ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

αναρτήθηκε σε: Εθνικά Θέματα, Ελλάδα | 0

ΤΟ ΛΙΑΝ ΕΠΙΤΥΧΕΣ ΞΙΦΟΣ = ΡΟΜΦΑΙΑ = ΔΑΜΟΚΛΕΙΟΣ ΣΠΑΘΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΨΗΦΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΑΠΟΧΗ ΤΟΥΣ

Ἄν μὴ ἐπαγγελματίες πολιτικοὶ ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα ἐσχημάτιζαν μία ὀργανωμένη Πανελλήνια ὁμάδα, θὰ ἠδύναντο νὰ ὠφελοῦντο οἰκονομικῶς ὅλα τὰ κόμματα πολλαπλασίως ἀπὸ ὅ,τι παράβολα κλπ. κόστη. Δηλαδὴ θὰ ἐμοιράζοντο τὰ 12.500.000 Εὐρώ (ΦΕΚ 863Β/12.3.2019).

19.8.2019

Παρατηρώνταςσυγκρίνοντας τὰ ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα γιὰ τὶς Εὐρωεκλογὲς καὶ τὶς Ἐθνικὲς Ἐκλογὲς ἔχουμε νὰ παρατηρήσουμε – τὰ καθαρὰ μαθηματικὰ μᾶς δείχνουν – τὰ ἑξῆς:

1.Ἐνῷ στὶς Εὐρωεκλογὲς ἀποχὴ καὶ τὰ λευκά / ἄκυρα ἦταν 45,70%, στὶς Ἐθνικὲς Ἐκλογὲς ἦταν 44,17 %.

Δηλαδὴ παρατηροῦμε ὅτι τότε ἐδίδετο ἡ εὐκαρία νὰ ψηφίζωνται γιὰ Εὐρωβουλευτὲς καὶ ἄτομα ποὺ δὲν ἦταν ἐπαγγελματίες πολιτικοί!!..

2.Καὶ πέραν αὐτῶν, θὰ εἴχαμε καὶ ἀνθρώπους εἰς τὸ Εὐρωκοινοβούλιο, ὅπου λαμβάνωνται ἀποφάσεις, οἱ ὁποῖες οὐσιαστικά, σύμφωνα μὲ τὰ πραγματικὰ δεδομένα σήμερα, εἶναι μείζονος ἰσχύος, καθ’ὅτι αὐτὲς οἱ ὁδηγίες τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου, βάσει τῆς κειμένης νομοθεσίας, ἀποφασίζουν καὶ διατάσσουν καὶ τὶς τύχες τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν!!..

Ἐὰν δὲ ἕνα κράτος μέλος δὲν τὶς ἐφαρμόζει, τοῦ ἐπιβάλλουν αὐστηρότατα πρόστιμα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐπωφελοῦνται ἄλλα μέλη κράτη, ποὺ ἐφαρμόζουν τὶς ὁδηγίες τοῦ ἅρματος τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης!!..

Καλῶς ἤ κακῶς, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ ἀκολουθοῦμε τὸ δόγμα: «Ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν»!!!!!…..

Οἱ μὴ ἐπαγγελματίες πολιτικοί, ὡς μέλη τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου, θὰ ἠδύναντο νὰ προστατεύουν πολὺ καλύτερα τὰ συμφέροντα τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ ὅ,τι οἱ κατ’ἐπάγγελμα πολιτικοί, ποὺ ἀνήκουν εἰς τὶς διάφορες φατρίες τῆς Εὐρωβουλῆς!!!!!….

3. Διαπιστώνουμε τὴν μεγίστη ἀνηθικότητα τῆς κειμένης νομοθεσίας, νὰ ἑλληνοποιοῦνται ἀκόμη καὶ ἐξτρεμιστέςμὴ προσαρμόσιμοι πρὸς τὰ ἤθη, τὰ ἔθιμα, τὸν πολιτισμὸ τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες καὶ τὰ ἑκατομμύρια Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς, ποὺ ἔχουν διασκορπισθῆ ἀνὰ τὴν Ὑφήλιο, διὰ νὰ τρώγουν το ἁλμυρὸ ψωμὶ τῆς ξενητειᾶς, νὰ μὴ δύνανται νὰ ψηφίζουν!!!!!….    

4. Μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ σατανικὰ φληναφήματα τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας κατώρθωσαν νὰ συσπειρωθοῦν κυρίως τὰ μεγάλα κόμματα!!..

Οἱ μὲν τῆς Νέας Δημοκρατίας νὰ ἀμνηστεύουν ὅλες τὶς ἐγκληματικὲς πράξεις τῆς παρατάξεως των καὶ νὰ προσέρχωνται νὰ ψηφίζουν τὴν παράταξίν των διὰ νὰ ἐπέλθῃ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν ἐπάρατον ἀλλαγή, οἱ δὲ τοῦ Σύριζα φανατίζουν τὶς στρατίες τῶν ἀφισοκολλητῶν των καὶ τῶν συνδικαλιστῶν των καὶ μὲ τὰ γνωστὰ ἐπιχειρήματα:

«Ὁ λαὸς δὲν ξεχνᾶ τὶ σημαίνει δεξιά» καὶ ὅλα τὰ ἄλλα τρισάθλια ἐπιχειρήματά των, νὰ φανατίζουν τοὺς ψηφοφόρους των ὄχι μόνον νὰ συσπειρώνωνται ἀλλὰ καὶ νὰ δημιουργοῦν ἐλπίδες γιὰ τὴν  ἐπιστροφή των διὰ νὰ διαχειρίζωνται καὶ πάλι τήν «κουτάλα». !!!…

Τοιουτοτρόπως παρατηροῦμε πολὺ ὑψηλὰ ποσοστά.

Τὰ μαθηματικά, ὅμως, βεβαιώνουν ὅτι τα ποσοστὰ αὐτῶν δὲν εἶναι ὅπως θέλουν νὰ τὰ ἑρμηνεύουν οἱ ἡγεσίες καὶ ὁ ἐσμὸς τῶν συμβούλων των, ἀλλὰ ὅπως στὸν συνημμένο πίνακα

Ἀπὸ τὸν πίνακα προκύπτει:

Ἐθνικὲς ἐκλογὲς  7-7-19

 Συμμετοχή …………..57,91%

Άκυρα-Λευκά …………2,08%

Εγκυρα…………………..55,83 %

100 – 55,83 = 44,17%     ΑΠΟΧΗ

ΕΛΑΒΑΝ

Ν.Δ…………… 39,85    Χ   55,83    =      22,24%

ΣΥΡΙΖΑ……. 31,53    Χ   55,83    =      17,60%

ΚΙΝΑΛ………  8,10    Χ   55,83    =        4,52%

ΚΚΕ…………… 5,30    Χ   55,83    =         2,95%

ΕΛ. ΛΥΣΗ…..3,70    Χ   55,83    =         2,06%

ΜΕΡΑ 25……. 3,44    Χ   55,83    =         1,92%

Λοιπά ……….. 8,08    Χ   55,83    =         4,51%

                                                               ————–

                                                          55,81%   

5. Μάλιστα δὲ πολλοὶ καταγανακτησμένοι, διὰ νὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὶς λαίλαπες τῶν μεγάλων κομμάτων ἐξουσίας, ὑπερψήφισαν γιά «πλάκα» «κομματάκια», γιὰ νὰ διατυμπανίσουν τὴν καταγανάκτησή των καὶ τὴν ἀηδία των καὶ τοιουτοτρόπως εἰσῆλθον εἰς τὸ Ἐθνικὸν Κοινοβούλιον αὐτὰ τά «κομματάκια».

Βρὲ ποὺ καταντήσαμε!!!!!!……..

6.Αὐτὴ ἡ συσπείρωσις ἔφερε καὶ τὴν μείωση εἰς τὰ λοιπὰ κόμματα ἀπὸ 21 % στὶς Εὐρωεκλογὲς (πραγματικῶς 11,40%) εἰς 8,08 % (πραγματικῶς 4,51%) εἰς τὶς Ἐθνικὲς Ἐκλογές. !!!…

7. Ἐπειδὴ ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ κουράζουμε τοὺς φίλους καὶ γιὰ νὰ μὴ γίνεται καὶ σπατάλη χρόνου, ἀναφέρουμε τὸ παρὸν λακωνικῶς καὶ ἐν συνδιασμῷ μὲ τὶς παρατηρήσεις ποὺ κάναμε στὸ συνημμένο τὸ ἀπὸ 4.6.2019 ἐκτενὲς ἄρθρο μας γιὰ τὶς Εὐρωεκλογές καὶ παρακαλοῦνται οἱ φίλοι ἀναγνῶστες νὰ ἐξάγουν τὰ σχετικά τους συμπεράσματα. !!!…

                                                                   ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

                                                                    τηλέφωνο      210 – 3254321

     ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019               4.6.2019

ΤΙΝΑ   ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑ   ΣΧΟΛΙΑ   ΚΑΙ   ΣΚΕΨΕΙΣ   ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Γιὰ νὰ μὴ ἔχῃ ἐφαρμογὴ ρῆσις τοῦ θυμόσοφου Ἑλληνικοῦ λαοῦ

«κατὰ τὸν λαὸ καὶ οἱ ἄρχοντες»

Συμμετοχὴ 58,76%                            Ἄκυρα-Λευκὰ 4,46%

Ἔγκυρα 54,30%   Δὲν ψήφισαν 45,70%

Ἄρα ἐπὶ τοῦ συνόλου τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος ἔλαβον:

Ν.Δ.                                33,12Χ54,30 = 19,30%

ΣΥΡΙΖΑ                        23,76Χ 54,30= 12,90%

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ     7,72Χ 54,30=   4,19%

ΚΚΕ                                 5,35Χ 54,30=    2,90%

ΧΡΥΣΗ ἈΥΓΗ                 4,88Χ 54,30=   2,64%

Ἑλλ. Λύση                        4,18Χ 54,30=   2,26%

ΜΕΡΑ 25                          2,99Χ 54,30=   1,62%

ΣΥΝΟΛΟΝ   ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ         45,81 %

Ἄλλα μικρότερα κόμματα                                    8,49 %

 (ὀργιάζε ἡ πλύσις ἐγκεφάλου μὲ τὴν θεωρία τῆς χαμένης ψήφου)                                  

                            Σύνολο ἐγκύρων              54,30%

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Ἀν ἐφαρμόσουμε τὴν ἀριθμητικὴ τῆς Β΄& Γ΄Δημοτικοῦ, τὰ ποσοστὰ εἶναι πολὺ χαμηλὰ καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν πλανιέται καὶ πλανᾶ καὶ τὰ κόμματα γιὰ νὰ ξεγελοῦν τὸν ἑαυτόν τους καὶ νὰ καυχῶνται ὅτι δῆθεν ἐπῆραν μεγάλα ποσοστά, γιὰ τὰ ὁποῖα ὅμως στὴν πραγματικότητα, ἄν ὑπολογίσουμε καὶ τὶς ψήφους τῶν μικρῶν κομμάτων, ἡ καταγανάκτησις τοῦ λαοῦ αὐξάνει αὐτὴν τὴν οἰκτρὰ  πραγματικότητα.

Τὰ ἀποτελέσματα γιὰ τὰ μικρὰ κόμματα εἶναι πολὺ περισσότερον οἰκτρά. Διὰ νὰ μὴ ἔχῃ ἐφαρμογὴ ἡ θεωρία τῆς χαμένης ψήφου (ὅπως προείπαμε), ἄς κάνει ὁ καθένας τοὺς ὑπολογισμοὺς γιὰ τὸν κάθε Δῆμο – Σύμπραξι – Παράταξι – Περιφέρεια, ἀκονίζοντας τὴν ἀριθμητικὴ τῆς Β΄& Γ΄ Δημοτικοῦ, γιὰ νὰ μὴ μᾶς πιάνουν στὸν ὕπνο καὶ οἱ παρατάξεις τῆς Αὐτοδιοικήσεως 1ου καὶ 2ου βαθμοῦ.

Ἔτσι ὁ καθένας θὰ συμπεράνῃ τὴν τραγικότατη πραγματικότητα.Συμπεράσματα

Ἡ ἀποχὴ ἦταν μεγάλη.  

ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ                                            Δὲν ψήφισαν τὸ 45,70%

ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ  Δὲν ψήφισαν τὸ 45,78 %

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Δὲν ψήφισαν 47,96 %

ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Δὲν ψήφισαν 59,59 %

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ  Δὲν ψήφισαν 66,12 %

ΔΗΛΑΔΗ  ΨΗΦΙΣΕ ΜΟΛΙΣ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑ  ΒΙΑΣ  ΤΟ  1/3   ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΠΡΑΓΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΑΦΑΝΤΑΣΤΩΣ.

Τὰ αἴτια πολλά. Τὰ ὁποῖα προσεχῶς ἐπιφυλασσόμεθα νὰ τὰ ἀναπτύξωμε δεόντως.

Ἐπὶ τοῦ παρόντος προτείνομε λακωνικῶς:

  1. Οἱ Ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων καλὸν εἶναι (ἄν θέλουν νὰ εἶναι καὶ νὰ ἐκλαμβάνωνται ὡς σοβαρές) νὰ ἐρευνήσουν μὲ κόστος Ἑταιρικῆς Κοινωνικῆς Εὐθύνης των, τοὺς λόγους ποὺ τὸ 45,70%  καὶ μέχρι τὸ 66,12 %  (γιὰ τὶς Περιφερειακἐς) τῶν ἐκλογέων δὲν ἐψήφισαν (παρότι ἔπρεπε νὰ βγάλουν τὰ ἄχτι τους) καθὼς καὶ προτάσεις μεγίστης μειώσεως ἀποχῶν.
  2. Τίθεται θέμα ἐκπροσωπήσεως τοῦ  45,70%, ἄλλα καὶ τοῦ 66,12 %

Μποροῦν νὰ ἐκλέγουν ἀνὰ ἔτος  (διαδικτυακὰ καὶ ταχυδρομικά) ἕνα 50 μελὲς γνωμοδοτικὸ συμβούλιο μὲ 25 γυναῖκες καὶ μητέρες, 25 ἄνδρες καὶ πατέρες, τὸ ὁποῖο θὰ εἰσηγεῖται δωρεὰν

καὶ διὰ τοῦ τύπου λύσεις ἐπὶ προβλημάτων ὅλων καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἔτσι θὰ ἐνεργοποιηθοῦν πολιτικὰ καὶ κοινωνικά.

  • Τὸ ποσοστὸ ποὺ δὲν ψηφίζουν ἢ δὲν ψήφισαν σὲ Δήμους-Συνδικάτα ἐν ἐνεργείᾳ καὶ συνταξιούχων – Πολιτιστικοὺς Συλλόγους πρέπει νὰ ἐκλέγουν (διαδικτυακὰ καὶ ταχυδρομικά) Γνωμοδοτικὸν ἀντίστοιχον συμβούλιον.
  • Ὁ Ἑλληνισμὸς πρέπει νὰ ψηφίζῃ κατὰ 99% μὲ ἔγκυρα ψηφοδέλτια.

 Ἐκεῖ θὰ κερδίσῃ και ἄλλο κύρος καὶ ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Βουλή.

                                      99% συμμετοχὴ

Ὅταν οἱ Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες ἐγγεγραμμένοι στοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους μὲ κάθε δυνατή-νόμιμη καὶ ἀναγκαία ὑποστήριξη ὅλων καταφέρουμε κατὰ 99% νὰ ψηφίζουμε ὅ,τι ἐπιθυμοῦμε χωρὶς ἄκυρα ψηφοδέλτια, τότε ἡ Νέα Ἑλλάδα ὡς Νέα Ἑλβετία, μέλος τῆς Ε.Ε, θὰ ἀρχίσει νὰ νικᾶ παντοῦ καὶ πάντοτε.

Ἡ ἀποχὴ ἀπὸ τὶς εκλογές δὲν εἶναι προτέρημα οὔτε πλεονέκτημα.

Ἀντίθετα ἡ συμμετοχὴ κτίζει κάθε ἐποχὴ τὶς Νίκες γιὰ ὅλους.

Νῦν ὑπὲρ πάντων ὁ Ἀγών.

Μὲ αὐξημένη συμμετοχὴ ζητᾶμε καὶ δημιουργοῦμε λύσεις.

  • Ἕνα συνέδριο Διακυβερνήσεως διὰ τῶν πλεονεκτημάτων συνεργασίας βάσει τῆς Ἁπλῆς Ἀναλογικῆς.EΠΕΙΓΕΙ.

Ποιοὶ θὰ τὸ διοργανώσουν;;;;…

Οἱ τριτοβάθμιες ἑνώσεις τῆς χώρας τάχιστα.

Ποιοὶ θὰ συμμετέχουν:

Πέντε (5) ἐκπρόσωποι ἀπὸ κάθε πολιτικὸ κόμμα,

Τρεῖς ἕως τέσσαρεις (3 – 4) ἐκπρόσωποι ἀπὸ κάθε Δευτεροβάθμια Ὁμοσπονδία ἢ Ἐργατικὸ Κέντρο.

Ἡ πείρα θὰ δώσῃ κατευθύνσεις συνεργασίας. Πάντα ὑπάρχει μία σωστὴ λύση, ἂν εὐσυνείδητα ἀγαπᾶμε ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους!!!….

  • Ὅλα τὰ νέα παιδιὰ καὶ οἱ Ἕλληνες ποὺ λείπουν στὸ ἐξωτερικό, γιὰ ὅποιους λόγους, μποροῦν καὶ πρέπει νὰ ψηφίζουν, ἂν εἶναι ἐγγεγραμμένοι στοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους.
  • Οἱ  ἑτεροδημότες ἐψήφισαν γιὰ εὐρωεκλογὲς ἀλλὰ δὲν ἐψήφισαν γιὰ Περιφερειακὲς καὶ Δημοτικές!!!….

Τρόποι ὑπάρχουν νὰ ψηφίζουν καὶ οἱ ὑπερήλικες καὶ οἱ ἀσθενεῖς διὰ περιφερομένων ἐκλογικῶν ἐπιτροπῶν ποὺ διοικοῦν δικαστικοὶ ἀντιπρόσωποι.

  • Ὁ Ἑλληνισμὸς ὄχι μόνον δικαιοῦται ἀλλὰ ἐπιβάλλεται νὰ γνωρίζῃ:

Α) Πόσοι ἀλλοεθνεῖς  ἑλληνοποιήθησαν;;;…

Β) Πόσοι ἐξ αὐτῶν ψηφίζουν;;;…

Γ) Μὲ ποῖα κριτήρια :

Ποῖα κίνητρα ἦταν γιὰ αὐτοὺς ποὺ ἑλληνοποιήθησαν καὶ ποῖα γιὰ τοὺς ἑλλληνοποιήσαντες αὐτούς;;;…

Δ) Πόσα μυστικὰ κονδύλια διετέθησαν πρὸς τοῦτο;;;…

Ἦσαν κονδύλια τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης;;;…

Ἦσαν μυστικὰ κονδύλια τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, δηλαδὴ ἀφήνομε τὴν ἄκρως ἀπαραίτητη ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸ ἔλεος τοῦ κάθε αἱμoσταγοῦς Ερντογκάν καὶ ὅλων τῶν ἄλλων δῆθεν φίλων μας, οὐσιαστικὰ φιδιῶν, ΝΑΤΟ, ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ, ΑΓΓΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ καὶ λοιπῶν ποὺ βυσοδομοῦν ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων καὶ τῆς Ἑλλάδος παντοιοτρόπως καὶ καθημερινῶς (δίποδες βασιλικὲς κόμπρες);;;;;…

Ἦσαν χρήματα ἔρευνας καὶ τεχνολογίας ποὺ τὴν ἔχουμε ἐγκαταλείψει καὶ ξοδεύονται – σπαταλοῦνται μόνον χρήματα γιὰ τοὺς ἐκεῖ δημοσίους ὑπαλλήλους ποὺ ἔχουν τὴν ψευδαίσθησιν ὅτι κάτι κάνουν;;;…

Ἤ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τὸ ὁποῖο ἐγκατέλεψαν καὶ τὸ μετέτρεψαν σὲ Ὑπουργεῖο  Α – Παιδείας καὶ ἀφήνουν ὁμάδες ἄθεων, ἀμοραλιστῶν, μασώνων, μαρξιστῶν καὶ ἐν γένει ἀντίχριστων, νὰ βυσοδομοῦν ἐναντίον τῶν ἱερῶν & ὁσίων, Ἐκκλησίας καὶ σὰν ἀγέλες μαινόμενων ταύρων ἐκθεμελιώνουν τὰ πάντα;;;…

Καὶ δὲν ἀνανεώνουμε τὸν στόλο μας μὲ ἑλικόπτερα παντὸς καιροῦ γιὰ τὴν ἐγκαταλελειμμένη νησιωτικὴ Ἑλλάδά μας;;;…

Νὰ μὴ ἔχωμε ἱκανὸ στόλο, νὰ ἐπεμβαίνουμε σὲ ἀκραῖες καιρικὲς συνθῆκες καὶ νὰ καίγωνται, νὰ πνίγωνται ἑκατοντάδες Ἕλληνες καὶ νὰ καίγωνται χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιῶν καὶ καθημερινῶς νὰ ἀπομένουν λιγώτερα δάση;;;…

  •  Ἐπικειμένης τῆς Ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος, πρέπει νὰ ψηφιστεῖ ἕνα ἄρθρον, ὅτι ἡ κακοδιαχειρίσεις οὐδέποτε ἀμνηστεύονται καὶ πρέπει νὰ ἐλέγχεται ἀπὸ μιὰν Ἀδέκαστον Ἐπιτροπὴν τὸ «πόθεν ἔσχες»  ὄχι μόνο τῶν διαχειριστῶν ἀλλὰ καὶ τῶν συγγενῶν των μέχρι πέμπτου βαθμοῦ. Γιὰ αὐτὲς τὶς ἐγκληματικὲς ἐνέργειες καὶ πρέπει νὰ δημεύωνται οἱ περιουσίες αὐτῶν, λαμβανόμενου ὑπ’ όψιν καὶ τοῦ πρότερου βίου των.
  1.  Δὲν εἶναι ἐλληνικῶς ὀρθὸν νὰ ψηφίζουν οἱ ξένοι εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ οἱ Ἕλληνες Ἐξωτερικοῦ καὶ Ἑτεροδημότες καθὼς καὶ οἱ Ἕλληνες ἀσθενεῖς νὰ μὴ ψηφίζουν!!!….

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  ΤΗΛ. 2103254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *