ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21

ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΑ

1.ΕΘΝΕΓΕΡΤΗΡΙΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Στὶς λιγώτερο ἀπὸ 40 ἡμέρες ποὺ ἀπομένουν μέχρι τὴν 200η ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἀρχίζουμε μία σειρὰ ἀπὸ ρεαλιστικὰ ἄρθρα ἐνημερωτικά, γιὰ νὰ ὑπενθυμίζουμε σὲ αὐτοὺς ποὺ γνωρίζουν καὶ γιὰ νὰ μαθαίνουν αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουν ἀκούσει.

Ὑπενθυμίζομε στὴν ἀγάπη σας ὅτι ἐμεῖς εἴμεθα διατεθειμένοι ἀκόμα καὶ τοὺς πανάκριβους πλαστικοποιημένους χάρτες μὲ τοὺς κατὰ τόπους ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας νὰ τοὺς δωρίζουμε σὲ ὅσους δὲν δύνανται νὰ πληρώνουν ἀκόμη καὶ τὸ εὐτελέστατο συμβολικὸ τίμημα τῶν 10 Εὐρὼ ἕκαστον, γιὰ νὰ ἔχουμε ἔστω καὶ ἐλάχιστα ἔσοδα στὰ βιβλία μας ἒναντι τῶν πολλῶν χιλιάδων Εὐρὼ ἐξόδων ποὺ ἒχουμε καθημερινῶς.

Κυρίως ὅμως θὰ τοὺς δωρίζουμε σὲ δασκάλους, γυμνασιάρχες, λυκειάρχες, τεχνικὲς ὑπηρεσίες Κοινοτήτων, Δήμων, Περιφερειῶν, αἴθουσες ἀναμονῶν ἰατρείων, κλινικῶν, προσόψεις καταστημάτων κλπ. κλπ. χώρων ἐπισκέψεων – συναθροίσεων, διὰ νὰ ἐπιμορφωνώμεθα ἀπὸ 5 μέχρι 115 ἐτῶν, διότι κατὰ τὸν τραγικὸν Εὐριπίδη: «῎Ολβιος, ὅστις τῆς ἱστορίας ἔσχε μάθησιν».

Θὰ εἴμεθα ἄκρως ἀνυπολόγιστοι, ἐὰν συνεχίσουμε νὰ ἀδιαφοροῦμε, ὅπως μέχρι τώρα.

Εἶναι διὰ ὅλους μας μέγιστο ὄνειδος νὰ μὴ τιμοῦμε ἐμπράκτως τοὺς προγόνους μας, οἱ ὁποῖοι θυσιάσθηκαν – ἔκαναν τὸ κορμί των κόσκινο, ἐπαναλαμβάνοντας τὸν θούριον των: «Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστιν τὴν Ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν, γιὰ αὐτὰ τὰ δύο πολεμῶ καὶ ἂν δὲν τὰ ἀποκτήσω τί μὲ ὀφελεῖ καὶ ἄν ζήσω;;;;;», γιὰ νὰ ἀπελευθερώσουν ἐμᾶς τοὺς ἀνάξιους ἀπογόνους τους καὶ μεῖς νὰ μὴ εἴμεθα διατεθειμένοι οὔτε κὰν ἁπλῶς νὰ τοὺς τιμήσουμε..…

Τὶ πανηγυρισμοὺς καὶ τιμὲς θὰ ἀποδώσουμε στοὺς προγόνους μας, μόνον μὲ χοροπηδήματα των ἀφισοκολλητῶν καὶ τῶν συνδικαλιστῶν τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας;;;;; 

«Στῶμεν καλῶς».

Ἄς ἀρθῶμε στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων, διαφορετικὰ τὰ ὀστὰ τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας θὰ τρίζουν βοώντα: «Ἀνάθεμα στοὺς ἀπογόνους μας, οἱ ὁποῖοι ἐδέχθηκαν νὰ ἀποβλακωθοῦν ἀπὸ τὰ χαζοκούτια καὶ νὰ παραμένουν ραντισμένοι ἀπὸ τὰ βιομηχανικὰ κατάλοιπα» .

Θὰ πρέπῃ νὰ αἰσχυνώμεθα καὶ νὰ κάνουμε μεταβολὴ 180 μοιρῶν καὶ νὰ σταματήσουμε νὰ εἴμεθα πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.

Καιροὶ οὐ μενετοί.

Κινδυνεύουμε νὰ γινόμεθα χιονοστιβάδα ἐπικίνδυνη νὰ καταγκρεμίζῃ τὰ πάντα…

Παρακαλοῦμε γνωστοποιῆστε μας στά

τηλέφωνα 210 – 3254321

στὸ e mail fot_gram@otenet.gr

πόσους χάρτες θέλει καθένας σας καὶ ὅσοι ἀδυνατοῦν νὰ καταβάλουν το συμβολικὸ ἀντίτιμο τῶν 10 Εὐρώ, τοὺς τὰ δωρίζουμε ἐμεῖς, οἱ ὁποῖοι ἔχουμε πάντοτε ὡς δόγμα«ἵνα μή τὶ ἀπόλλυται» καὶ ποὺ νιπτόμεθα μέχρι τὰ χαράματα γιὰ νὰ ἀντεπεξέλθουμε.

Ἡ μεγαλύτερη προσφορὰ ἀπὸ ἐσᾶς θὰ εἶναι:

προσωπικὴ συνεργασία.

Ὡς γνωστόν, ἀπὸ ἑκατοντάδες ἐθελοντὲς ποὺ εἴχαμε καὶ ὁ τελευταῖος «πιτσιρίκος μας», ὁ θεόπτης, πανάξιος Χρῆστος Γεωργίου μας ἐγκατέλειψε μὲ τὰ 96 του ἔτη. 

Προσέφερε στοὺς κοινωφελεῖς φορεῖς μας ἄνω τῶν 20 ἐτῶν ἐργασίες ἄκρως ἀνιδιοτελῶς, τὶς ὁποῖες δὲν ἠμποροῦσαν νὰ τὶς διεκπεραιώσουν οὔτε μερικὲς δεκάδες διπλωματούχων διαφὀρων σχολῶν, καὶ ὁ ὁποῖος 8 μῆνες, βαριὰ ἀσθενής, δὲν ἔτρωγε ἀπολύτως τίποτε, ἀλλὰ ὁ μέγιστος καημός του ἦταν νὰ μποροῦσε νὰ ἔρχεται νὰ βοηθάει γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ὅπως ἔκανε δεκαετίες ὁλόκληρες.

Ἀποροῦμε καὶ ἐξιστάμεθεα γιατὶ ὅλοι ἀδιαφοροῦν καὶ ἐφαρμόζουν τὴν «θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνά» ἀπὸ τὴν ὁποία εἶναι ὑπερχορτάτη ἡ κοινωνία μας, καὶ τό «καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες. ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ∙ ἀγρὸν ἠγόρασα καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν∙ ἐρωτῶ σε ἔχε με παρῃτημένον. καὶ ἕτερος εἶπεν∙ ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά∙ ἐρωτῶ σε ἔχε με παρῃτημένον.καὶ ἕτερος εἶπεν∙ γυναῖκα ἔγημα καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν» (Λουκ. ιδ, 18 -19).

***

Ἐπερχομένης τῆς 200ης ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, παρακαλοῦμε καὶ προσκαλοῦμε καὶ σᾶς, ὅπως καὶ ὅλα τὰ μέλη μας, τοὺς Πρέσβεις Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ ὅλους τοὺς φίλους νὰ ἐνεργοποιηθοῦμε ΠΩΣ θὰ πείσουμε τοὺς ἰθύνοντας Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας νὰ μᾶς δώσουν τὸ πράσινο φῶς εἰς αὐτὰ ποὺ διακηρύττομε σχεδὸν μία 15 ετία μέσα ἀπὸ συνεδριάσεις, ἐκδηλώσεις, ἄρθρα, ἔγγραφά μας:

Ἔχομε τονίσει ἐντονώτατα πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν ὅτι τὰ πάντα τὰ διαθέτομε ἐμεῖς.

Ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι:

Τὸ μόνον ποὺ ζητοῦμε εἶναι ἡ μὲν Πολιτεία νὰ διευκολύνῃ νομοθετοῦσα, ἡ δὲ Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα. Ζητοῦμε ἐπὶ πλέον νὰ μᾶς παραχωρήσουν τὰ δικαιώματα ποὺ εἶχαν παραχωρηθῆ εἰς τὸν μεγαλοεκδότη καὶ μεγαλοκαναλάρχη διὰ τὸ Μέγαρο Μουσικῆς. 

Ἕκαστος ἄς ἀναλάβῃ τὶς ἐθνικὲς ὑποχρεώσεις του.

Ἐπιτρέψατε μας, φίλτατοι, νὰ κάνουμε μία παραλλαγὴ τοῦ τοῦ Παιανέως Δημοσθένους: ,,δεῖ δὴ ἀνθρώπων καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἐστὶ γενέσθαι τῶν δεόντων, ὦ φίλοι τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἤτοι τοῦ μεγαλεπηβόλου καὶ κολοσσιαίου μνημείου εὐγνωμοσύνης, δοξολογίας, λατρείας καὶ εὐχαριστίας εἰς τὸν ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, τοῦ μόνου μέσο, τὸ ὁποῖον θὰ τονώσῃ καὶ θὰ ἐνθαρρύνῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210-3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *