ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69-Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Παρακαλοῦμεν ὅλους τοὺς φίλους νὰ μᾶς δώσουν λεπτομερεῖς διευθύνσεις ὀργανώσεων ὁμογενῶν μας ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, διὰ νὰ διαφωτίσωμεν τὰ περίπου 120.000.000 Ἕλληνας πρώτης, δευτέρας, τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἄκρως ἐγκαταλεμειμμένοι ὡς πρόβατα ἀπολωλότα μὴ ἔχοντα ποιμένα ! ! ! . . .
Πρέπει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ Ἀποστολικὴ Διακονία, Ἱεραὶ Μοναί, Ἀνώτερα καὶ Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικὰ Ἱδρύματα, ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, ἀλλὰ καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία νὰ ἐπιστρατεύσουν ἀπὸ τὰς στρατιὰς τῶν «περιεργαζομένων» εἰς τὰς διαφόρους ὑπηρεσίας, ἰδεολόγους ἀνθρώπους μὲ εὐσυνειδησίαν, ἦθος, χαρακτῆρα, λάτρεις τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας, τῆς ἀδιαφθόρου Οἰκογενείας καὶ Ἑλληνοψύχους μὲ ἰδανικὰ διὰ τὴν ἐλευθέραν καὶ ἀκεραίαν Πατρίδα. Εἰς ὅλους αὐτοὺς νὰ κάμνουν, εἰς μίαν Ἀνωτάτην Σχολήν, ταχύρυθμα σεμινάρια καὶ νὰ ἀποστέλωνται αὐτοὶ ἀνὰ τὴν ὑφήλιον εἰς ὅλας τὰς ἑλληνικὰς παροικίας καὶ κοινότητας καὶ νὰ ἀφυπνίζουν τοὺς Πανέλληνας καὶ νὰ τοὺς ἐνδυναμώνουν νὰ παραμείνουν Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες καὶ νὰ ἀγωνίζωνται διὰ τὰ ἰδανικὰ τῆς φυλῆς μας, διὰ νὰ δυνάμεθα νὰ θριαμβεύωμεν παντοῦ καὶ νὰ δοξάζωνται ἡ ἀκραιφνὴς Ὀρθοδοξία μας καὶ τὸ ἀθάνατον Ἑλληνικὸν Πνεῦμα – ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος ! ! ! . . .
Ἕλληνες πολιτικοὶ νὰ μὴ περιορίζουν τὰς περιοδείας των μόνον εἰς τὸν ἑλλαδικὸν χῶρον, διὰ νὰ κάνουν «πλύσιν ἐγκεφάλου» εἰς τοὺς ἀπὸ τοὺς πάντας ἐξαπατηθέντας Ἕλληνας ὅτι δῆθεν αὐτοὶ εἶναι ἡ σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητος καὶ ὅταν ἀνέρχωνται εἰς τὴν ἐξουσίαν νὰ βάζουν «ταφόπλακα» εἰς ὅλας τὰς ἠθικὰς καὶ πνευματικὰς ἀξίας καὶ νὰ κρημνίζουν τοὺς πυλώνας τῆς φυλῆς μας. Θὰ πρέπῃ νὰ περιοδεύουν καὶ εἰς ὅλας τὰς ἠπείρους καὶ χώρας τῆς ὑφηλίου διὰ νὰ μεριμνοῦν διὰ τοὺς Ἕλληνας τῆς Διασπορᾶς ὄχι ὑπὲρ τοῦ κόμματός των, ἀλλὰ ὑπὲρ τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας.
* https://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1166-281116———

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *