ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΤΟ ΗΡΩΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟΝ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40 ΗΡΩΙΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

αναρτήθηκε σε: Εθνικά Θέματα, Ελλάδα, Ιστορικά | 0

Αἱ καταπεριφρονημέναι ἡρωίδες γυναῖκες ἐφοδιάζουν τὸν Ἑλληνικὸν Στρατὸν εἰς τὴν Πίνδον καὶ τὴν Βόρειον Ἤπειρον.

Ἀντιθέτως ἡμίγυμναι παλλακίδες ἐπιθυμοῦνται καὶ μαγνητίζουν ὄχι μόνον νέους ἀλλὰ καὶ γέρους, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν φόβον Θεοῦ. Αὐταὶ τιμοῦνται, δοξάζονται, ἐπευφημοῦνται καὶ εὑρίσκουν ἀμέριστον κατανόησιν ὄχι μόνον ἀπὸ αὐτοὺς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὡς δόγμα των αἴσχιστας συνηθείας, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ θύματα, τοὺς συζύγους των, ποὺ τὰς ἔχουν «περὶ πολλοῦ» ἀκόμη καὶ ἄν δὲν ἔχουν φιλότιμον νὰ εἶναι κάποτε νοικοκυραί, νὰ κάνουν ἕνα ὑγιεινὸν φαγητὸν καὶ τρέφουν τὰς οἰκογενείας των ἀπὸ τά «ταχυφαγεῖα» μὲ ἀνθυγιεινὰς τροφάς!!!

Ἄν αἱ ἡρωίδες τῆς Πίνδου καὶ τῆς Βορείου Ἠπείρου δὲν ὑπῆρχαν, ὄχι μόνον νικηταὶ δὲν θὰ εἴμεθα, ἀλλὰ ἴσως καὶ ἡ ὅλη ἀνθρωπότης νὰ παρέμενεν ὑπὸ τήν «μπότα» τῶν σχιζοφρενῶν φασιστῶν Μουσουλίνι καὶ Χίτλερ. . . Εἰς τὰς ἐπιτυχίας τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν τῆς Πίνδου καὶ τῆς Βορείου Ἠπείρου συνέβαλον ἀφαντάστως αἱ μητέρες, σύζυγοι καὶ ἀδελφαὶ τῶν στρατευομένων μας, αἱ ὁποῖαι ὡσὰν ὑποζύγια τοὺς μετέφερον ρουχισμὸν νὰ μὴ κρυώνουν, τροφὰς νὰ μὴ μένουν νηστικοὶ καὶ πολεμοφόδια εἰς τὰ κιβώτια.

Μεγίστην συμβολὴν εἰς τὸ Ἔπος τοῦ ΄40 ἦσαν καὶ τὰ ἐμψυχωτικὰ ἐθνικὰ ἄσματα τῆς ἀειμνήστου Σοφίας Βέμπο.

Τότε οἱ διάφοροι ἡγέται τῆς ὑφηλίου ἔπλεκαν τὰ ἐγκώμια τῶν Ἑλλήνων, ὅπως ὁ Τσώρτσιλ, ὁ ὁποῖος ἔλεγεν: «Τοῦ λοιποῦ δὲν θὰ λέγεται ὅτι οἱ Ἕλληνες πολεμοῦν ὡς ἥρωες, ἀλλὰ ὅτι οἱ ἥρωες πολεμοῦν ὡς Ἕλληνες»!!! Ὅμως εἰς τήν «μοιρασιά» μᾶς ἐλησμόνησαν σχεδὸν οἱ πάντες. Καὶ ὄχι μόνον τὰ πρώην ἑλληνικὰ ἐδάφη τῆς Βουλγαρίας (Ἀνατολικὴ Ρωμυλία, Πιρίν) ἀλλὰ οὔτε κάν τὴν αὐτόνομον περιοχὴν τῆς Βορ. Ἠπείρου, ἀκόμη καὶ τὴν ἔναντι πινακίου φακῆς ἀγορασθεῖσαν ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους Κύπρον δὲν μᾶς ἔδωσαν οἱ «φίλοι μας», αὐτὰ τά «κολοβὰ φίδια»!!!

Ἀλλὰ καὶ οἱ ἰθύνοντες τῆς ἑλληνικῆς Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας ἀκόμη δὲν ἐνδιαφέρθησαν ἐμπράκτως νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ συμφωνία μὲ τὴν Ἀλβανίαν νὰ ταυτοποιηθοῦν τὰ ὀστᾶ τῶν 11.500 ἡρώων Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι ἔπεσαν εἰς τὴν Βόρ. Ἤπειρον μαχόμενοι διὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ἀνθρωπότητος. Ἄφησαν τὰς κεφαλὰς τῶν ἡρώων μας οἱ ἰθύνοντες, νὰ παίζουν τὰ ἀλβανόπουλα ποδόσφαιρον…

Τὸ μέγιστον αἶσχος τῶν Ἑλλήνων ἰθυνόντων ἀποκορυφώνεται, ὅταν ὑπερθεματίζουν ὄχι μόνον τὴν εἴσοδον τῆς Τουρκίας εἰς τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην ἀλλὰ καὶ τῆς Ἀλβανίας καὶ τῶν Σκοπίων!!! Ἴχνος πατριωτισμοῦ ἐπιβάλλει, οἱ ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ διοικούσης Ἐκκλησίας νὰ καταγγείλουν τὴν Ἀλβανίαν εἰς τοὺς διεθνεῖς Ὀργανισμούς, Ἑνώσεις καὶ Ὀργανώσεις νὰ καταδικασθῇ διὰ τὴν βάρβαρον συμπεριφοράν της ἔναντι τῶν συμπατριωτῶν μας εἰς τὴν Β. Ἠπειρον καὶ διὰ τὴν ἰσοπεδωτικὴν ἐνέργειαν της ἐναντίον Ἱ. Ναῶν καὶ Μονῶν καὶ ἐν γένει θρησκευτικῶν καὶ ἐθνικῶν μνημείων. Αὐτὸ τὸ πολὺ μεγάλο ὄνειδος πρέπει νὰ καταγγελθῇ καὶ νὰ σταματήσῃ τὸ ταχύτερον. . . Διαφορετικῶς, ἄν δὲν πιστεύουν οἱ Ἕλληνες ἰθύνοντες τίποτε, ἄς σταματήσουν νὰ συμπεριφέρωνται θεατρινικῶς εἰς τὰς ἐθνικὰς ἐπετείους καὶ νὰ μὴ ἐμπαίζουν ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως τοὺς ἀπὸ Ὀρθοδόξους καὶ Ἐθνικὰς Ἀρχὰς ἐμφορούμενους Ἕλληνας.

Περὶ τοῦ ἡρωικοῦ ΟΧΙ τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννου Μεταξᾶ καὶ ὅλων τῶν Ἑλλήνων ἔχομεν δημοσιεύσει εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 37, σελ. 60 – 96 (https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-29-27/366-22102010-lr-28-
καὶ τεῦχος 49 σελ. 116 https://www.fotgrammi.gr/index.php/ 2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-29-27/587—28-1940-1944.

Tότε ὁ φασίστας Πρωθυπουργὸς Ἰωάννης Μεταξὰς εἶπεν εἰς τοὺς σχιζοφρενεῖς φασίστας Μουσουλίνι καὶ Χίτλερ τὸ ἡρωι­κὸν ΟΧΙ. Τώρα αἱ καταχθόνιαι σκοτειναὶ δυνάμεις προσπαθοῦν πάσῃ θυσίᾳ νὰ ἀλλοιώσουν καὶ νὰ γκρεμίζουν τὰς πολυτιμότατας ἠθικὰς καὶ πνευματικὰς ἀξίας τῆς φυλῆς μας. Σήμερον ταγοὶ πολιτείας, πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ἀμέσως ἤ ἐμμέσως κάνουν τὸ πᾶν νὰ καταγκρεμισθοῦν καὶ νὰ ἐκθεμελιωθοῦν οἱ ἀνεκτίμητοι πυλῶ­νες τῆς φυλῆς μας :
α) Ἀδιάφθορος – Ἁγνὴ Οἰκογένεια
β) Ἀλώβητος – Ἀκραιφνὴς Ὀρθοδοξία
γ) Ἀκεραία Πατρίς.
Καὶ ἰθύνοντες ταγοὶ τῆς διοικούσης ἐκκλησίας γίνονται ἀφωνότεροι ἰχθύος ἤ ἐκ τῶν ὑστέρων κάνουν ὅτι δῆθεν στηλιτεύουν τὸ κακόν, προκαλῶντες θόρυβον διὰ τὸ τίποτε, διὰ νὰ δείξουν ὅτι εἶναι ἀντιστασιακοί, εἰς τὴν πραγματικότητα ἐφαρμοζομένου τοῦ:«τῶν οἰκιῶν ὑμῶν ἐμπιπραμένων, αὐτοὶ ᾄδετε» (Μύθος τοῦ Αἰσώπου).

Στῶμεν καλῶς νὰ μὴ ἐκμαυλίζωνται οἱ νέοι καὶ αἱ νέαι μας ἀπὸ τὰ ἀφθονώτατα αἴσχιστα προγράμματα καὶ νὰ μὴ ἀποχαυνώνωνται. Διότι «ψυχαγωγούμεναι» (εἰς τὴν πραγματικότητα ψυχοκτονούμενοι) μὲ τὸν «Σουλεϊμὰν τὸν Κατακτητή» καὶ ἄλλα τουρκικὰ προγράμματα, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ μιμηθοῦν τὰς ἡρωίδας Ἑλληνίδας τοῦ 1940; Τὸν τουρκικὸν ἐπεκτατισμὸν τὸν ἐμφανίζουν ὡς ἐκπολιτισμόν – εἶναι δυνατὸν ὁ πολιτισμὸς τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος νὰ καλύπτεται ἀπὸ τὰς βαρβαρότητας;… Εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχωμεν ἥρωας στρατιώτας, ὅταν γονεῖς καὶ συγγενεῖς ἐκλιπαροῦν τοὺς «πολιτικάντηδες» ὁ ἰδικός των υἱὸς νὰ μὴ ὑπηρετήσῃ εἰς τὰ σύνορα ἀλλὰ νὰ ὑπηρετήσῃ εἰς τὸ κέντρον, εἰς τὴν Ἀθήνα, διὰ νὰ ἀποφεύγῃ οὐσιαστικῶς τὴν ἐκπαίδευσιν καὶ τὴν σκληραγωγίαν !
Διὰ τοῦτο ἐπιβάλλεται νὰ κάνωμεν πρωτίστως ἐσωτερικὴν ἱεραποστολὴν καὶ νὰ δημιουργῶμεν πρότυπα διὰ τὰς ἐπερχόμενας γενεάς, ὥστε ἄν ὑπάρξουν κρίσιμοι περιστάσεις, τὰς ὁποίας ἀπευχόμεθα, νὰ μιμῶνται αἱ ἑπόμεναι γενεαὶ τὰς καταπεριφρονημένας ἡρωίδας, τὰς ἐνδόξους ἡρωίδας τοῦ 1940.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *