ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 46 – ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ «ΣΑΡΑΚΙ» ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ: Η ΔΙΧΟΝΟΙΑ, Η ΣΥΜΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

 

Α.Η ΝΗΣΟΣ ΣΑΣΩΝ,
Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ-
Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ 

1. Ἡ νῆσος Σάσων, ἤ Σάσωνα, ἤ Σάζενο, ἤ Σάσενο, ἀλβανιστί: Sazan ἤ Sazanit, ἰταλικὰ Saseno δεσπόζει τοῦ Ἀδριατικοῦ κόλπου καὶ κεῖται πρὸ τῆς εἰσόδου τοῦ κόλπου τῆς Αὐλῶνος. Ἀποτελεῖ μεγίστης σημασίας στρατηγικὸν σημεῖον, καθ᾿ ὅσον ἐλέγχει τὰ στενὰ τοῦ Ὀτράντο. Εἶναι βραχώδης νῆσος ἐκτάσεως σχεδὸν 5 τετραγωνικῶν χιλιομέτρων καὶ ἀνήκει εἰς τὸ σύμπλεγμα τῶν Ἰονίων Νήσων. Ἀπέχει 3 ναυτικὰ μίλια βορείως τοῦ ἀρχαίου ἀκρωτηρίου Ἀκροκεραύνια (Linguetta) (Συντεταγμένες: 40°30’N 19°17’E/40,5, 19.283). Παρ᾿ ὅλον ὅτι εἶναι βραχώδης καὶ ἄγονος, ἐν τούτοις ἀπὸ στρατιωτικῆς σημασίας εἶναι ἡ θέσις της ἀνεκτίμητος διὰ τὸ Ἰόνιον πέλαγος καὶ τὸν Ἀδριατικὸν κόλπον.

2. Ἀναφέρεται ὑπὸ τοῦ Στράβωνος, ὁ ὁποῖος δίδει ὁδηγίας διάπλου τοῦ στενοῦ τοῦ Ἄδρια. Ἐπίσης ἀναφέρεται ὑπὸ τοῦ Πολυβίου, τοῦ Σκύλακος, τοῦ Καρυανδρέως καὶ ἄλλων, μὲ ποῖον τρόπον εἶναι ἐφικτὴ ἡ περίπλους. Ὁ Πλίνιος ἀναφέρει ὅτι ὑπῆρξεν ὁρμητήριον πειρατῶν. Τὸ 1279 κατελήφθη ὑπὸ τῶν Ἀμευγαδῶν καὶ τὸν 14ον αἰῶνα ὑπὸ τῶν Βενετῶν, ἀπὸ τοὺς ὁποίους τὴν κατέλαβαν οἱ Τοῦρκοι τὸ 1417. Τελικῶς τὸν 17ον αἰῶνα, τὴν καταλαμβάνουν οἱ Ἑνετοί, οἱ ὁποῖοι καὶ τὴν κατέταξαν εἰς τὰς ἑνετοκρατουμένας νήσους τοῦ Ἰονίου πελάγους.

3. Τὸ 1863, μὲ τὴν ἔλευσιν τοῦ Βασιλέως Γεωργίου τοῦ Α’ παρεχωρήθη εἰς τὴν Ἑλλάδα. Δυστυχῶς ὅμως, οἱ Ἕλληνες ἰθύνοντες ἠδιαφόρησαν νὰ τὴν ἐνσωματώσουν καὶ αὐτὴν εἰς τὸ σύμπλεγμα τῶν Ἰονίων Νήσων, ὅπως ἐκ τῶν συνθηκῶν Κάμπο Φορμίου (1797), Κωνσταντινουπόλεως (1800), Ἀμυένης (1802), Παρισίων (1815) καὶ ἐκ τοῦ ἐγγράφου ἀπὸ 22 Ἰανουαρίου 1804 τῆς «Ἑπτανήσου πολιτείας» συνάγεται καὶ τὴν κατεκράτησαν οἱ Τοῦρκοι, ποὺ κατεῖχον καὶ τὴν Αὐλῶνα. Τὸ 1912 κατελήφθη ὑπὸ τῶν ἑλληνικῶν δυνάμεων καὶ ἔκτοτε ἀνῆκεν εἰς τὴν Ἑλλάδα. Δυστυχῶς ὅμως, τὸ 1914 διὰ τῆς διακοινώσεως τῶν δυνάμεων, ἀπητήθη ἡ ἐκκένωσίς της, καθὼς καὶ ἡ κατάργησις τῆς Αὐτονομίας καὶ τῆς Βορείου Ἠπείρου. Τὸ 1914 μὲ Νόμον ἡ Κυβέρνησις Βενιζέλου μεταβιβάζει τὴν νῆσον Σάσωνα εἰς τὴν Ἀλβανίαν καὶ ἀπομακρύνεται ἡ ἑλληνική σημαία. Ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Σάσωνος, Βλάχοι μὲ ἑλληνικὴν συνείδησιν, σφαγιάζονται ἀπὸ τοὺς Ἀλβανούς…

4. Τὸ 1951 οἱ Ἀλβανοὶ μὲ τὴν βοήθειαν τῶν Ρώσων κατασκευάζουν μεγάλην ναυτικὴν βάσιν μὲ ὑπογείους ἐγκαταστάσεις διὰ πυρηνικὰ ὑποβρύχια τοῦ Σοβιετικοῦ στόλου μέχρι τὴν 3.12.1961, ὁπότε ἡ Ρωσία διέκοψεν τὰς σχέσεις της μὲ τὴν Ἀλβανίαν.

5. Τὸ 1962 ὀργανώνεται ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ἐπιχείρησις ἀνακαταλήψεως τῆς νήσου Σάσωνος μὲ τὸ κωδικὸν ὄνομα «Ἀντιπάτρεια» (Κεντρικὴ Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν -Γίγας- μὲ τὶς Εἰδικὲς Δυνάμεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ -ὁ Διοικητὴς τῶν ΛΟΚ Ἀντιστράτηγος Κ. Κόλλιας, ὁ ἀρχηγὸς τῆς ΚΥΠ Ἀλ. Νάτσινας, ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ ΓΕΕΘΑ Στρατηγὸς Κων/νος Δόβας). Ὁ ἀείμνηστος Σεραφείμ, τότε Μητροπολίτης Ἰωαννίνων, ἀνέλαβεν τὸν συντονισμὸν τῶν Βορειοηπειρωτῶν καὶ τῶν Ἑλλαδιτῶν ἐθελοντῶν. Δυστυχῶς ὅμως, ἡ ἐν λόγῳ προσπάθεια διαρρέει καὶ ματαιώνεται ἡ κατάληψις τῆς νήσου Σάσωνος.
6. Τὸ 1998 ἡ Ἰταλία ἀγοράζει τὴν νῆσον Σάσωνα ἀπὸ τὴν Ἀλβανίαν ἔναντι πενήντα ἑπτὰ δισεκατομμυρίων (57.000.000.000) δρχ.

 

Β. Η ΑΝΑΜΕΙΞΙΣ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.
ΤΟ «ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ »

1. Ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωσιν τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, κατώρθωσαν αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις τῶν μεγάλων συμφερόντων νὰ προσεταιρισθοῦν διαφόρους πολιτικοὺς καὶ νὰ ἁμιλλῶνται εἰς τὸ νὰ πραγματοποιοῦν τὰ καταχθόνια σχέδιά των. Οὕτως ἐδημιουργήθησαν οἱ ἀγγλόφιλοι, οἱ γαλλόφιλοι, οἱ ἀμερικανόφιλοι, οἱ ρωσόφιλοι κ.λπ., κ.λπ. καὶ ἡ κάθε πολιτικὴ φατρία ἐποφθαλμιοῦσε τὰς ἄλλας, καὶ ὄχι μόνον δὲν συνειργάζοντο ὅλοι διὰ τὸ κοινὸν καλὸν τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους καὶ τοῦ ἑλληνισμοῦ, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας διέσυρον καὶ ἐτορπίλιζον, μέχρι καὶ σήμερον, ἀκόμη καὶ θετικὰς πράξεις τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης παρατάξεως…

2. Τοιουτοτρόπως ἐπέτυχον αἱ σκοτειναὶ δυνἀμεις, μὲ τὸ «διαίρει καὶ βασίλευε» τοῦ σατανᾶ, νὰ ἀποτυγχάνουν ὅλαι αἱ σοβαραὶ προσπάθειαι τῆς Ἑλλάδος. Ἡ μεγίστη ἀδιαντροπία, ἡ ὁποία κατέχει πολλάκις ξενοδούλους Ἕλληνας ἰθύνοντας, ἔφθασε μέχρι τὴν ἀναισχυντίαν νὰ ἀναφωνῇ ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργὸς Κων/νος Σημίτης διὰ τὰ Ἴμια: «Εὐχαριστοῦμε τὰς Ἡνωμένας Πολιτείας».

 

Γ. «ΑΙ ΕΠΙΔΡΟΜΑΙ ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ »
ΚΑΙ ΑΙ ΠΟΛΛΑΙ, ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΑΙ
ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΤΩΝ

1.Ἐπειδὴ οἱ φίλοι τῶν Ἀμερικανῶν, οἱ Τοῦρκοι δὲν μᾶς «ἐκτύπησαν» καὶ ἀλλαχοῦ, ἀλλὰ μόνον εἰς τὰ Ἴμια, μᾶς κατατρομοκρατοῦν καὶ διὰ τὰς ἄλλας νήσους μας. Διότι πιστεύουν, ὅτι, μὲ τὴν ἄφρονα ἐγκληματικὴν πολιτικὴν τῶν ἰθυνόντων τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι κατήντησαν «φερέφωνα» τῶν καταχθονίων σχεδίων τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, πολλαὶ ἄλλαι ἑλληνικαὶ κατοικήσιμοι νῆσοι θὰ μετατραποῦν εἰς βραχονησῖδας, τὰς ὁποίας θὰ καταλά- βουν οἱ Τοῦρκοι καὶ ἐπισήμως. Ἐπὶ τοῦ παρόντος τὰς καταλαμβάνουν συνεχῶς μὲ τὴν μεγίστην ἄμεσον ἤ ἔμμεσον διευκόλυνσιν, ποὺ τοὺς κάμνομεν, νὰ ὀργανώνουν τήν «ἐπιδρομὴν ἀλλοφύλων».

2.. Οἱ «φίλοι μας» Τοῦρκοι, κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν Ἀστυνομίαν, μᾶς ὀργανώνουν ἀποστολὰς ὀρδῶν ἀλλοφύλων εἰς βάρος μας (μέχρι καὶ 1000 ἡμεσησίως…), δηλαδὴ μᾶς εἰσαγάγουν καὶ ἐπιβάλλουν 365.000 ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων ἐτησίως. Πρὸς τοῦτο, οἱ «φίλοι μας»Τοῦρκοι δουλέμποροι εἰσπράττουν κατὰ μέσον ὅρον 4.000 δολλάρια κατὰ κεφαλήν, δηλαδὴ 4.000.000 ἡμερησίως. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι μὲ τὶς 365.000 μωαμεθανῶν, ποὺ μᾶς προωθοῦν οἱ Τοῦρκοι ἐτησίως, ἔχει ἡ «φίλη» Τουρκία 1.460.000.000 δολλάρια ἐτησίως συνάλλαγμα!!!

3. Καὶ μὲ τὴν νομιμοποίησιν καὶ τὴν ἑλληνοποίησιν αὐτῶν τῶν ἐπιδρομέων, καθὼς καὶ μὲ τὰς ὀργανωμένας δολιοφθοράς, οἱ ξενόδουλοι ἄφρονες Ἕλληνες ἰθύνοντες ὑλοποιοῦν τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων (π.χ. ἀποψιλώσεις τῆς ξηρᾶς μὲ πληθώραν διασπάρτων πυρκαϊῶν, κυρίως μετὰ μεσημβρίαν -ὅταν ὁ κρατικὸς μηχανισμὸς νεκροῦται- εἰς περιόδους ἰσχυρῶν ἀνέμων). Διότι, δυστυχῶς, οἱ ἄφρονες αὐτοὶ Ἕλληνες ἰθύνοντες, νομιμοποιοῦν τὰς ἐπιδρομὰς τῶν ἀλλοφύλων, μὲ τὸ νὰ ἑλληνοποιοῦν εἰδεχθέστατα ἐγκληματικὰ στοιχεῖα, διὰ νὰ μᾶς καταληστεύουν, νὰ μᾶς «κατακερατώνουν» καὶ νὰ μᾶς κατακαίουν. . .

4. Ἐπαναλαμβάνομεν ὅτι ἀκόμη δὲν εἴδαμε τὰ χειρότερα… Ὅσον καιρὸν δύνανται ὅλαι αὐταὶ αἱ «ἐπιδρομαί» ἀλλοφύλων νὰ εὑρίσκουν ἡμεροκάματον ἡ κατάστασις εἶναι ἀνεκτή. Διότι «κακομαθημένα» ἑλληνόπουλα ἔχουν τόσον πολὺ ἐκμαυλισθῆ ἀπὸ τά «χαζοκούτια» καὶ χυδαῖα ἠλεκτρονικὰ παίγνια, οὕτως, ὥστε προτιμοῦν εἰς τὸ «κηφηνεῖον ἡ Ἑλλάς» νά «μουχλιάζουν» εἰς τὰ καθίσματα τῶν καφετεριῶν «ἀμπελοφιλοσοφοῦντα» περὶ ἀνέμων καὶ ὑδάτων καὶ νά «σαπίζουν» εἰς τὰ καταγώγια «ξενυκτάδικα», παρὰ νὰ κάμνουν χειρονακτικὰς ἐργασίας, τονίζοντες ὑποτιμητικῶς ὅτι «αὐτὲς οἱ δουλειὲς εἶναι διὰ Ἀλβανούς, Πακιστανούς, τοὺς ἀπὸ τὸ Μπαγκλαντὲς καὶ Νιγηριανούς…»

5. Ἐπίσης, ὅσον καιρὸν δύνανται νὰ πωλοῦν τὴν ἀφορολόγητον καὶ λαθραίαν εἰσαγωμένην «πραμάτειαν» των κάνοντες ἀθέμιτον ἀνταγωνισμὸν πρὸς τοὺς νομοταγεῖς καὶ βαρύτατα φορολογουμένους Ἕλληνας καταστηματάρχας, κάπως θὰ ὑποφέρεται ἡ κατάστασις.

6. Οἱ ἀλλόφυλοι ἐπιδρομεῖς ἤδη ἔχουν καταλάβει τοὺς περισσοτέρους πεζοδρόμους, πεζοδρόμια, πλατείας, εἰσόδους-ἐξόδους Μετρό, Ἠλεκτρικοῦ καὶ λοιπῶν Μέσων Μαζικῆς Μεταφορᾶς καὶ οὐσιαστικῶς παραμένουν σχεδὸν ἀνενόχλητοι ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴν καὶ Δημοτικὴν Ἀστυνομίαν. Ἐὰν τύχῃ ὅμως, κάποιος Ἕλλην ἄνεργος νὰ θέλῃ νὰ ἐπιβιώσῃ καί, ἀντὶ νὰ γίνῃ «κλεφτρόνι»,νὰ προσπαθῇ νὰ «βγάζῃ τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον» πωλῶν ὁμοίως διάφορα ἀντικείμενα, τοῦ κατάσχονται τὰ πάντα, ὅπως προσφάτως φίλου, ὁ ὁποῖος συνήθως δραστηριοποιεῖται εἰς τὴν ὁδὸν Δραγατσανίου-Πλατείαν Κλαυθμῶνος. Ὁποία ἀνισότης!

7. Ἡ «γκετοποίησις» κατήντησεν μία μὴ ἀναστρέψιμος πραγματικότης. Ἡ ζωὴ τῶν Ἑλλήνων κατέστη εἰς αὐτὰς τὰς περιοχάς, ποὺ κατακλύζονται ἀπὸ τοὺς ἀλλοφύλους ἐπιδρομεῖς, ἄκρως ἀφόρητος οὕτως, ὥστε ἀναγκάζονται νὰ πωλοῦν ὅσον-ὅσον τὰς οἰκίας των, τὰ καταστήματά των καὶ τὰ οἰκόπεδά των, καὶ νὰ ἀπομακρύνωνται.

8. Ἐφ’ ὅσον ἡ τέως Δήμαρχος Ἀθηνῶν κ. Ντόρα Μπακογιάννη δὲν ἠμπόρεσε νὰ ὑλοποιήσῃ πλήρως τὸ σχέδιόν της καὶ νὰ εἰσαγάγῃ 10.000 πόρνας ἀπὸ τὰς χώρας τοῦ τέως Σοβιετικοῦ Συνασπισμοῦ, διὰ νὰ ἔχουν οἱ «ἀθάνατοι» καὶ οἱ λοιποὶ τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων ἀφθονίαν «δοχείων ἡδονῆς» καὶ νὰ μὴ στερηθοῦν τὸ παραμικρὸν κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, ἀνέλαβεν τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιον τοῦ Δήμου Ἀθηναίων τὴν κατάργησιν τοῦ Νόμου 2734/1999.
Συγκεκριμένως, μὲ τὴν ὁμόφωνον ἀπόφασίν του ὑπ’ἀριθμ. 1185 τῆς 23ης Ἰουλίου 2007, ἐζήτησεν τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιον τοῦ Δήμου Ἀθηναίων τὴν τροποποίησιν τοῦ ἐν λόγῳ Νόμου καὶ ἀντὶ νὰ ἀπέχουν τὰ πορνεῖα εἰς ἀκτῖνα ἄνω τῶν 200 μέτρων μεταξύ των καὶ ἀπὸ σχολεῖα, ἀθλητικὰ κέντρα, πλατείας, νοσοκομεῖα, κλινικὰς κ.λπ.,κ.λπ., τὴν ἐλαχιστοποιοῦν τὴν ἀπόστασιν εἰς τὰ 100 μέτρα καὶ ὄχι ἀκτῖνα.

9. Τώρα δέ, χάριν τῆς νομιμοποιήσεως καὶ τῆς ἑλληνοποιήσεως τῶν ἐκδιδομένων ἀλλοδαπῶν, ἠμπορεῖ νὰ ἐκμηδενίσουν πλήρως τὰς ἀποστάσεις. Οὕτω καὶ οἱ δυστυχισμένοι οἰκογενειάρχαι ἠμπορεῖ νὰ ἔχουν δίπλα των πορνεῖα, ὅταν δὲ θὰ μεταβαίνουν ἐκεῖ οἱ παθιασμένοι, πιθανῶς νὰ συμβαίνῃ, ἀντὶ νὰ κτυποῦν τὸν κώδωνα τοῦ διπλανοῦ διαμερίσματος, ποὺ εἶναι αἱ πόρναι, νὰ κτυποῦν τὸ διαμέρισμά των καὶ νὰ κινδυνεύουν οἱ σύζυγοι, θυγατέρες, ἀδελφαί, μητέρες των !…

10. Παρ᾿ ὅλον ὅτι εἰς τὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησίας, ἐκτὸς τῶν ἄλλων εὐχῶν, συμπεριλαμβάνεται ἀκόμη καὶ ἡ εὐχή «ὁ Θεὸς νὰ μᾶς σώζῃ καὶ ἀπὸ τὴν ἐπιδρομὴν ἀλλοφύλων», ἐν τούτοις, ἡ πνευματική, καὶ ἰδίως ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία οὐσιαστικῶς ἔπαυσαν νὰ πιστεύουν καὶ εἰς αὐτὴν τὴν εὐχὴν, καὶ κατατρέχουν, ὅσους συνεχίζουν νὰ τὴν πιστεύουν καὶ νὰ ἐναντιώνωνται…

11. Ἤδη μὲ τὰς ἐπιδρομὰς τῶν ἀλλοφύλων σχηματίζονται συμμορίαι ἀπὸ Νέγρους καὶ ἄλλους εἰσβολεῖς, καὶ εἰς κεντρικὰς πλατείας καὶ ὁδοὺς τῶν Ἀθηνῶν οἱ Ἕλληνες πολῖται δὲν τολμοῦν ὄχι μόνον τὴν νύκτα, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τὴν ἡμέραν νὰ περάσουν, διότι αἱ συμμορίαι ἐπιτίθενται εἰς τοὺς Ἕλληνας, καὶ ἄλλοι ἀπὸ τὰς συμμορίας τοὺς κρατοῦν, ἄλλοι τοὺς κτυποῦν καὶ ἄλλοι τοὺς ἁρπάζουν, ὄχι μόνον χρήματα, ἀλλὰ καὶ σταυρούς, ἁλυσίδες, κινητά, δακτυλίδια καὶ ὁ,τιδήποτε ἄλλον πολύτιμον εὕρουν.
Ἡ δὲ Ἀστυνομία πολλάκις ἀπαθῶς θεᾶται τὰ δρώμενα καὶ πραττόμενα… Ὅταν καταφεύγουν μερικοὶ Ἕλληνες νὰ καταγγείλουν τὸ γεγονός, οἱ Ἀστυνομικοὶ τοὺς λέγουν ὅτι ἐνασχολοῦνται μὲ αὐτούς, ποὺ ἔχουν ἤδη συλλάβει, καὶ τοὺς προτρέπουν νὰ ἐπανέλθουν πολὺ ἀργότερα ἤ τὴν ἑπομένην νὰ κάμνουν τὴν καταγγελίαν. Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι διὰ κλοπὰς δὲν προφυλακίζονται πλέον καὶ ὅσοι παραπέμπονται νὰ δικασθοῦν, μετὰ ἀπὸ πολὺ μακρὸν διάστημα, ἀθωώνονται!!!

12. Τὸ ἴδιον συμβαίνει καὶ εἰς τὰς στάσεις τῶν Μέσων Μαζικῆς Μεταφορᾶς καὶ ἐντὸς τῶν ὀχημάτων. Συμμορίαι αὐτῶν τῶν παρανόμων μεταναστῶν, ποὺ νομιμοποιοῦνται καὶ ἑλληνοποιοῦνται, κρατοῦν τοὺς Ἕλληνας καὶ ἄλλοι ἀπὸ τὰς συμμορίας ὑφαρπάζουν ὅ,τι πολύτιμον φέρουν μαζύ των καὶ ἄλλοι, ποὺ τὸ «παίζουν» ἀδιάφοροι, ἐμποδίζουν τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἀντιδράσουν καὶ νὰ καταδιώξουν τοὺς ληστάς…

Δ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΑΡΑΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ.
Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

1. Ἤδη δεκάδες χιλιάδες καταστήματα Ἑλλήνων ἔκλεισαν, μὴ δυναμένων τῶν Ἑλλήνων ἐμπόρων νὰ ἀνθέξουν τὸν ἀθέμιτον ἀνταγωνισμόν, τὴν βαρυτάτην φορολογίαν καὶ προπαντὸς λόγῳ τοῦ φόβου καὶ τρόμου τῶν πελατῶν, ποὺ δὲν τολμοῦν νὰ μεταβοῦν εἰς τοὺς παραδοσιακούς των προμηθευτάς.

2. Ὑπολογίζεται ὅτι ἐντὸς τοῦ 2011 θὰ κλείσουν ἄνω τῶν 170.000 καταστημάτων καὶ μικρῶν ἐπιχειρήσεων διὰ τοὺς ἰδίους λόγους καὶ ἄνω τῶν 300.000 Ἑλλήνων ὑπαλλήλων θὰ μείνουν ἄνεργοι…

3. Οἱ ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες συνεχίζουν νὰ θεωροῦν ὡς ἀνέργους μόνον αὐτούς, οἱ ὁποῖοι λαμβάνουν παχυλὰς ἀποζημιώσεις ἀπὸ τὰς ἐπιχειρήσεις, ποὺ δὲν ἀντέχουν νὰ κρατήσουν ὅλον τὸ προσωπικόν των καὶ οἱ ὁποῖοι αὐτοὶ ἄνεργοι καταχωρίζονται εἰς τὰς καταστάσεις τῶν ἀνέργων καὶ λαμβάνουν ἐπιδόματα.

4. Ὅσοι ὅμως, ἔχουν κουρασθῆ καὶ δὲν μεταβαίνουν πλέον εἰς τὰ γραφεῖα τοῦ Ο.Α.Ε.Δ., διότι μακροχρονίως οὐδὲν ἐπιτυγχάνουν, καὶ ὑπολογίζουν ἀκόμη καὶ τὰ εἰσιτήριά των, διὰ νὰ μεταβαίνουν νὰ ἀνανεώνουν τὴν καταχώρισίν των ὡς ἀνέργων, καθὼς ἐπίσης καὶ ὅλοι οἱ «προλετάριοι», ποὺ ἐτελείωσαν τὸ Γυμνάσιον καὶ τὸ Λύκειον καὶ τὰς ἑκατοντάδας ἀνωτέρας καὶ ἀνωτάτας σχολάς, ποὺ λόγῳ ἐλλείψεως σωστοῦ ἐπαγγελματικοῦ προσανατολισμοῦ δὲν εὑρίσκουν ἐργασίαν, ὅλοι αὐτοί, ποὺ εἶναι πολλαπλάσιοι τῶν ἐγγεγραμμένων εἰς τὰς καταστάσεις τῶν ἀνέργων, δὲν θεωροῦνται ὡς ἄνεργοι…

5. Εἰς ἄλλα χρηστὰ κράτη δικαίου ὅμως, ὡς π.χ. εἰς τὴν Γερμανίαν, ἀκόμη καὶ αἱ οἰκοκυραὶ καὶ οἱ φοιτηταί, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἐργασθοῦν διὰ ἡμισείαν ἡμέραν, καταχωρίζονται εἰς τὰς καταστάσεις τῶν ἀνέργων καὶ μέχρις ἐξευρέσεως ἐργασίας, λαμβάνουν κάποιον ἐπίδομα.

Ε. ΤΟ Δ. Ν. Τ. ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΟΥ

1. Ἀνεγκέφαλοι καὶ ἀνέντιμοι πολιτικοί, ἀφοῦ παρέσυραν τὸν δύσμοιρον λαόν, πράττουν ἐντελῶς τὰ ἀντίθετα ἀπ᾿ ὅ,τι προεκλογικῶς καὶ εἰς παλαιοτέρας δεκαετίας διεβεβαίουν αὐτόν.

2. Μὲ τὸ νὰ διατυμπανίζουν εἰς τοὺς πάντας ὅτι ἡ Ἑλλὰς εἶναι ὑπερχρεωμένη καὶ ἀνίκανος νὰ ἀνταποκριθῇ εἰς τὰς ὑποχρεώσεις της, εὗρον τὴν εὐκαιρίαν τὰ διεθνῆ «γεράκια» νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὴν ἄκρως ἀνησυχαστικὴν αὐτὴν κατάστασιν καί, ἐπάνω εἰς τὸν δημιουργηθέντα πανικόν, νὰ διπλασιάσουν καὶ πολλαπλασιάσουν τοὺς λίαν δυσμενεῖς ὅρους δανεισμοῦ. Ἔχοντες προφανῶς ἐκ τῶν προτέρων οἱ ἰθύνοντες ὁμόσει «γῆ καὶ ὕδωρ» εἰς τοὺς ἐντολεῖς των, δὲν ἠθέλησαν νὰ κάμνουν χρῆσιν δανεισμοῦ ἀπὸ τὴν Κίναν μὲ ἐπιτόκιον 3% καὶ μὲ 4,5% ἀπὸ τὴν Ρωσίαν, ἀλλὰ συνῆψαν τὸ περιβόητον ἄκρως ὑποτιμητικὸν καὶ ἀσύμφορον μνημόνιον μὲ δυσμενεστάτους ὑποτελεῖς ὅρους. Δι᾿αὐτοῦ τοῦ ὑποτελεστάτου μνημονίου ὑποθηκεύσαμε τὴν ἐθνικήν μας κυριαρχίαν καὶ κατηντήσαμε ἄκρως ἀναξιόπιστοι, ἀνυπόληπτοι καί «ρεντίκολο τῶν σκυλιῶν» διεθνῶς. . .

3. Ὅλαι αἱ λαϊκαὶ κατακτήσεις πολλῶν δεκαετιῶν, ποὺ ἐπετεύχθησαν μὲ ἀπεριγράπτους ἀγῶνας καὶ αἵματα, ἤρθησαν, καὶ οἱ ἀνεγκέφαλοι πολιτικοί μας ἀγωνίζονται νὰ κάμνουν «πλύσιν ἐγκεφάλου» τοῦ πτωχοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὅτι δηλαδὴ ὅλα αὐτά, ποὺ κάμνουν, εἶναι διὰ τὸ συμφέρον τῶν λαϊκῶν μαζῶν…

4. Ἀπὸ τὴν μίαν πλευρὰν μὲ τοὺς βαρυτάτους φόρους καὶ τὰς περικοπὰς μισθῶν καὶ συντάξεων (ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν ἀλόγιστον σπατάλην τῶν « ἡμετέρων τρωκτικῶν καὶ ἀετονύχηδων»), καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην μὲ τὴν ἀσυγχώρητον ἐγκληματικὴν πολιτικὴν νὰ διπλασιάζουν καὶ πολλαπλασιάζουν τὸ Φ.Π.Α. ἀκόμη καὶ εἰς τὰ βασικὰ καὶ ἀναγκαῖα ἀγαθὰ διαβιώσεως τοῦ λαοῦ (ἀντὶ νὰ διπλασιάσουν καὶ πολλαπλασιάσουν τὰς φορολογίας εἰδῶν καπνίσματος, οἰνοπνευματωδῶν ποτῶν καὶ εἰδῶν πολυτελείας μὲ εἰδικοὺς φόρους καταναλώσεως), αὐξάνουν τὸν πληθωρισμόν, τὴν ἀνεργίαν καὶ συλλήβδην μειώνουν ἀφαντάστως τὴν ἀγοραστικὴν δύναμιν τῶν κατωτάτων στρωμάτων.

5. Μὲ τὴν ἀνεγκέφαλον αὐτὴν πολιτικήν των οἱ ἰθύνοντες συρρικνώνουν τὰ μάλα τὴν ἐθνικὴν οἰκονομίαν καὶ μὲ τὴν ἔλλειψιν παραγωγικότητος καὶ τὴν μὴ δημιουργίαν πλούτου, ὄχι μόνον δὲν θὰ εἴμεθα εἰς θέσιν νὰ πληρώνωμεν τὰ θαλασσοδάνεια, ἀλλὰ οὔτε κἄν τοὺς ὑπερόγκους τόκους, ὁπότε αἱ ἐλπίδες ἀποτινάξεως τοῦ ζυγοῦ τῆς «ΤΡΟΪΚΑ»θὰ ἐξανεμίζωνται καὶ ἡ ὑποτέλειά μας θὰ διαιωνίζεται…

6. Ἡ μεγίστη ἠθικὴ κρίσις, ποὺ ὑποβόσκει ἐδῶ καὶ πολλὰς δεκαετίας, καθὼς καὶ ἡ οἰκονομικὴ κρίσις, ποὺ μᾶς ἐδημιούργησαν οἱ ἄφρονες, ἀνίκανοι καὶ ἀνέντιμοι πολιτικοί μας., ἔφεραν τὸν κόσμον εἰς μεγίστην ἀπόγνωσιν καί, διὰ νὰ παρηγοροῦνται, «ἔπεσαν μὲ τὰ μούτρα» εἰς τὰ θεάματα καὶ ἰδίως εἰς τὸν τζόγον. . .

7. Ἐπωφελουμένη ἡ κυβέρνησις τῶν ἀποφάσεων τῶν ἀφεντικῶν μας, δηλαδὴ τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης καί, πρὸς ἀποφυγὴν τῶν τεραστίων ποινῶν, ποὺ ἐπιβάλλουν κατ᾿ ἔτος εἰς τὴν Ἑλλάδα, διότι δὲν ἐφαρμόζει τὰς διατάξεις τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης νὰ εἶναι ἐλεύθερα τὰ τυχηρὰ παιχνίδια, ἐκμεταλλεύεται αὐτὴν τὴν περίπτωσιν καὶ θὰ τὰ νομιμοποιήσῃ καὶ θὰ τὰ δώσῃ εἰς τοὺς «ἡμετέρους» «πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς» καὶ τοὺς «ἀετονύχηδες», διὰ νὰ ἀπομυζοῦν καὶ τὴν τελευταίαν ἰκμάδα ἀπὸ τὸν λαόν, καὶ νὰ ἔχῃ καὶ ἔσοδα τὸ Κράτος. . .

8. Τοιουτοτρόπως θὰ βασιλεύουν τά «λησταρχεῖα», ποὺ λέγονται καζῖνο καὶ ἐν γένει τὰ τυχηρὰ παιχνίδια.

9. Θέλομεν νὰ ἐλπίζωμεν ὅτι ἡ Κυβέρνησις, ὄχι μόνον Φ.Π.Α. θὰ ἔβαλε ἐπιτέλους εἰς τά «λησταρχεῖα καζῖνο», ἀλλὰ καὶ θὰ θελήσῃ νὰ ἐπιβάλλῃ βαρυτάτους εἰδικοὺς φόρους εἰς ὅλα τὰ τυχηρὰ παιχνίδια.

 

ΣΤ. ΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ,
ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΘΥΜΑΤΑ

1. Τὸ ἁμαρτωλὸν καὶ σπάταλον κράτος, κυβερνώμενον ἀπὸ ἀνεγκεφάλους καὶ κοινωνικῶς ἀναλγήτους ἰθύνοντας, οἱ ὁποῖοι εἶναι «θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνά»καὶ οἱ ὁποῖοι συνεχίζουν νὰ εἶναι «ἀκριβοὶ εἰς τὰ πίτουρα καὶ φθηνοὶ εἰς τὸ ἀλεύρι», ἔχει χρήματα νὰ σπαταλᾶ διὰ θεάματα, ἀκόμη καὶ διὰ τὴν οἰκοδόμησιν μωαμεθανικοῦ τεμένους εἰς δημοσίαν ἤ ἐκκλησιαστικὴν περιουσίαν, ἀλλὰ δὲν ἔχει χρήματα, ὄχι μόνον διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἀλλὰ οὔτε κἄν νὰ πληρώνῃ τοὺς ὑπηρετοῦντας καθηγητὰς καὶ τοὺς διδασκάλους. Ἡ ἰδία ἡ κυρία Ὑπουργὸς Παιδείας ὁμολογεῖ, ὅτι ἡ ἐπερχομένη σχολικὴ χρονιὰ θὰ εἶναι ἡ χειροτέρα μετὰ τὴν μεταπολίτευσιν.

2. Εἰς τὰ πλαίσια τῆς ἰσοπεδώσεως τῶν πάντων, κατέβασαν οἱ ἀνεγκέφαλοι καὶ ἀνάξιοι πολιτικοὶ τὴν βάσιν εἰσαγωγῆς μέχρι καὶ 0,9 καὶ εἰσαγάγουν πολλαπλασίους φοιτητὰς εἰς τὴν κάθε σχολὴν Ἀνωτάτων καὶ Ἀνωτέρων Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων, διὰ νὰ δημιουργοῦν στρατιὰς «προλεταρίων»… Δηλαδή παίζουν «ἐν οἷς οὐ παικτοῖς».

3. Οἱ ἑκάστοτε ἰθύνοντες τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἔχουν ὁμόσει «γῆ καὶ ὕδωρ» εἰς τοὺς ἐντολεῖς των νὰ ἐφαρμόσουν τὰ σχέδια Henry Kissinger καὶ Georg Sorros καὶ προσπαθοῦν παντοιοτρόπως νὰ πραγματοποιήσουν τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ εἶναι ὁ ἀφελληνισμὸς καὶ ὁ ἀποχριστιανισμὸς τῶν Ἑλλήνων. Δὲν ἔφθανον αἱ ἀθλιότητες τοῦ κ. Καραμανλῆ μὲ τὴν νεοεποχίτισσα κ. Γιαννάκου, ἡ ὁποία δαιμονιωδῶς ὑπεστήριζε τὸ κατάπτυστον βιβλίον τῆς κ. Ρεμπούση καὶ ΣΙΑ μὲ τὰς ἀνθελληνικώτατας διατυπώσεις «συνωστισμὸς εἰς τὴν Σμύρνην» κ.λπ, κ.λπ., ὁ ὁποῖος ἐδαιμονίσθη καὶ ἔγραψε ὅλους τοὺς νουνεχεῖς Ἕλληνας καὶ εὐλαβεῖς Χριστιανοὺς εἰς τὰ παλαιά του ὑποδήματα καὶ ἐτίμησεν τὴν κ. Γιαννάκου θέτων αὐτὴν ὡς ἐπικεφαλῆς τῶν Εὐρωεκλογῶν˙ ἔρχεται καὶ ἡ νέα πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ ἀντὶ νὰ βραβεύσῃ τὴν ἡρωίδα δασκάλαν Χαρὰν Νικοπούλου, ἔκαναν τὸ πᾶν νὰ τὴν κατατρέξουν καὶ νὰ τὴν ἐκδιώξουν ἀπὸ τὸ θεάρεστον καὶ ἐθνικὸν ἔργον, ποὺ ἐπιτελοῦσεν εἰς τὰ Πομακοχώρια τῆς Θράκης!!!

4. Ἒπίσης ἡ ἱστορία τῆς Γ’ Γυμνασίου, ποὺ συνέγραψαν οἱ ψευδοδιανοούμενοι Εὐαγγελία Λούβη καὶ Δημήτριος Ξυράφας μὲ κριτὰς ἀξιολογήσεως τοὺς κ.κ. Ἀλ. Ρήγαν, Ὄλγαν Καραγιώργου καὶ Μ. Βενιέρη εἰς τὴν σελ. 163 ἀναφέρει τὴν ἄκρως ἀνθελληνικὴν φράσιν:
«…τὴν ἰδίαν ἐποχὴν μὲ ἀφορμὴν τὴν διεκδίκησιν τῆς βραχονησῖδος Ἰμίων εἰς τὰ Δωδεκάνησσα, ξέσπασε κρίσις στὶς ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις, ποὺ ἀποκλιμακωθήκανε μὲ ἀμοιβαῖες ὑποχωρήσεις τὸ 1996…»!…

5. Πληθώρα ἄλλων ψευδοδιανοουμένων, ὡς π.χ. ὁ καθηγητὴς εἰς τὸ Τμῆμα Πολιτικῆς Ἐπιστήμης καὶ Διεθνῶν Σχέσεων τοῦ Πανεπιστημίου Πελοπονήσσου, πλανώμενοι ἤ ἐνσυνειδήτως ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, πασχίζουν νὰ ἐφαρμόζουν τὰ καταχθόνια σχέδια αὐτῶν, ποὺ εἶναι ὁ κατακρημνισμὸς τῶν αἰωνίων συνδετικῶν κρίκων τῆς φυλῆς μας Θρησκεία, Πατρὶς καὶ Οἰκογένεια. Ὁ ἐν λόγῳ καθηγητής, κ. Ἀστέριος Χουλιάρας, ἐζήλευσεν τὴν προβολὴν καὶ δόξαν τῆς κ. Ρεμπούση καὶ πολλῶν ἄλλων διαστρεβλωτῶν τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας. Μὲ τὸ ἄρθρον του εἰς τὴν «Καθημερινήν» τῆς 1.8.2010 «Ἡ πολιτικὴ τῆς χαρτογραφίας» ἀνερυθριάστως ἐγκαλεῖ τὸν μεγάλον ἐθνικὸν ἱστορικόν μας, ἀείμνηστον Κων/νον Παπαρρηγόπουλον καὶ ἄλλους ἀντικειμενικοὺς ἱστορικοὺς μὲ εὐαίσθητον ἐθνικὴν συνείδησιν καὶ λοιποὺς σοβαροὺς ἐπιστήμονας γεωγράφους, χαρτογράφους κ.λπ., ὅτι δῆθεν ἔχουν παραποιήσει σκοπίμως τὴν ἐθνικὴν ποικιλομορφίαν καὶ παραλείπουν ὁλοκλήρους ἐθνοπολιτιστικὰς ὁμάδας γύρωθεν τῆς Ἑλλάδος. Διερωτᾶται κανείς, ἐὰν ὅλοι αὐτοὶ οἱ «ψευδοδιανοούμενοι» εἶναι ὄντως πλανεμένοι ἤ ἔχουν εἰδικὴν ἐκπαίδευσιν ὑποστῆ ὡς «γενίτσαροι τοῦ πνεύματος» καὶ ἔχουν ἐντολὰς νὰ γελοιοποιοῦν τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια καὶ νὰ διαστρεβλώνουν τὴν ἱστορίαν μας «ράβοντάς» την εἰς τὰ μέτρα των ἤ μᾶλλον συμφώνως πρὸς τὰ μέτρα, ποὺ ἔχουν ἀποφασίσει οἱ ἐντολεῖς των.

 

Ζ. ΟΙ «ΦΙΛΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ»

α.ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ

1. Ἀπὸ τὰ συνεχῆ καὶ παρατεταμένα «χαϊδεύματα» ποὺ κάμνουν Ἕλληνες ἰθύνοντες εἰς τοὺς Τούρκους, ἀποθρασύνονται οἱ Τοῦρκοι τόσον πολύ, ὥστε μᾶς ἀποστέλουν καθημερινῶς τὰς φρεγάδας των μέχρι πρὸ τῆς Ραφήνας καὶ πρὸ τοῦ Σουνίου, Καστελλορρίζου κ.λπ., κ.λπ., τὰ δὲ ἐξωπλισμένα ἀεροπλάνα των παρενοχλοῦν συνεχῶς τὰς περισσοτέρους νήσους μας. Δοτοὶ πολιτικοί, ὄχι μόνον δέχονται νὰ μοιρασθῶμεν τὰς βραχονησῖδας μας καὶ τὴν αἰγιαλίτιδα ζώνην αὐτῶν, ἀλλὰ πασχίζουν νὰ κάμνουν καί «πλύσιν ἐγκεφάλου» τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὅτι μὲ τὴν συνεκμετάλλευσιν τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου μας θὰ ἔχωμεν τεράστια ὀφέλη ἐμεῖς καὶ ἡ Τουρκία….

2. Ἀφ’ἑνὸς μὲν ἡ Τουρκία διὰ τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Α. Νταβούτογλου «στριμωγμένη» ἀπὸ ἄλλους ἑταίρους τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης -ὄχι ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία συνεχῶς «χαίδεύει τὰ αὐτιὰ τὼν Τούρκων»-προτίθεται νὰ ἄρῃ τὸ casus belli, διὰ νὰ κατορθώσῃ νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην, ἀφ’ἑτέρου δὲ ὄχι μόνον δὲν διατίθεται νὰ ἀποδεχθῆ τὴν διεθνῆ ἀπόφασιν τῶν 12 μιλίων καὶ τῶν νήσων, ἀλλὰ τονίζει ὅτι αἱ νῆσοι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἔχουν καθόλου ὑφαλοκρηπῖδα καὶ ὅτι ἡ ὑφαλοκρηπὶς ἀνήκει μόνον εἰς τὴν ὀγκώδη στερεὰν γῆν.

3. Πρὸς τοῦτο οἱ ἴδιοι ἐπρομηθεύθησαν ἤ πρόκειται νὰ προμηθευθοῦν εἰδικὰ ἀποβατικὰ σκάφη δι᾿ ἀστραπιαίας ἀποβάσεις εἰς τὰς νήσους μας.

4. Φέρεται δε ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἔχουν ἤδη προμηθευθῆ ἤ παραγγείλει ἀκόμη καὶ πλωτὰς γεφύρας, διὰ νὰ δύνανται αἱ κατεστρεμμέναι γέφυραι νὰ ἀντικαθίστανται ἀστραπιαίως καὶ νὰ περνοῦν τὰ τὰνκς τῶν Τούρκων χωρὶς τὴν παραμικρὰν δυσχέρειαν καὶ χρονοτριβὴν ἀπὸ τὰ σημεῖα τῶν κατεστραμμένων γεφυρῶν.

5. Δυστυχῶς, ὅταν πρὸ 30-40 ἐτῶν ἡ Τουρκία ἦτο ἀνίσχυρος ἐξ ἀπόψεως ἀέρος καὶ θαλάσσης, οἱ Ἕλληνες ἰθύνοντες ἠνείχοντο ὅλους τοὺς εὐτελισμοὺς καὶ κατατρεγμοὺς τῶν Ἑλλήνων τῆς Κωνσταντινουπόλεως, Σμύρνης, Τενέδου, Ἴμβρου καὶ λοιπῶν, καὶ δὲν τούς «ἔτριζαν τὰ δόντια», ὁπότε θὰ εἴχαμε λύσει πάρα πολλὰ προβλήματα καὶ ἰδίως θὰ εἴχαμε σώσει τὴν Θράκην μας ἀπὸ τοὺς μωαμεθανοὺς. Τώρα, ποὺ καθίσταται συνεχῶς ἡ Τουρκία πανίσχυρος, κοπτόμεθα νὰ τοὺς δεχθῶμεν εἰς τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην καὶ νὰ ὑπάγωμεν εἰς τὸ Δικαστήριον τῆς Χάγης, διὰ νὰ ἐπιλύσωμεν τὰ προβλήματα μὲ τὴν ὑφαλοκρηπῖδα κ.λπ.

6. Ἐξ ἴσου ἀφελεῖς ἦσαν καὶ οἱ Σέρβοι καὶ προσέφυγαν εἰς τὸ Δικαστήριον τῆς Χάγης καὶ τὸ ἐν λόγῳ Δικαστήριον ἀπεφάνθη διὰ τὴν τύχην τοῦ Κοσσυφοπεδίου ὑπὲρ τῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ Κοσσυφοπεδίου. Καὶ μάλιστα, διὰ νὰ ἀνοίξουν τὸν δρόμον ὑπὲρ τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς Η.Ε. οἱ Σέρβοι ἐδέχθησαν νὰ ἐκδιωχθῇ ὁ μέγας ἀκραιφνὴς Ὀρθόδοξος Ἱεράρχης τοῦ Κοσσυφοπεδίου, ὁ Ἐπίσκοπος Ἀρτέμιος, διὰ νὰ μὴ ἔχουν ἐμπόδια, καὶ διὰ μίαν «χούφτα δολλάρια» νὰ ἀναγνωρίσῃ καὶ ἡ Σερβία τὸ Κοσσυφοπέδιον τῶν Οὐτσεκάδων! ! !

7. Ἡ Τουρκία πιέζεται ἐπίσης ἀπὸ τοὺς ἑταίρους μας, ὅτι, διὰ νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν Η.Ε., ὀφείλει νὰ δείξῃ πρόοδον εἰς τὰς θρησκευτικὰς ἐλευθερίας…

8. Παρατηρεῖ ἡ Τουρκία ὅτι ἔχει τεραστίαν εἰσροὴν συναλλάγματος μὲ τὸν θρησκευτικὸν τουρισμόν. Οὕτω προτίθεται νὰ ἐπιτρέπῃ τὴν τέλεσιν Θείας Λειτουργίας ὄχι μόνον εἰς τὴν Παναγίαν Σουμελᾶ καὶ τὴν Καππαδοκίαν, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ νὰ δίδῃ τὴν ἐντύπωσιν, διὰ νὰ δημιουργῇ εὐνοϊκὴν εἰκόνα παγκοσμίως, καὶ εἰς τὴν Ἁγίαν Σοφίαν, διὰ νὰ προστρέχουν καὶ ἑκατομμύρια εὐλαβεῖς προσκυνηταὶ ἐτησίως καὶ νὰ ἔχῃ, ὡς ἐκ τούτου, πολλὰ δισεκατομμύρια εὐρώ συνάλλαγμα καὶ τὸ ἄριστον κλίμα, ποὺ χρειάζεται.
Τοιουτροτρόπως, ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν θὰ βοηθῇ εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τῆς οἰκονομίας της, καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου θὰ δείχνῃ ἀγαθὴν πρόθεσιν διὰ νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν Η.Ε.
Παραλλήλως θὰ διατηρῇ καὶ θὰ ἐνισχύῃ τοὺς «γκρίζους λύκους », οὕτως, ὥστε νὰ ἐξαναγκασθοῦν νὰ ἀπομακρυνθοῦν καὶ οἱ τελευταῖοι Ἕλληνες τῆς Κων/πόλεως, Ἴμβρου, Τενέδου καὶ λοιπῶν περιοχῶν ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴν Θράκην, ὅπου ὀργιάζει τὸ τουρκικὸν προξενεῖον μὲ τὰς διαφόρους «προβοκάτσιες», ποὺ κάθε τόσον καὶ λιγάκι μᾶς δημιουργοῦν.

 

β. ΒΟΡΕΙΩΣ

1. Ἡ Τουρκία ἔχει ἀποκτήσει στρατιωτικὰς βάσεις καὶ εἰς τὴν ἑτέραν «φίλην» χώραν Ἀλβανίαν, καὶ τοιουτοτρόπως μᾶς ἔχει μαζὶ μὲ τοὺς οὐτσεκάδες Κοσσυφοπεδίου καὶ Σκοπίων «πλευρίσει» πανταχόθεν βορειοδυτικά. Δηλαδή, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, ἡ Τουρκία ἐκμεταλλεύεται ἀγρίως τὴν μετριοπαθῆ καὶ φιλήσυχον στάσιν, ποὺ μᾶς ἐπιβάλλουν αἱ διεθνεῖς σκοτειναὶ δυνάμεις καὶ ἀσμένως ἀποδέχονται καὶ ἐφαρμόζουν οἱ ξενοκίνητοι ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος.

2. Ἐν ὀλίγοις «ὁ λύκος ἠμπορεῖ χρῶμα νὰ ἀλλάζῃ, ἀλλὰ γνώμην δὲν ἀλλάζει». Τὸ ἀνθελληνικὸν μένος, τὸ ὁποῖον καλλιεργοῦν οἱ «φίλοι μας» οἱ Τοῦρκοι ἔχει ριζώσει τόσον βαθέως, ποὺ θὰ ἀπῃτοῦντο πολλαὶ δεκαετίαι διὰ νὰ «ἀποτοξινωθοῦν », ἐὰν δὲν συνεχίζετο νὰ καλλιεργῆται τὸ ἀνθελληνικὸν μένος.

3. Δὲν ἀρκεῖ τὸ ὅτι οἱ ἀπὸ ἀνατολῶν «φίλοι μας»ἔχουν καλλιεργήσει θανάσιμον μῖσος ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων εἰς τοὺς ὑπηκόους των, ἀλλὰ τοῦτο ἐπεκτείνεται καὶ εἰς ὅλους τοὺς μωαμεθανοὺς τοῦ Κοσσυφοπεδίου, τῆς Ἀλβανίας καὶ τῶν Σκοπίων.

4. Τοιουτοτρόπως φανατικαὶ ὀρδαὶ τῆς βορείου Ἀλβανίας κατέρχονται εἰς τὴν Βόρειον Ἤπειρον καὶ ἐπαναλαμβάνουν εἰς τοὺς βορειοηπειρώτας αὐτά, ποὺ ἐφήρμοσαν οἱ γκρίζοι λύκοι τῆς Τουρκίας εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν κ.λπ., τονίζοντες εἰς τοὺς βορειοηπειρώτας νὰ ἐξαφανισθοῦν ἀπὸ τὴν Ἀλβανίαν. Ὡς γνωστόν, προσφάτως ἀγέλαι ἀλβανῶν τοῦ βορρᾶ μὲ αὐτὴν τὴν τακτικὴν εἰς τὴν Χειμάρραν ἐδολοφόνησαν τὸν βορειοηπειρώτην Ἀριστοτέλη Γκούμαν καὶ ἡ Ἑλλάς δυστυχῶς τοιαύτας «προβοκάτσιες» ἀγωνίζεται νὰ τὰς ὑποβαθμίζῃ καὶ νὰ τὰς «κουκουλώνῃ».

5. Ἄς ὄψεται ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Παπούλιας, πού, ὡς Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος τὸ 1985, ᾖρε μονοπλεύρως τὴν ἐμπόλεμον κατάστασιν μὲ τὴν Ἀλβανίαν χωρὶς δυστυχῶς νὰ ἀπαιτήσῃ τὴν κατοχύρωσιν τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν Βορειοηπειρωτῶν.
Τοιουτοτρόπως ὁ κ. Παπούλιας προπαρεσκεύασεν τὸ ἔδαφος, διὰ νὰ ἔλθῃ ὁ κ. Σαμαρὰς ὡς Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τὸ 1992 νὰ ἀνοίξῃ τὰ σύνορα καὶ νὰ εἰσβάλλουν ἑκατοντάδες χιλιάδες καὶ ἑκατομμύρια Ἀλβανοὶ εἰς τὴν δύσμοιρον Ἑλλάδα, ἄλλοι μὲν νὰ ἐργάζωνται (εἰς βάρος τῶν ἑλλήνων ἐργατῶν) καὶ ἄλλοι, τὰ «ἀποβράσματα» τῶν ἐγκλείστων εἰς τὰς φυλακάς, ποὺ ἀπηλευθέρωσε ὁ Μπερίσσα, διὰ νὰ ἔλθουν εἰς τὴν Ἑλλάδα, νὰ κλέβουν καὶ νὰ ληστεύουν, καὶ ἀμφότεροι νὰ στέλλουν τὸ συνάλλαγμα εἰς τὴν Ἀλβανία. . .

6. Τοιουτοτρόπως Ἀλβανοὶ ὁμοῦ μὲ ἄλλους ὁμοθρήσκους των, ὡς π.χ. ἀπὸ Ἰράκ, Ἀφγανιστάν, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Νιγηρίαν κ.λπ., κ.λπ. ἐπιδράμουν, ὄχι μόνον εἰς τὰς πόλεις, ἀλλὰ καὶ εἰς ὅλα τὰ χωρία τῆς Ἑλλάδος, καὶ πολλαπλασιάζουν τὴν ἐγκληματικότητα καὶ γίγνονται ὁ φόβος καὶ τρόμος διὰ τοὺς Ἕλληνας, οἱ ὁποῖοι αἰσθάνονται ἄκρως ἀνασφαλεῖς καὶ ἐντελῶς ξένοι εἰς τὴν Ἑλλάδα μας.

 

Η. ΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟΝ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ

Ὡς ἄν νὰ μὴ ἔφθανεν ἡ ἀνθελληνικὴ πολιτικὴ τῶν ἰθυνόντων εἰς τὴν Θράκην μας, οἱ ὁποῖοι ἔκαμνον τά «χατίρια» τῶν ἐντολέων των καὶ ἀπεμάκρυναν τὴν ἡρωίδα δασκάλαν Χαρὰν Νικοπούλου ἀπὸ τὰ Πομακοχώρια, ἔφθασαν οἱ ἰθύνοντες τῆς κυβερνώσης παρατάξεως εἰς τὸ σημεῖον νὰ τοποθετήσουν ὡς Πρόεδρον τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως Θεσσαλονίκης τὸν φιλοσκοπιανὸν Ἰωάννην Κωνσταντίνου, ὁ ὁποῖος οὔτε κἄν τὰ προσχήματα τοῦ «καμουφλαρίσματος» δὲν κρατᾶ, ὅπως πολλοὶ ἄλλοι ξενόδουλοι, ποὺ διατείνονται ὅτι εἶναι Ἕλληνες, ἀλλὰ δροῦν ἀνθελληνικῶς. Οὗτος ἀρνεῖται ὅτι εἶναι Ἕλλην καὶ χαρακτηρίζει τὸν ἑαυτόν του ὡς «ἑλληνόφωνον Εὐρωπαῖον»κρυπτόμενος ὅτι προφανῶς εἶναι Σκοπιανός, ἐνῷ συμμετεῖχε ὡς ὁμιλητὴς καὶ εἰς τὴν παρουσίασιν τοῦ ἐκτρώματος τοῦ «μακεδονικοῦ ἀναγνωστικοῦ »…
Τοιουτοτρόπως διευκολύνουν τὴν σκοπιανὴν προπαγάνδαν, διὰ νὰ ἑδραιώνουν τὰς θέσεις των καὶ ἐντὸς τῆς Ἑλλάδος.

Οἱ ἐξωμόται αὐτοὶ Ἕλληνες, ὅπως καὶ ὁ περιβόητος παπὰ Τσαρκνιᾶς θὰ εἶναι εὐτυχέστατοι, διότι ὁ ὀλετὴρ τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν σχεδίων, ὁ θρυλικὸς γέρων Αὐγουστῖνος, ὁ ὁποῖος ἔσωσεν τὴν Μακεδονίαν μας ἀπὸ τὴν σλαβικὴν προπαγάνδαν, ἐξεδήμησεν καὶ δὲν ζῆ πλέον νὰ ἀνατρέπει τὰς καταστρεπτικὰς διὰ τὸ γένος μας βλέψεις των…

Θ. Ακρως ΑπΑνθρωποι καΙ
ΑντικοινωνικαΙ προκλΗσεις
τΩν καταχθονΙων σκοτεινΩν δυνΑμεων
(προβοκΑτσια)
1. ΟΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 500 ΓΝΩΣΤΟΙ-ΑΓΝΩΣΤΟΙ
Ὅλοι οἱ ὑγιῶς σκεπτόμενοι Ἕλληνες εἶναι τελείως ἀδύνατον νὰ διανοηθοῦν ὅτι ἐπὶ δεκαετίας ὁλοκλήρους οἱ κυβερνῆται εἶναι τόσον ἀνίκανοι καὶ ἀχρεῖοι, ὥστε νὰ ἐντοπίσουν καὶ νὰ ἐξουθενώσουν τοὺς περίπου 500 γνωστούς-ἀγνώστους. Διερωτῶνται δέ, μήπως αὐτὸ ἐξυπηρετεῖ τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ ἐπιβάλλουν εἰς τοὺς Ἕλληνας ἰθύνοντας οὐσιαστικῶς νὰ μὴ τοὺς θίγουν καὶ νὰ τοὺς διατηροῦν καὶ χρησιμοποιοῦν ἑκάστοτε μὲ ἀπανθρώπους ἀντικοινωνικὰς καὶ βανδαλιστικὰς πράξεις, διότι οὕτω τοὺς ἐξυπηρετεῖ;;;

2. Ὁ μὲ τὴν δραστηριότητά του ἀποδειχθεὶς εὐσυνείδητος καὶ ἰδεολόγος δημοσιογράφος ἀείμνηστος Σωκράτης Γκόλιας, ποὺ «ἔβγαζε τὰ ἄπλυτα» ἰθυνόντων εἰς γνῶσιν τῶν πάντων, καὶ ἐπρόκειτο νὰ γνωστοποιήσῃ καὶ δεκάδας ἄλλων ὀνομάτων, ἑβδομάδας ὁλοκλήρους ἐνωρίτερον ἔκρουε τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, ὅτι ἐκινδύνευε ἡ ζωή του καὶ ὅτι τὸν ἀπειλοῦσε πρώην συνεργάτης του. Ἀντὶ νὰ προστατευθῇ ὁ ἀείμνηστος Σωκράτης καὶ νὰ συλληφθῆ ὁ τρομοκράτης του, ἐξηφάνισαν τὸν ἴδιον, διὰ νὰ μὴ συνεχίσῃ τὸ ἔργον του. Ὅλοι οἱ νουνεχεῖς καὶ ὑγιῶς σκεπτόμενοι Ἕλληνες διερωτῶνται μήπως καὶ αὐτὸ εἶναι ἕνα εἶδος «προβοκάτσια» καὶ ἐμεθόδευσαν, ὅτι δῆθεν ἡ δολοφονία του διεπράχθη ἀπὸ ἀριστερὰν ὀργάνωσιν; Μήπως ὅλαι αὐταὶ αἱ ἀριστεραὶ ὀργανώσεις ἐξυπηρετοῦν ἀπολύτως τὸ κατεστημένον ; ; ;

3. Περαιτέρω οἱ νουνεχεῖς καὶ ὀρθῶς σκεπτόμενοι Ἕλληνες διερωτῶνται, μήπως καὶ ἡ ἔκρηξις εἰς τὸ παραπλεύρως γραφεῖον τοῦ Ὑπουργοῦ Προστασίας τοῦ Πολίτου, ὅπου ἐφονεύθη ὁ ὑπασπιστής του, ἀείμνηστος ἀστυνομικὸς ὑποδιευθυντὴς Γεώργιος Βασιλάκης, εἶναι καὶ αὐτὸ μία «προβοκάτσια», διὰ νὰ δύνανται οἱ ἰθύνοντες νὰ καταλύουν ὅλας τὰς λαϊκὰς κατακτήσεις δεκαετιῶν;;;
Ὄντως εἶναι ἄκρως ἀδιανόητον νὰ ὑπάρχῃ τοιαύτη ἀνικανότης τῶν ὀργάνων τῆς τάξεως, ὥστε νὰ φθάνουν οἱ τρομοκράται ἀκόμη μέχρι καὶ τὰ γραφεῖα τοῦ Ὑπουργοῦ Προστασίας τοῦ Πολίτου!

4. Ἡ ἐπιστήμη ἔχει τόσον πολὺ προοδεύσει, ὥστε δύνανται εἰδεχθέστατοι καὶ ἀπάνθρωποι ἐγκληματίαι κατὰ τῆς φύσεως καὶ τῶν ἀνθρώπων, μὲ ἀκτῖνας λέιζερ νὰ ἐνσπείρουν τὸν ὄλεθρον εἰς διαφόρους περιοχάς, τὸν ὁποῖον ὄλεθρον, δὲν θὰ ἠδύναντο νὰ ἐπιτύχουν ὁλόκληραι στρατιαί. Παράδειγμα αἱ πολυάριθμοι ταυτόχρονοι πυρκαϊαὶ εἰς τὴν Πελοπόννησον καὶ ἀλλαχοῦ, ἡμέρας δυνατῶν ἀνέμων, διὰ νὰ μὴ γνωρίζουν αἱ πυροσβεστικαὶ δυνάμεις ἀπὸ ποῦ νὰ ἀρχίσουν καὶ ποῦ νὰ καταλήξουν, καὶ νὰ μὴ ἐπαρκοῦν καὶ τὰ μέσα πυροσβέσεως.

5. Ὑπάρχει δὲ ὑποψία ὅτι αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις ἐξεμεταλλεύθησαν προσφάτως εἰς τὴν Μόσχαν τὴν παρατεταμένην ξηρασίαν, τὰς ὑψηλὰς θερμοκρασίας καὶ τοὺς ἀνέμους καὶ ἐνέσπειραν τὸν ὄλεθρον μὲ ἀκτῖνας λέιζερ μὲ τὴν βοήθειαν καὶ φανατικῶν μουσουλμάνων ἀπὸ Τσετσενίαν, Καζακστάν κ.λπ. κ.λπ.

6. Ὁ Θεὸς νὰ βάζῃ πάντοτε τὸ χέρι του ἀπὸ τοιαύτας ἀπανθρώπους χαοτικὰς ἐπεμβάσεις διεστραμμένων ὑποκειμένων, ὀργάνων τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων.

7. Η ΑΠΟΦΡΑΣ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ 11ης/9/2001.
α. Παρῆλθον ἤδη ἐννέα (9) ἐπέτειοι ἀπὸ ἐκείνην τὴν θλιβερὰν ἡμέραν καὶ ὅλον καὶ περισσότεροι ὑγιῶς σκεπτόμενοι ἄνθρωποι ἀνὰ τὴν ὑφήλιον διερωτῶνται, καθὼς γνωστοποιοῦνται διάφορα σχετικὰ γεγονότα, μήπως καὶ αὐτὸ ἦτο μία «προβοκάτσια».

Διατί κατ᾿ ἐκείνην τὴν ἡμέραν δὲν ἐφονεύθη οὔτε εἷς Ἑβραῖος, ἀλλὰ μόνον Ἰνδοί, Κορεάτες, Ἕλληνες, Ἰταλοὶ καὶ ἀπὸ πολλὰς ἄλλας ἐθνότητας προερχόμενοι – ἐργαζόμενοι, ἐνῷ τὰς σπουδαιοτέρας θέσεις-κλειδιὰ εἰς τοὺς διδύμους πύργους τὰς κατεῖχον ἑβραϊκῆς καταγωγῆς ἐργαζόμενοι ; ; ;

β. Μήπως αὐτὸ τὸ εἰδεχθέστατον ἔγκλημα ἦτο ἄριστα ὠργανωμένον καὶ ἐχρησιμοποιήθησαν καμικάζι Μωαμεθανοί, διὰ νὰ δύνανται αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις νὰ ἐπιβληθοῦν παγκοσμίως ἄνευ οὐσιαστικῶν ἀντιδράσεων τῶν διαφόρων λαῶν, καὶ νὰ τοὺς κατακρημνίσουν ὅλας τὰς ἐλευθερίας, ποὺ μὲ αἵματα ἑκατονταετιῶν κατώρθωσαν νὰ κατακτήσουν ; ; ;

γ. Ὄντως εἶναι ἀπορίας ἄξιον εἰς ὅλους τοὺς ὑγιῶς σκεπτομένους ἀνθρώπους τῆς ὑφηλίου, πῶς ἐφηρμόσθησαν μὲ μαθηματικὴν ἀκρίβειαν τὰ σχέδια τῶν εἰς τὰ παρασκήνια δρώντων ἰθυνόντων. Αὐτὸ τὸ κολοσσιαῖον ἀνοσιούργημα τοὺς διευκόλυνεν τόσον πολὺ εἰς τὸ καθυποτάξουν ὅλην τὴν ἀνθρωπότητα, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον δὲν θὰ ἐπετύχαινον ἀκόμη καὶ ἐὰν διέθετον χιλιάδας στρατιάς . . .

δ. Μὲ τὰς χιλιάδας στρατιὰς θὰ εἴχαμε παγκοσμίως ἑκατοντάδας ἑκατομμύρια θύματα καὶ ἑκατοντάδας τρισεκατομμυρίων δολλαρίων ὑλικὰς ζημίας . . .

ε. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἐπέτυχον οἱ εἰδεχθέστατοι ἐγκληματίαι θυσιάζοντες μόνον μερικὰς χιλιάδας μὴ Ἑβραίους ἐργαζομένους εἰς τοὺς διδύμους πύργους καὶ μερικὰ δισεκατομμύρια δολλάρια εἰς ζημίας..

στ. Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ ὅτι, παρ᾿ ὅλον ὅτι παρῆλθον ἐννέα (9) συναπτὰ ἔτη, ἀκόμη δὲν ἐπετράπη ἡ ἐπανοικοδόμησις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ποὺ ἦτο πλησίον τῶν διδύμων πύργων, ἐνῶ ἔγινε γνωστόν, ὅτι ἐκεῖ προωθεῖται ἡ ἀνέγερσις μουσουλμανικοῦ τεμένους. Πρὸς τιμήν της ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς προτίθεται νὰ καταφύγῃ ἀκόμη καὶ εἰς τὰ δικαστήρια, διὰ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπιτέλους ἡ ἐπανοικοδόμησις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

 

Ι. ΚΑΤΑΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΑΖΩΝ
ΕΠΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

1. Ὅπως καὶ ἄλλοτε ἔχομεν ἀναφέρει, ἰδίως εἰς τὸ τεῦχος 43 τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» σελ. 29, κολοσσοὶ φαρμακευτικῶν παρασκευασμάτων, διὰ νὰ μὴ πτωχεύσουν, ἐφεῦρον τὴν ἀπάτην τοῦ ἰοῦ Η1Ν1 καὶ κατὰ τὸ δίκην «ἅρπα κόλλα» ἐκυκλοφόρησαν τὸ ἐμβόλιον «τῆς γρίππης τῶν χοίρων» χωρὶς οὔτε κἄν νὰ δοκιμασθῇ, ὡς ἐπιβάλλεται. Μάλιστα δὲ ἔλαβον τήν «πατέντα» παρασκευῆς καὶ κυκλοφορίας τοῦ ἐμβολίου, προτοῦ κἄν νὰ ἔχη ἐκδηλωθῆ ἡ «γρίππη τῶν χοίρων!!!…»

2. Πρὸς τοῦτο προσεταιρίσθησαν καὶ ἕξ (6) μέλη ἐκ τῶν δεκαπέντε (15) ἰατρῶν τῆς ἐπιτροπῆς τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν διὰ τὰς ἐπιδημίας, τοὺς ἄμειβον ὡς συμβούλους των καὶ μὲ τὴν ἐξαγορὰν «ἀργυρωνήτων» δημαγωγῶν, ποὺ ἐργάζονται εἰς τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως = «παραπληροφορήσεως», ἐνέσπειραν τὸν πανικὸν ἐπὶ διεθνοῦς ἐπιπέδου.

3. Ὅλαι αἱ χῶραι ἐνέβαζον προκαταβολικῶς τεράστια ποσὰ καὶ ἐκλιπαροῦσαν διὰ τὴν ἀποστολὴν μεγάλων ποσοτήτων τῶν ἐν λόγῳ ἐμβολίων.

4. Παρὰ τὴν κατατρομοκράτησιν τῶν δημαγωγῶν, εὐτυχῶς οἱ περισσότεροι Ἕλληνες δὲν παρεσύρθησαν ἀπὸ τοὺς διαστρεβλωτὰς τῆς ἀληθείας καὶ τοὺς ἀσυνειδήτους «ἀργυρωνήτους» ἰατροὺς καὶ δὲν ἐνεβολιάσθησαν εἰ μὴ μόνον μερικαὶ δεκάδες χιλιάδες. Μεταξὺ τῶν ἐμβολιασθέντων ὑπῆρξεν δυστυχῶς καὶ ἐπιστήμων συνεργάτης μας, εἰς τὸν ὁποῖον τοῦ ἐπεβλήθη ἀπὸ τὴν σύζυγόν του νὰ ἐμβολιασθῇ καὶ μετὰ ἀπὸ μερικὰς ἡμέρας ὑπέστη ἐγκεφαλικόν.

5. Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησις ἔχει πολλὰ ἑκατομμύρια τοιαῦτα ἐμβόλια ἀχρησιμοποίητα καὶ προσδοκᾶ νὰ τὰ ἀνταλλάξῃ μὲ ἄλλα ἐμβόλια.

6. Οἱ ἰθύνοντες τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ποὺ συμμετεῖχον εἰς τὴν ἐν λόγῳ «καραμπινάτην ἀπάτην», καθὼς καὶ οἱ ἐπιχειρηματίαι τῶν ἐν λόγῳ φαρμακοβιομηχανιῶν, ὡς καὶ οἱ μεγάλοι «ἀργυρώνητοι δημοσιογραφίσκοι», οἱ ὁποῖοι δημαγωγικῷ τῷ τρόπῳ συνέβαλαν εἰς τὴν ἐξαπάτησιν τῶν λαῶν, θὰ ἔπρεπε νὰ δικασθοῦν καὶ καταδικασθοῦν παραδειγματικῶς μὲ συνοπτικὰς διαδικασίας ἀπὸ τὰς κυβερνήσεις τῶν διαφόρων χωρῶν ἤ τὸ ποινικὸν Δικαστήριον τῆς Χάγης, ὡς εἰδεχθέστατοι ἐγκληματίαι.

7. Δυστυχῶς ὅμως, αὐτὸ εἶναι μία οὐτοπία, διότι αὐτοὶ οἱ μεγαλοαπατεῶνες ὡς διεθνῆ «γεράκια» ἀποφασίζουν καὶ διατάσσουν μέσῳ τῶν δοτῶν κυβερνητῶν τῶν διαφόρων χωρῶν, καὶ ὡς ἐκ τούτου, πάντοτε «βγαίνουν λάδι».

8. Τοιουτοτρόπως οἱ πτωχοὶ καὶ ἀνίσχυροι λαοὶ θὰ εἶναι πάντοτε θύματα τῶν θυτῶν= ἰσχυρῶν τῆς γῆς.

9. Εἰς τοιαύτας περιπτώσεις ὁ Θεὸς «νὰ βάζῃ τὸ χέρι», διότι ὁ Διάβολος διὰ τῶν ὀργάνων του «χορεύει» τοὺς λαοὺς διὰ τὰ καλά.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

1. Οἱ ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες, δυστυχῶς, δὲν θέλουν νὰ συνειδητοποιήσουν ὅτι ὁ κακοποιός, ἐὰν κατωρθώσῃ καὶ σοῦ συλλάβῃ ἕνα δάκτυλον, προσπαθεῖ νὰ αἰχμαλωτίσῃ καὶ κακοποιήσῃ τὸ ὅλον σῶμα…

2. Αὐτὸ τὸ ἐπιβεβαιοῦν περιτράνως ἡ κατάργησις τῆς αὐτονομίας τῶν νήσων Ἴμβρου καὶ Τενέδου καὶ ὁ κατατρεγμὸς τῶν Ἑλλήνων εἰς αὐτάς, ὁ συστηματικὸς ξερριζωμὸς τῶν Ἑλλήνων τῆς Κων/πόλεως μὲ ἀποκορύφωσιν τὰ γεγονότα τοῦ 1954, χωρὶς νὰ ἀπαντήσῃ ἡ Ἑλλάς μὲ ἀμοιβαίαν ἐκδίωξιν τῶν μουσουλμάνων τῆς Θράκης, τό «κεράτωμα» τῶν συζύγων τῶν Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν τοῦ ΝΑΤΟ εἰς τὴν Σμύρνην κ.λπ., κ.λπ. ἀνδραγαθήματα τῶν «φίλων καὶ συμμάχων» μας Τούρκων!…

3. Ἐντολεῖς τῶν δοτῶν ἰθυνόντων τοὺς καθωδήγησαν, πῶς νὰ συγκεντρώσουν ὅλους τοὺς προοδευτικούς, δραστηρίους καὶ δυναμικοὺς νέους ἀνθρώπους μὲ τὰ ἐπαναστατικὰ συνθήματα «Ἀμερικᾶνοι, γουρούνια, δολοφόνοι τῶν λαῶν» καί «ΕΟΚ καὶ ΝΑΤΟ τὸ ἴδιο συνδικᾶτο». Καὶ τώρα ὅλας τὰς μακροχρονίους λαϊκὰς κατακτήσεις, ποὺ ἐπετεύχθησαν μὲ αἵματα καὶ θυσίες, νὰ τὰς κρημνίζουν οἱ ἴδιοι δοτοὶ ἰθύνοντες αὐταρχικῶς, ἄνευ οὐσιαστικῆς ἀντιδράσεως.

4. Ἀποφεύγουν ὄχι μόνον τὰ ἀδέσμευτα καὶ ἐλεύθερα δημοψηφίσματα δι’ὅλα τὰ σπουδαῖα αὐτὰ ἐθνικὰ καὶ κοινωνικὰ θέματα, ἀλλὰ καταπατοῦν καὶ αὐτὸ τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος, τὸ ὁποῖον οἱ ἴδιοι ἐψήφισαν καὶ τὸ ὁποῖον προβλέπει, ὅτι διὰ ἀποφάσεις, διὰ σπουδαῖα ἐθνικὰ θέματα καὶ διὰ διεθνεῖς συμβάσεις ἀπαιτεῖται ἡ πλειοψηφία τῶν 180 «ἐθνοπατέρων» καὶ ὄχι κάποια σμικρὰ πλειοψηφία τῆς Βουλῆς, τὴν ὁποίαν ἐπιτυγχάνουν χάριν τῆς κομματικῆς πειθαρχίας καὶ τῆς ὀνομαστικῆς ψηφοφορίας…

5. Μάλιστα δέ, ἐπέτυχον, ὥστε μόνον μὲ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν νὰ δεσμεύεται ἡ Ἑλλὰς δι᾿ ὁποιανδήποτε συμφωνίαν ὑπογράψει μὲ τὴν ὀνομαζομένην «τρόικα» (Διεθνὲς Νομισματικὸν Ταμεῖον, Ἡνωμένην Εὐρώπην καὶ Εὐρωπαϊκὴν Τράπεζαν)…

6. Ἀκόμα καὶ νὰ ὑποθηκεύεται ὁ χερσαῖος, ὁ ἐναέριος καὶ ὁ θαλάσσιος χῶρος τῆς Ἑλλάδος καὶ μία δανείστρια χώρα, ἤ χώρα κάτοχος ἑλληνικῶν ὁμολόγων νὰ δύναται νὰ ἐκχωρῇ τὰ δικαιώματά της εἰς μίαν τρίτην χώραν καὶ αὐτὴ νὰ ἐκποιῇ τὰ ὑποθηκευθέντα…

7. Βαβαὶ τῆς ἀθλιότητος καὶ τῆς ἐνδοτικῆς συμπεριφορᾶς τῶν Ἑλλήνων ἰθυνόντων πρὸς τοὺς ἐντολεῖς των…

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *