ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 47 – ΛΙΑΝ ΑΝΗΣΥΧΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

 

Η ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ-«ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ»

1. Ἄς κάνωμε τὰς κατωτέρω σκέψεις ἀνεξαρτήτως ποίους ἀριθμοὺς θὰ ἀνακοινώσῃ καὶ διὰ τὴν ΑΠΟΓΡΑΦΗΝ ἡ Στατιστικὴ Ὑπηρεσία, ἡ ὁποία συνήθως δὲν ἐργάζεται ἀντικειμενικῶς, ἀλλὰ «μαγειρεύει» τὰ διάφορα στοιχεῖα, ποὺ θέλουν νὰ ἔχουν οἱ ἰθύνοντες. Οὐσιαστικῶς ἡ στατιστικὴ ὑπηρεσία δὲν κοπιάζει διὰ νὰ ἐρευνήσῃ καὶ διαπιστώσῃ τὴν πραγματικότητα ἀλλὰ παρουσιάζουν τὰ ἀποτελέσματα οἱ «μάγειροι» τῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας, κατ’ἐντολήν, ὅπως θέλουν νὰ τὰ παρουσιάζουν οἱ ἰθύνοντες. Παραδείγμαος χάριν μὲ τὸν περιβόητον πληθωρισμόν, ἐνῷ ἡ κάθε οἰκοκυρὰ διαπιστώνει εἰς τὴν πράξιν, ὅτι οὐσιαστικῶς ὁ πληθωρισμὸς εἶναι διψήφιος καὶ μάλιστα ὁ διψήφιος ἀριθμὸς ἀρχίζει μὲ τὸν ἀριθμὸν 2 ἤ καὶ μεγαλύτερον, ἡ Στατιστικὴ Ὑπηρεσία τῇ ἐντολῇ τῶν ἰθυνόντων τὸν παρουσιάζει πέριξ τοῦ 3%. Πλὴν ὅμως αὐτὰς τὰς ἀπατηλὰς μεθοδίας τὰς ἔχει ἀντιληφθῆ ὁ βαρύτατα φορολογούμενος καὶ στενάζων ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴν δυσπραγίαν καὶ δυστυχίαν μισθοσυντήρητος καὶ χαμηλοσυνταξιοῦχος λαὸς καὶ δὲν πιστεύει πλέον εἰς αὐτὰς τὰς μεθοδευομένας ἀπάτας τῶν ἰθυνόντων…

2. Κατὰ τὴν τελευταίαν ἀπογραφὴν ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων συμπεριέλαβον πληθώραν δευτερευόντων ἤ καὶ περιττοτάτων ἐρωτήσεων. Ἀντιθέτως ἀπέφευγον συστηματικῶς νὰ θέτουν ἐρωτήσεις διὰ σπουδαιότατα ἄλλα θέματα, ὡς π.χ. τὸ θρήσκευμα, τὰς ἠθικὰς καὶ πνευματικὰς ἀξίας καὶ τὰ «πιστεύω» τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, προφανῶς, διὰ νὰ μὴ ἀντιλαμβάνεται ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τὰς ἄκρως ἐπικινδύνους, ἀντεθνικὰς καὶ ἀντιχριστιανικὰς διασυνδέσεις τῶν ἰθυνόντων μὲ τὰς σκοτεινὰς δυνάμεις καὶ νὰ δύνανται εὐκόλως νὰ «καμουφλάρωνται».

3. Ἀναφορικῶς μὲ τὰς ἠθικὰς ἀξίας καὶ τὰ ἱερὰ σύμβολα οἱ ἰθύνοντες ὄχι μόνον δὲν τὰ προβάλουν, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας προσεπάθησαν ἀκόμη καὶ εἰς τὰ ἔντυπα τῆς ἀπογραφῆς νὰ τὰ καταρρακώσουν καὶ νὰ τὰ εὐτελίσουν: Π.χ. ἀντὶ νὰ ἀναφέρουν «τὸν ἤ τὴν σύζυγον», ἐχρησιμοποίησαν τὰς λέξεις «τὸν ἤ τὴν σύντροφον», βραβεύοντες τοιουτοτρόπως τοὺς πόρνους καὶ τοὺς μοιχούς.

4. Τοιαῦτα ἀντιχριστιανικὰ καὶ ἀνήθικα «παρατράγουδα» ἠνάγκασαν πολλοὺς κληρικοὺς καὶ ἐνσυνειδήτους Χριστιανούς, ὡς π.χ. τὸν Σεβασμιώτατον Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας, μαχητὴν κ. Ἀμβρόσιον νὰ ἀναγράψῃ «διὰ ποίους λόγους δὲν ἀπογράφομαι»…

5. Κατὰ συνέπειαν πολλοὶ ἐνσυνείδητοι Χριστιανοὶ ἀηδίασαν καὶ δὲν ἐδέχθησαν νὰ ἀπογραφοῦν…

6. Ἔπρεπε πολὺ ἐνωρίτερον νὰ ἔχουν κυκλοφορήσει τὰ ἔντυπα διὰ τὴν ἀπογραφήν, διὰ νὰ γίνῃ ἡ ἀπαιτουμένη ἐνδελεχῆς διαφώτισις τοῦ λαοῦ καὶ νὰ ἀγωνισθῶμεν ὅλοι μαζὶ διὰ τὴν ἀναβολὴν τῆς ἀπογραφῆς καὶ τὴν ἀντικατάστασιν τῶν αἰσχρῶν καὶ ἀντιχριστιανικῶν αὐτῶν ἐντύπων.

 

ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΤΕΡΑΣΤΙΟΥ  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ.

1. Ὡσὰν πιστὰ ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων οἱ ἰθύνοντες παραμένουν κοινωνικῶς καὶ ἐθνικῶς ἀνάλγητοι ἔναντι τοῦ καθημερινῶς ὀξυνομένου δημογραφικοῦ προβλήματος καὶ δὲν λαμβάνουν δραστήρια μέτρα διὰ τὴν ἐπίλυσίν του.

2. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἐφαρμόσουν οἱ νέοι ἄνθρωποι τὴν λαϊκὴν ρῆσιν τοῦ θυμοσόφου λαοῦ: «ἤ μικρὸς μικρὸς παντρέψου ἤ μικρὸς καλογερέψου», ὅταν :

α) Τὰ «χαζοκούτια» συστηματικῶς ἀνταγωνίζονται ποῖον Μέσον Μαζικῆς Ἐνημερώσεως θὰ γίνῃ βασιλικώτερον τοῦ βασιλέως καὶ παπικώτερον τοῦ πάπα καὶ θὰ ἐκμαυλίζῃ περισσότερον τὴν ἑλληνικὴν κοινωνίαν, ἰδίως τὴν νεολαίαν. Τοιουτοτρόπως καλλιεργεῖται ἡ ἀνηθικότης, ἡ φιλαυτία, ἡ φιλοτομαρισμός, ἡ ἀναίδεια, ἡ ἀναισχυντία, ἡ ἀδιαντροπία, ἡ κοινωνικὴ ἀναλγησία, ἡ ἀπάθεια, ἡ πονηρία, ἡ ὑπερκαταναλωτικὴ κοινωνία, ἡ παγκοσμιοποίησις, ἡ νέα ἐποχή, ἡ ἀριβισμός, ἡ ἀπληστία καὶ τὰ τοιαῦτα, εὐτελιζομένων ὅλων τῶν ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας, ποὺ εἶναι ἡ Πατρίς, ἡ Θρησκεία καὶ ἡ Οἰκογένεια.

β) Πῶς εἶναι δυνατὸν οἱ νέοι ἄνθρωποι, ἀκόμη καὶ αὐτοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τινὰς βαθείας ρίζας καὶ συνείδησιν τῆς καταγωγῆς των, τῆς αἰδοῦς, τῆς σωφροσύνης, τῆς εὐπρεπείας, τῆς ἠθικῆς καὶ ἐν γένει πνεῦμα ἐποικοδομητικῆς δράσεως, ὅταν αὐτοὶ οἱ νέοι ἄνθρωποι δὲν ἔχουν σωστὸν ἐπαγγελματικὸν προσανατολισμὸν καὶ δὲν ἔχουν ἐργασίαν, νὰ δημιουργήσουν τὸ «νοικοκυριό» των καὶ οἰκογενείας ;;;

γ) Τοιουτοτρόπως ἀκόμη καὶ οἱ εὐπρεπεῖς νέοι ἀναγκάζονται νὰ παραμένουν ἀνύπανδροι ἤ νὰ παντρεύωνται μὲν ἀλλὰ νὰ μὴ τεκνοποιοῦν, διότι προβληματίζονται πῶς θὰ ἀναθρέψουν καὶ ἐπιμορφώσουν τὰ τέκνα των.

Τοιουτοτρόπως, ὅταν εἶναι καιρὸς νὰ ἔλθουν τὰ παιδιά, δὲν ἔρχονται, διότι τὰ ἀποφεύγουν, ἄλλοι μὲν ἀπὸ φαυλότητα καὶ ἐκμαυλισμόν, ἄλλοι δὲ ἐξ αἰτίας τῆς μάστιγος τῆς ἀνεργίας καὶ τῆς δυσπραγίας. Ἀργότερα δέ, ὅταν θέλωμε τὰ παιδιά, δὲν ἔρχονται, ἀκόμη καὶ ἐὰν δαπανήσῃ κάποιος τεραστίας περιουσίας, διότι διὰ τῆς παραμορφώσεως ἐκ τῶν προφυλακτικῶν μέσων ἀποφυγῆς παιδιποιΐας ἤ καὶ διὰ τῶν φρικαλέων ἐκτρώσεων παραμορφώνονται τὰ ὄργανα τῶν γυναικῶν καὶ μετὰ δὲν συλλαμβάνουν.

δ) Ὅταν εἰδεχθέστατοι ἐγκληματίαι, μαιευτῆρες, χάριν τῆς ἀπληστίας καὶ τῆς φιλαργυρίας ἀγωνίζονται νὰ πείθουν ἀκόμη καὶ τὰς ἐλαχίστας σωφρόνους γυναίκας νὰ κάνουν τὸν τοκετόν των διὰ μέθης (ναρκώσεως) προκειμένου δῆθεν νὰ μὴ αἰσθανθοῦν τὰς φυσιολογικὰς ὠδίνας ἀπαριθμοῦντες πραγματικὰς ἤ φαντασιώδεις ἐπιπλοκὰς μὲ ἀπώτερον σκοπὸν νὰ δύνανται αὐτοὶ οἱ τρισάθλιοι εἰδεχθέστατοι ἐγκληματίαι νὰ προγραμματίζουν πολλὰς γεννήσεις τὴν ἡμέραν, διὰ καισαρικῆς τομῆς, καὶ νὰ εἰσπράττουν πολλαπλάσια χρήματα, ἀπ᾿ ὅ,τι ἀπὸ τὴν φυσιολογικὴν γέννησιν. Ἀντιθέτως εἷς εὐσυνείδητος, ἠθικὸς καὶ ἔντιμος μαιευτήρ «πηγαίνοντας μὲ τὸ σταυρὸ στὸ χέρι» εἶναι ἠναγκασμένος νὰ εἶναι εἰς ἐπιφυλακὴν ὁλοκλήρους ἡμέρας καὶ νὰ ἀναμένῃ τὸν φυσιολογικὸν τοκετὸν εἰσπράττων μόνον τὰ πρὸς τὸ ζῆν…

ε) Πρὸς τοῦτο θὰ πρέπῃ νὰ καταρτισθοῦν λεπτομερεῖς καταστάσεις μὲ τοὺς ἐντίμους, εὐσυνειδήτους καὶ ἐναρέτους μαιευτήρας, οἱ ὁποῖοι μάλιστα καὶ νὰ βραβεύωνται ὄχι μόνον μὲ πλάκας καὶ μεμβράνας, ἀλλὰ καὶ μὲ οἰκονομικὰ ἔπαθλα, διὰ νὰ δημιουργῶνται πρότυπα διὰ τὰς ἐπερχομένας γενεὰς καὶ νὰ καταδικάζωνται ἐμμέσως οἱ εἰδεχθέστατοι ἐγκληματίαι μαιευτῆρες = «χασάπηδες». Τοιοῦτοι ἐγκληματίαι μαιευτῆρες, ὡσὰν νὰ μὴ ἔφθανον τὰ τεράστια ποσά, ποὺ εἰσπράττουν ἀπὸ τὰς συχνὰς ἐκτρώσεις, ποὺ κάνουν αὐτοὶ οἱ σύγχρονοι Νέρωνες εἰς «ξέφρενα» γύναια, ποὺ «παίζουν τὶς παντρεμένες» μὲ ἀγάμους ἤ ἐγγάμους ἤ ἀκόμη καὶ ἀσυνείδητοι ἔγγαμοι γυναῖκες, ποὺ δολοφονοῦν τοὺς καρποὺς τῆς συνουσίας των, διὰ νὰ δύνανται νὰ ἠδονίζωνται ἀκωλύτως καὶ ἀπεριορίστως, τόσον μὲ τοὺς συζύγους των, ὅσον καὶ μὲ ἄλλους ἐραστάς, θησαυρίζουν καὶ μὲ τὰς καισαρικάς….

στ) Ἀπὸ τῆς θέσεως ταύτης κάμνωμεν ἔκκλησιν πρὸς τοὺς δυναμένους νὰ διαθέσουν χρηματικὰ ποσά νὰ δοθοῦν ὡς ἔπαθλα εἰς τοὺς σεμνοὺς καὶ εὐσυνειδήτους μαιευτήρας.

Παραλλήλως δὲ θὰ ἦτο χρήσιμον νὰ μᾶς ἀποστέλλουν οἱ φίλοι ἀναγνῶσται ἐπιστολὰς μὲ τὰ ὀνόματα ἐκείνων τῶν μαιευτήρων, οἱ ὁποῖοι συστηματικῶς κάνουν ἐκτρώσεις καὶ γεννήσεις μὲ καισαρικάς, ὁπότε παραλλήλως νὰ δημοσιεύωνται καὶ καταστάσεις μὲ τοιούτους ἀσυνειδήτους μαιευτήρας.

ζ) Δὲον νὰ σημειωθῇ, ὅτι εἰς τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην αἱ γεννήσεις, ποὺ γίνονται διὰ καισαρικῆς τομῆς εἶναι περίπου 8%. Ἀντιθέτως εἰς τὴν Ἑλλάδα εἶναι πολλαπλάσιαι καὶ τείνουν νὰ γίνουν δεκαπλάσιαι. Παράδειγμα Ἑλληνίς, ποὺ παρεσύρθη ἀπὸ τὸν Ἕλληνα μαιευτῆρα της καὶ ἐγέννησε διὰ καισαρικῆς τομῆς τὸ πρῶτον της τέκνον εἰς τὴν Ἑλλάδα, καὶ ἡ ὁποία ζεῖ τώρα λόγῳ ἐπαγγελματικῶν ὑποχρεώσεων τοῦ συζύγου της εἰς τὴν Ἰσπανίαν. Οἱ ἰσπανοὶ γιατροὶ τὴν ἐφρόντισαν νὰ φέρῃ εἰς σύντομον χρονικὸν διάστημα δύο ἀκόμη τέκνα φυσιολογικῶς χωρὶς καισαρικὴν τομήν, παρ᾿ ὅλον ὅτι οἱ Ἕλληνες «χασάπηδες» εἶχαν δημιουργήσει δυσκόλους συνθήκας τοκετοῦ ἐξ αἰτίας τῆς καισαρικῆς τομῆς…

η) Εἶναι μέγιστον αἶσχος πολλοὶ πνευματικοὶ καὶ θρησκευτικοὶ ἡγέτες νὰ μὴ καυτηριάζουν τὰς ἀπανθρώπους καὶ ἀνηθίκους συμπεριφορὰς τῶν Ἑλλήνων μαιευτήρων καὶ νὰ μὴ διαφωτίζουν τοὺς Ἕλληνας καὶ τὰς Ἑλληνίδας νὰ ἀποφεύγουν τὰς ἐκτρώσεις καὶ τὴν καισαρικὴν τομήν.

Ὁ χρόνος ὅμως καὶ ὁ χῶρος οὐδόλως μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἐπεκταθῶμεν περαιτέρω.

Περὶ τοῦ ἄκρως ἀνησυχαστικοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος ἔχομεν ἀναφερθῆ ἐπανειλημμένως, ὡς π.χ. εἰς τὸ περιοδικόν μας Φωτεινὴ Γραμμή τεύχη 35- σελ. 41 ἕως 50, 33- σελ. 63 ἕως 76, 6 σελ. 18-22, καθὼς καὶ εἰς πληθώραν ὁμιλιῶν μας, τὰς ὁποίας ἔχομεν ἀναρτήσει καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας.

3. Πράγματι, «ἑνὸς κακοῦ δοθέντος μύρια κακὰ ἕπονται». Θὰ ἔπρεπε κάποιος νὰ γράψῃ τόμους ὁλοκλήρους, διὰ νὰ ἀναπτύξῃ τὰς κοινωνικάς, θρησκευτικάς, ἐθνικάς, οἰκονομικὰς καὶ λοιπὰς πτυχὰς τοῦ ὅλου θέματος.

4. Ὁ φίλος, ἰατρός, τ. Καθηγητὴς ΤΕΙ Ἀθηνῶν κ. Δ. Σ. Μποτσέας μᾶς ἀπέστειλεν τὸ ἄρθρον τοῦ Καθηγητοῦ κ. Νικ. Ἰ. Κωστάρα, δημοσιευθὲν εἰς τὴν Ἐφημερίδα ΕΣΤΙΑ τὴν 19.4.2010 διὰ τὸ δημογραφικὸν πρόβλημα, τὸ ὁποῖον δημοσιεύομε κατωτέρω.

 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Γερνᾶμε, ἀλλὰ ἀδιαφοροῦμε. Ἡ Ἑλλάδα συρρικνώνεται πληθυσμιακὰ χρόνο μὲ χρόνο, ἀλλὰ ἡ πολιτεία ἀδιαφορεῖ ἢ μᾶλλον σκέφτεται τὸ δημοσιονομικὸ κόστος. Ἡ χώρα μας μὲ βάσι τοὺς δεῖκτες γονιμότητος εὑρίσκεται στὴν τελευταία θέσι τῆς ΕΕ. Δηλαδὴ οἱ Ἑλληνίδες γεννοῦν κατὰ μέσον ὅρο τὰ λιγότερα παιδιὰ στὴν Εὐρώπη.Ἤδη ἡ χώρα μας μὲ βάσι στοιχεῖα τοῦ ΟΗΕ ἀπὸ τὸ 2009 εἶναι ἡ 4η «γηραιότερη» χώρα στὸν πλανήτη, ἐνῷ διαθέτει τὸ ρεκὸρ ὑπογεννητικότητς στὴν Εὐρώπη. Σύμφωνα μὲ τὸν ΟΟΣΑ, τὸ ποσοστὸ τῶν ἀτόμων ἄνω τῶν 65 ἐτῶν στὴ χώρα μᾶς ἀναρριχήθηκε ἀπὸ τὸ 14,8% τοῦ πληθυσμοῦ τὸ 1993 στὸ 18,5% τὸ 2006. Ἐνῷ μελέτη τῆς ΕΣΥΕ ἐκτιμᾶ ὅτι τὸ ποσοστὸ αὐτὸ θὰ ἀνέλθῃ τὸ 2050 σὲ 31,5% τοῦ πληθυσμοῦ. Αὐτὴν τὴν ὄχι καὶ τόσο εὐχάριστη ἐπισήμανσι κάνει καὶ ἡ Ἀνώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ἑλλάδος (ΑΣΠΕ). Καὶ τοῦτο διότι, τὸ ποσοστὸ τῶν νέων παιδιῶν ἡλικίας ὡς 14 ἐτῶν μειώνεται συνεχῶς μὲ τρόπο δραματικὸ ἐνῷ συγχρόνως αὐξάνεται ἁλματωδῶς καὶ σὲ γοργοὺς ρυθμοὺς τὸ ποσοστὸ τῶν ἡλικιωμένων 65 ἐτῶν καὶ ἄνω.
Ἐπικίνδυνα διογκώνεται τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα τῆς χώρας καὶ ἡ ὑπογεννητικότητα ὁδηγεῖ στὴν θανάσιμη συρρίκνωσι τοῦ πληθυσμοῦ καὶ τὸ χειρότερο στὴ γήρανσί του. Γιατί γήρανσι τοῦ πληθυσμοῦ σημαίνει μείωσι τοῦ νεανικοῦ πληθυσμοῦ, αὔξησι τοῦ γεροντικοῦ καὶ τελικὰ πληθυσμιακὴ μείωσι-χωρὶς νὰ προσθέσω τὰ τροχαία καὶ τὰ ναρκωτικά, ποῦ θερίζουν τοὺς νέους.
Τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα τῆς χώρας ἀναμένεται νὰ ὀξυνθῇ τὰ ἀμέσως ἑπόμενα χρόνια προκαλώντας κραδασμοὺς μὲ ἀπρόβλεπτες διαστάσεις σὲ ὅλους τους κοινωνικοὺς τομεῖς, τὴν οἰκονομία καὶ τὴν ἐθνικὴ ἄμυνα. Ἤδη ἡ δημογραφικὴ γήρανσι ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ μεγάλα ἀγκάθια τοῦ ἀσφαλιστικοῦ μας συστήματος. Τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα, μὲ τὴ μορφὴ τῆς ὑπογεννητικότητος ἀπετέλεσε πάντοτε πλῆγμα θανάσιμο γιὰ κάθε κράτος στὴν ἱστορία. Μιὰ χώρα χωρὶς νεανικὸ πληθυσμὸ καὶ μὲ περίσσευμα ἡλικιωμένων κινδυνεύει νὰ ἀπολέσῃ τὸ δυναμισμὸ καὶ τὴν ἀποδοτικότητά του. Ἀντιμετωπίζει συνεπῶς τὴ σταδιακὴ παρακμὴ πρὶν ἀπὸ τὴν ἐξαφάνισι. Ὁ νεανικὸς ἐπείσακτος πληθυσμὸς θὰ στηρίξῃ τὴν ἀσφἀλισι καὶ τὶς συντάξεις τῶν ἡλικιωμένων Ἑλλήνων. Πάνω ἀπὸ 40% ἔχουν μειωθεῖ οἱ γεννήσεις στὴ διάρκεια τῆς τελευταίας δεκαετίας. Ἕνα στὰ πέντε σχολεῖα στὴν Ἑλλάδα ἔκλεισε στὴν τελευταία δεκαετία λόγω ὑπογεννητικότητος. Οἱ μαθητὲς στὰ δημοτικὰ καὶ τὰ γυμνάσια τῆς χώρας μειώθηκαν κατὰ 20% τὴ δεκαετία τοῦ ’90 φτάνοντας ἀπὸ 1.231.358 ποὺ ἦταν τὸ σχολικὸ ἔτος 1990-1991 στὰ 1.001.613 τὸ 2000 καὶ 2001. Στὰ δημοτικὰ ἡ μείωσι ἄγγιξε τὸ 22% καίτοι προσετέθηκαν τὰ παιδιὰ τῶν μεταναστῶν, ἐνῷ στὴν ἐπαρχία κλείνουν τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο, ἐλλείψει μαθητῶν καὶ κρατικῆς φροντίδος. Τὰ χωριὰ ἔγιναν γηροκομεῖα. Ὑπάρχουν σχολεῖα στὴ χώρα μας ποὺ ἐπὶ 16 μαθητῶν οἱ δύο μόνο εἶναι Ἑλληνόπαιδες. Μὲ μιὰ ἐξαίρεσι, στὴ Νέα Σινώπη Μακεδονίας, ἀπὸ τὶς 120 οἰκογένειες οἱ 80 εἶναι πολύτεκνες.
Τὴν τελευταία εἰκοσαετία τὰ παιδιὰ μειώθηκαν κατὰ 643.194 ἐνῷ τὰ παιδιὰ τῶν οἰκονομικῶν μεταναστῶν αὐξάνονται κατὰ 15% ἔναντι τῶν Ἑλληνοπαίδων. Τὰ δημοτικὰ σχολεῖα μειώθηκαν κατὰ τὴν εἰκοσαετία 1980/81-2000/01 κατὰ 3.249 καὶ οἱ μαθητὲς κατὰ 259.273. Τὸ ἴδιο διάστημα οἱ γάμοι ἀπὸ 71.178 (1981) μειώθηκαν σὲ 58.491 (2001), ἐνῷ τὰ διαζύγια ἀπὸ 6.349 (1981) αὐξήθηκαν σὲ 11.184 (2001). Κατὰ τὴ δεκαετία 1994-2004 χάθηκε μιὰ ὁλόκληρη πόλη 20.000 κατοίκων μόνο ἀπό τους θανάτους στὰ ὁδικὰ τροχαῖα ἀτυχήματα, ἐνῷ οἱ βαριὰ τραυματισμένοι ἀνῆλθαν σὲ 36.000.
Ἡ κάθε ΕΣΣΟ, πού ἀντιστοιχοῦσε κάπου σὲ 180-200 χιλιάδες στρατεύσιμους, σήμερα ἀποδίδει περὶ τοὺς 80.000 μὲ ἀπαισιόδοξες ἐκτιμήσεις γιὰ τὸ μέλλον. Ἀποθαρρυντικὰ εἶναι καὶ τὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν ἀνανέωσι τοῦ πληθυσμοῦ ἀφοῦ προπολεμικῶς ἡ πατρίδα μας εἶχε 7 ἑκατομμύρια κατοίκους καὶ 200.000 γεννήσεις ἐτησίως ἐνῷ σήμερα μὲ 10 ἑκατομμύρια κατοίκους οἱ γεννήσεις μόλις ποὺ φθάνουν τὶς 100.000 τὸ χρόνο.
Ἀντιμέτωπες μὲ αὐτὴν τὴν πληθυσμιακὴ αἱμορραγία, οἱ εὐρωπαϊκὲς χῶρες καταφεύγουν στὴν παροχὴ οἰκονομικῶν ἐνισχύσεων (ἐπιδομάτων, φορολογικῶν ἐλαφρύνσεων, δανείων, βρεφονηπιακῶν σταθμῶν) στὶς οἰκογένειες, ὥστε ἂν δὲν ὑπάρχῃ κίνητρο τεκνοποιΐας, νὰ ἐξισορροποῦνται, τουλάχιστον, οἱ οἰκονομικὲς δυσχέρειες, ποὺ τὴν ἀποτρέπουν. Στὴν Ἑλλάδα, ὅλοι συμφωνοῦν ὅτι πρέπει νὰ δοθοῦν κίνητρα γιὰ τὴν τεκνοποίησι ἀπὸ τὰ νέα ζευγάρια, ἡ πραγματικότητα ὅμως καταδεικνύει ὅτι ἡ μητρότητα προστατεύεται μόνο στὰ χαρτιὰ λόγω ἐλλείψεως οἰκογενειακοῦ προγραμματισμοῦ, συστηματικοῦ περιγεννητικοῦ ἐλέγχου ἤ κοινωνικῶν ὑποδομῶν.
Σὲ ἐποχὲς ἄκρας ἰδιοτέλειας, ποιὸς θὰ πείσῃ τὸν σὺγχρονο Ἕλληνα καὶ κυρίως τὴν Ἑλληνίδα ὅτι τὰ παιδιὰ δὲν εἶναι παιδεμὸς ἀλλὰ ἀπόδειξι παιδείας; Γι’ αὐτὸ ἄλλωστε καὶ ἐλαττωνόμαστε πληθυσμιακὰ γιὰ νὰ γίνουμε ἑλληνικὴ μειονότητα στὸν τόπο μας. Οἱ ἐπιπτώσεις τῆς ὑπογεννητικότητος εἶναι ἔντονες στὸν οἰκονομικό, κοινωνικὸ καὶ ἐθνικὸ τομέα, ποὺ κινδυνεύει ἡ ὕπαρξι τοῦ Ἔθνους. Ἰδιαίτερα στὴ χώρα μας, ποὺ εὑρίσκεται σὲ γειτνίασι μὲ πληθυσμούς, ποὺ ὁλοένα αὐξάνονται.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *