Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΥΕ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε. ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 29.2.20

Ο ΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΠΡΕΨΑΣ ΘΡΥΛΙΚΟΣ

ΓΕΡΩΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΥΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΦΗΤΕΥΕ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΤΑΝ

29.2.2020

Α) ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΑΣΚΑΡΕΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΙΩΝ:

ποὺ εἶναι, ὡς γνωστόν, ὅ,τι αἰσχρὸν ἐστὶν καὶ λέγειν.

1.Ἄν ἦτο ὄντως κάποια πραγματικὴ ψυχαγωγία γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, ὁ ἴδιος θὰ τὸ ὑποστήριζε ἐνθέρμως καὶ θὰ παρακινοῦσε τὸν κόσμο πρὸς τοῦτο.

2.Ἐπίσης προέβλεπε ὅτι μὲ τὰ ἀφθονώτατα θεάματα καὶ ἀκροάματα, οἱ ἔμποροι γιὰ νὰ ἐκμεταλλεύωνται τὴν ἀφέλεια, τὴν ἐπιπολαιότητα καὶ τὴν βλακώδη συμπεριφορὰ τῶν σπάταλων στὴν ὑπερκαταναλωτικὴ κοινωνία ποὺ καταλήξαμε, θὰ προκαλοῦσαν τοὺς ἀδύναμους καὶ ἀδύνατους χαρακτῆρες νὰ ἑορτάζουν καὶ τὸν Ἅγιο τοῦ ἔρωτος, τὸν Ἅγιο Βαλεντῖνο.

Ὅμως ὁ Ἁγ. Βαλεντίνος δὲν ἦταν πορνοβοσκός, ἀλλὰ πραγματικὸς Ὀρθόδοξος Ἅγιος, καὶ μάλιστα ἑλληνικῆς καταγωγῆς, ποὺ μαρτύρησε τὸ 276 μ.Χ., δηλ. πρὶν τὸ σχῖσμα τῶν παπικῶν.

3.Παρ’ὅλον ποὺ πέρασε ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγ. Βαλεντίνου, ἐν τούτοις διαχρονικῶς ἐπιβάλλεται νὰ διαφωτίζωνται οἱ ἄνθρωποι, οὕτως ὥστε ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων νὰ ἔχῃ διαφωτισθῆ ὅτι εἶναι πολὺ αἰσχρὲς τέτοιου εἴδους διαδόσεις.

(ἴδ. σχετικά στὴν ἱστοσελίδα μας: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIXqV8JyOU6xYQU&cid=057FC1838F6D56C6&id=57FC1838F6D56C6%211380&parId=57FC1838F6D56C6%211088&o=OneUp).

4. Πολλοὶ ἄνθρωποι διερωτῶνται, ἔπρεπε νὰ ἐνσκήψῃ ὁ κορωνοϊός γιὰ νὰ σταματήσουν τά «μασκαριλίκια» ;

5.Αὐτὸς ὁ ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου κυρὸς Αὐγουστῖνος, πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης διαπιστώνοντας ὄργια τῶν ὀργίων ἐθλίβετο ἀφαντάστως καὶ ἐτόνιζε προσευχόμενος θερμότατα μετὰ δακρύων: «Μακάρι, νὰ ἦταν ἐργάσιμη ἡμέρα ἡ Κυραική, ὁπότε δὲν θὰ διεπράττοντο ὅλα αὐτὰ τὰ τρισάθλια ὄργια ποὺ λαμβάνουν χώρα τὶς Κυριακές».

6.Παρατηρώντας δὲ τὴν μεγίστη πρόκλησιν τῶν ἐχόντων καὶ κατεχόντων, νὰ κατασπαταλοῦν χιλιαπλάσια ἀπὸ ὅ,τι χρειάζεται ἕνας ἄνθρωπος γιὰ νὰ ἐπιβιώνῃ ὑγιεινῶς καὶ θεαρέστως, στηλίτευε δριμύτατα αὐτὴ τὴν φρικτοτάτη ἐξοργιστικὴ ἀνισότητα ποὺ περιγράφει ὁ ουρανοβάμων Παῦλος μὲ τό «Ὅς μὲν πεινᾶ ὅς δὲ μεθύει»(Α΄ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 11, 21)

7.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρέπει νὰ ὑπάρχῃ κοινωνικὴ δικαιοσύνη, γαλήνη, εὐτυχία καὶ εἰρηνικὴ συμβίωσις τῶν ἐχόντων μετὰ τῶν στερουμένων, διότι τὸ ἕνα ἄκρο ὁδηγεῖ στὸ ἀντίθετο ἄκρο, ἀκόμη δὲ καὶ ἡ ἄκρα δικαιοσύνη μᾶς φέρνει τὴν ἄκρα ἀδικία, ἄν δὲν ὑπάρχει ἡ ἐπιβεβλημένη διάκρισις.

Ἀπόσπασμα ἐγγράφου τοῦ Ἱδρύματός μας

πρὸς τὴν τότε Ὑπουργὸ Δικαιοσύνης (1992) Ἄννα Ψαρούδα Μπενάκη:

Summum jus sum injuria = ἄκρα δικαιοσύνη ἄκρα ἀδικία. Κατὰ τὸν μέγαν Ἀπόστολον τῶν Ἐθνῶν Παῦλον αἱ ἐξουσίαι εἶναι τεταγμέναι νὰ τιμωροῦν τοὺς κακοποιοὺς πρὸς σωφρονισμόν, διότι ὁ ἴδιος ὁ Ἀπόστολος λέγει : «τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις». Εἰς τὴν ἐπιείκειαν τοῦ Θεοῦ ὀφείλεται ἡ ὕπαρξις τῆς ὅλης ἀνθρωπότητος καὶ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ μᾶς διαφεύγῃ τό «ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε, ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν…».

(πηγή :Ἐπετηρὶς ἔτους 1998 τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν σελ. 29.

Τὸ τεῦχος αὐτὸ δὲν ἔχει ἀναρτηθῆ ἀκόμη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας καὶ ἐλπίζομε νὰ ἀναρτηθῇ σύντομα).

8.Ἤδη τὸ διαπιστώσαμε, δυστυχέστατα, πρὸ ἡμερῶν, ὅταν δυστυχισμένα παιδιὰ γιὰ νὰ ἔχουν ἀμέσως ἔσοδα δὲν φοιτοῦν σὲ διάφορες τεχνικὲς σχολές, παρ’ὅλον ποὺ μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι εὐφυέστατοι καὶ θὰ διέπρεπαν, ἀλλὰ ἐντάσονται στὴν Ἀστυνομία, εἰς τοὺς Εἰδικοὺς Φρουροὺς καὶ διδάσκονται πῶς μὲ φανατισμὸν νὰ καταστέλουν διαμαρτυρίες, πορεῖες, συγκεντρώσεις πάσῃ θυσίᾳ ὁποιαδήποτε διαμαρτυρία, πορεία, εἴτε νόμιμη καὶ δικαία εἶναι, εἴτε ἄδικη καὶ παράνομη.

Ἐν τῷ μεταξὺ διεισδύουν – προωθοῦνται οἱ ἀντιφρονοῦντες κουκουλοφόροι, οἱ ὁποῖοι ἐπιτυγχάνουν νὰ δημιουργοῦν εὐκαιρίες νὰ ἐπεμβαίνουν δυστυχυσμένα ἀστυνομικὰ ὄργανα, νὰ διαλύουν καὶ τὶς πιὸ ἥρεμες καὶ ἥσυχες διαδηλώσεις καὶ νὰ ἐπικρατῆ τὸ χάος καὶ βανδαλισμοἰ.

Γιὰ ὅλες αὐτὲς τὶς ἐμμετικὲς ἀθλιότητες ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἔκρουε τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου.

9.Εἶναι ἄκρως ἀδιανόητο, ἀπαράδεκτο καὶ ἀχαρακτἠριστο νὰ ἐξαγριώνωνται οἱ πολίτες καὶ νὰ παίρνουν τὶς καραμπίνες τους καὶ νὰ κτυποῦν τοὺς ὁμοεθνεῖς τους ἀστυνομικοὺς διότι καὶ αὐτοὶ παιδιὰ τοῦ λαοῦ τῆς Ἑλλάδος εἶναι.

Δοξάζουμε τὸν Θαὸ, διότι στὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα, εἰς κλῆρο καὶ λαό, ἐπρυτάνευσε ἡ σύνεσις καὶ σταμάτησαν οἱ περαιτέρω αἱματοχυσίες.

Ὅλοι μας ἐπιβάλλεται νὰ μὴ ρίχνουμε λάδι στὴ φωτιά.

Εἰς τὸ ἑξῆς οὔτε ἕνας Ἕλληνας νὰ μὴ ὑπάρξῃ νὰ χύνῃ αἵμα Ἑλλήνων.

Ὅλοι ἀδελφωμένοι νὰ ἀγωνιζόμαστε ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν καὶ νὰ εἴμαστε πανέτοιμοι ἐναντίον ὄχι μόνον τοῦ ἐξ ἀνατολῶν αἰωνίου ἐχθροῦ μαςἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν φανερῶν καὶ ὕπουλων ἐχθρῶν τῆς Ἑλλάδος μας καὶ νὰ γινόμαστε μία ἀτσάλινη γροθιὰ ἐναντίον τῶν παντοειδῶν ἐχθρῶν τῆς Πατρίδος μας γιὰ νὰ ἐπιβιώσουμε.

10.Πασχίζουμε νὰ πραγματοποιήσουμε τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ γιὰ νὰ ἀναζωογονηθῇ καὶ θὰ ἐνθαρρυνθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων.

Ἄν κάνουμε ἔργα μετανοίας καὶ ἐπανέλθουμε στὶς ρίζες μας, τότε, θὰ λυτρωθῶμε ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου ὅπου μᾶς ὡδήγησαν ἀνάλγητοι ἰθύνοντες.

Τότε δὲν θὰ ἰσχύουν τὰ πικρὰ λόγια τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας, οὔτε θὰ ἐφαρμόζεται ὁ ἀκροστιθαῖος στίχος τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Σουρή (λὲς και τὰ ἔγραψε ἐχθὲς γιὰ τὴν σημερινὴ τρισαθλία κατάσταση):

«Ὤ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα;;;…».

Ἄς εὐχηθοῦμε καὶ προσευχηθοῦμε ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φωτίσῃ, νὰ μᾶς ἑνώσῃ, νὰ ὁμονοήσουμε, νὰ ἀγαπηθοῦμε γιὰ νὰ

ἐφαρμοσθοῦν οἱ στίχοι τοῦ ποιητοῦ Γεωργίου Βερίτη: «Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς»!!!..

Β) Ο ΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΠΡΕΨΑΣ ΘΡΥΛΙΚΟΣ

ΓΕΡΩΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΚΥΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΤΟΝΙΖΕ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΠΤΩΧΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ,

ΠΑΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΤΟΔΙΑΒΟΛΟ!

(ἴδ. σχετικά https://www.fotgrammi.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%ae/%ce%bf-%ce%ba%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%83-%ce%b1%cf%85%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%83-%ce%ba%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%b7%cf%83/

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210-3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *