὸν τὸν πανικόν. Οἱ εὐλαβεῖς προσκυνηταὶ τῶν τεσσάρων (4) λεωφορείων καὶ τῶν ἑκατοντάδων ἰδιωτικῶν ἐπιβατικῶν ὀχημάτων παρέμειναν εἰς τὸν χῶρον τοῦ Ἱ. Ναοῦ μέχρι τῆς 16.00ης ὥρας. Κατὰ τὴν ἐπιστροφὴν ἐπεσκέφθημεν, ὅπως κάτ’ ἔτος καὶ ὅπως ἦτο τὸ πρόγραμμα, τὰ προσκυνήματα τῆς περιοχῆς, Ἁγίαν Λαύραν, Τόπον Θυσίας Καλαβρυτινῶν, Μέγα Σπήλαιον καὶ ἐφθάσαμεν καὶ εἰς τὰς Ἀθήνας πολὺ ἐνωρίς.

Παρακαλοῦμεν τὸν Θεὸν καὶ τὸν Ἅγιον Παῦλον νὰ φωτίσῃ ὅλα αὐτὰ τὰ δυστυχισμένα πλάσματα, τὰ ὁποῖα ἐπέτρεψαν εἰς τὸν ἀντικείμενον ἡμῶν νὰ καταπολεμῆ τὴν πανήγυριν τοῦ Ἁγίου μας καὶ κατὰ τὸ ἑπόμενον ἔτος νὰ προσέλθουν εἰς τὴν ἱερὰν πανήγυριν σωφρονισμένα καὶ αὐτὰ τὰ δυστυχισμένα πλάσματα.

Εἰς τὴν θαυμασίαν ἐκδήλωσιν εἶχαν προσκληθῆ καὶ ἐτίμησαν διὰ τῆς παρουσίας των μετὰ τῶν συνοδειῶν αὐτῶν (ζητοῦμεν συγνώμην ἄν διέφυγόν τινες τῆς προσοχῆς μας) :

Οἱ Σεβασμιώτατοι
Μητροπολῖται Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος καὶ Ἠλιουπόλεως, κ. Θεόδωρος τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, Ὑπέρτιμος καὶ Ἔξαρχος Μέσης Αἰγύπτου,
Ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας παν/τος ἀρχιμανδρίτης πατὴρ Εὐσέβιος Σπανός,
Ὁ Γεν.Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱ.Μ. Κηφισσίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ καθηγητὴς π. Χρῖστος Κυριακόπουλος,
Ὁ τ. Ὑπουργὸς κ. Ἀνδρέας Ζαΐμης,
Ὁ ταξίαρχος κ. Σπυρίδων Ζώης, Διοικητὴς τοῦ ΚΕΤΧ, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Γ.Ε.Σ & Γ.Ε.Ν.,
Ὁ Γραμματεὺς τῆς Πρεσβείας τῆς Ρωσίας κ. Θεόδωρος Kalaidov,
Ὁ Στρατηγὸς τῆς ΕΛ.ΑΣ. ἐ.ἀ. κ. Κων/νος Τσιτίνης,

Οἱ δικαστικοὶ κος Ἀνδρέας Τσόλιας ἐ. Ἀρεοπαγίτης, ἡ Πρόεδρος Εἰρηνοδικείου Ἀθηνῶν κ. Δήμητρα Ἀναστασοπούλου καὶ ἡ Πρόεδρος Πρωτοδικείου Καλαβρύτων κ. Βασιλικὴ Καρβέλα,
Ὁ κ. Γρηγόριος Ἀλεξόπουλος, Ἀντιπεριφερειάρχης, Δυτ. Ἑλλάδος ΠΕ Ἀχαΐας,
Ὁ Δήμαρχος τῆς ἡρωικῆς πόλεως τῶν Καλαβρύτων κ. Γεώργιος Λαζουράς,
Ἡ Ἀντιδήμαρχος Ἀχαΐας κ. Χαρὰ Γεωργακοπούλου,
Ὁ Πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Κοινότητος Ἀροανίας κ. Σπυρίδων Κουρής,
Ὁ Ἀντιδήμαχρος Δήμου Ἰλίου κ. Ἰωάννης Γκιώνης,
Ὁ Πρόεδρος καὶ μέλη τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως, καθὼς καὶ τῶν τοπικῶν συλλόγων τῆς περιοχῆς,
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Θυμάτων Καλαβρυτινοῦ Ὁλοκαυτώματος κ. Χαρίλαος Ἑρμείδης.
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Σκακιστικοῦ-Ἐπιμορφωτικοῦ Ὁμίλου Καλαβρύτων ἰατρὸς κ. Νικόλαος Ραζής.
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἱερολοχιτῶν κ. Γεώργιος Μονογιός,
Ἡ Λέσχη Φιλίας Ρίου Πάτρας,
Ὁ Σύλλογος Ἀλληλεγγύης καὶ προσφορᾶς Ἀμαλιάδος,
Ἡ Δι/ντρια τοῦ ΚΕΠ Αἰγίου κ. Λιάνα Ματθαίου,
καὶ ὁ ὑπὲρ ἐννενηκονταπενταετὴς δάσκαλος ἐκ τῆς Μεσσηνίας κ. Παναγιώτης Ρήγας,
καθὼς καὶ αἱ προσωπικότητες, αἱ ὁποῖαι ἐβραβεύθησαν ὡς Πρέσβεις Καλῆς θελήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἔχουν τὸ βιβλίον μὲ περιληπτικὴν ἱστορίαν περὶ τοῦ Ἁγίου Παύλου Ἀροανίας (βίος, ἀκολουθία, ἐγκώμια, παρακλητικὸς κανών, ἱστορικὸν τοῦ Ἱ. Ναοῦ καὶ τῶν δραστηριοτήτων τοῦ Ἱδρύματός μας) καθὼς καὶ τὸ νέον ἑορτολόγιόν μας, δύνανται νὰ μᾶς γράψουν εἰς τὸ τηλεομοιότυπόν μας : 210-3236978 ἤ εἰς τὸ ἠλεκτρονικὸν ταχυδρομεῖον μας: fot_gram@otenet.gr ἤ ἄς μᾶς

τηλεφωνήσουν εἰς τὸ 2103254321 – 2. Αὐτὰ καὶ Ἐπετηρίδας τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμῆς» θὰ τὰ ἔχουν ἔναντι τῆς συμβολικῆς τιμῆς τῶν ἕξ (6) Εὐρώ, πρὸς κάλυψιν μέρους τῶν ἐξόδων μας.

Δι’ ὅσους στεροῦνται καὶ αὐτοῦ τοῦ πενιχροῦ ποσοῦ καὶ διὰ νὰ ἀποφύγωμεν καὶ τὴν διαδικασίαν τῆς ἀποστολῆς (ἐπειδὴ δυστυχῶς δὲν ἔχομεν πολλοὺς καὶ ἱκανοὺς ἐθελοντὰς καὶ παρὰ τὴν ἄκρως ἐξαντλητικὴν θυσίαν μας ἄνω τῶν 20 ὡρῶν ἡμερησίως ἐπὶ 365 ἡμέρες τὸ ἔτος, ἐν τούτοις, ἐπαναλαμβάνομεν, ὅτι δυστυχῶς στενάζομεν ὑπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων, ποιοῦμεν ὑστάτην ἔκκλησιν δι΄ ἐθελοντάς), ἄς τὰ μελετήσουν αὐτὰ εἰς τὴν δυναμικὴν ἱστοσελίδα μας : www.fotgrammi.gr, Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή, Τάμα καὶ στὸ Twitter: @PANEL_TAMA.

Εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας ἔχομεν ἀναρτήσει ἀποσπάσματα τῆς Θείας Λειτουργίας, τῶν ὁμιλιῶν καὶ τῶν βραβεύσεων τῶν Πρέσβεων Καλῆς Θελήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Ἡ ἐκδήλωσις ἔκλεισε μὲ τὴν βαρυσήμαντον ὁμιλίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου μας, Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου (https://youtu.be/WRcjlmgWufM).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *