ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 49 – ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΣΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ (Βίοι παράλληλοι Φιλελλήνων καὶ Ἑλλήνων ἰθυνόντων)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Προφορικῶς καὶ γραπτῶς ἔχομεν ἀναφερθῆ ἐπανειλημμένως διὰ τὴν ἄκρως ἀχαρακτήριστον καὶ ἀπαράδεκτον συμπεριφορὰν Ἑλλήνων ἰθυνόντων τῆς πολιτεια- κῆς, πολιτικῆς, πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας, ὡς π.χ. τεύχη 41 σελ. 17 & ἐφεξῆς, 42, σελ. 38-66.

2. Εἰς τὴν «Φωτεινὴν Γραμμήν» τεῦχος 38, εἰς τὰς σελίδας 31 – 38, εἴχαμε κάνει περιληπτικὴν ἀναφορὰν εἰς ρήσεις σημαντικῶν ξένων ἐπιστημόνων καὶ λοιπῶν φιλελλήνων, διὰ τὴν σπουδαιότητα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης. Μὲ τὸ παρὸν ἄρθρον ἐπιχειροῦμεν μίαν συνοπτικὴν ἀνασκόπησιν τοῦ θέματος Φιλέλληνες ἐν συνδυασμῷ μὲ συγκρίσεις πρὸς τὴν ἀλόγιστον συμπεριφορὰν τῶν μόνον κατ’ὄνομα Ἑλλήνων…

3. Ὁ ὅρος Φιλέλλην (ἤ Φιλέλληνας) εἶναι σύνθετος ἐκ τοῦ φίλος + Ἕλλην καὶ χαρακτηρίζει ἐκείνους ποὺ τρέφουν ἰδιαιτέραν ἀγάπην πρὸς τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνας.
Ὁ ἱστορικὸς Γεώργιος Τερτσέτης δίδει τοὺς ἑξῆς ὁρισμοὺς διὰ ποῖος εἶναι φιλέλλην:
α) Ὅποιος δὲν ἐγεννήθη εἰς χώματα ἑλληνικά, εἶναι τέκνον ξένης φυλῆς, πλὴν ὅμως ἦλθεν εἰς τὴν ἑλληνικὴν γῆ, ἐκινδύνευσεν εἰς τὰ φρούρια τὰ ἑλληνικά, ἐπολέμη­σεν, ἐπολιορκήθη, ἐθανατώθη, χάριν τῆς ἀπολαύσεως τῆς ἐλευθερίας τῶν Χριστιανῶν Ἑλλήνων.
β) Κάθε εὐαισθητοποιημένος ἄνθρωπος, ρήτωρ, συγγραφεύς, ἱερεὺς ἤ καθηγητής, οἱ ὁποῖοι ἐμίλησαν χάριν ἡμῶν εὶς τὰς Βουλὰς τῆς πατρίδος των, συν­έγραφον, ἐδέοντο ὑπὲρ τῆς εὐοδώσεως τοῦ ἀγῶνος μας ἤ μᾶς ἔστελναν ὁποιανδήποτε βοήθειαν…».
4. Ἡ μνήμη τῶν Φιλελλήνων, βάσει τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος ὑπ’ἀριθμ. 130/2008, ἑορτάζεται τὴν 19ην Ἀπριλίου.

5. Δυστυχῶς ὁ χρόνος καὶ ὁ χῶρος δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ κάμνωμεν μίαν ἐμπερειστατωμένην μελέτην καὶ ἔρευναν τοῦ ἱστορικοῦ ὅλων τῶν φιλελλήνων καὶ νὰ ἐλέγξωμεν τὰ ἐλατήρια, τὰ ὁποῖα ὤθησαν πολλοὺς νὰ ἐργάζωνται καὶ νὰ ὁμιλοῦν ὑπὲρ τῶν ἑλληνικῶν θέσεων καὶ ἀπόψεων. Ἀναμφισβητήτως μερικοὶ ἀπὸ τοὺς χαρακτηρισθέντας ἢ αὐτοεπονομαζομένους φιλέλληνας ἠμπορεῖ νὰ εἶναι ὄργανα σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ νὰ τοὺς ἔχουν ἐκπαιδεύσει καταλλήλως, διὰ νὰ κάμνουν κατασκοπίαν καὶ δολιοφθοράν. Τινὲς δὲ ἠμπορεῖ νὰ ὑπῆρξαν ἢ νὰ εἶναι ἰδιοτελεῖς, ἀνώμαλοι ἢ κενόδοξοι. Τοιουτοτρόπως λοιπὸν δὲν δυνάμεθα νὰ ἐφαρμόσωμεν τὸ Γραφικόν: «μὴ κρίνετε κατ’ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε.» (Ἰωάν. 7, 24).

6. Ἕν τοιοῦτον αἴσχιστον παράδειγμα εἶναι ὁ κατάσκοπος καὶ δολιοφθορεὺς Ἄγγλος David Balfour (Μπαλφούρ). Ὁ λόρδος David Balfour γεννηθεὶς τὴν 20.1.1903 ἦτο γόνος οἰκογενείας πρωθυπουργῶν.
Αἱ ἐμπειρίαι τοῦ Α΄ Παγκοσμίου πολέμου ἠνάγκασαν τὰς ἐμπολέμους δυνάμεις κυρίως τῆς Εὐρώπης νὰ ὀργανώσουν καὶ στελεχώσουν τὰς μυστικάς των ὑπηρεσίας καταλλήλως, διὰ νὰ ἐποφθαλμιοῦν φίλας καὶ ἀντιπάλους δυνάμεις, καθὼς καὶ τοὺς ἑταίρους αὐτῶν.
Ἡ Ἀγγλία μεταξὺ τῶν πολλῶν ἱκανῶν στελεχῶν της ἐπέλεξεν καὶ ἐξεπαίδευσεν τὸν ρωμαιοκαθολικὸν Βρετανὸν David Balfour εἰς Πανεπιστήμια Πράγας, Σάλζμπουγκ, Ρώμης καὶ Ἀθηνῶν, κυρίως εἰς τὴν ἐκμάθησιν γαλλικῆς, ἰταλικῆς, γερμανικῆς, ρωσικῆς, πολωνικῆς, ἑλληνικῆς καὶ τουρκικῆς γλώσσης.. Ὁ Balfour ἐνετάχθη εἰς τὸ τάγμα τῶν Βενεδίκτων εἰς τὸ Chevetogne/Βελγίου, ὅπου ἐξεπαιδεύθη εἰς τὴν Ὀρθόδοξον θεολογίαν καὶ δογματικὴν καὶ ἠργάσθη διὰ τὴν προσέγγισιν Ὀρθοδοξίας καὶ παπισμοῦ. Ἀπὸ τοὺς Ρώσους τῆς διασπορᾶς λαμβάνει τὸ Ὀρθόδοξον σχῆμα καὶ μετονομάζεται πατὴρ Δημήτριος.
Τὸ 1932 ὁ πατὴρ Δημήτριος Μπαλφούρ ἐνεφανίσθη ἀρχικῶς εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅπου τὸν ἔστειλαν οἱ Ἄγγλοι νὰ τελειοποιήσῃ τὰ ἑλληνικά του καὶ νὰ ἱερωθῇ. Ἐγκαταβιοῖ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Παντελεήμονος τοῦ λεγομένου ρωσικοῦ καὶ κατόπιν εἰς τὰ κατουνάκια.
Εἰς τὸ περιβόλι τῆς Παναγιᾶς δὲν κατώρθωσεν νὰ ἀναπτύξῃ μεγάλην δρᾶσιν, διότι οἱ ἐκεῖ μοναχοὶ ἦσαν ἀπησχολημένοι διὰ τὸν ἐξαγιασμόν των περιοριζόμενοι κυρίως εἰς τὴν ἄσκησιν προσευχῆς, νηστείας καὶ τὰς χειρονακτικὰς ἐργασίας. Αἱ ἐπαφαί του περιωρίσθησαν εἰς μικρὸν κύκλον, ὡς π.χ. τὸν Ἅγιον Σιλουανὸν καὶ τὸν Λευκορῶσον πατέρα Σοφρώνιον, ὁ ὁποῖος ἀργότερον ἵδρυσεν τὴν Πατριαρχικὴν Ἱερὰν Μονὴν εἰς τὸ Essex/Βρετανίας.
Τὸ 1936 ἐγκαταλείπει τὸ περιβόλι τῆς Παναγίας καὶ ἦλθεν εἰς τὰς Ἀθήνας τοποθετηθεὶς ὡς ἐφημέριος τοῦ Ἱερῶν Ναῶν τοῦ Νοσοκομείου «Εὐαγγελισμός» καὶ τοῦ Ἁγίου Νικολάου πλησίον τῶν Ἀνακτόρων, ὅπου ἐκκλησιάζετο καὶ ἡ βασιλικὴ οἰκογένεια. Οὕτω ἀνέπτυξεν ἰδιαιτέρας σχέσεις μὲ τὸν βασιλέα Γεώργιον τὸν Β΄, τὸν διάδοχον Παῦλον καὶ τὴν τότε πριγκίπισσαν Φρειδερίκη, δηλαδὴ ἐγένετο τὸ «μάτι καὶ τὸ αὐτί» τῶν Βρετανῶν εἰς τὰ ἀνάκτορα. Ἐξομολογῶν τὴν βασιλικὴν οἰκογένειαν καὶ τοὺς βασιλόπαιδας ὁ Μπαλφούρ ἐβολιδοσκοποῦσεν καὶ ἐπληροφορεῖτο ὅλας τὰς ἐνεργείας καὶ προοπτικὰς τοῦ στέμματος, ἐμμέσως ἐπηρεάζων τοποθετήσεις Ὑπουργῶν καὶ ἀνωτάτων στελεχῶν τῆς Διοικητικῆς καὶ Δικαστικῆς ἐξουσίας.
Πρὸ τῆς 25ης Μαρτίου 1941 μὲ τὴν κατάληψιν τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τῶν Γερμανῶν καὶ τῆς μεταβάσεως τῆς αὐτοεξορίστου ἑλληνικῆς κυβερνήσεως εἰς τὴν Αἴγυπτον ἐγκαταλείπει τὴν ἱερωσύνην καὶ τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Νοσοκομείου «Εὐαγγελισμός» καὶ ἀναχωρεῖ διὰ τὴν Αἴγυπτον ὡς ταγματάρχης τοῦ βρετανικοῦ στρατοῦ, ὅπου θὰ κατέφευγε καὶ ἡ βασιλικὴ οἰκογένεια καὶ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησις, μὲ τὴν ὁποίαν ἀνέπτυξεν στενοτάτας σχέσεις. Διωρίσθη πρόξενος τῆς Ἀγγλίας εἰς τὴν Αἴγυπτον καὶ ἀπὸ ἐκεῖ συνέχιζεν νὰ κατασκοπεύῃ τὰς ἐνεργείας καὶ τὰς προθέσεις τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως ὑπὲρ τῆς Ἀγγλίας.
Μετὰ τὴν ἧτταν τῶν Γερμανῶν καὶ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς Ἑλλάδος ἔρχεται εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ συνέβαλεν τὴν 12.2.1945 εἰς τὴν συμφωνίαν τῆς Βάρκιζας ἐπισκεφθεὶς τὴν προηγουμένην τὴν κατοικίαν τοῦ στρατηγοῦ τοῦ ΕΛΑΣ Στεφάνου Σαράφη εἰς τὸ Μακρυγιάννη. Εἶχε δὲ στενὰς σχέσεις καὶ μὲ τὸν ἀείμνηστον Ἠλίαν Τσιριμῶκον.
Ὅμως ἀνεγνωρίσθη καὶ ἐκηρύχθη «persona non grata» καὶ ἠναγκάσθη νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν Ἑλλάδα. Ἐν συνεχεῖᾳ ὑπηρἐτησεν ὡς διπλωματικὸς ὑπάλληλος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν Ἀγγλίας εἰς τὸ Ἰσραήλ, Σμύρνην, Γενεύην καὶ ἀλλαχοῦ καὶ τέλος εἰς τὴν βιβλιοθήκην τοῦ βρετανικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ἀπὸ ὅπου καὶ συνταξιοδοτήθη.
Συνέγραψεν πολλὰς μελέτας διὰ τὴν Ὀρθόδοξον Θεολογίαν, ὡς π.χ. διὰ τὸν Ἅγιον Γρηγόριον τὸν Παλαμᾶ, τὸν Ἅγιον Συμεὼν Ἀρχιεπίσκοπον Θεσ/νίκης κ.λπ. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπακτίας κ. Ἱερόθεος ἐγνώρισεν τὸν Μπαλφοὐρ εἰς τὸ Essex.
Τὰ ὅσα ἀνεγράφησαν εἰς τὸν διεθνῆ τύπον διὰ ἀξιωματούχους τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅτι ἦσαν ὄργανα διαφόρων μυστικῶν ὑπηρεσιῶν δὲν εἴμεθα εἰς θέσιν νὰ ἐλέγξωμεν ἐπισταμένως, νὰ συμφωνήσωμεν ἢ νὰ ἀπορρίψωμεν αὐτὰς τὰς διαδόσεις καὶ τὰ ἀφίομεν εἰς εἰδικοὺς ἱστοριοδίφας καὶ κυρίως ἀντικειμενικοὺς ἐπιστήμονας…

7. Κατωτέρω ἀναφέρομεν ἐπιγραμματικῶς μερικοὺς φιλέλληνας ἀπὸ διαφόρους εὐρωπαϊκὰς ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον χώρας, πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων ἔδρασαν κατὰ τὴν Ἐθνικήν μας Παλιγγενεσίαν συμβάλλοντες ἀμέσως ἢ ἐμμέσως εἰς τὴν ἀποτίναξιν τοῦ βαρυτάτου καὶ ἀνυποφόρου ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ…

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑΣ

 

ΑΓΓΛΟΙ
Λόρδος Βύρων (Lord George Gordon Noel Byron VI)
(Λονδίνον 1788 – Μεσολόγγι 19 Ἀπριλίου 1824)
Ὁ γνωστὸς Φιλλέλην Ἄγγλος ποιητής. Ἐγκατεστάθη εἰς τὸ Μεσολόγγι, ὠργάνωσε στρατὸν κατὰ τῶν Τούρκων, ἐνίσχυσεν οἰκονομικῶς τὴν Ἐπανάστασιν καὶ ἐκεῖ ἀπέθανεν.
Ὁ Βύρων συχνὰ ἀπεγοητεύετο ἀπὸ τὴν διχόνοιαν τῶν Ἑλλήνων καὶ ἐτόνιζεν: «Οἱ Ἕλληνες ἔχουν ἀνάγκην ἀπὸ πολλὰ πράγματα, ἀλλὰ περισσότερον ἀπὸ ὁμόνοιαν καὶ πειθαρχίαν».
Ἡ καρδιά του ἐνεταφιάσθη εἰς τὸ Μεσολόγγι.

Τζώρτζ Κάνινγκ (Georges Canning) (1770 – 1827)
Ἄγγλος πολιτικός, ποὺ διετέλεσεν Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν καὶ πρωθυπουργὸς τῆς Μεγάλης Βρεττανίας. Ὡς μέλος τῆς Βουλῆς τῶν Λόρδων, ὑπεστήριξεν τὴν κατάργησιν τοῦ δουλεμπορίου, ἐτάχθη ὑπέρ τοῦ ἀγῶνος τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν Ἰρλανδῶν καθολικῶν, καὶ κυρίως ὑπεστήριξε τὸν ἀγῶνα τῶν Ἑλλήνων διὰ ἀνεξαρτησίαν ἀπὸ τὴν Ὀθωμανικὴν αὐτοκρατορίαν.

Στάνλεϋ Κάσσον (Stanley Casson) (1899-1944)
Ἄγγλος ἀξιωματικὸς καὶ ἀρχαιολόγος. Ἀπόφοιτος τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης ἐδιορίσθη εἰς τὴν Βρετ-τανικὴν Ἀρχαιολογικὴν Σχολὴν Ἀθηνῶν. Κατὰ τὸν Α’ Παγκόσμιον Πόλεμον ἐπολέμησεν εἰς τὸ Μακεδο­νικὸν μέτωπον. Ἐξέδωσεν σπουδαίας μελέτας διὰ τὴν Ἑλληνικὴν ἱστορίαν καὶ τὴν ἑλληνικότητα τῆς Κύπρου. Ἔλαβεν μέρος καὶ κατὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιον Πόλεμου καὶ ἐφονεύθη τὸ 1944 εἰς ἀεροπορικὸν δυστύχημα.

Τζώρτζ Φίνλεϊ (George Finlay)
(Κέντ Ἀγγλίας 1799- Ἀθῆνα 1875)
Βρεττανὸς ἱστορικὸς Σκωτικῆς καταγωγῆς. Ἐσπούδασε νομικὰ εἰς τὴν Γλασκώβη καὶ ἐν συνεχείᾳ μετέβη εἰς τὸ Γκέτινγκεν Γερμανίας διὰ συνέχισιν τῶν σπουδῶν. Ὅμως τὸ ἐνδιαφέρον του διὰ τὸν ἀγῶνα ἀνεξαρτησίας τῶν Ἑλλήνων τὸν παρεκίνησε νὰ τὰ ἐγκαταλείψῃ διὰ ἕν διάστημα ὅλα καὶ νὰ ἔρθῃ εἰς τὴν Ἑλλάδα ὅπου ἠσχολήθη μὲ τὴν ἐκμάθησιν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ ἱστορίας. Ἐπανῆλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα, ὅπου ἔμεινε σχεδὸν συνεχῶς ἕως τὸν θάνατόν του. Ἔλαβε μέρος εἰς διαφόρους μάχας καὶ μετὰ τὴν ἑλληνικὴν ἀνεξαρτησίαν ἠσχολήθη μὲ τὴν συγγραφὴν ἱστορικῶν ἔργων διὰ τὴν Ἑλλάδα. Ὑπῆρξεν ἀνταποκριτὴς τῶν «Τάιμς τοῦ Λονδίνου».

Φράνκ Χέιστινγκς (Frank Abney Hastings)
(Ἀγγλία 1794 -Ζάκυνθος 1828)
Βρεττανὸς ἀξιωματικός, περισσότερον γνωστὸς μὲ τὸ ἐξελληνισμένον ὄνομα Φραγκίσκος Ἄστιγξ. Συμμετεῖχεν εἰς πολλὰς ἐπιτυχεῖς ναυμαχίας κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 μὲ τὸ θρυλικὸν πλοῖον «Καρτε-ρία», τὸ ὁποῖον ὰπέκτησε μὲ χρήματα τοῦ Φιλελληνικοῦ Κομιτάτου τοῦ Λονδίνου καὶ ἐπάνδρωσε μὲ Ἕλληνας, Βρεττανούς καὶ Σουηδούς.

Ἐτραυματίσθη θανασίμως εἰς τὸ Ἀνατολικὸν καὶ ἀπέθανεν εἰς τὴν Ζάκυνθον. Ἐνεταφιάσθη εἰς τὸν Πόρον.

Τόμας Γκόρντον
Ἀξιωματικὸς ἐκ Σκωτίας, ὁ ὁποῖος προσέφερεν ὅπλα καὶ χρήματα εἰς τὸν ἑλληνικὸν ἀγῶνα καὶ συμμετεῖχεν εἰς τὴν πολιορκίαν τῆς Τριπόλεως. Μὲ πρωτοβουλίαν του ἐνισχύθη ὁ Ἀγὼν τὸν Αὔγουστον τοῦ 1821 μὲ πλοῖον πλῆρες ὅπλων καὶ πολεμοφοδίων.
Ἔγραψε δίτομον ἔγκυρον ἱστορίαν τῶν γεγονότων.

Κόρδιγκτων (Sir Edward Codrington) (1770-1851)
Ἄγγλος Ναύαρχος. Συνέβαλεν ἀποφασιστικῶς εἰς τὴν ἧτταν τῶν Τούρκων εἰς τὴν Ναυμαχίαν τοῦ Ναυαρίνου (1827) καὶ εἰς τὰς διαπραγματεύσεις εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν τῆς Αἰγύπτου, ὅπου ἐπέτυχεν τὴν ὑπογραφὴν συμφωνίας διὰ τὴν ὁριστικὴν ἀποχώρησιν τῶν Αἰγυπτίων ἀπὸ τὴν Πελοπόννησον.

ΓΑΛΛΟΙ

Φραγκίσκος Γκραγιάρ (Francois Graillard)
(Γαλλία 1794- Κηφισσιὰ 1853)
Γάλλος στρατιωτικός, ἀπόφοιτος τῆς Στρατιωτικῆς Ἀκαδημίας τῶν Παρισίων. Ἔσπευσε νὰ βοηθήσῃ τὴν ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν μαζὶ μὲ ἄλλους φιλέλληνας. Διέπρεψεν εἰς τὰ πεδία τῶν μαχῶν, ὅπου ἐτραυματίσθη ἐπανειλημμένως.
Ὅταν ἀνέλαβεν ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, προήχθη καὶ διετέλεσεν Γενικὸς Διοικητὴς τοῦ πρώτου ὀργανωμένου τότε ἑλληνικοῦ στρατοῦ καὶ ἀργότερον τοῦ ἀνετέθη ἡ ἀρχηγία τῆς Χωροφυλακῆς.

Ἐμίλ Εγκέ (Émile Egger) (Παρίσι 1813 – 1885)
Γάλλος λόγιος καὶ ἑλληνιστής.
Εἰς ἡλικίαν μόλις εἴκοσι ἐτῶν ἀνηγορεύθη διδάκτωρ τῆς φιλολογίας. Ἐδίδαξεν ἑλληνικὰ εἰς διάφορα ἐκπαιδευτήρια τῶν Παρισίων. Διετέλεσεν ἰσόβιος ἐπίτιμος πρόεδρος τοῦ Συλλόγου πρὸς διάδοσιν τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων εἰς τὴν Γαλλίαν. Ὑπῆρξεν πολυγραφότατος περὶ τὴν ἑλληνικὴν ἱστορίαν καὶ γραμματικήν.

Ροζέ Μιλλιέξ (Μασσαλία 1913 – Ἀθῆνα 2006)
Γάλλος διανοούμενος, Ἀκαδημαϊκός, μὲ πολύ σημαντικὴν πνευματικὴν καὶ πολιτιστικὴν δραστηριότητα εἰς τὴν Ἑλλάδα. Ὑπῆρξε πολυγραφότατος εἰς φιλελληνικὰ βιβλία.
Ἐσπούδασεν εἰς τὴν Φιλοσοφικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἄιξ. Τὸ 1936 ἦλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα ὡς καθηγητὴς εἰς τὸ Γαλλικόν Ἰνστιτοῦτον Ἀθηνῶν, ὅπου ἐγένετο καὶ διευθυντής. Κατὰ τὴν περίοδον τῆς Κατοχῆς διέφυγε μαζὶ μὲ τὴν ἑλληνίδα σύζυγόν του εἰς τὴν νότιον Γαλλίαν, ἀπ’ ὅπου ἀνέπτυξε δραστηριότητα καὶ προέκαλεσε τὸ ἐνδιαφέρον Γάλλων διανοούμενων διὰ τὴν ἑλληνικὴν ἀντίστασιν.

Λουί Ντυπρέ (Louis Dupré),
(Βερσαλλίες, 1789 – Παρίσι, 1837)
Γάλλος ζωγράφος. Ἡ μαθητεία του εἰς τὴν Σχολὴν τοῡ Ζακ-Λουί Νταβίντ (ἐπισήμου ζωγράφου τοῡ Ναπο-λέοντα) καθώρισε τὴν προσωπικότητά του.
Χάριν εἰς τὰ ἔργα του διεσώθησαν εἰκόνες τῆς ἑλλη­νικῆς ζωῆς ἐκείνης τῆς ἐποχῆς (προσωπογραφίαι, τοπία καὶ ἠθογραφικαὶ σκηναί.)

Φρανσουά Πουκεβίλ
(François Charles Hugues Laurent Pouqueville)
(Μερλερό (Merlerault) Νορμανδίας 1770-Παρίσι 1838),
Γάλλος ἰατρός, περιηγητὴς καὶ διπλωμάτης εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἱστορικὸς συγγραφεὺς καὶ ἀκαδημαϊκός.
Συνέθεσε στίχους ἐμπνευσμένους ἀπὸ τὴν ἀγάπην του πρὸς τὴν τουρκοκρατουμένην Ἑλλάδα, συγγραφεὺς διαφόρων δημοσιευμάτων καὶ πολιτικῶν ἄρθρων ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος. Εἰς τὴν οἰκίαν του ηὕρισκον καταφύγιον κατατρεγμένοι Ἕλληνες.

Λουίζα Ριανκούρ (Louise Riencourt),
(1846 – Ἀθήνα 1941)
Γαλλίδα θαυμάστρια τῆς Ἑλλάδος, τὴν ὁποίαν ἐπεσκέφθη ἀπὸ νεαρὰν ἠλικίαν. Εἰς τὴν Γαλλίαν ὑπαντρεύθη τὸν κόμητα Ριανκούρ, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἐσυνέχισε νὰ ὑποστηρίζῃ τὰ ἑλληνικὰ ἐθνικὰ δίκαια μὲ δημοσιεύματα καὶ διαφόρους ἐκδηλώσεις.

Ἰλαρίων Τουρέ (Auguste Hilarion Touret)
(Σάρκγνεμίν 1797- Πειραιάς 1857),
Γάλλος ἀγωνιστὴς τοῦ 1821.
Ἔλαβεν μέρος εἰς πολλὰς μάχας. Μετὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς καταστάσεως εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἠσχολήθη μὲ τὴν καταγραφὴν τῶν Γάλλων ἐθελοντῶν, ποὺ ἔλαβον μέρος εἰς τὴν ἑλληνικὴν ἐπανάστασιν. Ὁ κατάλογος αὐτὸς φυλάσσεται εἰς τὴν Ἐθνικὴν Βιβλιοθήκην τῆς Ἑλλάδος, ὑπὸ αὔξοντα ἀριθμὸν χειρογράφων 1697.
Ἐπιστρέφων εἰς τὴν Ἑλλάδα διὰ μίαν ἐπίσκεψιν, εἰς ἠλικίαν 60 ἐτῶν, ἀπεβίωσεν ἀπὸ συγκίνησιν, ἐπάνω εἰς τὸ ἀτμόπλοιον ποὺ τὸν μετέφερε, τὴν ὥραν τῆς προσεγγίσεως.

Κάρολος Φαβιέρος (Charles Nicolas Fabvier)
(1783-1855)
Γάλλος σπουδαῖος στρατηγὸς καὶ διοικητὴς τοῦ τακτικοῦ στρατοῦ τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπανά-στασιν τοῦ 1821. Ἦτο γνωστὸς μὲ τὸ ψευδώνυμον De Borel. Μὲ 500 τακτικούς του στρατιώτας, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἀνὰ χείρας ἕνα σάκκον μπαρούτι ἕκαστος, εἰσῆλθον εἰς τὴν Ἀκρόπολιν τῶν Ἀθηνῶν, τὴν ὁποίαν ἐπολιορκοῦσεν ὁ Ὀθωμανὸς Στρατηγὸς Reşit Mehmet Paşa (Kutahi) (1780-1839, καὶ Μέγας Vezir -Βεζύρης) το 1826. Τὸ γεγονὸς ἔδωσε θάρρος εἰς τοὺς πολιορκημένους καὶ ἔσωσε τὴν Ἀκρόπολιν.
Περιόδευσε ἀφιλοκερδῶς τὴν Εὐρώπην διὰ νὰ στρατολογήσῃ φιλέλληνας.
Ὅταν ἡ Γ’ Ἑλληνικὴ Ἐθνοσυνέλευσις τῆς Τροιζήνας τὸν ἀνεκήρυξεν ἐπίτιμον Ἕλληνα πολίτη, εἶπε χαρακτηριστικῶς: «Ἡ Ἑλλάδα μοῦ πληρώνει μὲ μεγαλοπρέπειαν τὶς ὀλίγες σταγόνες αἵματος, ποὺ ἔχυσα διὰ τὴν άγίαν ὑπόθεσίν της.».

Ἰωσήφ Βαλέστ ἤ Βαλέστρας
(Joseph Balestra)( – 1822 Κρήτη )
Γάλλος ἀξιωματικὸς κορσικανικῆς καταγωγῆς, ὁ ὁποῖος ἐγεννήθη εἰς τὴν Ἐπαρχίαν Κυδωνίας τῆς Κρήτης ὅπου ὁ πατέρας του ἐμπορεύετο. Ὠργάνωσεν τὸ πρῶτον μικρὸν σῶμα τακτικοῦ στρατοῦ, ὁ ὁποῖος εἶχεν ἐπιτυχίας κατὰ τῶν Τούρκων καὶ εἰς τὸ ὁποῖον ἐνετάχθησαν ἐθελονταί, Ἕλληνες καὶ ξένοι Φιλέλληνες. Εἰς ἐπιστολήν του ἔγραφε: «Οἱ τοῦρκοι δὲν εἶναι τίποτε… Ἐὰν εἶχα μόνον δύο τάγματα ἀπὸ τὸ παλαιόν μου σύνταγμα, ἡ Τριπολιτσὰ θὰ ἔπεφτε σὲ μισὴ ἡμέρα». Ἐφονεύθη πολεμὼν ἡρωικῶς ἔξω ἀπὸ τὸ Ρέθυμνον τῆς Κρήτης, ἀποκεφαλίσθεὶς ὑπὸ τῶν Τούρκων, οἱ ὁποῖοι ἐκρέμασαν τὸ κεφάλι του μαζὶ μὲ ἑλλήνων σώματα εἰς τὴν τουρκικὴν ναυαρχίδα, καὶ ἐκεῖ τὸ εὑρῆκε, ὅταν τὴν ἀνετίναξεν ὁ Κωνσταντίνος Κανάρης…

Σατωβριάνδος ἤ Φρανσουά ντε Σατωμπριάν (François-René de Chateaubriand) (1786-1848)
Περιηγητής, συγγραφεὺς ὁδοιπορικοῦ καὶ ὑπομνημάτων, τὰ ὁποῖα ἔκαναν γνωστὴν τὴν κατάστασιν τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Εὐρώπην καὶ οὕτω ἐνεργοποιήθη τὸ φιλελληνικὸν κίνημα.
Γνωστὴ ἡ ρῆσις του: Ἑλλάς, αὐτὸ τὸ ὄνομα δὲν ἠμπορεῖ νὰ τὸ προφέρῃ κάποιος ἄνευ συγκινήσεως.

Φρανσουά Μαξὶμ Ραϋμποτ
(Francois Maxim Raybaud) (1795-1894)
Γάλλος στρατιωτικὸς καὶ φιλέλλην, ὁ ὁποῖος ἔλαβεν μέρος εἰς τὸν Ἀγῶνα τοῦ 1821, συμμετέχων ἐνεργῶς εἰς πολλὰς μάχας (Πελοπόννησος, Ἤπειρος). Ἐπανῆλθε ἐπανειλημμένως συνοδεύων ἐθελοντὰς καὶ πολεμοφόδια. Εἰς συνεννόησιν μὲ τὸν Καποδίστριαν ἐγκατέστησεν τυπογραφεῖον εἰς τὴν Πάτραν, ὅπου ἐξέδιδε τὴν γαλλόφωνον ἐφημερίδα «Ταχυδρόμος τῆς Ἀνατολῆς».

Ὁ Βίκτωρ Ουγκώ,
γνωστὸς συγγραφεὺς, ἔγραψε ποιήματα ἐμπνευσμένα ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴν ἐπανάστασιν.
Ἀφιέρωσεν εἰς τὸ Μεσολόγγι τὸ ἔργον του «Τὰ κεφάλια τοῦ Σαραγιού» (1826), ὅπου προειδοποιεῖ: «Ἄν ἡ Εὐρώπη, πενθοῦσα, δὲν ἀκολουθήσει τὰ ἴχνη ἀπ’ τὸ ἁγνὸ αἷμα μέχρι τὸ Σαράι, ὁ Παντοδύναμος Θεὸς θὰ τῆς ἐπιφυλάξει μία μεταμέλεια πικρή!».
Ὑμνεῖ τὴν ἀποστολὴν τοῦ γάλλου Στρατηγοῦ Κάρολου Φαβιέρου, ἐπι κεφαλῆς τῶν Ἑλληνικῶν τακτικῶν στρατευμάτων, εἰς τὸ ποίημά του «Ἐνθουσιασμός»:

«Στὴν Ἑλλάδα! Στὴν Ἑλλάδα! Ἀντίο ὅλοι! Ἡ ὥρα τοῦ φευγιοῦ εἶναι!
Γιατὶ ἐπιτέλους, μετὰ ἀπ᾿ τὸ αἶμα τοῦ μαρτυρικοῦ αὐτοῦ λαοῦ
τὸ εὐτελὲς τὸ αἶμα τῶν δημίων του ἀναβλύζει!
Στὴν Ἑλλάδα στοὺς φίλους μου! Ἐκδίκησι! Ἐλευθερία!
Τουρμπάνι στὸ κεφάλι μου! Στὸ χέρι μου ἡ σπάθα!
Ἐμπρός! Νάτο τὸ ἄλογο, ποὺ κάποιος τὸ σελώνει!»

ΓΕΡΜΑΝΟΙ

Ελπὶς Μέλαινα (καλλιτεχνικόν ὄνομα
τῆς Marie Espérance von Schwartz) (1818-1899)
Γερμανίς συγγραφεύς. Ὑπεστήριξε μὲ χρήματα τὸν ἀπελευθερωτικὸν ἀγῶνα τῆς Κρήτης, ὅπου ἔζησε 20 ἔτη.
Καρλ Κράτσαϊζεν (Karl Krazeisen) (Βαυαρία 1794- Μόναχον 1878)
Γερμανὸς ἀξιωματικὸς τοῦ στρατοῦ, ἐπολέμησεν ὡσὰν ἐθελοντὴς κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν μὲ τὸ σῶμα Βαυαρῶν ἐθελοντῶν.
Ἐφιλοτέχνησε πορτραῖτα μεγάλων μορφῶν τοῦ ἀγῶ­νος (εἰς 91 πίνακες, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται εἰς τὸ Ἐθνικὸν Ἱστορικὸν Μουσεῖον Ἀθηνῶν).

Λουδοβίκος Α΄ τῆς Βαυαρίας (Ludwig I)
(Στρασβοῦργον 1786- Νίκαια Γαλλίας 1868)
Βασιλεὺς τῆς Βαυαρίας.
Ἦτο φανατικὸς ἑλληνιστὴς συλλέκτης. Ἐπί βασιλείας του τὸ Μόναχον ἐστολίσθη μὲ πολλὰ κτήρια εἰς τὸ πρότυπον τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος. Ὑπεστήριξε τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821. Ὁ δευ­τερότοκος υἱός του Ὄθων ἐπελέγη ὡς βασιλεὺς τῆς Ἑλλάδος τὸ 1832.

Έρικ Τράιμπερ (Erik Treiber)
(Sachsen-Meiningen Γερμανίας 1797 – Ἀθῆνα 1882)
Γερμανὸς ἰατρὸς τοῦ ἀγῶνος τοῦ 1821. Προσέφερε τὰς ὑπηρεσίας του εἰς διάφορα Ἑλληνικὰ στρατόπεδα. Εἰς χείρας του ἐξέπνευσεν ὁ ἀρχιστράτηγος Καραϊσκάκης τὸ 1827.
Μετά τὴν ἐπανάστασιν ἐσυνέχισε νὰ ὑπηρετῇ τὴν Ἑλλάδα, καὶ συνετέλεσε εἰς τὴν διοργάνωσιν τῆς ἰα­τρικῆς εἰς τὸν Ἑλληνικὸν στρατόν.

Εἰρηναῖος Θείρσιος (Friedrich Thiersch) (Κίρσαϊντουνγκεν Γερμανίας 1784 – Μόναχον 1860).
Ἄν καὶ τὸ ὄνομά του εἰς τὴν γλῶσσαν του προφέρεται «Φρίντριχ Τίερς», ὁ ἴδιος ἤθελε νὰ ὀνομάζεται «Εἰρηναῖος Θείρσιος».
Ἀπὸ τὸ 1812 ἠργάσθη διὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς παιδείας τῶν ἀκόμη ὑποδούλων Ἑλλήνων καὶ ἡ οἰκία του εἶχε μετατραπεῖ εἰς σχολὴν διὰ νέους Ἕλληνας. Ἐπίσης ἐπρωτοστάτησεν διὰ συγκέντρωσιν οἰκονομικῶν ἐνισχύσεων διὰ τὴν Ἑλλάδα.

Κάρολος Νόρμαν
Γερμανὸς στρατιωτικός, ὁ ὁποῖος τὸ 1822 ἐτέθη ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ. Ἀπεβίωσεν εἰς Μεσολόγγι.

ΙΤΑΛΟΙ

Ἰωσήφ Ἠσαΐας (Μεσσήνη Ἰταλίας-Χαλκίδα 1850)
Ἦρθε εἰς τὴν ἐπαναστατημένην Ἑλλάδα νὰ πολεμήσῃ. Ἔλαβε μέρος εἰς τὴν ἄμυναν κατὰ τὴν πολιορκίαν τῆς Ἀκροπόλεως, ὅπου ἐτυφλώθη.

Μπροῦνο (ὁ φιλέλληνας)
Ἰατρὸς ἀπὸ τὴν Σαρδηνίαν, ἠκολούθησε τὸ 1823 τὸν Λόρδο Βύρωνα εἰς τὴν Ἑλλάδα.
Συμμετέχων εἰς τὸν ἀγῶνα τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν Ἑλλήνων, ἀπεβίωσε το 1827 εἰς τὸ Ναύπλιον

Ἀλερίνο Πάλμα – Κόμης ντι Τσενσόλα
(Alerino Palma di Cesnola)
(1776-Ἑρμούπολις Σύρου 1851).
Νομομαθής, ἐπολέμησε κατὰ τῶν Τούρκων. Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς Ἑλλάδος, παρέμεινεν εἰς τὴν πατρίδα μας καὶ ἠσχολήθη μὲ τὴν σύνταξιν τῆς ἀρχικῆς Πολιτικῆς καὶ Ποινικῆς Δικονομίας, διετέλεσε δὲ καὶ μέλος τοῦ Ἀρείου Πάγου.
Κόμης Σαντόρε ντι Σανταρόζα
(Conte -di Santarosa- Santorre Annibale De Rosi di Pomarolo) (Σαβιλιάνο Ἰταλίας 1783 –Σφακτηρία 1825)
Στρατιωτικός, ἐφονεύθη κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπα­νάστασιν. Κατὰ τὰς ἐπισκέψεις του εἰς διαφόρους περιοχὰς μὲ φλογεροὺς πατριωτικοὺς λόγους ἐνεθου­σία­- ζεν τοὺς Ἕλληνας. Ἐπολέμησεν εἰς πολλὰς μάχας ὡς ἁπλὸς στρατιώτης, γνωστὸς μὲ τὸ ὄνομα Ντερόσι. Κατὰ τὴν μάχην εἰς τὴν νῆσον Σφακτηρία ἐτραυματίσθη βαρέως, ἀλλὰ ἠρνήθη νὰ παραδοθῇ, ὁπότε Αἰγύπτιος στρατιώτης τὸν ἐφόνευσε.

Φάλαγγα Γαριβαλδινῶν
Κατὰ τὸν Ἑλληνοτουρκικὸν πόλεμον τοῦ 1897 συνεκροτήθη ἰταλικὸν ἐθελοντικὸν σῶμα ἀπὸ 800 περίπου «ἐρυθροχίτωνες» φιλέλληνας ὑπὸ τὸν Ἰωσὴφ Γαριβάλδη Ριτσιότη, τὸ ὁποῖον ἔλαβε μέρος εἰς τὴν μάχην τοῦ Δομοκοῦ.
Ἐπίσης κατὰ τὸν Α’ Βαλκανικὸν πόλεμον τὸ 1912 ὁ ἀπὸ τοῦ 1897 λοχαγὸς τῶν Γαριβαλδινῶν Ἀλέξανδρος Ρώμας εἰς συνεννόησιν μὲ τὸν Ριτσιότι, ἐσχημάτισε νέον σῶμα μὲ Ἰταλοὺς Γαριβαλδινοὺς φιλέλληνας.

Φάλαγγα τῶν Φιλελλήνων
Συνεκροτήθη ἀπὸ ἐθελοντὰς Ἰταλοὺς φιλέλληνας κα­τὰ τὸν πόλεμον τοῦ 1897 ὑπὸ τὴν ἀρχηγίαν τοῦ Αμιλκάρε Τσιπριάνι.

ΠΟΛΩΝΟΙ

Ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τὸ περιοδικὸν «Μικρή Μέλισσα» τῆς Κρακοβίας, ὑπὸ αὐστριακὴν τότε κατοχήν, καὶ τὸ εἰς τὴν ὑπὸ ρωσικὴν κατοχὴν Βαρσοβίαν περιοδικὸν «SYBILLΑ» ἐδημοσίευαν ἄρθρα καὶ συνεκίνουν τὸν πολιτισμένον κόσμον.
Γενικῶς οἱ Πολωνοί, ἄν καὶ εἶχον κάθε λόγον νὰ συμπαθοῦν τοὺς Τούρκους, οἱ ὁποῖοι – ὄχι βεβαίως ἀπὸ συμπόνοιαν, ἀλλὰ διὰ τὸ ἰδικόν των ὄφελος – εἶχον ἀντιδράσει εἰς τὴν διαίρεσιν τῆς Πολωνίας ὑπὸ τῶν Αὐστριακῶν, Ρώσων καὶ Πρώσων, ἐν τούτοις ὑπεστήριξαν ἐντόνως τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821, μὲ πρωτοπόρους τοὺς καθηγητὰς τῶν Πανεπιστημίων των καὶ πνευματικοὺς ἀνθρώπους, ὅπως οἱ ποιηταὶ Σεβερίνος Coszcynki (μὲ τὸ ποίημά του «Ζῆλος γιὰ τὸν Ἀγῶνα»), Julius Słowacki (μὲ τὸ ἔργον του «Λάμπρος, ὁ Ἕλληνας ἐπαναστάτης», ἀφιερωμένον εἰς τὸν Λάμπρον Κατσώνην), ἡ Αἰμιλία Sczniecka, (1804-1896), ἱδρύτρια τῆς «Ἐπιτροπῆς Βοηθείας πρὸς τοὺς Ἕλληνας», ἡ ὁποία, παρὰ τὴν ἀπειλὴν τῆς «Ἱερᾶς Συμμαχίας», ἠργάζετο μυστικῶς, μὲ ἕδραν τὴν πόλιν Poznan.
Ἐπιφανέστερος τῶν Πολωνῶν, ποὺ ἐπολέμησαν εἰς τὸ πλευρὸν τῶν Ἑλλήνων, εἶναι ὁ Mirziewski, ὁ ὁποῖος διεκρίθη διὰ τὸν ἡρωισμόν του εἰς τὴν Μάχη τοῦ Πέτα (1822), ὅπου ἐφονεύθη ἐνῷ ἐπεχείρει νὰ διασπάσῃ τὸν τουρκικὸν κλοιόν.
Λοιποὶ φιλέλληνες Πολωνοὶ, οἱ ὁποῖοι ἐπολέμησαν εἰς τὸ πλευρὸν τῶν Ἑλλήνων καὶ ἔπεσαν μαχόμενοι ἀναφέρονται καὶ ὁ Λεζίνσκι, ὁ Koulschelewski, ὁ φοιτητὴς Mlodowski ὁ Dielsiewski, ὁ Dobronowski Έμμε­ριχ, ὁ Pronokowski κ.λπ.
Ἀντζέι Καλίνσκι (Andrzej Kallinski)
(Πολωνία 1806 – Ἑλλάς 1893)
Λιθουανικῆς καταγωγῆς Πολωνὸς ἀγωνιστὴς τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821. Ἔλαβε μέρος εἰς πολλὰς μάχας καὶ μετὰ τὴν Ἐπανάστασιν ἐγκατεστάθη μονίμως εἰς τὴν Ελλάδα. Οἱ ἀπόγονοί του ἐξελλήνισαν τὸ ὄνομά των εἰς Καλλίνσκης.

Ἀλεξάντερ Κουζάνσκι (Alexander Kuzanski)
Ἰατρὸς, ἀγωνιστὴς τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821. Κατετάγη εἰς τὸ τάγμα φιλελλήνων ὡς ἀξιωματικὸς ἀλλὰ ταυτοχρόνως ἐξετέλη καὶ χρέη ἰατροῦ. Ἔλαβε μέρος εἰς διαφόρους μάχας, αἰχμαλωτίσθη καὶ ἐφυλακίσθη.

ΕΛΒΕΤΟΙ

Ἰωάννης Ἰάκωβος Μάγερ
(Ζυρίχη 1798 – Μεσολόγγι 11 Απριλίου 1826)
Συντάκτης τῆς ἐφημερίδος «Ἑλληνικὰ Χρονικά», τῆς πρώτης ἐφημερίδος τοῦ Ἀγῶνος.
Ἐσπούδασε φαρμακευτικὴν καὶ ἰατρικήν. Συμμετεῖχε εἰς τὴν ναυμαχίαν τοῦ Κορινθιακοῦ καὶ ἐγκατεστάθη εἰς τὸ Μεσολόγγι, ὅπου ἠσπάσθη τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ ἐνυμφεύθη. Κατὰ τὴν Ἔξοδον ὁ Μάγερ, ἡ γυναῖκα του καὶ τὰ 2 τέκνα του ἐφονεύθησαν.

Ἰωάννης-Γαβριήλ Εϋνάρδος (Jean-Gabriel Eynard)
(Λυών Γαλλίας 1775- Γενεύη 1863)
Ἑλβετὸς τραπεζίτης, ὁ ὁποῖος διέθεσεν τεράστια ποσὰ ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων καὶ παρενέβη ἐπανειλημμένως εἰς τὴν εὐρωπαϊκὴν διπλωματίαν διὰ τὸ δίκαιον τῆς Ἑλλάδος. Ὁ ἴδιος ἐπλήρωσεν μισὸ ἑκατομμύριον χρυσὰ φράγκα διὰ νὰ ἱκανοποιήσῃ τὰς ὑπερβολικὰς ἀπαιτήσεις τῶν Ἄγγλων τραπεζιτῶν διὰ τὸ δάνειον τοῦ 1832 πρὸς τὴν Ἑλλάδα.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΙ
Ἀντόνιο Φιγκουέιρα ντ’Αλμέιντα
(Antonio Figueira d’ Almeida)
(1784 Ἔλβας Πορτογαλίας -1847 Μπατάλια Βενετίας)
Ἦλθε εἰς τὴν Ἑλλάδα μετὰ τὴν ἔναρξιν τῆς Ἐπανα­στάσεως καὶ διέπρεψεν εἰς πολλὰς μάχας. Μὲ τὴν ἔλευσιν τοῦ Καποδίστρια ἔλαβε διαφόρους θέσεις εἰς τὸν Ἑλληνικὸν Στρατὸν καὶ ὑπῆρξεν φρούραρχος Ναυπλίου. Μετὰ τὴν δολοφονίαν τοῦ Καποδίστρια συνέλαβε τὸν ἕνα ἐκ τῶν δραστῶν, τὸν Γ. Μαυρομιχάλην.

ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ
Εκβέν Δαβουσσί (Davousi)
Μαμελοῦκος καὶ μουσουλμάνος τὸ θρήσκευμα, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν κήρυξιν τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως ἐπολέμησε εἰς τὸ Τάγμα τῶν Φιλελλήνων, καὶ μάλιστα ἐφονεύθη εἰς τὴν Μάχην τοῦ Πέτα (4 Ἰουλίου 1822) ὅπου ἔπεσεν ἡρωικῶς φονεύων πολλοὺς Ὀθωμανούς.

ΡΩΣΟΙ
Ἀλεξάντρ Σεργκέγεβιτς Πούσκιν
(Александр Сергеевич Пушкин, (1799 – 1837)
Ποιητὴς καὶ συγγραφεύς, ἱδρυτὴς τῆς συγχρόνου ρωσικῆς λογοτεχνίας καὶ γνωστὸς φιλέλλην.
Εἰς τὸ Κισινιόφ (σημερινὴν πρωτεύουσαν τῆς Μολδαβίας) τὸ 1821 μαζὶ μὲ τὸν Ὀρλώφ συμμετεῖχεν εἰς τὴν προσπάθειαν τῶν Ἑλλήνων διὰ ἀνεξαρτησίαν. Ἐκεῖ ἐγνωρίσθη καὶ μὲ τὸν Ἀλέξανδρον Ὑψηλάντην.
Ὅμως οἱ πανταχοῦ παρόντες πράκτορες τοῦ Μέττερνιχ ἀνέφερον τὰς ἐπαφὰς καὶ οἱ φιλελεύθεροι ρῶσοι ἀξιωματικοὶ μετετέθησαν ἀπὸ τὸ Κισινιόφ, διὰ νὰ διαλυθοῦν αἱ ὀργανώσεις των.
Ὁ Πούσκιν ὕμνησεν τὴν ἑλληνικὴν ἐπανάστασιν:
«Ἡ χώρα τῶν θεῶν καὶ τῶν ἡρώων ἡ χώρα
Φλέγεται ἀπ’ τὴ φωτιὰ ἑνὸς ἀγῶνα ὡραίου,
Σπάει τὰ δεσμὰ καὶ πάει καὶ τραγουδάει τώρα,
Τυρταῖο καὶ Βύρωνα καὶ θούρια τοῦ Φεραίου».
(Πούσκιν: «Σήκω ὦ Ἑλλάδα!»)

Ὁ Ρῶσος Φιόντορ Μιχάηλοβιτς Ντοστογιέφσκι
(Fyodor Mikhailovich Dostoevsky,
ρωσ. Фёдор Михайлович Достоевский) (1821-1881)
κορυφαία μορφὴ τῆς παγκοσμίας λογοτεχνίας.

Εἰς ἕνα πανηγυρικὸν λόγον του γράφει: «Εἰς τὴν πλέον μίζερη στιγμὴ τῆς ἱστορίας τῆς γηραιᾶς ἠπείρου ἀνατέλλει εἰς τὸ εὐρωπαϊκὸν στερέωμα ἡ γεμάτη πάθος διάνοια τοῦ λόρδου Βύρωνος. Εἶναι ἡ χρονικὴ στιγμὴ τῆς καταρρεύσεως τῶν ὁραμάτων, τῶν ἐλπίδων καὶ τῶν εἰδώλων τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως. Ἡ λύρα τοὺ ποιητὴ ἐκφράζει τώρα τὴν θλίψι καὶ τὴν ἀπογοήτευσιν τῆς Ἀνθρωπότητος γιὰ τὶς φροῦδες ἐλπίδες καὶ τὰ ἀπατημένα ἰδανικά. Μία νέα, πρωτόφαντη Μούσα τῆς ἐκδικήσεως καὶ τῆς θλίψεως, τῆς κατάρας καὶ τῆς ἀπελπισίας προβάλλει. Εἶναι τὸ πνεῦμα τοῦ βυρωνισμοῦ, πού, ἀναπάντεχα ὅσον καὶ ὁλοκληρωτικά, θὰ θρονιάσῃ εἰς τὸ μυαλὸ καὶ τὸ συναίσθημα τῶν ἀνθρώπων».

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ

Τζώρτζ Τζάρβις (George Jarvis)
(Ἀλτόνα τῆς Δανίας (σήμερα προάστιον τοῦ Ἀμβούργου
Γερμανίας 1797- Ἄργος 11 Αὐγούστου 1828)
Ἦτο ό πρῶτος ἀμερικανικῆς καταγωγῆς φιλέλλην, ποὺ ἔλαβεν μέρος εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821.
Παρὰ τὴν οὐδετερότητα τῶν Η.Π.Α ὁ Τζωρτζ Τζάρβις, υἱὸς Ἀμερικανοῦ διπλωμάτου, ἐγκατέλειψεν τὰς πανεπιστημιακάς του σπουδὰς εἰς τὴν Γερμανίαν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα διὰ νὰ συμμετάσχῃ ἐπιτυχῶς εἰς διαφόρους πολεμικὰς ἐπιχειρήσεις. Ἦτο ἰδεολόγος, ἐφόρη φουστανέλα, ἐδαπάνησεν ὅλα τὰ χρήματά του διὰ τὸν Ἀγῶνα, ἔμαθεν ἑλληνικά. Οἱ ἕλληνες συμπολεμισταί του τὸν ἀπεκάλουν «Καπετάν Γιώργη». Ἔλεγε ὅτι πολεμὼν ἠσθάνετο, ὅτι ἀποπληρώνει εἰς τὴν Ἑλλάδα τὸ χρέος τῆς εὐγνωμοσύνης, «… τὸ ὁποῖον ὅλη ἡ Εὐρώπη ὀφείλει εἰς τοὺς ἀπογόνους ἑνὸς λαοῦ, εἰς τὸν ὁποῖον χρεωστοῦν τὸν πολιτισμὸν καὶ τὴν ἐπιστήμην…». Ἔγραφε δὲ πρὸς τὴν φιλελληνικὴν ἐπιτροπὴν τῆς Βοστώνης ἀπὸ τὸ Μεσολόγγι: «… ὑπῆρξα μάρτυς τῶν ἀπαράμιλλων ἀγώνων τῶν ἀνδρείων καὶ πατριωτῶν Ἑλλή- νων… Οἱ νέοι Έλληνες ὁμοιάζουν μὲ τοὺς προπάτορες των… Ἡ Ἑλλὰς δὲν ἔχει ἀνάγκην ἀπὸ στρατιῶτες… χρειαζόμεθα ψωμὶ καὶ χρήματα, γιὰ νὰ προμηθεύσουμε ὑποδήματα καὶ χλαῖνες εἰς τοὺς στρατιῶτες… οἱ ἐλιὲς καὶ πορτοκαλιὲς ἔχουν κοπεῖ ἀπὸ τοὺς Τατάρους, μία ἔρημος ἡ Ἑλλάδα…»
Ἀπέθανεν ἀπὸ κακουχίας εἰς τὸ Ἄργος εἰς ἡλικίαν 31 ἐτῶν καὶ ἐνεταφιάσθη εἰς τὸν Ναὸν Τιμίου Προδρόμου, ὅπου ἔχουν ἐνταφιασθῆ διάφοροι ἐξέχοντες Ἕλληνες καὶ φιλέλληνες.

Τζώρτζ Χόρτον (George Horton)
(Νέα Ὑόρκη 1859 – 1936)
Ἦτο μέλος τοῦ διπλωματικοῦ σώματος τῶν ΗΠΑ καὶ ὑπηρέτησε, μεταξὺ τῶν ἄλλων, καὶ εἰς Σμύρνην (1911-1917 & 1919-1922 ). Εἶναι γνωστὸς διὰ τὸ περίφημον βιβλίον του «Ἡ Μάστιγα τῆς Ἀσίας» (The Blight of Asia), ὅπου ἀναφέρονται τὰ γεγονότα, ποὺ ὡδήγησαν εἰς τὴν καταστροφὴν τῆς Σμύρνης καὶ ἐκεῖνα, ποὺ συνέβησαν κατὰ τὴν διάρκειάν της, τὸ 1922, ὅπου ὑπῆρξεν αὐτόπτης μάρτυς. Ὁ Χόρτον εἰς τὸ βιβλίον τονίζει τὴν ἀποτρόπαιον συμπεριφορὰν τῶν Τούρκων καὶ κατ’ ἐπέκτασιν ὁλοκλήρου τοῦ Ἰσλάμ, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀναίσχυντον τρόπον τῶν Συμμάχων ἔναντι τῶν πολιορκουμένων χριστιανικῶν πληθυσμῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Παρέμεινεν εἰς τὴν Σμύρνην μέχρι τελευταίας ὥρας πρὸ τῆς ἐκκενώσεως, ὑπογράφων τὰς ἀδείας τῶν Ἑλλήνων τῶν δικαιουμένων προστασίαν εἰς Η.Π.Α, ὀργανώνων τὴν διάθεσιν δύο ἀμερικανικῶν ἀντιτορπιλικῶν πρὸς βοήθειαν τῶν Ἑλλήνων καὶ γενικῶς συμβάλων εἰς τὴν βοήθειαν τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν διάσωσιν-ἀπομάκρυνσίν των ἀπὸ τὰ παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὑπὸ τὰς λίαν δυσμενεῖς ἐπικρατοῦσας τότε συνθήκας.
Ὁ Χόρτον ἦτο ἄνθρωπος τῶν γραμμάτων, συγγραφεύς, δημοσιογράφος, ἐμβριθὴς μελετητὴς τῆς ἑλληνικῆς καὶ συνέγραψε ὁδηγὸν διὰ τὴν ἑρμηνείαν τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

ΙΡΛΑΝΔΟΣ

Σερ Ρίτσαρντ Τσώρτς (Sir Richard Church)
(Κορκ Ιρλανδίας 1784 – Ἀθήνα, 1873)
Στρατιωτικός, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τὴν ἀρχιστρατηγίαν τοῦ στρατοῦ ξηρᾶς καὶ λοιπὰς θέσεις κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν.
Ἡ ὑπογραφὴ τοῦ Τσωρτς

Συμμετεῖχε εἰς πολλὰς μάχας, μεταξὺ τῶν ὁποίων διὰ ἐνίσχυσιν τοῦ Καραϊσκάκη εἰς τὸ Φάληρον καὶ Κερατσίνι, εἰς τὴν πολιορκίαν τῆς Ἀκροπόλεως, εἰς τὸν ἀποκλεισμὸν τοῦ Ἀμβρακικοῦ Κόλπου καὶ εἰς τὴν κυριαρχίαν τῶν Ἑλλήνων εἰς Βόνιτσαν, Αἰτωλικόν καὶ Μεσολόγγι, ἀποφασιστικῆς σημασίας, διότι οὕτω ὡρίσθησαν τὰ τότε σύνορα τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος.
Ἔπαιξεν τὴν 3ην Σεπτεμβρίου 1843 διαμεσολαβητικὸν ρόλον μεταξὺ τῶν ἐπαναστατῶν καὶ τοῦ Ὄθωνος καὶ συνυπέγραψε τὴν σχετικὴν προκήρυξιν μετὰ τῶν Μαυρομιχάλη, Κουντουριώτη καὶ Νοταρά.

 

ΚΑΤΑΚΛΕΙΣ
Κλείνοντες τὸ ἀφιέρωμα εἰς τοὺς φιλέλληνας τῶν παλαιοτέρων αἰώνων, ἀναφερόμεθα εἰς ἱστορικὰς ρήσεις προσωπικοτήτων διὰ τοὺς Ἕλληνας.
Henry Miller (Χένρι Μίλλερ): Εἰς ἐκείνους, ποὺ σκέπτονται ὅτι ἡ Ἑλλάς σήμερον δὲν ἔχει καμίαν σημασίαν, ἄς μοῦ ἐπιτραπῇ νὰ εἰπῶ, ὅτι δὲν θὰ ἠμποροῦσαν νὰ κάνουν μεγαλύτερον λάθος. Ἡ σημερινή, ὅπως καὶ ἡ ἀρχαία Ἑλλάς, ἔχει ὑψίστην σημασίαν διὰ κάθε ἄνθρωπον, ποὺ ψάχνει νὰ εὕρῃ τὸν ἑαυτόν του.
Johann Wolfgang von Goethe (Βόλφγκαγκ Γκαίτε): Ὅ,τι εἶναι ὁ νοῦς καὶ ἡ καρδιὰ διὰ τὸ ἀνθρώπινον σῶμα, εἶναι ἡ Ἑλλὰς διὰ τὴν ἀνθρωπότητα, καὶ οἱ Ἕλληνες εἶναι δάσκαλοί μου.
Lev Nikolayevich Tolstoy (Λέων Τολστόι): Χωρὶς ἑλληνομάθειαν, δὲν ὑπάρχει παιδεία.
Johann Christoph Friedrich von Schiller (Φρήντριχ Σίλερ): Καταραμένε Ἕλληνα ἀνεκάλυψες τὰ πάντα, φιλοσοφία, γεωμετρία, φυσική, ἀστρονομία… δὲν ἄφησες τίποτε γιὰ μᾶς!
Victor Hugo (Βίκτωρ Ουγκώ): Εἶναι σπουδαῖον νὰ κατάγεσαι ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, τὴν χώραν, ποὺ ἔδωσε τὸ φῶς εἰς τὸν κόσμον.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Φρειδερίκος Βίλχελμ Νίτσε): Δὲν ὑπάρχει λαὸς εἰς τὸν κόσμον, ὁ ὁποῖος νὰ ἔχῃ προσφέρει τόσα εἰς τὴν ἀνθρωπότητα, ὅσα ὁ ἑλληνικὸς καὶ νὰ ἔχῃ καταπολεμηθῆ τόσον πολύ, ἀπὸ τόσους πολλοὺς λαούς, οἱ ὁποῖοι δὲν προσέφερον τίποτε εἰς αὐτήν.
Francois-Marie Arouet–Voltaire (Βολταῖρος): Ὑπερασπισθῆτε τὴν Ἑλλάδα, διότι εἰς αὐτὴν ὀφείλομε τὰ φῶτα μας, τὰς ἐπιστήμας καὶ ὅλας μας τὰς ἀρετάς.
Ὄθων Βίσμαρ: Ἐὰν οἱ Ἕλληνες δὲν εἶχον διχόνοιαν, θὰ κατέκτον τὸν κόσμον.
Φρειδερίκος Μιστράλ: Κι’ἄν εἶναι νὰ πεθάνουμε γιὰ τὴν Ἑλλάδα, θεία εἶναι ἡ δάφνη, μία φορὰ κάποιος πεθαίνει.
Ριχάρδος Βάγκνερ: Δὲν ἠμποροῦμε νὰ κάνωμε οὔτε ἕνα βῆμα εἰς τὴν τέχνην μας, χωρὶς νὰ τὴν συσχετίσωμε μὲ τὴν τέχνην τῶν Ἑλλήνων.
Παντίτ Νεχρού: Ἡ Εὐρώπη εἶναι θυγάτηρ τῆς Ἑλλάδος.

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ:

Ὁ Γάλλος Σκηνοθέτης Ζαν-Λικ Γκοντάρ εἰς τὴν ἐφημερίδα Γκάρντιαν (Ἰούλιος 2011) :

«Φόρος χρήσεως στὸ ἀριστοτελικὸ “ἑπομένως,,!
Κάθε φορὰ ποὺ ἡ Ἄνγκελα Μέρκελ λέει εἰς τοὺς Ἕλληνες «σᾶς δανείσαμε τόσα χρήματα, ἑπομένως πρέπει νὰ μᾶς τὰ ἐπιστρέψετε μὲ τόκο», ὀφείλει, πρῶτα ἐκείνη, νὰ τοὺς καταβάλῃ τὰ πνευματικά τους δικαιώματα. Οἱ Ἕλληνες μᾶς ἔδωσαν τὴν λογική. Τοὺς τὸ χρωστᾶμε. Ὁ Ἀριστοτέλης διετύπωσε τὸ σπουδαῖο “ἑπομένως,, τῆς λογικῆς ἐπαγωγῆς. Χρησιμοποιοῦμε αὐτὴν τὴν λέξιν ἑκατομμύρια φορές, λαμβάνοντας τὶς σοβαρότερες ἀποφάσεις τῆς ζωῆς μας. Ἦρθε ἡ ὥρα ν’ ἀρχίσουμε νὰ πληρώνουμε γιὰ τὴν χρῆσιν της».
Ὁ Γάλλος Πρέσβυς Francois de Rose εἰς τὴν ἐφημερίδα Le Monde τῆς 22.7.2011:
«…Σύμφωνοι, ἡ Ἑλλάδα λόγῳ ὑπαιτιότητος ἄσχετων ἤ ἀνέντιμων διοικούντων …ἔχει εὑρεθῆ εἰς μία τρωτὴ κατάστασι ποὺ ὑπονομεύει τὴν Εὐρώπη. Εἶναι φυσιολογικὸν νὰ κληθῇ νὰ ἐξοφλήσῃ τὸ χρέος της…ὅμως δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ σκεφθοῦμε καὶ τὸ χρέος μας ἔναντι τῆς Ἑλλάδος;»
Προϋπαρχόντων τῶν Ἑλλήνων εἴκοσι πέντε αἰῶνες, ἔδωσαν τὴν Ἰλιάδα καὶ τὴν Ὀδύσσεια, ἄνευ τῶν ὁποίων καμία βιβλιοθήκη δὲν εἶναι πλήρης. Ὁ Πλάτων καὶ ὁ Ἀριστοτέλης μᾶς ἔδωσαν τὶς βάσεις γιὰ μία φιλοσοφία ποὺ συνεχίζει νὰ ἐμπνέῃ τὴν ἰδική μας, ὁ Ἀρχιμήδης καὶ ὁ Πυθαγόρας τὶς βάσεις τῶν μαθηματικῶν, ὁ Ἱπποκράτης τὸ θεμέλιο τῆς ἰατρικῆς δεοντολογίας, ὁ Περικλὴς καὶ ὁ Σόλων τὰ θεμέλια τῆς δημοκρατίας, ὅπου πιστεύομε ὅτι δύναται νὰ στηριχθῇ ἡ εἰρήνη εἰς τὸν κόσμον… Θὰ ἤμασταν ἀχάριστοι ἄν τὰ λησμονήσουμε…
Γιατὶ λοιπὸν νὰ μὴ δώσουμε στὴν Ἑλλάδα μία πιστωτικὴ δυνατότητα νὰ ἀντισταθμίσῃ τὴν (δραματική) 200 ἤ 300 δισεκατομυρίων Εὐρὼ σπατάλη; Μᾶς λέγουν ὅτι αὐτὸ εἶναι ἐπικίνδυνο. Ἐντάξει.
Ὅμως δὲν ὑπάρχουν ἄλλες τέτοιες χῶρες ποὺ θὰ ἦσαν εἰς θέσιν νὰ προσφέρουν ἕνα τέτοιο κεφάλαιο συγκρίσιμο, μὲ αὐτὸ ποὺ εἴμεθα ὀφειλέτες πρὸς τὴν Ἑλλάδα;»

Ἐννεακόσιοι δύο (902) Πανεπιστημιακοὶ Καθηγηταὶ ἀπὸ 43 χώρας, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ αἱ κορυφαὶ τῆς ἐπιστήμης καὶ διανοήσεως Νόαμ Τσόμσκι, Σλαβόϊ Ζίζεκ καὶ Ζὰκ Ρανσιέρ, ἐξέφρασαν τὴν συμπαράστασίν των πρὸς τὴν σημερινὴν διωκομένην πνευματικὴν ἡγεσίαν τῆς Ἑλλάδος.

Ὁ πρώην καγκελάριος τῆς Γερμανίας Χέλμουτ Σμίτ
Εἰς τὴν γερμανικὴν ἐφημερίδα «Die Zeit» (φθινόπωρον 2011) ἔκανε ἔκκλησιν πρὸς τοὺς εὐρωπαίους ἡγέτας νὰ βοηθήσουν τὴν Ἑλλάδα.

Ὁ Γερμανὸς Καθηγητὴς τῆς Ἱστορίας τῆς Οἰκονομίας Albrecht Ritschl (φθινόπωρον 2011)εἰς συνέντευξίν του εἰς τὸ περιοδικὸν Spiegel ἐτόνισε τὸ δίκαιον τῶν Ἑλλήνων διὰ τὰς γερμανικὰς ἀποζημιώσεις.

Ὁ Μαρκ Μαζάουερ, Βρεταννὸς ἱστορικὸς καὶ συγγραφεύς, Καθηγητὴς Ἱστορίας εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Κολούμπια τῶν ΗΠΑ προσφάτως ἀνέφερε εἰς τοὺς New York Times : «Ἡ Ἑλλάδα, τὸ λίκνο τῆς δημοκρατίας, κλονίζει τὸν πλανήτη… δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ γιὰ νὰ κατανοήσῃς τὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης χρειάζεται νὰ κυττάξῃς προσεκτικὰ ὅσα συμβαίνουν εἰς τὴν Ἀθήνα… Εἰς τὴν δεκαετίαν τοῦ 1820, εἰς τὴν διάρκειαν τοῦ ἀγῶνα γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία ἀπὸ τὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία, ἡ Ελλάδα ἔγινε… σύμβολο … ἡ Ἑλλάδα ἦταν ἐπίσης εἰς τὴν πρωτοπορία τῆς ἀντιστάσεως εἰς τοὺς ναζιστές…, ταπεινώνοντας τὸν Μουσολίνι… τώρα, γιὰ ἄλλη μία φορὰ ἡ Ἑλλάδα πολεμᾶ εἰς τὴν πρώτη γραμμὴ τοῦ ἀγῶνα γιὰ τὸ μέλλον…»

Simone LE BARON, Γλωσσολόγος – Καθηγήτρια τῆς γαλλικῆς γλώσσας (2011)
«Εὐχαριστῶ τοὺς Ἕλληνες…ποὺ χρωστῶ τὰ πάντα… νὰ μὴ ἀφήσετε ποτὲ τοὺς ἄλλους νὰ γράψουν τὴν ἱστορία σας, ἀντὶ γιὰ ἐσᾶς…».

Ἡ πρώτη Ταϊβανέζα Ἱεραπόστολος Πελαγία Υu
«…Θὰ ἤθελα νὰ ἤμουν Ἑλληνίδα…».

Γενικῶς ὅλοι οἱ ἔχοντες κλασσικὴν παιδείαν ἀπὸ ὅλην τὴν ὑφήλιον, ὅλων τῶν πολιτικῶν ἀποχρώσεων, γίνονται εὐτυχῶς διαπρύσιοι πρέσβεις καὶ ἀπόστολοι τῶν ἑλληνικῶν θέσεων καὶ ἀπόψεων.
Παλαιότερον Βάσκοι καὶ Καταλανοὶ Εὐρωβουλευτὲς ἐπρότειναν τὴν ὑποχρεωτικὴν διδασκαλίαν τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσης εἰς τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην, ἀλλὰ δυστυχῶς, Ἕλληνες Εὐρωβουλευταὶ ἀντὶ νὰ τοὺς εὐχαριστήσουν καὶ ἐνισχύσουν μὲ ἐμπεριστατωμένα ὑπομνήματα καὶ εἰσηγήσεις, ἐγέλουν οἱ γελοῖοι «Γελᾶ ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γελοῖον ἦ». Σήμερον ἀπαιτοῦν φιλέλληνες, πολιτικοὶ καὶ διανοούμενοι, εὐγνωμοσύνης ἕνεκεν εἰς τὴν πνευματικὴν τροφόν των, τὴν Ἑλλάδα, νὰ μὴ ἐξουθενωθῇ ἡ Ἑλλὰς μὲ τήν «πολιτικὴν τοῦ σαλαμιοῦ», ποὺ ἐφαρμόζουν οἱ «φίλοι μας ἑταῖροι» …

 

Ἄς συγκρίνωμε τώρα τὰ ἀνωτέρω μὲ τὴν σημερινὴν κατάστασιν εἰς τὴν πατρίδα μας λαμβάνοντες συνοπτικῶς μερικὰ παραδείγματα:

Α. Τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια πλέον δὲν τὰ τιμοῦμε.
Μετὰ τὴν βεβήλωσιν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγ. Παντελεήμονος Ἀχαρνῶν, τὸ ἐφετινὸν θέρος εἰς τὸ Ἱερὸν Σπήλαιον τῆς Ἀποκαλύψεως εἰς τὴν Πάτμον ἐγένετο «θεατρικὴ μεταφορὰ τῆς Ἀποκαλύψεως» (!), δηλαδὴ ἀγνοοῦνται αἱ ἱερότητες τῶν χώρων, γινόμεθα οἱ νεώτεροι Ἕλληνες ἐπιλήσμονες τῶν ἱερῶν παρακαταθηκῶν μας, ἀσεβεῖς καὶ βέβηλοι.

Β. Ἡ Παιδεία
ὑφίσταται ἐπιθέσεις, μὲ θύματα τὴν ἐπιμόρφωσιν τῶν νέων καὶ τὴν διαμόρφωσιν τῶν χαρακτήρων των.
Ἔντονος εἶναι ἡ ἀνησυχία εἰς τοὺς πνευματικοὺς ἀνθρώπους, μετὰ τὴν ἀπόρριψιν τοῦ νέου, ἐπὶ μέρους ἀντικειμενικοῦ, βιβλίου τῆς Ἱστορίας τῆς ΣΤ΄ τάξεως Δημοτικοῦ, ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, παρ’ὅτι τὸ εἶχεν ἐγκρίνει τὸ ἀπὸ τούς, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἀθέους, «μαρξίζοντας» ἢ μασώνους ἀπαρτιζόμενον Παιδαγωγι-κὸν Ἰνστιτοῦτον. Ἄν ληφθῆ ὑπ’ ὄψιν ὅτι εἰς τὸ νέον βιβλίον δὲν περιήχοντο τὰ ἱστορικὰ ἀτοπήματα τοῦ προηγουμένου βιβλίου, διότι τοῦτο ἐπὶ παραδείγματι χαρακτηρίζει «διωγμόν» τὴν Μικρασιατικὴν Καταστρο-φὴν καὶ ὄχι…συνωστισμόν, τὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821 ὡς «Μεγάλην Ἐπανάστασιν» τοῦ Γένους, συμπερι-λαμβάνει ἀναλυτικὰς λεπτομερείας, κάνει ἐκτενῆ ἀναφορὰν εἰς τὸν Μακεδονικὸν Ἀγῶνα καὶ λοιπὰ θέματα, ποὺ προάγουν τὴν ἐθνικὴν συνείδησιν, διερωτᾶται τις, μήπως ἡ «ὁμὰς Ρεπούση» ἐπανέρχεται δριμυτέρα εἰς τὰ πλαίσια τοῦ «Προγράμματος κοινῆς Ἱστορίας» (Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας, ἴδετε «Φωτεινὴ Γραμμὴ» τεῦχος 32 σελ. 26).

Κατὰ πληροφορίας, ἐπίσης, καταργεῖται καὶ ἡ διδασκαλία τῆς Μυθολογίας εἰς τὸ Δημοτικὸν καὶ ὑποβαθμίζεται εἰς τὸ Σχολεῖον γενικῶς ἡ Ἀρχαία καὶ ἡ Βυζαντινὴ Ἱστορία. Διερωτᾶται κανείς, μήπως ἐπιβάλλεται οἱ γονεῖς νὰ προβληματισθοῦν, νὰ στείλουν τὰ τέκνα των εἰς ἑλληνογερμανικὰς καὶ λοιπὰς σχολάς, διὰ νὰ μαθαίνουν καὶ τὰ ἑλληνόπουλα τὴν μυθολογίαν, τὴν ἀρχαίαν ἑλληνικὴν καὶ τὴν βυζαντινὴν ἱστορίαν, ὅπως καὶ τὰ γερμανόπουλα, ἰσπανόπουλα, ἀγγλόπουλα καὶ λοιπά;

Ἕν ἕτερον ἀνησυχητικὸν νέον εἶναι ὅτι κλείνει καὶ τὸ ἑλληνικὸν σχολεῖον εἰς Κορυτσὰ μὲ τὸ αἰτιολογικὸν τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως.

Ἐπὶ πλέον κλείνουν 799 Τμήματα Ἑλληνικῆς Γλώσσης, ποὺ λειτουργοῦν εἰς τὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα τοῦ ἐξωτερικοῦ διὰ τὴν ἐκμάθησιν τῆς ἑλληνικῆς εἰς τοὺς ἐκεῖ ἑλληνόπαιδας, διὰ νὰ σταματήσῃ, ὅπως ἀνεκοίνωσεν τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας, «ἡ σπατάληση πόρων στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό». Ἄν εἶχαν ἴχνος ἑλληνικῆς καὶ ἐθνικῆς εὐαισθησίας αὐτοὶ οἱ ἀνεγκέφαλοι ἄσοφοι σοφοί, θὰ ἔπρεπε νὰ δημιουργή­σουν εἰς τὴν ἀλλοδαπὴν ἑλληνόγλωσσα τμήματα καὶ διὰ τοὺς μικροὺς καὶ ἐνήλικας ξένους, διὰ νὰ δημιουργῶμε πρέσβεις καὶ ἀποστόλους τῶν ἑλληνικῶν θέσεων καὶ ἀπόψεων. Θὰ ἦτο ἡ πλέον ἐνδεδειγμένη, ἐπιτυχὴς καὶ ἀποδοτικὴ ἐθνικὴ ἐπένδυσις. Ὅμως αὐτὰ τὰ ξενόδουλα ἀνθρωπάκια εἶναι πολὺ «ἀκριβοὶ στὰ πίτουρα καὶ φθηνοὶ στὸ ἀλεῦρι».
Καὶ αὐταὶ αἱ «οἰκονομίαι» γίγνονται, καθ’ ἥν στιγμὴν αἱ σπατάλαι πνίγουν τὸ ἔθνος μας, ὡς π.χ.

α) ἡ πρόσφατος δαπάνη τῶν 70.000.000 Εὐρὼ διὰ τοὺς Special Olympics – ἐνῷ εἰς ἄλλας χώρας ἐκόστισαν τὸ 1/3 ἤ τὸ πολὺ τὸ ἥμισυ,

β) ἡ χρηματοδότησις τῆς διδασκαλίας τοῦ Κορανίου εἰς τοὺς μουσουλμάνους τῆς Θράκης καὶ ἄλλα σχετικά.

γ) διὰ τὸ μωαμεθανικὸν τέμενος (διὰ νὰ μὴ ἐγερθοῦν οἱ Ἕλληνες καὶ τοὺς λιθοβολοῦν, ἐπιρρίπτουν χρώματα, αὐγὰ κ.λπ., ἰσχυρίσθησαν, ὅτι δῆθεν θὰ κοστίσῃ μικρὸν ποσόν, ἀλλὰ εἰς τὴν πραγματικότητα θὰ εἶναι πολλαπλάσια), διὰ 120 ἀκριβοπληρωνομένους συμβούλους ὑπουργείων, τὴν ἐξασφάλισιν γραφείων δι’ αὐτοὺς τοὺς «ἀμπελοφιλοσόφους» καὶ διὰ πληθώραν ἄλλων καταλυτικῶς δρώντων δραστηριοτήτων «λεφτὰ ὑπάρχουν», οὔτε «σάλιο» ὅμως διὰ τὴν βελτίωσιν τῆς καθόλου Ἐκπαιδεύσεως, τῆς ἐρεύνης καὶ τῆς τεχνολογίας εἰς τὴν Ἑλλάδα…

Διερωτᾶται κανείς: ποῖα πραγματικῶς καταχθόνια σχέδια ἐξυπηρετοῦνται;

Εἰς κάθε περίπτωσιν, ὄχι τὰ ἑλληνικὰ συμφέροντα.

Ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρὰν ἐπιβραβεύονται ἀντεθνικαὶ δράσεις καὶ ἐκφράσεις, ὅπως προσφάτως τῆς Ἕλενας Παναρίτη, Βουλευτοῦ Ἐπικρατείας τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ συμβούλου τοῦ τέως Πρωθυπουργοῦ. Εἰς συνέντευξίν της εὶς τὴν Guardian, ὅταν ἠρωτήθη διὰ τοὺς τόσους πολλοὺς ὑπολογιστὰς Apple ποὺ ἔχει, ἀπήντησε: «…ἐπειδὴ δὲν εἶμαι Ἑλληνίδα, εἶμαι Ἀμερικανίδα». Καὶ ὅταν τῆς ἐζητήθη, πῶς κατὰ τὴν γνώμην της θὰ ἀλλάξῃ τὴν οἰκονομίαν της ἡ Ἑλλάς, ἀπήντησε περὶ ἀλλαγῶν τῶν θεσμῶν καὶ τῶν δομῶν της, ἐν ἄλλοις λόγοις «μὲ τὸ νὰ κάνωμε τὴν Ἑλλάδα ὀλιγώτερον Ἑλληνική», δηλαδὴ νὰ τὴν ἀποδομήσουν.

Γ. Ἀπελευθέρωσις τῶν ναρκωτικῶν
Παλαιότερον ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας μᾶς συνίστα νὰ καλλιεργῶμεν «…τὸ χασίσι μας στὶς γλάστρες μας γιὰ νὰ εἴμεθα αὐτάρκεις…» καὶ μὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα κατέστη χαλαρὰ ἡ καταστολὴ τῶν ναρκωτικῶν.

Ἐπειδὴ ὅμως ὑπάρχουν καὶ εὐσυνείδητοι ἀστυνομικοὶ καὶ δικασταί, οἱ ὁποῖοι ἐφαρμόζουν τὴν κειμένην νομοθεσίαν, ἦλθον οἱ νεώτεροι Ὑπουργοὶ Δικαιοσύνης νὰ ἀποποινικοποιήσουν τὴν χρῆσιν ναρκωτικῶν οὐσιῶν καὶ νὰ μετατρέψουν εἰς πταῖσμα ἀπὸ πλημμέλημα τὴν προμήθειαν καὶ κατοχὴν ναρκωτικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν καλλιέργειαν φυτῶν καννάβεως «ἀποκλειστικῶς διὰ προσωπικὴν χρῆσιν».

Ὡσὰν νὰ μὴ μᾶς ἐπαρκοῦν τὰ ἑκατομμύρια «νικοτινομανῶν», νὰ πλημμυρίσωμε καὶ μὲ ἑκατομμύρια ἄλλα «χασισομανῶν», «μορφινομανῶν» κλ.π., ἐφαρμόζοντες αὐτοὶ οἱ ἀχρεῖοι ξενόδουλοι πολιτικοὶ τὸ «ἀγάλι ἀγάλι γίνεται ἡ ἀγουρίδα μέλι». Ἐπιθυμοῦν νὰ ἐξαχρειώσουν τοὺς Ἕλληνας μὲ τὰς διαφόρους ἐξαρτήσεις, διὰ νὰ γίνωνται καὶ κοινωνικῶς εὐάλωτοι καὶ ὑποχείρια τῶν ἰθυνόντων καὶ νὰ τοὺς ἄγουν καὶ νὰ τοὺς φέρουν, ἄνευ οὐσιώδους ἀντιστάσεως, ὅπου αὐτοὶ θέλουν.

Βάσει τοῦ κατατεθέντος Νομοσχεδίου, θὰ προβλέπεται ἀντὶ φυλακίσεως θεραπεία! Ὅμως εἰς ποίας δομὰς καὶ ὑπὸ ποίας ὑποδομάς;
Κατὰ πληροφορίας καὶ ὁ Τζόρτζ Σόρος χρηματοδοτεῖ εἰς ΗΠΑ ὀργανώσεις ποὺ ὑποστηρίζουν τὰ ἴδια.

Ἄμεσος ὑπῆρξεν ἡ ἀντίδρασις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κονίτσης κ. Ἀνδρέου, ὁ ὁποῖος, μεταξὺ τῶν ἄλλων, τονίζει εἰς σχετικὴν δήλωσίν του (Αὔγουστος 2011): «Προκαλεῖ ὄχι μόνον κατάπληξιν, ἀλλὰ ὀργὴν καὶ ἀγανάκτησιν ἡ ἀπόφασις τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης διὰ τὴν ἀποποινικοποίησιν τῆς χρήσεως ναρκωτικῶν καὶ τὴν διαβάθμισιν τῶν ποινῶν διὰ τοὺς διακινητάς… Διαμαρτύ­ρομαι ἐντόνως καὶ διερωτῶμαι μήπως εἰς τὴν Κυβέρνησιν ἔχουν χάσει τὰ λογικά των…».

Μακάρι νὰ ἀφυπνισθοῦν καὶ ἄλλοι Ἱεράρχαι καὶ ὁμοθυμαδὸν νὰ κατακεραυνώνουν ὅλους αὐτοὺς τοὺς ψευδοδημοκράτας, οἱ ὁποῖοι μὲ τὸ πρόσχημα τῆς Δημο­­- κρα­τίας καλλιεργοῦν συστηματικῶς τὴν ἀσυδοσίαν, τὸν ἐκμαυλισμόν, τὸν ἀφελληνισμὸν καὶ τὴν ἀποχριστιανοποίησιν τῶν Ἑλλήνων.

Ἀφ’ ἑτέρου Ρῶσοι ἐμπειρογνώμονες εἰς τὸν τομέα τῆς καταπολεμήσεως τῆς ἀπειλῆς τῶν ναρκωτικῶν ἐκφράζουν τὴν ἄποψιν, ὅτι ἡ ἰδέα τῆς νομιμοποιήσεως τῶν ναρκωτικῶν διὰ τὴν καταπολέμησιν τῆς ναρκομανίας, ἡ ὁποία διετυπώθη εἰς τὴν ἔκθεσιν τῆς λεγομένης «Παγκόσμιας Ἐπιτροπῆς ἐκπονήσεως πολιτικῆς εἰς τὸν τομέα τῆς καταπολεμήσεως τῆς διαδόσεως τῶν ναρκωτικῶν», εἶναι ἀβάσιμος καὶ θὰ προκαλέσῃ αὔξησιν τῆς ναρκομανίας. Σχετικὸν παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ Σουηδία, ὅπου μὲ τὴν καθολικὴν ἀπελευθέρωσιν τῶν ναρκωτικῶν, τὰ ναρκωτικὰ κατήντησαν εἰς αὐτὴν τὴν χώραν «ἐπιδημία». Ὑπεχρεώθη οὕτω ἡ Σουηδία νὰ ἐκπονήσῃ τὸ «σουηδικὸ ἀντιναρκωτικὸ μοντέλο», τὸ ὁποῖον βασίζεται εἰς τὴν ἐπαναφορὰν τῆς ποινικοποιήσεως τῆς κατοχῆς, διακινήσεως καὶ χρήσεως τῶν ναρκωτικῶν.

Μὴ λησμονῶμεν, ὅτι εὑρισκόμεθα εἰς ἕνα κόσμον, ποὺ κάθε ἄλλο παρά «ἠθικός, ἀγγελικὰ πλασμένος» εἶναι. Ἡ ἠθικὴ τῆς κοινωνίας μας δὲν θὰ διδάσκῃ τοὺς ἀνθρώπους, ἰδίως τοὺς νέους, μακρυὰ ἀπὸ τὰ ναρκωτικά, ἀλλά, πολὺ φοβούμεθα, θὰ αὐξηθῇ ἡ περιέργεια τῶν ἀσθενῶν χαρακτήρων νὰ γευθοῦν τά νόμιμα πλέον ναρκωτικά. Ἐθιζόμενοι δὲ μὲ αὐτὰ θὰ τὴν «βρίσκουν», διὰ νὰ λησμονοῦν τὴν ἀνεργίαν, τὴν ἐγκατάλειψιν, τὴν ἔλλειψιν στοργῆς καὶ ἀγάπης καὶ κοινωνικῆς μερίμνης, διότι δὲν ὑπάρχουν ἐπαρκεῖς διασφαλίσεις διὰ τὴν διάθεσιν τῆς ἐλευθέρως ὑπὸ τῶν χρηστῶν καλλιεργουμένης καννάβεως.
Κατὰ πληροφορίας ἤδη τὸ πρῶτον κατάστημα πωλήσεως ναρκωτικῶν ἄνοιξε εἰς τὴν κεντρικὴν ἀγορὰν τῆς Θεσσαλονίκης μὲ τὸν τίτλον «VillaBafo»…

Δ. Ἡ ποδοσφαίρα
Τὸ ὄπιον τοῦ Λαοῦ…
Πανελληνίως εἶναι γνωστὰ καὶ τὰ τελευταῖα γεγονότα, μὲ τὴν ἀπόφασιν τῆς πειθαρχικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Σούπερ Λίγκα (Super League) νὰ ὑποβιβάσῃ τὰς δύο ὁμάδας, Ὀλυμπιακὸν Βόλου καὶ Καβάλα λόγῳ τῆς ἐμπλοκῆς των εἰς τὸ σκάνδαλον μὲ τὰ «στημένα παιχνίδια».
Ποῖοι κρύπτονται πίσω ἀπὸ αὐτά; «Μαργαριτάρια» καὶ «μπουμπούκια», ποὺ εἰς τὸν βωμὸν τοῦ χρήματος δὲν ὑπολογίζουν τίποτε, πραγματικὸς ὑπόκοσμος. Αὐτοί, ὅμως, τὴν δουλειά των κάνουν.
Οἱ πραγματικοὶ αἴτιοι τοῦ κακοῦ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ λαός, ποὺ αὔριο θὰ τοὺς πληρώσῃ ἀπὸ τὸ ὑστέρημά του τὰ εἰσιτήρια, θὰ γεμίσῃ πάλι τὰ γήπεδα, θὰ διαπληκτισθῇ, θὰ συμπάσχῃ μέχρι θανάτου…
Καὶ παραπλεύρως, ὁ ἔμμεσος ὑπόλογος, οἱ πολιτικοί. Μάλιστα! Ἀνεκοινώθη ὅτι εἰς τὸ πλευρὸν τοῦ ὑποκόσμου τῆς ποδοσφαίρας, ποὺ μᾶς ἐξεθεσαν διεθνῶς, ἐτάχθησαν βουλευταὶ τῶν περιφερειῶν αὐτῶν. Ἠκούσθησαν καὶ τὰ ὀνόματα τῶν βουλευτῶν Νομοῦ Μαγνησίας, τοῦ ΠΑΣΟΚ, Ροδούλας Ζήση καὶ Κων/νου Καρτάλη, τῆς Νέας Δημοκρατίας, Ἀθανασίου Νάκου καὶ τοῦ ΛΑΟΣ, Παύλου Μαρκάκη, καθὼς καὶ τοῦ Περιφερειάρχου Κ. Ἀγοραστοῦ καὶ τοῦ Δημάρχου Βόλου, Π. Σκοτινιώτη…, οἱ ὁποῖοι συνηντήθησαν μὲ τὴν Γεν. Γραμματεία Ἀθλητισμοῦ, παρόντος καὶ τοῦ Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ, Παύλου Γερουλάνου.
Κατεπόντισαν δὲ καὶ τοὺς ἀσφαλιστικοὺς ὀργανισμοὺς μὲ τὸ νὰ χαρίζουν εἰς τὰς ἀθλητικὰς ὁμάδας ὄχι μόνον τὰς τεραστίας ὀφειλὰς φόρων ἀλλὰ καὶ τὰ ἑκατομμύρια καὶ δις ὀφειλὰς εἰς ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα.
Καιρὸς, πλέον, νὰ τεθοῦν πρὸ τῶν εὐθυνῶν των οἱ ἰθύνοντες, οἱ ὁποῖοι ἐπὶ δεκαετίας ἀνέχονται καὶ ἐνισχύουν σκανδαλωδῶς, παντοιοτρόπως αὐτὰ τὰ φαινόμενα βίας καὶ διαπλοκῆς!

Ε. Τὸ δικαίωμά μας νὰ εἴμεθα καὶ νὰ παραμείνωμεν
Ἑλληνικὸν Ἔθνος
1. Δὲν ἔφθαναν αἱ διάφοραι δακρύβρεκται τουρκικαὶ σειραί, ποὺ προβάλλονται ἀπὸ τοὺς τηλεοπτικοὺς σταθμούς μας, ἦρθεν τὸ ἀποκορύφωμα μὲ τὴν σειρὰν «Εζέλ» εἰς τὸν ANT 1, ὅπου προβάλλονται περιοχαὶ τῆς κατεχομένης Κύπρου ὡς τουρκικαί! Πολλαὶ διαμαρτυρίαι ἔχουν σταλεῖ, χωρὶς ἀποτέλεσμα, εἰς τὸ Ἔθνικὸν Συμβούλιον Ραδιοτηλεοράσεως (τὸ ὁποῖον, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, εἶναι μόνον ὡς «στάκτη εἰς τὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων» καὶ εἰς τὴν οὐσίαν εἶναι δοτὰ ὄργανα τῶν ἰθυνόντων). Καὶ ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλαι σειραί, καθὼς τὸ ἑλληνικὸν Ὑπουργεῖον Πολιτισμοῦ, εἰς συνεργασίαν μὲ τὸ ἀντίστοιχον τῆς Τουρκίας, ἑτοιμάζει τηλεοπτικὰς σειρὰς μὲ στόχον τὴν προώθησιν τῆς ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας…
Ὁ γνωστὸς δημοσιογράφος – Συγγραφεὺς – Τουρκο­λόγος Νικόλαος Χειλαδάκης, ὁ πλέον κατάλλη­λος, κάνει μίαν ἐνδιαφέρουσαν ἀνάλυσιν διὰ τὴν πολὺ ὑψηλὴν ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸν κοινὸν τηλεθέασιν τῶν ἐν λόγῳ σειρῶν:
«…τὸ ἑλληνικὸν κοινόν, τὸ ὁποῖον ἀποδεικνύεται πνευματικῶς ρηχότατον, ὑπνωτίζεται ἀπὸ τὴν εὐφυῶς «σερβιρισμένη» δράσιν καὶ χλιδὴν τῆς ταινίας, ψυχολογικῶς δένεται μὲ τὰς προβαλλομένας ἐννοίας, οἰκογένειαν, φιλίαν, τιμήν, ποὺ εἶναι πλέον χαμέναι ἀξίαι διὰ τὴν ἑλληνικὴν κοινωνίαν, ἀλλὰ καὶ καθηλώνεται ἀπὸ τὴν διαρκῆ καὶ ἀδίστακτον βίαν τῆς τουρκικῆς ζωῆς, ὅπως αὐτὴ ἀναδύεται μέσα εἰς τὰς ἐν λόγῳ σειράς. Τὸ τραγικώτερον ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι ὁ θαυμασμὸς αὐτὸς μετατρέπεται σταδιακῶς, ὑποσυνειδήτως εἰς ἕνα αἴσθημα ὑποταγῆς. Τὸ παρήγορον εἶναι ὅτι ἡ σύγχρονος Τουρκία δὲν εἶναι μόνον ὑπερδύναμις, εἶναι καὶ ἕνα ἡφαίστειον, τὸ ὁποῖον ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν δύναται νὰ ἐκραγῇ…».
Ὅμως, τὶ κάνει τὸ ἑλληνικὸν κράτος διὰ νὰ ἐνισχύσῃ τὰς ἑλληνικὰς οἰκογενείας, ἰδίως τὰς πολυτέκνους; Δυστυχῶς ὄχι μόνον δὲν τὰς ἐνισχύῃ, ἀλλὰ πράττει τὸ ἀντίθετον. Ἐπὶ παραδείγματι, τὸ νέον φορολογικὸν πολυνομοσχέδιον ὁρίζει, ὅτι ἔγγαμος μὲ 4 παιδιὰ ἔχει πλέον ἀφορολόγητον 15.000 Ευρώ, ἔναντι 27.000 ποὺ εἶχεν πέρυσι.
Ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρὰν δίδει ἡ Ἄγκυρα «ἐνίσχυσιν» 800 Ε εἰς ὅποιαν οἰκογένειαν εἰς Κομοτηνὴν καὶ Ξάνθην ὑποχρεώνει τὸ κορίτσι της νὰ φορᾶ «μαντίλα», ἰδιατέρως διὰ τὰς μαθητρίας τῶν μειωνοτικῶν σχολείων. Αἱ ἐνισχύσεις αὐταί, ἐν εἴδει «ὑποτροφίας», ποὺ παρέχει τὸ τουρκικὸν κράτος δεικνύουν τὴν πολυπλοκότητα τῆς ἐπεμβάσεως εἰς τὴν μειονότητα τῆς Θράκης.

2. Ἕνα ἕτερον σφάλμα τῶν ἰθυνόντων εἶναι ἡ λειτουργία «Κέντρων Ὑποδοχῆς Λαθρομεταναστῶν», εἰς εὐαισθήτους καὶ παραμεθορίους περιοχάς, ὅπως εἰς τὴν Σάμον. Δικαία ἡ διαμαρτυρία τῶν κατοίκων, διὰ τὰ δημιουργούμενα προβλήματα τῆς ἐθνικῆς ἀσφαλείας, λόγῳ τῆς ἐκεῖ συσσωρεύσεως ἀλλογενῶν συνανθρώπων μας, τοῦ οἰκονομικοῦ μαρασμοῦ ἐκ τοῦ περιορισμοῦ τοῦ τουρισμοῦ καὶ λόγῳ φόβου φυγῆς τῶν ἐντοπίων.
Καιρὸς οἱ ἰθύνοντες νὰ ἐνεργήσουν νὰ ἀναθεωρηθῇ ἡ Συνθήκη «Δουβλίνον 2», ποὺ συσσωρεύει τεραστίους πληθυσμοὺς λαθρομεταναστῶν ἀπὸ ὅλην τὴν Εὐρώπην εἰς τὴν πατρίδα μας.

Σαφές, ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κίνησις εἶναι μέσα εἰς τὰ πλαίσια τοῦ ἀφελληνισμοῦ τῆς χώρας μας, ποὺ ἤρχισεν ἀπὸ τὴν Παιδείαν, ἐπέρασεν ἀπὸ τὴν ἠθικὴν εἰς τὴν οἰκονομικὴν κρίσιν, τὴν ὑποδούλωσιν καὶ ἀπεμπόλισιν τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας, διὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ μὲ τὴν πληθυσμιακὴν ἀλλοίωσιν τῆς Ἑλλάδος μὲ τοὺς μουσουλμάνους κυρίως μετανάστας, ποὺ τὴν μετατρέπουν εἰς Ἰσλαμικὴν χώραν.

3. Ἄν προσθέσωμε καὶ τὰ ἐθνικά μας θέματα, ὅπου παρατηρεῖται μία συνεχὴς ὑποχώρησις ἔναντι τῆς Τουρκίας, τῆς Ἀλβανίας καὶ τῶν Σκοπιανῶν συμπληρώνεται ἡ τραγωδία…

ΣΤ. Ἡ τάφρος τοῦ Ἔβρου
Ἡ πολυσυζητημένη τάφρος τοῦ Ἔβρου προγραμμα­τίζε­ται νὰ ἔχῃ, ὅταν ὁλοκληρωθῇ, μῆκος 120 χιλιο­μέτρων.

Αὐτό, ὅμως, θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ εἶχον πράξει πρὸ δεκαετίας καὶ ὄχι τώρα, ποὺ ἔχουν ἤδη διεισδύσει ἑκατομμύρια ἀλλόφυλοι ἐπιδρομεῖς, καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ «σαρώνεται» νυχθημερὸν τὸ Αἰγαῖον ἀπὸ εἰδικὰ ραντάρ καὶ ταχύπλοα τῶν ἀκτοφυλακῶν μας, διὰ τὴν ἀνίχνευσιν σκαφῶν, νὰ κατάσχωνται τὰ πλοῖα τῶν «ἀνθρωπο­εμπόρων» καὶ νὰ καταδικάζωνται εἰς ἰσόβια ἀναγκα­στικῶν ἔργων οἱ ἀνθρωποέμποροι καὶ νὰ ἐπιστρέφωνται ὅλοι οἱ λαθρομετανάσται εἰς ἐκείνους ποὺ μᾶς τοὺς ἔφεραν.

Ζ. Τὰ οἰκονομικὰ καὶ λοιπὰ σκάνδαλα, εἰς τὴν
«ἡμερησίαν διάταξιν» τῆς κοινωνίας μας
1. Τὰ σκάνδαλα, δυστυχῶς, συμπεριλαμβάνουν καὶ τὸν τομέα τῆς ὑγείας καὶ τῆς διατροφῆς.
Πρόσφατος εἴδησις ἀνέφερεν, ὅτι εἰς τὰ πολυκαταστήματα Lidl ἀνευρέθησαν κατεψυγμένα κρέατα μολυσμένα μὲ τὸ βακτήριον Escherichia coli 017. Ἡ ἀνα­κοί­νωσις ἐγένετο ὑπὸ τοῦ Καθηγητοῦ Μικροβιολογίας Τροφίμων εἰς τὸ Γεωπονικὸν Πανεπιστήμιον Γ. Νυχά, ὡς Προέδρου τοῦ ΕΦΕΤ, ὁ ὁποῖος ἐζήτησεν, ἐπειδὴ τοῦτο προκαλεῖ ἀκόμη καὶ θανάτους εἰς τὴν Εὐρώπην, τὴν ἀπόσυρσιν καὶ τὴν καταστροφήν τοῦ ἐμπορεύματος.

Τὸ ἀποτέλεσμα ἦτο, ἀπὸ τὴν πολιτικὴν ἡγεσίαν τοῦ Ὑπουργείου Υγείας νὰ ἀντικατασταθῇ ὁ Πρὸεδρος τοῦ ΕΦΕΤΕ ὄχι ἀπὸ Καθηγητὴν ἤ ἔστω Ἐπιστήμονα ἔχοντα ἄμεσον σχέσιν μὲ τὴν ὑγιεινὴν τῶν τροφίμων, ἀλλὰ ὑπὸ τοῦ πρώην συνδικαλιστοῦ, πρώην -μὴ ἐπανεκλεγέντος Νομάρχου, μέχρι πρὸ ὀλίγου μισθοδοτουμένου ἀπὸ τὰ Ναυπηγεῖα, Ἰωάννου Μίχα…

Καὶ κάτι περισσσότερον ἐξοργιστικόν. Τὰ Lidl ἀνήρτησαν τὴν κατωτέρω ἀνακοίνωσιν, παραμονὰς τοῦ Δεκαπενταύγουστου: «Σᾶς ἀνακοινώνομε ὅτι τὰ παρακάτω ὑποκαταστήματα θὰ εἶναι ἀνοιχτὰ καὶ τὴν Δευτέραν 15/08/2011… »…

2. Ἄς περάσωμε τώρα εἰς τὰ οἰκονομικὰ σκάνδαλα.
Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι αἱ βουλευτικαὶ ἀποζημιώσεις. Προσφάτως ἐδόθησαν εἰς τὴν δημοσιότητα αἱ ἀμοιβαὶ τῆς Ἐπιτρόπου εἰς τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην Μαρίας Δαμανάκη: 230.000 Εὐρὼ ὁ βασικὸς μισθός, σὺν 50.000 τὰ ἔξοδα κινήσεως, σὺν βουλευτικὴ σύνταξις 3.391 μηνιαίως, σὺν ἀνὰ τρίμηνον 5.166 Εὐρὼ ἀπὸ τὸν Ο.Τ.Ε !

3. Proton Bank
Κάνομε καὶ μίαν μνείαν διὰ τὸ σύμπλεγμα σκανδάλων «τραπεζικῶν-μέσων μαζικῆς ἐνημερώσεως» .
Ἡ Κυβέρνησις διὰ τοῦ νῦν Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν ἐψήφισεν νομοσχέδια, τὰ ὁποῖα καλύπτουν ἀναδρομικῶς τὴν ἀμφιβόλου ἀξίας Τράπεζαν Proton Bank, ὑποστηρίζοντος τοῦ Ὑπουργοῦ, ὅτι αὐτό γίγνεται, διότι «τὸ δημόσιον ἔχει στρατηγικὰ συμφέροντα» (σχετικῶς τὸ ἄρθρον 384 τοῦ Π.Κ. ποὺ ἐψηφίσθη τὸ 2010).

Τοιουτοτρόπως τελικῶς, παρ’ὅλον ὅτι ὁ Ἀντιεισαγγελεὺς τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Παναγιώτης Νικολούδης ἀνέλαβεν νὰ ἐρευνήσῃ τὸ σκάνδαλον ὑπεξαιρέσεως 51.000.000 Εὐρώ, ὅπου ἐμπλέκονται μέλη τῆς Διοικήσεως τῆς Proton Bank, ὁ ἐπιχειρηματίας παραδίδεται ὡσὰν «ἀθώα περιστερά» εἰς τὴν κοινωνίαν, μὲ μόνην ὑποχρέωσίν του νὰ ἐπιστρέψῃ τὸ ποσόν!
Κατόπιν δὲ εἰσηγήσεως τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ Proton Bank εἶναι ἡ πρώτη ἑλληνικὴ τράπεζα ποὺ κρατικοποιεῖται. Διὰ νὰ διασφαλισθοῦν οἱ καταθέται τῆς ὑπὸ διάλυσιν Τραπέζης Proton Bank, τὸ ἑλληνικόν Δημόσιον, δηλαδὴ οἱ Ἕλληνες φορολογούμενοι, ἐπωμίσθησαν τὸ βάρος συνολικῶς 863.000.000 Εὐρώ.

Πρὸς τούτοις ὁ ἐπιχειρηματίας μὲ προσφυγήν του εἰς τὸ Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας ζητᾶ νὰ κριθῇ ὡς παράνομος, ἀντισυνταγματικὴ καὶ ἀντίθετος εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Σύμβασιν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΣΔΑ), τόσον ἡ ἀπόφασις τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὴν ὁποίαν ἀνεκλήθη ἡ ἄδεια λειτουργίας τῆς «Proton Τράπεζα Α.Ε.» καὶ ἐτέθη ὑπὸ ἐκκαθάρισιν, ὅσον καὶ ἡ ἀπὸ 9.10.2011 ἀπόφασις τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν μὲ τὴν ὁποίαν ἐσυστάθη «Νέα Proton Τράπεζα Α.Ε.»…

Ἐν τῷ μεταξύ, μέλη τοῦ Δ.Σ. τῆς Τραπέζης ἐξηπλώθησαν καὶ εἰς τὸν τύπον, διὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ ὁ κανὼν τῆς διαπλοκῆς. Ὁ ὅμιλος ΝΕΠ, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ 12,53% τοῦ Πήγασου καὶ τὸ 10,14% τῆς Χ. Κ. Τεγόπουλος, ἐλέγχει μεταξὺ ἄλλων τὸ 10% εἰς τὸν Ρ.Σ. Σκάι, τὸ 10% τοῦ Red FΜ, τὸ 50% τοῦ περιοδικοῦ «Ἐπίκαιρα» καὶ τὸ 26,66% τῆς ἑταιρείας τοῦ κ. Γ. Κύρτσου. Ἐπίσης 100% ἐλέγχει τὸν Ρ.Σ. Flash, τοὺς Τ. Σ. Κανάλι 10 καὶ Sport ΤV, τὴν ἀγγλόφωνον ἐφημερίδα «Αthens Νews», τὰς ἐφημερίδας «Εspresso», «Χώρα», «Ἰσοτιμία», «Score» καὶ Daily Ρress.

Καὶ τὸ πλέον συνταρακτικὸν εἶναι ὅτι μέλη αὐτῶν τῶν «ὁμίλων», τὰ ὁποῖα ἀσχολοῦνται ἐντόνως καὶ μὲ τὰς λεγομένας ἐναλλακτικὰς θεραπείας=μαγεία βραβεύονται ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας…
Προσφάτως δὲ ὁ Μακαριώτατος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος συνευωχοῦτο μετὰ τοῦ ἐν λόγῳ «ἐπιχειρηματίου» εἰς τὸ Κατάρ.

Ἡ περίπτωσις ὄζει σκοτεινὰς διαπλοκὰς εἰς ὅλον των τὸ «μεγαλεῖον»!…

4. Μία ἄλλη ἱστορία εἶναι ἡ προμήθεια ἠλεκτρονικῶν γεωγραφικῶν συστημάτων (GIS) παρακολουθήσεως καὶ συλλογῆς πληροφοριῶν (Γεωγραφικὸν Σύστημα Πληροφοριῶν Διασυνοριακῆς Ἀσφαλείας κατὰ τὴν μετακίνησιν Ἀνθρώπων καὶ Ἀγαθῶν). Ἡ Ἐθνικὴ Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν ἀγόρασε ἕνα τέτοιον σύστημα (ρωσικοῦ λογισμικοῦ), τὸ ὁποῖον ὅμως δἐν ἐλειτούργησε ποτέ, ἐνῷ ἕνα ἄλλον, τοῦ ὁποίου ἡ προμήθεια ἐγένετο ὑπὸ καθεστὼς «ἀδιαφάνειας», λειτουργεῖ κανονικά.

Η. Ἀποτέλεσμα: ἡ οἰκονομικὴ κρίσις
1. Ἡ ἀνεργία τῶν Ἑλλήνων ἔχει φθάσει εἰς τὸ χειρότερον σημεῖον τῶν τελευταίων ἐτῶν. Κατὰ τὰ πρόσφατα στοιχεῖα, ἀπὸ τοὺς νέους κάτω τῶν 30 ἐτῶν εἷς ἐκ τῶν δύο εἶναι ἄνεργος, ἄνω τῶν 30 εἷς ἐκ τῶν τριῶν, εἰς δὲ μεγαλυτέρας ἡλικίας εἶναι χειρότερον. Οὔτε ἡ τουριστικὴ περίοδος τοῦ θέρους ἀνέτρεψε τὰ φοβερὰ αὐτὰ δεδομένα, παρ’ὅτι ἐλήφθησαν μέτρα ὑπὲρ τοῦ τουρισμοῦ.
2. Ἡ πατρίς μας ἔφθασε εἰς τὴν χρεωκοπίαν.

3. Ἐν συνεχεία ἔρχονται ἐντόπιοι καὶ ξένοι ἰθύνοντες καὶ κερδοσκόποι νὰ μᾶς τρομοκρατοῦν, ὅτι θὰ μᾶς ἐκδιώξουν ἀπὸ τὸ Εὐρώ.
Διὰ τοῦτο γίνονται αἱ περικοπαὶ εἰς μισθοὺς καὶ συντάξεις, εἰς τὰ ἐπιδόματα, ἀκόμη καὶ ἀναπήρων, εἰς τὰ νοσοκομεῖα καὶ ἐκπαίδευσιν ἕως καὶ εἰς τὴν ἄμυναν τῆς χώραν καὶ αἱ ἀπολύσεις.

4. Καὶ τώρα, εἰς τὴν πραγματικότητα, ἡ νέα δανειακὴ σύμβασις εἶναι τοιουτοτρόπως κατασκευασμένη, ὄχι διὰ νὰ λυθῇ τὸ ἑλληνικὸν πρόβλημα ἤ νὰ μείνῃ ἡ Ἑλλὰς εἰς τὸ Εὐρώ, ἀλλὰ διὰ νὰ φύγῃ ἀπὸ τὸ Εὐρὼ ἄνευ συνεπειῶν διὰ τὴν Γερμανίαν, Γαλλίαν κ.λπ.· ἐνῷ ἐμεῖς θὰ ὑποστῶμεν τὰς συνεπείας, μέχρι καὶ τὸν φόβον, ἄν θὰ ἐπιβιώσωμεν ὡς Κράτος. Κάτι ἀνάλογον συνέβαινεν καὶ ὅταν π.χ. ἡ Goldman Sachs ἦτο ταυτοχρόνως καὶ οἰκονομικὸς σύμβουλος τῆς Ἑλλάδος καὶ ὑπεύθυνος τῆς κερδοσκοπικῆς ἐπιθέσεως ἐναντίον της.

5. Ὅμως κατὰ τοὺς Financial Times (Ἐφημερὶς ,,Kόσμος τοῦ Ἐπενδυτή,, 13.11.2011) ἡ ἔξοδος τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ Εὐρὼ δὲν θὰ πραγματοποιηθῇ. Διότι τότε τὶ θὰ συμβῇ;
Μὲ τὰς πρώτας φήμας, οἱ Ἕλληνες πολίται κάνουν ἀναλήψεις τῶν εἰς Εὐρὼ καταθέσεων των. Ἡ προσφορὰ τραπεζογραμματίων περιορίζεται εἰς τὸ ἐλάχιστον. Αἱ ἐπιχειρήσεις μεταφέρουν τὰ ρευστοποιήσιμα πλεονάσματά των εἰς τὸ ἐξωτερικόν. Οἱ ξένοι πιστωταὶ σταματοῦν τὸν δανεισμὸν τῶν ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων. Αἱ τράπεζαι «κλείνουν τὶς πόρτες». Ὁ πληθωρισμὸς εἰς τὰ ὕψη.
Πῶς θὰ πληρωθοῦν τὰ χρέη τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως;
Πῶς θὰ ἀντιδράσουν ἄλλοι λαοί, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται εἰς παρομοίαν θέσιν (Πορτογαλία, Ἰρλανδία κ.λπ.) ;
Γενικῶς ἡ οἰκονομικὴ δραστηριότης μένει στάσιμος.

6. Καὶ φθάνομε εἰς τὰ σημερινὰ δεινὰ καὶ τὰς προσφάτους θέσεις αὐτῶν τῶν ἰδίων κύκλων: «Θὰ ὑπερασπισθοῦμε τὸ Εὐρὼ μὲ κάθε κόστος…».

Οὕτω ἑρμηνεύεται ὁ φαῦλος αὐτὸς κύκλος…

Θ. Μ.Κ.Ο
Περὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ ἐγράψαμε ἐκτενῶς εἰς τὴν Φωτεινὴν Γραμμήν (τεῦχος 46 σελ. 56-67).
Μία νέα πτυχὴ ἐμφανίζεται προσφάτως εἰς τὴν δημοσιότητα.
Μὲ τὸ προηγούμενον κυβερνητικὸν καθεστὼς εἶχον καθιερωθῆ αἱ προσλήψεις νέων μέσῳ τῶν προγραμμάτων «stage», τὰ ὁποῖα ἦσαν μία ὁμηρία διὰ τοὺς νέους. Πρὸ ἔτους περίπου, κατὰ δημοσιογραφικὰς πληροφορίας, προσελήφθησαν 5.500 νέοι ἄνεργοι μέσῳ Μ.Κ.Ο. μὲ μισθὸν 550 Ευρὼ καὶ ἀσφάλισιν. Αἱ ἐν λόγῳ Μ.Κ.Ο. λαμβάνουν ἐπὶ πλέον καὶ προμήθειαν περίπου 9,5 ἑκατομμυρίων Εὐρὼ (τὸ 5% τοῦ προγράμματος) !

Διπλοῦν τὸ κακόν:

Καὶ ἔμμεσος τρόπος μειώσεως τῶν μισθῶν καὶ ἀλόγιστος κατασπατάλησις κοινοτικῶν πόρων.

Ἤδη ὁ Δῆμος Ἀθηναίων ἔχει ὑπογράψει «μνημόνια συνεργασίας» μὲ ἐννέα Μ.Κ.Ο.:
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης και Ψυχοθεραπείας ΑΘΗΝΑ. Ἱδρύθη τὸ 2005 καὶ ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὴν Ἀθηνᾶν Πασσίου.
– ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων. Ἱδρύθη τὸ 2004 καὶ ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὸν Σταῦρον Μηλιώνην.
– Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού – ΚΜΟΠ. Ἱδρύθη τὸ 1977 καὶ ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὴν Αντωνία Τόρρενς.
– ΚΛΙΜΑΚΑ – Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ἱδρύθη τὸ 2000 καὶ ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὸν Κυριάκον Κατσαδῶρον.
– ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ – EQUAL SOCIETY. Ἱδρύθη τὸ 2010 καὶ ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὸν Σπυρίδωνα Φρεμεντίτην.
– Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων. Ἱδρύθη τὸ 2001 καὶ ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὴν Μαρία Κερασόγλου.
– ΜΚΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ. Ἱδρύθη τὸ 2001 καὶ ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὸν Βασίλειον Τακτικόν.
– ΜΚΟ ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΟΣ. Ἱδρύθη τὸ 2008 καὶ ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὸν Χρῆστον Δάμπασην.
– ΜΚΟ PRAKSIS – Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας. Ἱδρύθη τὸ 2004 καὶ ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὸν Ἀντύπα Τζανέτο.

Συμφώνως μὲ πληροφορίας αἱ περισσότεραι ἀπὸ αὐτὰς ἔχουν ἀποχρώσεις κομματικάς, δηλαδὴ ἐπιλέγονται ἀπὸ τοὺς φορεῖς, ἤτοι τὰς Μ.ΚΟ., νέοι μὲ τὰ ἀνάλογα… «προσόντα».
Παράδειγμα ὁ Σερραῖος βουλευτὴς τοῦ κυβερνῶντος κόμματος Στάθης Κουτμερίδης, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα ἐνεπλάκη εἰς τὴν ἵδρυσιν ΜΚΟ, ἡ ὁποία θὰ ἀνελάμβανε νὰ προσλάβῃ ἐργαζομένους εἰς τὸ πλαίσιον τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προγράμματος διὰ τὴν κοινωφελῆ ἐργασίαν.

Εἰς τὸ ἴδιον «μῆκος κύματος» καὶ ἄλλαι περιπτώσεις Μ.Κ.Ο.

Εἰς τὴν Θεσσαλίαν, μὲ πρόσληψιν ἀνέργων εἰς Δήμους τῆς περιοχῆς καὶ εἰς τὴν Περιφέρειαν, ὅπου τὰ «δίκτυα» ἐκινοῦντο ἀπὸ στελέχη τῶν κομμάτων τῆς Δημοκρατικῆς Συμμαχίας καὶ τῆς Νέας Δημοκρατίας.

Τέλος ἀπεκαλύφθη καὶ ἄλλη παρομοία Μ.Κ.Ο., εἰς τὴν ὁποίαν Πρόεδρος εἶναι στέλεχος τοῦ ΛΑ.Ο.Σ.

 

Ι. Ἀστυνομικοὶ ἀναμεμειγμένοι εἰς τὰ
αὐθαίρετα, ἐπιθεωρήσεις ἐργασίας, λαϊκὲς ἀγορές
(ἀγορανομία)
Μέχρι καὶ ἀστυνομικοὶ δὲν εἶναι ἐκτὸς τοῦ «χοροῦ» τῶν σκανδάλων. Ἀπὸ μικροπεριπτώσεις ἕως σοβαρότατα περιστατικά.
Ἀπὸ τὸ νὰ κάνουν τὴν τελευταίαν ἑξηκονταετίαν ἀστυνομικοὶ «στραβὰ μάτια» διὰ αὐθαιρέτους οἰκοδομάς, μέχρι σήμερον μὲ τὸ νὰ «πουλᾶν» προστασίαν εἰς καταστηματάρχας νυκτερινῶν κέντρων ἔναντι τιμήματος…
Ἀντιθέτως σχηματίζονται νομοπαρασκευαστικαὶ ἐπιτροπαὶ κατὰ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ἐγκλήματος, δηλαδὴ κατὰ τῶν ἀνωνύμων μέν, ἀντικειμενικῶν δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἱστοσελίδων, ἀπ’ ὅπου σήμερον οἱ πολίται ἐνημερώνονται.

ΙΑ. Ι.Κ.Α. καὶ λοιποὶ ἀσφαλιστικοὶ ὀργανισμοί
Μὲ τὸ
α) νὰ βολεύουν ἀλογίστως οἱ «βολευτές» «ἡμετέρους» τῶν κλαδικῶν των ἤ μὲ ἄλλας ἰδιοτελείας,
β) ἀσφαλίζουν ὅλους τοὺς ἐκ τοῦ ἀνατολικοῦ παραπετάσματος ἐπαναπατριζομένους,
γ) πληρώνουν τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα ἐκτρώσεις πολλῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων ἀκορέστων λατρῶν τοῦ ὑπογαστρίου (σήμερον αἱ ἐκτρώσεις εἰς τὴν Ἑλλάδα πρέπει νὰ ὑπερβαίνουν τὰς 700.000 ἐτησίως- δηλαδὴ μία ὁλόκληρος μεγάλη πόλις ἐξαφανίζεται ἐτησίως),
δ) νὰ δίδουν σκανδαλωδῶς προώρους ἀνθελληνικὰς συντάξεις,
ε) νὰ τοποθετῶνται τὰ πλεονάσματα τῶν ἀσφαλιστικῶν ὀργανισμῶν εἰς «φοῦσκες» τοῦ Χρηματιστηρίου καὶ ἀργότερον εἰς ὁμόλογα καὶ λοιπά,
κατεποντίσθησαν τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα.
Οὕτω τώρα δὲν ὑπάρχουν χρήματα διὰ συντάξεις, σωστὴν ἰατροφαρμακευτικὴν περίθαλψιν καὶ ἐν γένει κοινωνικὴν πρόνοιαν.

ΙΒ. Ἡ βιομηχανία εἰς τὴν Ἑλλάδα
Αὐτοκινητοβιομηχανία «NAMCO PONY»
Ἡ περίπτωσις της εἶναι ἀξιοσημείωτος. Πρόκειται διὰ μίαν ἐπιτυχῆ βιομηχανίαν, ἡ ὁποία εἶχε ἱδρυθῆ πρὸ 30 ἐτῶν μὲ ἕδραν τὴν Θεσσαλονίκην. Εἶχε κατορθώσει νὰ παράγῃ 8-10 αὐτοκίνητα ἡμερησίως, μὲ τεραστίας πωλήσεις καὶ μὲ προϊόντα πολὺ μικροῦ κόστους λειτουργίας.

Δὲν τὴν ἄφησαν ὅμως νὰ ἐπιζήσῃ ὁ κακῶς ἐννοούμενος συνδικαλισμός, αἱ ἄδικαι ἀπεργίαι καὶ διάφοροι ἄλλοι παράγοντες, πιέσεις ἀκόμη καὶ Ὑπουργῶν…
Ἐφ’ὅσον εὑρισκόμεθα εἰς τὸ θέμα «συνδικαλισμός», ἄς τὸ μελετήσωμε ὀλίγον ἀναλυτικότερον. Ἡ καθεστηκυία τάξις ἐπεμβαίνει καὶ μὲ τὴν βοήθειαν τῶν ΜΜΕ (παραπληροφόρησις, σκανδαλολογία κ.λπ.) ἀμαυρώνει τοὺς ἐργαζομένους καὶ τοὺς σωστοὺς συνδικαλιστάς, ἐνῷ προωθεῖ ἰδικά της ἄτομα.
Τοιουτοτρόπως ποτὲ δὲν λύονται τὰ ζωτικὰ προβλήματα τῶν ἐργαζομένων.

Τὰ ἐν λόγῳ προβλήματα ἐβίωσαν ἑκατοντάδες ἄλλαι ὑγιεῖς ἑλληνικαὶ ἐπιχειρήσεις εὐσυνειδήτων ἐπιχειρηματιῶν, αἱ ὁποῖαι ὡδηγήθησαν εἰς τὸν μαρασμὸν καὶ τὸν ἀφανισμόν, καταδικάζουσαι εἰς τὴν ἀνεργίαν ἑκατοντάδας χιλιάδας σκληρῶς ἐργαζομένων συνανθρώπων μας.

Ἐν τῷ μεταξύ, κατὰ νεωτέρας πληροφορίας, προγραμματίζεται πάλιν ἡ παραγωγὴ τοῦ PONY μὲ προοπτικὴν προωθήσεως του ὄχι μόνον εἰς τὴν ἑλληνικὴν ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν διεθνῆ ἀγοράν. Εὐχόμεθα νὰ εἶναι πραγματικότης αὐτό καὶ ὄχι πολιτικὰ ἤ οἰκονομικὰ τεχνάσματα καὶ νὰ ἀποβῇ εἰς καλὸν τῆς ταλαιπώρου ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ κατ’ἐπέκτασιν κοινωνίας καὶ νὰ εἶναι παραδειγμα πρὸς μίμησιν.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις μὲ τὸν προσεταιρισμὸν τῶν ἡμετέρων ἐξωμοτῶν ἰθυνόντων ἐφαρμόζουν συστηματικῶς τὰ καταχθόνια σχέδιά των. Προωθοῦν ἀντικοινωνικά, ἀντεθνικά, ἀντιχριστιανικὰ νομοσχέδια καὶ καταπολεμοῦν τὴν Ὀρθοδοξίαν, τὸν πνευματικὸν σκελετὸν τῆς Ἑλλάδος.

 

Διὰ τοῦτο ἐπιβάλλεται νὰ ἐπαναλάβωμεν τοὺς στίχους τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητοῦ εἰς παράφρασιν :

 

«Φιλέλληνες καὶ ἀκόμη ὑγιῶς ὀρθοδόξως καὶ ἠθικῶς σκεπτόμενοι Ἕλληνες, σώσατε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς δοτοὺς Ἕλληνας»,

διότι ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος, δυστυχῶς, εἰς τὴν πρᾶξιν δὲν ἔχουν ἐθνικὴν συνείδησιν καὶ δὲν προασπίζονται ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως τὰ ἐθνικά μας θέματα. Διὰ τοῦτο εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη, νὰ ἀναπτύσσωμεν ὅλοι οἱ Ἕλληνες πρωτοβουλίας καὶ νὰ δημιουργῶμεν Φιλέλληνας, τοὺς ὁποίους νὰ διαφωτίζωμεν νὰ σπεύδουν αὐτοὶ καὶ νὰ γίνωνται πρέσβεις καὶ ἀπόστολοι τῶν ἑλληνικῶν θέσεων καὶ ἀπόψεων καὶ νὰ προλαμβάνωνται καὶ ἄλλαι ἐθνικαὶ καταστροφαί (Καστελλόριζον, Θράκη, ΑΟΖ κ.λπ.). Οὕτω ὑπάρχει ἡ ἐλπὶς νὰ μὴ θρηνῶμεν περαιτέρω ἐθνικὰς ἀπωλείας καὶ νὰ μὴ ὁλοκληρωθοῦν αὐτὰ ποὺ ἔλεγεν ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς εἰς τὸν νῦν Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας περὶ συρρικνώσεως συνόρων, περιορισμοῦ τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας καὶ λοιπὰ ταπεινωτικά, καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *