ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΟ ΤΕΜΕΝΟΣ, ΕUROVISION, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΑ, ΑΦΙΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΥΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΦΥΛΟΥΣ ΕΠΙΔΡΟΜΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ! ! !

αναρτήθηκε σε: Εθνικά Θέματα, Ελλάδα | 0

ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ   ΟΥΤΕ ΣΑΛΙΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΑ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ …

Η ΛΑΙΛΑΠΑ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΪΩΝ

1. Ἀναφορικῶς μὲ τὴν λαίλαπα τῶν πυρκαϊῶν καὶ τὴν μετατροπὴν τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ τὶς πυρκαϊὲς καὶ τὰ ἐπακόλουθα των, σὲ Σαχάρα ἔχομε ἀναπτύξει ἐπανειλημμένως εἰς τὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 33, σελ. 87 καὶ τεῦχος 37, σελ. 153.

Παρακαλοῦνται οἱ φίλοι ἐπισκέπτες τῆς ἱστοσελίδος μας, καθὼς καὶ οἱ ἐπισκέπτες ἄλλων σοβαρῶν καὶ δυναμικῶν ἱστοσελίδων, οἱ ὁποῖες ἔχουν τὴν εὐγενῆ καλωσύνη καὶ ἀναρτοῦν κείμενά μας, νὰ ἰδοῦν ὅλα αὐτὰ τὰ κείμενά μας.

2. Ὅμως, τὸ πρόβλημα εἶναι ὑπαρκτὸ καὶ δὲν ἔχουν ληφθῆ μέτρα γιὰ ἐξοπλισμὸ καὶ ἐπάνδρωσι τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας, διότι προφανῶς οἱ ἰθύνοντες καὶ οἱ «ἀετονύχηδες» συνεργάτες τους-«πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς δὲν λαμβάνουν γιὰ μίζες ἀμύθητα ποσά, ὅπως μὲ τὶς ἀγορὲς τοῦ αἰῶνος γιὰ ἄχρηστο πολεμικὸ ἐξοπλισμό (ὅπου ὑπάρχουν «χοροὶ» δεκάδων καὶ ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων εὐρώ) ἢ τὰ ἄλλα δημόσια ἔργα (ἀπὸ τὰ ὁποῖα λαμβάνουν οἱ «μιζαδόροι» ἰθύνοντες τεράστια λαδώματα, ποὺ ἐπαρκοῦν ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ τρισέγγονα καὶ τετρασέγγονα τους).

Η ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ   ΜΟΜΑ καὶ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ «ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ» ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ -ΑΕΤΟΝΥΧΗΔΩΝ

1. Τὰ δαιμόνια τῆς φιλαργυρίας, τῆς φιλαυτίας, τοῦ φιλοτομαρισμοῦ καὶ τοῦ μόνιμου «βολεύματος» ἦσαν κυρίως τὰ κίνητρα τῶν ἰθυνόντων καὶ τῶν «πατριαρχῶν» τῆς διαπλοκῆς καὶ «ἀετονύχηδων», ποὺ δροῦν στὰ παρασκήνια καὶ ἔκαναν τὸ πᾶν νὰ καταργήσουν τὴν ΜΟΜΑ, ποὺ κατεσκεύαζε ἄριστα καὶ σὲ πολὺ χαμηλὸ κόστος σοβαρότατα ἔργα ὑποδομῆς.

2. Σὰν νὰ μὴ ἔφθαναν τὰ πολλαπλάσια ποσά, ποὺ καταβάλλονται γιὰ εὐτελῆ, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, δημόσια ἔργα, ἔδωσαν (παραθέτουμε μόνον ἕνα παράδειγμα ἀπὸ τὰ ἄπειρα) καὶ προσφάτως οἱ ἀθεόφοβοι ἰθύνοντες, χάριν τῆς μίζας, κονδύλι τουλάχιστον 37 ἑκατ. Εὐρώ, στὴν ἀνάδοχο ἑταιρία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, γιὰ τὸ ἔργο «Κατασκευὴ Ὑποδομῆς ἀπὸ τὸ 14ο ἕως τὸ 25ο χιλιόμετρο, Μεγάλη Σήραγγα τῆς Νέας Σιδηροδρομικῆς Γραμμῆς Ὑψηλῶν Ταχυτήτων Λιανοκλάδι – Δομοκός»,  πρὶν κὰν γίνει τὸ ἔργο! (Ἐφημερίδα Ἐλευθεροτυπία 11.7.2011).

3. Δέον νὰ σημειωθῇ, ὅτι οἱ ἀνάδοχοι-ὑπεργολάβοι συστήνουν μὲ συνεργάτες των πληθώρα ἄλλων ἐργολαβικῶν ἑταιριῶν, οἱ ὁποῖες μὲ τὴ σειρά τους ἀναθέτουν τὴν ἐκτέλεσι τῶν ἔργων σὲ μηχανικοὺς-βιοπαλαιστές, ποὺ μία ζωὴ ἀγωνίζονται νὰ βγάζουν τιμια τῶν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον μὲ τὸν ἱδρῶτα των. Ἀφοῦ ὁλοκληρώσουν τὰ ἔργα αὐτοὶ οἱ βιοπαλαιστὲς-ὑπεργολάβοι, πηγαίνουν νὰ ἐξαργυρώσουν τὶς προχρονολογημένες ἐπιταγές, τὶς ὁποῖες ὅμως εὑρίσκουν ἀκάλυπτες, ἀλλὰ δὲν δύνανται νὰ κάνουν ἀγωγές, διότι οἱ πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς ἔχουν ἤδη πτωχεύσει τὶς σκοπίμως ἱδρυθεῖσες ὑπεργολαβικὲς ἑταιρἰες. Ἔτσι τοὺς μένουν οἱ ἀκάλυπτες ἐπιταγὲς ἀπλήρωτες, γιὰ νὰ ταπετσάρουν τοὺς τοίχους τῶν γραφείων τους, μέχρι ποὺ νὰ τὰ κλείσουν, ἀδυνατοῦντες νὰ πληρώσουν φόρους, ἀσφάλιστρα ἐργαζομένων, ἐνοίκια καὶ λοιπὰ ἔξοδά των…

          4. Ἄν ὑπῆρχε χρηστὸ κράτος δικαίου καὶ ὄχι μιζαδόρων, κομπιναδόρων καὶ «πατριαρχῶν» διαπλοκῆς καὶ ἄν δὲν ἦσαν λαδιάρηδες οἱ νομοθέτες καὶ διοικοῦντες, θὰ ἔπρεπε νὰ τίθεται προϋπόθεσις πρῶτον νὰ προσκομίζουν ἐξοφλητικὲς ἀποδείξεις τῶν ὑπεργολάβων, ποὺ πραγματικὰ διεκπεραίωσαν τὸ ἔργο, καὶ μετὰ νὰ ἐξοφλοῦντο οἱ κομπιναδόροι ἀνάδοχοι.

          Ὅλες αὐτὲς οἱ λεπτομέριες δὲν λαμβάνονται ὑπ’ὄψιν ἀπὸ τοὺς νομοθέτες καὶ τὴν φαύλη διοίκησι, διότι δὲν δύνανται νὰ κάνουν διαφορετικὰ ἀπὸ τὶς προτροπὲς τῶν ἐντολέων των…

          5. Οἱ μικρὲς τιμωρίες, ποὺ ἐπιβάλλουν ἐνίοτε οἱ νομοθέτες καὶ ἡ διοίκησις-ἐκτελεστικὴ ἐξουσία, καταντοῦν «τὶ μωρίες», ἐφαρμοζομένης ἀπολύτως τῆς θεωρίας τοῦ μαθητοῦ καὶ φίλου τοῦ Σόλωνος Ἀνάχαρσι (6η ἑκατοναετία πρὸ Χριστοῦ): «λοι ο νθρώπινοι νόμοι μοιάζουν μέ δίκτυ ράχνης, πού πιάνει λα τά μικρά ζουζουνάκια καί λα τά μεγάλα τά φήνει καί διαπερνον».

Περισσότερα ἴδατε ἐκτενῶς στὴν ἱστοσελίδα μας

«Σὲ ποιοὺς κολοφῶνες δόξης θὰ μπορούσαμε νὰ ἤμαστε & ποῦ καταντήσαμε μὲ τὴ πολιτικὴ σαλαμιοῦ» ἀπὸ 1.7.2011.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

1. Ἀντὶ οἱ ἄφρονες, ἀνεγκέφαλοι, ἀνίκανοι καὶ φαῦλοι ἰθύνοντες νὰ μετεκπαιδεύσουν σωστὰ τοὺς χιλιάδες «περιεργαζόμενους» τεμπέληδες, ποὺ διόριζαν κατὰ κόρον στὴν Ὀλυμπιακή, τὸν ΟΣΕ, τὸν ΟΤΕ, τὴν ΔΕΗ καὶ σὲ πληθώρα ἄλλων «ὑπὸ διάλυσι» κρατικῶν φορέων καὶ ἀπομυζοῦσαν σὰν λαίμαργες βδέλλες τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου ἑλληνικοῦ λαοῦ, τὰ τεράστια κονδύλια τῆς ΕΟΚ καὶ τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ τεράστια θαλασσοδάνεια, τοὺς κρατοῦν τώρα, μέχρι νὰ τοὺς «ἀποσπάσουν» σὲ κάποια ἄλλη ὑπηρεσία, στὸ περιθώριο, ἐκτὸς ἐργασίας ἀλλὰ συνεχίζουν νὰ τοὺς μισθοδοτοῦν χωρὶς κἄν νὰ ἀπασχολοῦνται ἐπὶ τόσο καιρό….

2. Στὴν Γερμανία, ὅπου ὑπάρχει χρηστὸ κράτος δικαίου καὶ δὲν ἐπιπλέουν καὶ ἀναδεικνύονται οἱ «φελλοί», οἱ παλλακίδες, οἱ ἀνώμαλοι, οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ οἱ ἀετονύχηδες, ἀλλὰ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον πρυτανεύει ἡ ἀξιοκρατία, δὲν συμβαίνουν τέτοια παρατράγουδα.

Ὅταν κατέρρευσε ὁ ὑπαρκτὸς σοσιαλισμός, οἱ κρατικὲς ἐπιχειρήσεις, ὡς π.χ. τὸ περίφημο ἐργοστάσιο ὀπτικῶν εἰδῶν, μικροσκοπίων κ.λπ JENA, δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ ἀνταγωνισθοῦν τοὺς Ἰάπωνες, Κορεάτες καὶ Κινέζους καὶ ἔκλεισαν. Αὐτοὺς τοὺς ἄριστους τεχνικοὺς δὲν τοὺς ἄφησαν οἱ Γερμανοὶ νὰ κάθωνται καὶ νὰ τοὺς πληρώνουν, ἀλλὰ τοὺς ἔδωσαν σκάλες, πριόνια, ψαλίδες καὶ τοὺς ἔβαλαν π.χ. νὰ κόβουν τὰ κλαδιά, ποὺ ἐμπόδιζαν τὰ φανάρια τῶν δρόμων καὶ τὰ σήματα τῶν πινακίδων, ὥστε νὰ ἀποφεύγωνται τὰ ἀτυχήματα…

3. Οἱ «κουτόφραγκοι» Γερμανοὶ τοιουτοτρόπως ἀπησχόλησαν ὅλο τὸ ἐργατοϋπαλληλικὸ προσωπικὸ μετατρέποντες τὴν πρώην Ἀνατολικὴ Γερμανία σὲ ἕνα ἀπέραντο ἐργοτάξιο καὶ σὲ ἔργα ὑποδομῆς καὶ δὲν δημιούργησαν βιομηχανίες τεμπέληδων, ἀργόσχολων καὶ παρασίτων, ὅπως στὴν Ἑλλάδα…

4. Τοιουτοτρόπως προσήρμοσαν ἀμέσως καὶ τὴν Ἀνατολικὴ Γερμανία, γιὰ νὰ ἐπεκταθῇ καὶ ἐκεῖ τὸ οἰκονομικὸ θαῦμα.

5. Ἀλλὰ οἱ Γερμανοὶ πολιτικοὶ καὶ ἐν γένει ἰθύνοντες δὲν εἶναι «βολευτές» καὶ δὲν κόπτονται νὰ βολεύουν τὸν ἑαυτό, οὔτε τὰ διάφορα κομματόσκυλα, γιὰ νὰ μετατρέπωνται σὲ λαίμαργες βδέλλες, ὅπως εἰς τὸ μεγάλο «κηφηνεῖο» ἡ Ἑλλάς. Οἱ Γερμανοὶ ἰθύνοντες ἐμφοροῦνται ἀπὸ πατριωτισμό, κοινωνικὴ εὐαισθησία, καὶ ὄχι ἀναλγησία. Γι’ αὐτὸ μετέτρεψαν τὴν Γερμανία σὲ «ἀτμομηχανή» τοῦ συρμοῦ, ποὺ λέγεται Ἑνωμένη Εὐρώπη.

ΠΥΡΚΑΪΕΣ Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1. Ἐνῷ στὴν Ἑλλάδα χρειαζόμεθα πολλαπλάσιο σωστὸ ἐξοπλισμὸ μέσων πυροσβέσεως καὶ διπλάσιους πυροσβέστες, συνεχίζουν νὰ σπαταλοῦν τοὺς ἐθνικοὺς καὶ κοινοτικοὺς πόρους καὶ τὰ θαλασσοδάνεια γιὰ τοὺς τεμπέληδες τῆς Ὀλυμπιακῆς, τοῦ ΟΣΕ καὶ τῶν ἄλλων κρατικῶν φορέων καὶ οἱ ἀπασχολούμενοι γιὰ τὴν πυρόσβεσι νὰ μὴ ἐπαρκοῦν γιὰ νὰ δημιουργῶνται τρεῖς «βάρδιες».

2. Στὰ κρατικὰ νοσοκομεῖα τὸ ὑπηρετοῦν προσωπικὸ νὰ μὴ ἐπαρκῇ καὶ ἐὰν δὲν ἔχει κανένας νὰ πληρώνῃ «ἀποκλειστικὲς» νοσοκόμες, δὲν ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ ἔχῃ ἐγκαίρως, οὔτε ἕνα ποτήρι νερό.

Οἱ περιορισμένοι πόροι γιὰ τὴν ὑγεία νὰ σπαταλῶνται γιὰ μηχανήματα καὶ λοιπὸ ἐξοπλισμό, πληρώνοντας πολλαπλάσια ποσά ἀπ᾿ ὅ,τι ἡ πραγματικὴ ἀξία τους καὶ ἀπ᾿ ὅ,τι πληρώνουν ἄλλα νοσοκομεῖα ἄλλων χωρῶν, ὅπου ὑπάρχει ἡ ἀξιοκρατία καὶ ἡ χρηστὴ διοίκησι. . .

3. Ἀκόμη καὶ ὁ κ. Μητσοτάκης, ποὺ ἦταν ὑπὲρ τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας, ἐδιόρισε τὸν γαμπρὸ τοῦ φίλου του Μπακατσέλου, τὸν κ. Εὐάγγελο Βενιζέλο, ὡς σύμβουλο τῆς Ὀλυμπιακῆς μας, προσθέτοντάς του ἄλλη μία ἀργομισθία στὶς τόσες ἀργομισθίες καὶ πηγὲς εἰσοδήματος, ποὺ εἶχε ὁ κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος…

4. Ἀπεναντίας χιλιάδες λαμπροὶ ἐπιστήμονες ἀδυνατοῦντες νὰ εὕρουν κάποια ἐργασία στὴν μητέρα Ἑλλάδα, ἀναγκάζονται καὶ παίρνουν τὰ «μάτια» τους καὶ φεύγουν στὶς ξένες χῶρες, ὅπου κατορθώνουν διὰ τῆς ἀξιοκρατίας νὰ ἀναδεικνύωνται καὶ νὰ ἀριστεύουν, διότι, δυστυχῶς, τὶς καίριες θέσεις στὴν Ἑλλάδα τὶς καταλαμβάνουν σὰν τὰ μανιτάρια κατὰ χιλιάδες ἀνθρωπάκια μὲ κομματικὲς ταυτότητες καὶ κλίκες τῶν ἑκάστοτε ἰθυνόντων. Αὐτονόητο εἶναι αὐτὰ τὰ ἀνθρωπάκια, ποὺ ἀναρριχῶνται στὶς ὑψηλὲς θέσεις, ὡς σύμβουλοι, ὄχι μόνο δὲν ἀποδίδουν, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας ἐμποδίζουν καὶ μερικοὺς, ποὺ ἔχουν ἱκανότητες καὶ «μεράκι» νὰ ἐργασθοῦν γιὰ τὸ καλὸ τοῦ τόπου («…ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. Ματθ. 23, 14).)…

5. Ἀνεγκέφαλοι καὶ ἀχρεῖοι νομοθέτες καὶ ἡ ἐκτελεστικὴ ἐξουσία, παραβλέποντας, στὴ πράξι, τὴν δυστυχία τοῦ Λαοῦ, συνεχίζουν νὰ εἶναι παράνομοι Ἰοῦδαι, μὴ βουλόμενοι συνιέναι, καὶ νομοθετοῦν ἀγρίως ἐναντίον τοῦ Λαοῦ, ἐνῷ ἀντιθέτως «εὐλογοῦν τὰ γένια των».

Παραδείγματος χάριν γιὰ τὸ Β’ τρίμηνο τοῦ 2011  μὲ κοινὴ ὑπουργικὴ ἀπόφασι τοῦ Ὑπουργοῦ  Ἐσωτερικῶν Χάρη Καστανίδη καὶ τοῦ ἀναπληρωτοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν Φίλιππου Σαχινίδη κατανεμήθησαν ἄλλα 13.504.656 εὐρώ (!) στὰ πολιτικὰ κόμματα:

ΠΑΣΟΚ :                                 5.436.332,61

ΝΔ :                                          4.249.890,51

ΚΚΕ :                                        1.306.274,48

ΛΑΟΣ :                                    1.089.378,37

ΣΥΡΙΖΑ :                                     972.624,83

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ  ΠΡΑΣΙΝΟΙ :   450.155,20


(Πηγή: www.athina984.gr).

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ καὶ ἄλλες περιπτώσεις

1. Ὑπάρχουν λαμπροὶ νέοι, ποὺ ἀγαποῦν τὴν μητέρα Ἑλλάδα καὶ ἰδεολογικῶς προσφέρουν τὶς ὑπηρεσίες τους  ἀνιδιοτελῶς, γιὰ νὰ προλαμβάνωνται νίλες καὶ συμφορὲς ἀπὸ τὴ λαίλαπα τῶν πυρκαϊῶν καὶ τὶς ἐπακόλουθες συμφορὲς τῶν κατολισθήσεων, τῆς ξηρασίας κ.λπ., κ.λπ. Αὐτοὶ οἱ νέοι ὄχι μόνο δὲν προσλαμβάνονται στὸ Πυροσβεστικὸ Σῶμα, ἀλλὰ οὔτε κἄν μηχανικὰ μέσα καὶ ἐξοπλισμὸ δὲν τοὺς διαθέτουν γιὰ νὰ μάχωνται ἐναντίον τῶν πυρκαϊῶν. . .

Γι’αὐτοὺς δὲν ὑπάρχει οὔτε σάλιο, ἀλλὰ γιὰ τὰ γένια τῶν κομάτων, τὸ μωαμεθανικὸ τέμενος καὶ τὸν ἐκμαυλισμὸ τῆς νεολαίας ὑπάρχουν ἄφθονα χρήματα. . .

2. Σάλιο δὲν ὑπάρχει καὶ γιὰ πληθώρα ἄλλων λίαν εὐαίσθητων καυτῶν κοινωνικῶν θεμάτων.

Παραδείγματος χάριν, παρ’ ὅλον τοῦ ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα (βλ. Νόμος 3794 /2009,  ἄρθρο 39 παρ. 4) ἔδιδε τὴν δυνατότητα σὲ ἐκπαιδευτικοὺς μὲ ποσοστὸ ἀναπηρίας 67%

καὶ ἄνω, ὑπὸ προϋποθέσεις, νὰ διορίζωνται σὲ θέσεις ἐκπαιδευτικων ἀνεξαρτήτως Α.Σ.Ε.Π. καὶ πέραν τῶν ὁριζόμενων ὰπὸ τὶς σχετικὲς διατάξεις ποσοστῶν, ἔρχονται οἱ σοσιάλ-ληστὲς καὶ μὲ τὸ Νόμο 3848 /2010 ἄρθρο 9 παρ. 2 καταργοῦν αὐτὸ τὸ κοινωνικὸ εὐεργέτημα.

Σὲ ἕνα χρηστὸ κράτος δικαίου θὰ ἔπρεπε τοὺς ἔχοντες ἀναπηρία ἐκπαιδευτικοὺς νὰ τοὺς μετεκπαιδεύουν μὲ ταχύρρυθμα σεμινάρια καὶ νὰ τοὺς ἐντάσσουν στὴν ἐκπαίδευσι. Τέτοιες περιπτώσεις πρέπει νὰ τύχουν κάθε ὑποστηρίξεως.

3. Ἀντὶ νὰ ἀξιοποιοῦν καὶ τὸν στρατὸ, γιὰ νὰ προλαμβάνωνται λαίλαπες τῶν πυρκαϊῶν μαζὶ μὲ τὶς ἄλλες δυσμενεῖς συνθῆκες, ποὺ ἀκολουθοῦν μετὰ τὶς πυρκαϊές, κινδυνεύουν πολλὲς φορὲς καὶ τὰ στρατόπεδα καὶ οἱ ἴδιοι οἱ στρατιῶτες νὰ γίνουν παρανάλωμα πυρός, διότι ἰθύνοντες, πιστὰ ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ἔχουν διαλύσει ἀκόμη καὶ τὸν στρατό. . .

4. Ὡς γνωστόν, οἱ ὀργανώσεις μας κάθε ἔτος κάνουν πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις καὶ πέραν τῶν λίαν διαφωτιστικῶν- καὶ ἀνεπιθύμητων γιὰ τοὺς ἰθύνοντες ὁμιλιῶν- βραβεύομεν καὶ ἥρωας ἤθους, ἀρετῆς, εὐπρέπειας, εὐποΐας καὶ καρτερίας.

5. Τὸ 2008 ἐβραβεύσαμε μεταξὺ τῶν ἄλλων προσωπικότητων καὶ τοὺς ἐθελοντὲς πυροσβέστες καὶ τὰ θύματα τῶν πυρκαϊῶν.

6. Τότε οἱ ἐθελοντὲς πυροσβέστες δὲν ἦταν ὀργανωμένοι, ἐσχάτως ὅμως ὀργανώθησαν.

 Ἡ ὀργάνωσίς τους «Πανελλήνια Ἕνωση Ἐθελοντῶν Πυροσβεστικοῦ Σώματος», μᾶς ἔγραψε νὰ τοὺς συνδράμωμε, ὡς ἡ κατωτέρω ἀπὸ 7.7.2011 ἐπιστολή τους.

7. Ἐπειδὴ τὰ οἰκονομικά μας εἶναι λίαν περιορισμένα καὶ ὑπολογίζομε καὶ τὴν τελευταία δεκάρα ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ, γιὰ νὰ δυνάμεθα νὰ πραγματοποιήσωμε τοὺς σκοπούς καὶ τὶς προοπτικὲς τῶν ὀργανώσεών μας, ἀναγκαζόμεθα καὶ ἐργαζώμεθα ἀπὸ βαθέων χαραμάτων μέχρι καὶ τὶς πρῶτες μεταμεσονύκτιες ὧρες ἐπὶ 365 ἡμέρες τὸ ἔτος παρὰ τὸ λίαν προκεχωρημένον τῆς ἡλικίας μας καὶ προπαντὸς ἐπισφαλὲς τῆς ὑγείας μας.

8. Ἀδυνατοῦντες, λοιπόν, νὰ συνδράμωμεν τοὺς ἀξίους κάθε ὑποστηρίξεως ἐθελοντὲς πυροσβέστες, ἀναρτοῦμε τὴν ἔκκλησί τους γιὰ βοήθεια καὶ παρακαλοῦμε ὅλους τοὺς εὐλαβεῖς καὶ μὲ ἐθνικὴ εὐσυνειδησία ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ μας καὶ τῆς ἱστοσελίδος, καθὼς καὶ τοὺς ἀναγνῶστες τῶν δεκάδων ἄλλων σοβαρῶν ἱστοσελίδων, οἱ ὁποῖες ἀναρτοῦν θέματά μας, νὰ συνδράμωμε παντοιοτρόπως, ὅλοι μαζὶ τοὺς ἥρωες ἐθελοντὲς πυροσβέστες.

Διὰ κατανόησίν σας καὶ ἔμπρακτον εὐσυνείδητον γενναία συνδρομή σας  θερμότατα εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.

ΕΥΧΟΜΕΘΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΜΕ ΛΙΓΩΤΕΡΕΣ ΠΥΡΓΑΪΕΣ.

ΤΑ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΠΗΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *