ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68-ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ

Ἐπιστολὴ ὑπ’ἀριθμ. 664/12.7.2016

Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα νὰ εἶσθε ὅλοι σας καλὰ καὶ ὁ Θεὸς νὰ σᾶς τὰ φέρνῃ ὅλα κατ’εὐχήν.

1.Ὁ εὐλαβὴς καὶ ταπεινὸς ἀσκητὴς Βλάσιος ἀπὸ τὴν Βίγλα Ἁγίου Ὄρους μᾶς ἀπέστειλε ἐκλαϊκευμένο ἄρθρο του εἰς τὸ ὁποῖον καταλήγει ὅτι :

«Ἐὰν δὲν ἀρθοῦν ἀμέσως ἐπίσημα οἱ ἄδικοι ἀφορισμοὶ ἐναντίον τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 καὶ ἐὰν δὲν πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, τὰ δεινὰ τῆς Ἑλλάδος θὰ διαιωνίζωνται καὶ θὰ πολλαπλασιάζωνται, καὶ ἡ ὡραία μας Ἑλλάδα δὲν πρόκειται νὰ ὀρθοποδήσῃ»!!!…

Συνημμένα σᾶς ἀποστέλλουμε τὸ ἄρθρο αὐτό (σχ. 1), τὸ ὁποῖο μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ στὸ περιοδικό μας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ», τεῦχος 67 σελ. 3-13 καὶ στὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή καὶ Twitter: @PANEL_TAMA.

2. Καὶ μεῖς εἴμαστε ὁμογενεῖς ἀπὸ τὴν Γερμανία. Ἐκεῖ ἐσπούδαζα καὶ ἐδούλευα σκληρότατα. Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, μὲ ἀπερίγραπτες ψυχικὲς ἀλγηδόνες καὶ στερήσεις, κατώρθωσα καὶ ἐσχημάτισα μία ὄχι εὐκαταφρόνητη περιουσία. Ὅλο αὐτὸ τὸν μόχθο τοῦ βίου μου τὸν διέθεσα καὶ τὸν διαθέτω διὰ τὸ κοινὸ καλὸ πρὸς δόξαν Θεοῦ!!!

3. Ἔχουμε ἀποστείλει ἄνω τῶν 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια στὴν πρώην Γιουγκοσλαβία, Μολδαβία, Οὐκρανία, Γεωργία, Ρωσία, Ρουμανία καὶ Ἀφρικανικὲς χῶρες καὶ τὰ τελευταῖα 7 ἔτη πασχίζομε νὰ βοηθᾶμε ἐδῶ στὴν Πατρίδα μας αὐτούς, ποὺ μέχρι πρό τινος μᾶς προσέφεραν κάτι. Ἔντιμοι ὄντες, γιὰ νὰ ἀνταποκριθοῦν στὶς ὑποχρεώσεις τους (μισθοδοσίες προσωπικοῦ, φόρους τους, εἰσφορὲς πρὸς ΙΚΑ καὶ ΟΑΕΕ), πώλησαν ἀκόμη καὶ τὰ σπίτια τους καὶ ἔμεναν μὲ ἐνοίκιο.
Ἀδυνατῶντας νὰ πληρώσουν καὶ τὸ ἐνοίκιό τους, εἶναι στὸν δρόμο καὶ αὐτοὶ ὄχι μόνο δὲν ἔχουν ἐπιδόματα ἀπὸ ΟΑΕΔ, ἀσφαλιστικὲς καλύψεις κ.λπ., ἀλλὰ εἶναι τελείως στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ!!!…

4. Ἐδῶ καὶ σχεδὸν εἴκοσι ὁλόκληρα χρόνια μοχθοῦμε νὰ πραγματοποιηθῆ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ, Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Ὅμως, δυστυχῶς, οἱ ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας μᾶς ἐμπαίζουν ἀναίσχυντα καὶ ἀνερυθρίαστα, ἐπειδὴ ἐμεῖς δέν «λαδώνουμε» καὶ ἐπειδὴ δὲν εἴμαστε διατεθειμένοι νὰ ἐπιτρέψουμε νὰ τοποθετοῦν στὸ προγραμματιζόμενο ἀπὸ μᾶς Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους «τρωκτικά»-«ἀετονύχηδες» καί «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς ποὺ δὲν θὰ ἀφήνουν δεκάρα. Αὐτὸ δὲν θὰ εἶναι «τσιφλίκι» οὔτε τοῦ Ἀναγνωστόπουλου, οὔτε τοῦ Κράτους, οὔτε τῶν διαφόρων Μητροπολιτῶν, ἀλλὰ θὰ ἀνήκῃ στὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος – Γένος, τοὺς Πανέλληνες ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ στὴν Παγκόσμια Ὀρθοδοξία, καὶ οἱ πόροι του θὰ διατίθενται γιὰ Ὀρφανοτροφεῖα, Γηροκομεῖα, Στέγες Ἀγάπης, ἀναστύλωσι ἱστορικῶν ἱερῶν Μονῶν καὶ Ναῶν, ἐξοπλισμὸ Σχολείων, δημιουργία πράσινων πνευμόνων καὶ λοιπὰ κοινωφελῆ ἔργα!!!

5. Συνημμένα σᾶς ἀποστέλλουμε ἔγγραφό μας ἀπὸ 8.7.2016 πρὸς τεχνικὲς ἑταιρεῖες οἰκοδομῶν μὲ τὰ συνημμένα του, σχετικὰ μὲ τὸ ἱστορικό, τὴν προοπτική, τὸν χῶρο ἀνεγέρσεως τοῦ ἔργου καὶ τὰ ἄπειρα κοινωνικὰ ὠφέλη ἀπὸ αὐτό (σχ. 2).

6. Πρὸς τοῦτο ἐπιβάλλεται ὅλοι μας νὰ συστρατευθοῦμε!!!
Ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει.

7. Παρακαλοῦμε, διαφωτίστε ὄχι μόνον ἑλληνικὲς όργανώσεις καὶ παροικίες τῆς περιοχῆς σας, ἀλλὰ καὶ ἕνα ἕκαστον ὁμογενῆ μας, πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι περισσότερο πατριῶτες ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες τῆς Μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι εἶναι τόσον πολὺ ἐξαθλιωμένοι καὶ ἐκμαυλισμένοι, ποὺ οἱ περισσότεροι ἀδιαφοροῦν γιὰ τὰ πάντα. Ἔχουν καταντήσει «ἀπολωλότα πρόβατα»!!!

8. Ὄχι μόνον οἱ πολιτικὲς ἡγεσίες, ἀλλὰ καὶ οἱ πνευματικὲς καὶ ἀλλοίμονον, δυστυχῶς, καὶ θρησκευτικὲς ἀδιαφοροῦν.
Ἂς ἀναφωνήσουμε, ὅπως ποιητής μας :
«Φιλέλληνες, σώσατε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες…»!!!

9. Εἰς τὴν προκειμένη περίπτωσι ἐφαρμόζονται, δυστυχῶς, οἱ στίχοι τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Σουρῆ: «Ὦ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα, τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα»!!!

10. Γιὰ ἄμεση ἐνημέρωσί μας ποιὲς ἄλλες Ἑλληνικὲς ὀργανώσεις ὑπάρχουν στὴν περιοχή σας ἤ σὲ ἄλλες περιοχὲς ποὺ συνεργαζόσαστε (μὲ γνωστοποίησι τῶν τηλεφώνων, φάξ καὶ e mail τους), γιὰ νὰ ἐπικοινωνήσουμε καὶ μεῖς μαζί τους,
Μετ’ ἐξαιρέτου τιμῆς καὶ ἀγάπης
Διατελοῦμε μὲ ἁγνοὺς πατριωτικοὺς χαιρετισμοὺς

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
Ἀναλυτικώτερα γιὰ μᾶς μπορεῖτε νὰ δεῖτε στὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή καὶ Twitter: @PANEL_TAMA, ὅπου ἀναρτῶνται καὶ ὅλα τὰ κείμενα τοῦ περιοδικοῦ μας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *