ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 47 – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΚΙΔΗΣ Ο ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΜΕΝΟΣ ΝΕΟΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ

1. Τὴν 27ην Ἀπριλίου 1941 ὁ μέγας αὐτὸς ἥρως καὶ πατριώτης Κων/νος Κουκίδης, Εὔζων, φρουρὸς τῆς Ἑλληνικῆς σημαίας εἰς τὴν Ἀκρόπολιν, συνεταράχθη πάρα πολὺ μὲ τὴν εἴσοδον τῶν Γερμανῶν κατακτητῶν εἰς τὴν Ἀθῆνα τὴν 8ην τὸ πρωὶ τῆς ἰδίας ἡμέρας. Οἱ Γερμανοί ἀξιωματικοὶ τῆς ἐμπροσθοφυλακῆς τῆς 6ης ὀρεινῆς Μεραρχίας, ταγματάρχης Peter Jacoby, και ὁ λοχαγός Georg Elsnits, ἔσπευσαν νὰ ἀποστείλουν μήνυμα εἰς τόν «Φύρερ», ὅτι τὴν 8.10 εἰσῆλθον εἰς τὴν πόλιν τῶν Ἀθηνῶν καὶ τὴν 8.45 ὑπέστειλαν τὴν Ἑλληνικὴν σημαίαν καὶ ὕψωσαν την σβάστικα εἰς τὴν Ἀκρόπολιν.

2. Διὰ νὰ μὴ πέσῃ εἰς τὰ χέρια τῶν κατακτητῶν τὸ ἱερὸν σύμβολόν μας, ἐτυλίχθη ὁ ἥρως ἐθνομάρτυς Κων/νος Κουκίδης μὲ τὴν γαλανόλευκον καὶ ἀπεφάσισε νὰ αὐτοθυσιασθῇ ἀπὸ τὴν θέσιν Καλλιθέα Ἀκροπόλεως, ὅπου ἐφρούρη παρὰ τὴν ἑλληνικὴν σημαίαν πίπτων κάτω εἰς τοὺς βράχους τῆς Ἀκροπόλεως ἀπὸ ὕψος 60 μέτρων, πρὸς ἔκπληξιν τῶν Γερμανῶν, βάφων τὸ ἐθνικόν μας σύμβολον μὲ τὸ τίμιον αἷμα του.

3. Ὅμως οἱ στρατιῶται καὶ οἱ ἐπικεφαλεῖς τοῦ γερμανικοῦ ἀποσπάσματος εἶχον συγκλονισθῆ ἀπ’ αὐτὸ ποὺ εἶδον καὶ δὲν ἐκράτησαν τὸ στόμα των κλειστόν.
Τὴν 9ην Ἰουνίου ἡ εἴδησις ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν DAILY MAIL μὲ τίτλον: «A Greek carries his flag to the death» (Ἕνας Ἕλληνας φέρει τὴν σημαίαν του ἕως τὸν θάνατον).

4. Ἡ θυσία τοῦ Ἕλληνος στρατιώτου ἔγινε αἰτία νὰ ἐκδοθῆ διαταγὴ ἀπὸ τὸν Γερμανὸν φρούραρχον νὰ ὑψώνεται εἰς τὴν Ἀκρόπολιν καὶ ἡ ἑλληνικὴ σημαία δίπλα εἰς τὴν γερμανικήν.

5. Διὰ τὴν αὐτοθυσίαν τοῦ Κων/νου Κουκίδου ὑπάρχουν πολλαὶ μαρτυρίαι, παραδείγματος χάριν τοῦ Κυριάκου Γιαννακόπουλου, 11 ἐτῶν παιδί, ποὺ ἐπώλη τσιγάρα εἰς τὴν Πλάκα, καὶ τὸν εἶδε νὰ πίπτῃ, καθὼς καὶ ἑνὸς διερχομένου παγοπώλου˙ αὐτὸς ἐνημέρωσεν τὸν εὐλαβῆ καὶ ταπεινὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Χρύσανθον, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ τὸ διεσταύρωσεν, τὸ κατεχώρισεν εἰς τὸ ἡμερολόγιόν του τὴν 27ην Ἀπριλίου 1941.

6. Παρὰ τὰς πολλὰς σχετικὰς μαρτυρίας (ἀκόμη καὶ ὁ ἀείμνηστος Ἀπόστολος Σάντας, ὁ ὁποῖος μαζὶ μὲ τὸν Μανώλη Γλέζον κατέβασαν τὴν γερμανίκην σημαίαν ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολιν, ὡμολόγησεν ὅτι αὐτὸς καὶ ὁ Γλέζος εἶχον παραδειγματισθῆ ἀπὸ τὴν θυσίαν τοῦ Κων/νου Κουκίδη-μόνον ὁ Γλέζος σατανικῷ τῷ τρόπῳ ἐπιμένει νὰ ἀρνῆται τὴν θυσίαν τοῦ Νεοεθνομάρτυρος), συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς μαρτυρίας τοῦ τ. Ὑπουργοῦ Γεωργίου Μαγκάκη, ὡς τότε κατοίκου τῆς Πλάκας, ἐν τούτοις ὁ νεοεθνομάρτυς Κουκίδης παρέμεινεν μέχρι πρὸ ἐτῶν ὡς ἄσημος καὶ ἀφανής, διότι τὸ ἁμαρτωλὸν κατεστημένον δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ προβάλλωνται τέτοιοι ἀνιδιοτελεῖς Ἕλληνες πατριῶτες, ἀλλὰ μόνον φελλοί, ἀνώμαλοι, παλλακῖδες, «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ ἀετονύχηδες ὡς δῆθεν ἀντιστασιακοὶ καὶ ἀγωνιστές…

7. Εὐτυχῶς τὰ τελευταῖα ἔτη ἡ «Πανελλήνια Ἕνωσις Φίλων τῶν Πολυτέκνων» μαζὶ μὲ τὴν «Πανελλήνια Ἕνωσιν Ποντίων Ἀξιωματικῶν Ἀλεξανδρος Ὑψηλάντης» καὶ πολλὰ ἄλλα ποντιακὰ σωματεῖα, ὁ «Σύλλογος Ἐφέδρων Εὐζώνων» καὶ λοιποὶ φορεῖς τιμοῦν τὴν μνήμην του καὶ ἀγωνίζονται νὰ δώσουν καὶ εἰς τοὺς ἰθύνοντας νὰ ἐννοήσουν, ὅτι ἐθνικοὶ ἥρωες-ἐθνομάρτυρες ὅπως ὁ Κουκίδης πρέπει νὰ προβάλλωνται δεόντως ὡς πρότυπα διὰ τὰς ἐπερχομένας γεννεάς.

8. Δυστυχῶς, ὅμως, ἰδιοτελεῖς ψευδοδιανοούμενοι ἀπαξιοῦν καὶ κατατρέχουν τοιαύτας προβολάς, διότι εἶναι τυφλὰ ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.
Καὶ ἐφέτος ἐτελέσθη τὸ μνημόσυνον τοῦ Νεοεθνομάρτυρος Κων/νου Κουκίδου, τὸ Σάββατον 7 Μαΐου 2011, μὲ πρωτοβουλίαν τῶν ἀνωτέρω ὀργανώσεων, εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου Ραγκαβᾶ κάτω ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολιν καὶ κατετέθησαν στεφάνια εἰς τὸν τόπον τῆς αὐτοθυσίας του.Τὸ περιοδικόν μας ἔχει προβάλει καὶ κατὰ τὸ παρελθὸν τὸν ἐθνομάρτυρα Κων/νον Κουκίδην (τεύχη 19 καὶ 27. Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτοῦ.

 

Θυσία Κωνσταντίνου Κουκίδη

Ἄργησε ἡ ἄνοιξι να ’ρθῃ ἐκεῖνο τὸν Ἀπρίλη.
Παράπονα ὁ οὐρανὸς ἔβρεχε κάθε δείλι.

Τὸ γιασεμὶ ὁλάνθιστο μαράθηκε στὴν πάχνη,
θρυμματισμένα πέταλα ἔμειναν, μόνο, κι ἄχνη.

Ἄνοιξε τὶς φτεροῦγες του τ’ ἀγριοπεριστέρι,
πέταξε σ’ ἄλλους οὐρανούς νὰ βρῇ τὸ καλοκαίρι.

Πάνω στὸ Βράχο στάθηκε, σὰν Δωρικὴ κολῶνα,
λευκὴ μαρμαρυγὴ φωτός, νὰ φέγγῃ στὸν αἰῶνα.

Τυλίχτηκε μὲ ὄνειρα γαλαζιοπλουμισμένα,
στῆς Λευτεριᾶς τὰ κύματα χάθηκε τ’ ἀφρισμένα.

Νίκος Μπατσικανής

(Ἀπὸ τὸ βιβλίο του «Ἐξ Οὐρανοῦ»,
ἐκδ. Βιβλιοεκδοτικὴ Ἀθηνῶν, Ἀθῆνα, 2002)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *