ΑΣ ΠΑΥΣΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΓΙΝΩΜΕΘΑ ΜΙΜΗΤΙΚΕΣ ΜΑΪΜΟΥΔΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΟΥΝΤΕΣ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΩΜΕ ΕΚΛΕΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΜΕΡΟΣ Α

αναρτήθηκε σε: Εθνικά Θέματα, Ελλάδα | 0

ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ (1827) ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΦΗΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΚΡΟΜΙΚΟ.

1. Ψευδοδιανοούμενοι, ποὺ εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἰδιοτελέστατα ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων μᾶς «σερβίρουν» διάφορα δόγματα, πιστεύω καὶ πρότυπα, ὡς π.χ. τὴν διπλωματία τοῦ Γκρομίκο, ὁ ὁποῖος στὸν Ὑπουργὸ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ὅταν τοῦ εἶπε: «θὰ ἦτο εὐχῆς ἔργο νὰ ἔλθῃ ὁ Πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν στὴ Μόσχα», ἀπήντησε: «βεβαίως, ἐὰν ἤρχετο προηγουμένως ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως στὴν Οὐάσιγκτον»…

2. Αὐτὸ τὸ διδάσκουν σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα καὶ στοὺς ἑλληνόπαιδες, ἐνῷ ἡ στρατηγικὴ τοῦ ἡγουμένου, τῶν ἱερέων καὶ τῶν μοναχῶν τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου τὴν 22.6.1827 πρὸς τὸν Ἰμπραὴμ ὑπερέχει ἀπείρως τῆς στρατηγικῆς τοῦ Γκρομίκο. Πρὸς ἀπόδειξι δημοσιεύομε ἀπόσπασμα τῆς ἐν λόγῳ ἐπιστολῆς: «… σὲ συμβουλεύομεν ὅμως νὰ ὑπάγῃς νὰ πολεμήσῃς ἄλλα μέρη, διότι ἐὰν ἔλθῃς ἐδῶ νὰ μᾶς πολεμήσῃς καὶ μᾶς νικήσῃς, δὲν θὰ εἶναι μεγάλον κακόν, διότι θὰ νικήσῃς παπάδες, ἐὰν ὅμως νικηθῇς, τὸ ὁποῖον ἐλπίζομεν ἄφευκτα μὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ, διότι ἔχομεν καὶ θέσιν δυνατὴν καὶ θὰ εἶναι ἐντροπή σου καὶ τότε οἱ Ἕλληνες θὰ ἐγκαρδιωθοῦν καὶ θὰ σὲ κυνηγοῦν πανταχοῦ. Ταῦτα σὲ συμβουλεύομεν καὶ ἡμεῖς κάμε ὡς γνωστικὸς τὸ συμφέρον σου, ἔχομεν καὶ γράμματα ἀπὸ τὴν Βουλὴν καὶ ἀρχιστράτηγον Θεόδωρον Κολοκοτρώνην, ὅτι εἰς πᾶσαν περίστασιν πολλὴν βοήθειαν θὰ μᾶς στείλῃ, παλικάρια καὶ τροφὰς καὶ ὅτι ἤ θὰ ἐλευθερωθῶμεν τάχιστα ἤ θὰ ἀποθάνωμεν κατὰ τὸν ἱερὸν ὅρκον τῆς πατρίδος»…

Συνεργάτες καὶ φίλοι τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς», προσκυνητὲς στὴ πανήγυρι τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου ἐπεσκέφθησαν καὶ τὸ Μέγα Σπήλαιο (22.5.2011).

3. Ὅμως τέτοιες ὑπέροχες καὶ ἀνεκτίμητες συμβουλὲς δὲν διδάσκονται στοὺς Ἑλληνόπαιδες, ἀλλὰ διδάσκονται μὲ ἄλλα ἀνούσια, εὐτελῆ καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀντιχριστιανικὰ καὶ ἀνθελληνικὰ πράγματα καὶ προσπαθοῦν αὐτὲς οἱ «νοητὲς σουπιές» νὰ «θολώσουν τὰ νερά» νὰ ἀποπροσανατολίσουν τοὺς Ἔλληνες, καὶ ἰδίως τὴν νεολαία γιὰ νὰ εἶναι πολὺ εὐάλωτοι.

      ΣΚΟΠΙΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΕΛΗΣ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ

1.Ἐνῷ λοιπὸν τὰ τελευταῖα 60 χρόνια συστηματικὰ μᾶς γκρεμίζουν ὅλες τὶς ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς ἀξίες τῆς φυλῆς μας, ποὺ εἶναι ἡ Θρησκεία, ἡ Πατρίδα καὶ ἡ Οἰκογένεια καὶ μᾶς ἔχουν συστηματικὰ καὶ μεθοδικὰ ἐξαπλώσει παντοῦ τὴν ἠθικὴ κρίσι, ἐν τούτοις ἐλάχιστοι εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἐναντιώθηκαν…

2. Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία ἀποπροσανατολισμένη ἀπὸ τὶς ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς ἀξίες συνέχιζε νὰ ἐκλέγῃ ἀμοραλιστές, ἄθεους, μασώνους, ἰδιοτελεῖς, ἀνίκανους, φαύλους, ἀνεγκέφαλους, ἀντίχριστους πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι μᾶς ὡδήγησαν καὶ οἰκονομικῶς στὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου.

3. Ὅταν ὅμως αὐτὴ ἡ ἐπικρατοῦσα ἠθικὴ κρίσι= κοινωνικὴ σήψι μᾶς ἐπέφερε καὶ τὴν οἰκονομικὴ κρίσι, ἄρχισαν τώρα νὰ διαμαρτύρωνται καὶ αὐτοὶ ἀκόμη, ποὺ εἶναι συνυπεύθυνοι γιὰ τὴν ὅλη ἐπικρατοῦσα κατάστασι = ἀκαταστασία καὶ κατέβηκαν καὶ αὐτοὶ στὶς πλατεῖες !!!

4. Ὅπως ἀνερτήσαμε καὶ στὴν ἱστοσελίδα μας τὴν 1.7.2011 «ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΛΟΦΩΝΕΣ ΔΟΞΗΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΗΜΑΣΤΑΝ, ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΑΛΑΜΙΟΥ»,  μᾶς ἐφήρμοσαν κοινωνικὰ ἀνάλγητοι, φαῦλοι, ἀνίκανοι καὶ ἀνεγκέφαλοι πολιτικοὶ τὴν «πολιτικὴ τοῦ σαλαμιοῦ». 

Ἐκεῖ ἀναρτήσαμε καὶ τὸ Video http://www.youtube.com/watch?v= ZAUPAdKMQg0&feature=related, στὸ ὁποῖο ρητῶς καὶ κατηγορη-ματκῶς ἀλλὰ καὶ ἀναισχύντως ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κα Ἄννα Ψαρούδα-Μπενάκη ἐτόνιζε στὸν νεοεκλεγέντα Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ὅτι θὰ ἔχωμε συρρίκνωσι τῶν ἐθνικῶν μας συνόρων καὶ περιορισμὸν τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας, δηλαδὴ ἐτολμοῦσε νὰ γνωστοποιῇ δημοσίως τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ ὁ πολιτειακὸς ἀνώτατος ἄρχων νὰ μὴ ἔχῃ ἐθνικὴ συνείδησιν νὰ διαμαρτυρηθῇ γιὰ αὐτὰ τὶς αἰσχρότατες ἀντεθνικὲς ἐκφράσεις… Καὶ ὁ τελευταῖος ἀγράμματος ἀλλὰ ἀγνὸς πατριώτης θὰ ἀνατρίχιαζε ἀκούοντας αὐτὰ καὶ δὲν θὰ ἔκανε ἀβαρία στὴ συνείδησί του χάριν τοῦ θρόνου («καρέκλας»).

Γιὰ νὰ μὴ ἐπεκτεινόμεθα περισσότερο, παρακαλοῦμε δῆτε τὸ ἐν λόγῳ Video http://www.youtube.com/watch?v=ZAUPAdKMQg0&feature =related, στὸ προηγούμενο ὡς ἀνωτέρω ἄρθρο μας.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ

1. Στὴν προκειμένη περίπτωσι ἔχει ἐπιμέρους δίκαιο ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως κ. Θ. Πάγκαλος ἀποκαλὼν τοὺς τεμπέληδες δημοσίους ὑπάλλήλους «κοπρίτες», τονίζων ὅτι «μαζί τὰ φάγαμε».

 Ὅμως δὲν μᾶς λέγει ὁ κ. Πάγκαλος, πῶς ἀναρριχήθησαν ὅλα αὐτὰ τὰ γλοιώδη ὑποκείμενα, οἱ περιεργαζόμενοι καὶ ὄχι ἐργαζόμενοι στὶς δημόσιες ὑπηρεσίες. Δὲν τοὺς διώριζαν ἀσυνείδητοι, φαῦλοι καὶ ἰδιοτελέστατοι πολιτικοὶ χάριν ἄγρας ψήφων;

2.  Δὲν εἶναι ὑπαίτιες ὅλες αὐτὲς οἱ κλαδικὲς καὶ συνδικαλιστικὲς ὀργανώσεις, ποὺ ἔγιναν αἰτία αὐτῆς τῆς κακοδαιμονίας καὶ δυστυχίας ;

Γιὰ νὰ πάῃ ὁ τόπος μπροστὰ πρέπει νὰ καταργηθοῦν οἱ κομματικὲς ταυτότητες, οἱ κλαδικὲς καὶ προπαντὸς οἱ ἐργατοπατέρες, οἱ ὁποῖοι ποτὲ δὲν ἐργάσθηκαν καὶ ἡ μόνη τους ἐνασχόλησι ἦταν νὰ πραγματοποιοῦν τὶς ἐντολὲς τῶν ἀφεντικῶν τους-πολιτικάντηδων, εἰσπράττοντες ὄχι μόνο τὸ μισθό τους, χωρὶς κἄν νὰ ἐργάζωνται, ἀλλὰ ἀμέσως καὶ ἐμμέσως πληθώρα ἄλλων ὑψηλῶν ἐκδουλεύσεων.

3. Προπαντὸς πρέπει νὰ περιορισθῇ ὁ ἀριθμὸς τῶν «ἐθνοπατέρων» στὸ 1/3 ἀπ᾿ ὅ,τι εἶναι σήμερα. Καὶ γιὰ αὐτοὺς ποὺ θὰ ἀπομείνουν, πρέπει νὰ περιορισθοῦν τὰ προνόμοια, οἱ διάφορες διευκολύνσεις, τὰ πολυτελῆ αὐτοκίνητα, δωρεὰν κινητὰ τηλεφωνήματα γι’αὐτοὺς καὶ τοὺς συνεργάτες τους κ.λπ.

Ὄχι μόνον δὲν πρέπει νὰ ἀμείβωνται ἐπι πλέον  γιὰ συμμετοχή τους εἰς τὶς διάφορες ἐπιτροπές, πρᾶγμα αὐτονόητον καὶ ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ, ἀλλὰ καὶ οἱ συνεργάτες τους νὰ ἀμείβωνται ἀπὸ τὶς παχυλὲς ἀμοιβὲς τῆς βουλευτικῆς ἀποζημιώσεως καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ δημόσιο κορβανά.

4. Στὸ μεγάλο «κηφηνεῖο ἡ Ἑλλάς» σχεδὸν ὅλα τὰ παιδιὰ καὶ ὅλοι οἱ γονεῖς ἤθελαν τὰ τελευταῖα 60 χρόνια νὰ ἀναρριχηθοῦν σὰν βδέλλες στὶς κρατικὲς ὑπηρεσίες καὶ νὰ εἶναι περιεργαζόμενοι καὶ ὄχι ἐργαζόμενοι καὶ νὰ ἔχουν ἰσόβιο ἐξασφάλισι.

ΤΟ ΥΓΙΕΣ ΦΥΡΑΜΑ (ΜΑΓΙΑ) ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1. Καὶ ἄλλοτε ἔχομε γράψει καὶ τονίσει, ὅτι ἰσχύει αὐτό, ποὺ λέει ὁ κ. Πάγκαλος «μαζὶ τὰ φάγαμε». Ἐμεῖς ἐσυμπληρώσαμε «… ἐκτὸς τῶν ἐντίμων Ἑλλήνων».

2. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἔντιμοι Ἕλληνες ἔχουν ἰώβειο ὑπομονὴ καὶ καρτερικότητα, προτιμοῦντες νὰ φέρουν ἀγογγύστως τὸ μαρτύριο τῆς ἐντιμότητος, τῆς ἠθικῆς, τῆς εὐπρέπειας, τοῦ ἤθους ἐργασίας καὶ τῆς εὐποιΐας καὶ νὰ συγκακουχοῦνται μὲ τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, παρὰ νὰ ἔχουν πρόσκαιρη τῆς ἁμαρτίας ἀπόλαυσι. (Ἑβρ. ια, 25)

3. Φρονοῦμε ὅτι οἱ παλαιοὶ Μάρτυρες καὶ Νεομάρτυρες ὑπέφεραν ἀπὸ τοὺς «Νέρωνες, Καλιγοῦλες» καὶ ὅλους τοὺς σαδιστὲς διῶκτες τοῦ Χριστιανισμοῦ μερικὲς ὧρες, ἡμέρες, ἑβδομάδες καὶ ἐν πάσῃ περιπτώσει σύντομο χρονικὸ διάστημα.

4. Οἱ σημερινοὶ μάρτυρες τῆς συνειδήσεως ὑποφέρουν μία ζωὴ ὁλόκληρη ἀπὸ τοὺς σύγχρονους «Νέρωνες, Καλιγοῦλες», οἱ ὁποῖοι σφαγιάζουν τὸ δίκαιο τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν, προσποιούμενοι αὐτοὶ οἱ ἀντίχριστοι τοὺς Χριστιανοὺς καὶ τοὺς πολιτισμένους κυβερνῆτες καὶ ἄρχοντες τῆς νομοθετικῆς, διοικητικῆς, ἐκτελεστικῆς καὶ δικαστικῆς ἐξουσίας, ἀπαθῶς θεομένης τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας, πλὴν ἐνίων. Ὅλοι οἱ ἄλλοι συμπορεύονται καὶ συνευοχοῦνται μὲ τὸ ἁμαρτωλὸ κατεστημένο καὶ ὄχι μόνο δὲν θέλουν νὰ τείνουν χείρα βοηθείας, ἀλλὰ οὐδὲ καὶ δάκτυλο. Τινὲς δὲ βάζουν τὸ χέρι τους, ἀλλὰ ὄχι ἀπὸ κάτω πρὸς τὰ ἄνω, διὰ νὰ ἐλαφρύνουν ἔστω ἐλάχιστα τὸ δυσβάστακτο βάρος, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας ἀπὸ τὰ ἄνω πρὸς τὰ κάτω προσθέτοντας ἐπιπλέον βάρος, γιὰ νὰ τοὺς καταποντίσουν (Ματθ. κγ, 4-5). Αὐτοὶ οἱ πνευματικοὶ καὶ θρησκευτικοὶ ἡγέτες καθίστανται ἐπιλήσμονες τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεανθρώπου νὰ βόσκουν τὰ ἀρνία (Ἰωάν. κα, 15-17) καὶ νὰ μεριμνοῦν διὰ τὰ ἀπολωλότα πρόβατα, γιὰ νὰ μὴ εἶναι ἀναπολόγητοι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως…

ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΑ

Τὸ διεφθαρμένο κατεστημένο μᾶς παρουσιάζει συνεχῶς ὡς πρότυπα διάφορα ξένα πρόσωπα, ὡς π.χ. τὴν καθολικὴ Ἀλβανίδα μοναχὴ Μαρία Τερέζα, τὴν ὁποία ὑπερπροάγουν, θεοποιοῦν καὶ τὴν παρουσιάζουν ὡς μέγιστο ἱεραπόστολο καὶ ἁγία, ἀποσιωπώντας τὰ πόσα ἀμύθητα ποσὰ καὶ τὶς στρατιὲς τῶν συνεργατῶν, ποὺ τὶς διέθεταν, γιὰ νὰ ἐπιτελῇ κάποια ἱεραποστολὴ καὶ κάποιο κοινωνικὸ ἔργο…

Πολλὰ ἀπὸ τὰ πρόσωπα αὐτὰ, ποὺ μᾶς παρουσιάζουν ὡς πρότυπα ἴσως εἶναι καὶ ἀμφιβόλου ἠθικῆς, ταπεινοφροσύνης, ἤθους, χαρακτῆρος, σεμνότητος, εὐπρέπειας καὶ εὐποιΐας.

 Π.χ. ὁ περιβόητος Καρδινάλιος Στέπινατς, τὸν ὁποῖον καὶ ἁγιοποίησε ἡ παπικὴ ἐκκλησία, παρ’ ὅλον ὅτι εἶχε ἐξοντώσει 800.000 Ὀρθοδόξους Σέρβους στὸ περιβόητο χιτλερικὸ στρατόπεδο «Γιασένοβατς» καὶ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἄλλους Ὀρθοδόξους Σέρβους τοὺς ἐβασάνισε καὶ τοὺς ἀνάγκασε νὰ προσχωρἠσουν στὸν προσηλυτισμὸ τοῦ πάπα.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

1. Ἐμεῖς ὅμως διαθέτουμε πληθώρα πραγματικῶν ἡρωίδων γυναικῶν καὶ ἡρώνων ἀνδρῶν, οἱ ὁποῖοι, ἐφαρμόζοντες τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεανθρώπου «μὴ γνῶτο ἡ δεξιὰ τὶ ποιεῖ ἡ ἀριστερά», ζοῦν στὴν ἀφάνεια καὶ τελείως σιωπηρῶς χωρὶς ἀμύθητα ποσὰ καὶ χωρὶς στρατιὲς συνεργατῶν προσέφεραν καὶ προσφέρουν πολλαπλάσιο ἔργο ἀπ᾿ ὅ,τι ἡ παπικὴ Τερέζα. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀφανεῖς ἰδανικοὶ ἱεραπόστολοι καὶ κοινωνικοὶ ἐργάτες τῆς Ὀρθοδοξίας ὄχι μόνο δὲν προβάλλονται καὶ προάγονται, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας διαβάλλονται, κατατρέχονται καὶ ἐμποδίζονται.

2. Παραδείγματος χάριν ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης, ὁ ὁποῖος μὲ μέγιστο κίνδυνο τῆς ζωῆς του ἐμοχθοῦσε στὴν ἐποχὴ μεγίστης πείνας καὶ συμφορᾶς νὰ προσφέρῃ 8.000 μερίδες φαγητοῦ σὲ δεινοπαθοῦντες συνανθρώπους μας στὴν Κοζάνη, ὄχι μὲ παχτωλὸ χρημάτων τῆς ἐπισήμου Ἐκκλησίας, οὐδὲ μὲ δωρεὲς ἰδιοτελῶν πλουσίων ἀνθρώπων, ὅπως κάμνουν σήμερα.

3. Ὁ ἀείμνηστος Κοσμᾶς Γρηγοριάτης

ἀγωνιζόταν νυχθημερὸν μὲ ἐλάχιστα μέσα νὰ κάνῃ σπουδαιότατο ἱεραποστολικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργο στὸ Κογκό-Ἀφρική, καθὼς καὶ πληθώρα ἄλλων ἁγνῶν ἰδεολόγων ἱεραποστόλων.

4. Ἔχουμε μεγάλο νέφος συγχρόνων ἡρώων καὶ μαρτύρων συνειδήσεως, οἱ ὁποῖοι ὑπομένουν καρτερικῶς σὲ ὅλη τὴ ζωή τους, ἐφαρμοζομένου τοῦ Γραφικοῦ: «…εἐμἐδίωξαν καὑμᾶς διώξουσι…» (Ἰωάν. 15, 20)».

5. Ὁ χρόνος καὶ ὁ χῶρος ὅμως δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀναφέρωμε ἐκτενέστερα περὶ τῶν ἡρωίδων γυναικῶν τῆς Πίνδου, τῆς ὑπαίθρου καὶ τῶν πόλεων, νοσοκόμων, διδασκαλισσῶν καὶ πολλῶν νεωτέρων «Μπουμπουλινῶν», ὡς π.χ. τῆς γνωστῆς διδασκάλας τῶν Πομακοχωρίων Χαρᾶς Νικοπούλου, τὴν ὁποία ἔδιωξε τὸ ἑλληνικὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας κατόπιν ἐντολῆς τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου Κομοτηνῆς! ! !

6. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἄπειροι ἥρωες καὶ ἡρωίδες ὄχι μόνο δὲν προβάλλονται, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας κατατρέχονται ἀπὸ τὸ κάτεστημένο καὶ τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις, κατασυκοφαντούμενοι καὶ διαβαλλόμενοι ὡς γραφικοί, καθυστερημένοι, ὀπισθοδρομικοί, ἐθνικιστές, ρατσιστές, παρεκκλησιαστικοὶ ἤ παραθρησκευτικοὶ καὶ τὰ τοιαῦτα.

ΒΡΑΒΕΥΣΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ὁ γράφων τὶς πτωχὲς αὐτὲς γραμμὲς φρονεῖ ὅτι οἱ ἴδιοι δραστήριοι ἱεραπόστολοι καὶ κοινωνικοὶ ἐργάτες ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ αὐτοπροβάλωνται καὶ νὰ αὐτοδιαφημίζωνται, ἀλλὰ ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ προβάλλωμε τέτοιους ἥρωες καρτερίας, ἤθους, ἀρετῆς, εὐπρέπειας καὶ εὐποιΐας, γιὰ νὰ δημιουργῶμε πρότυπα γιὰ τὶς ἐπερχόμενες γενεὲς καὶ νὰ μὴ βασιλεύουν καὶ ἐπιπλέουν μόνο οἱ φελλοί, οἱ παλλακίδες, οἱ ἀνώμαλοι, οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ οἱ ἀετονύχηδες.

Πρὸς τοῦτο πρὸ 22 ἐτῶν ἀγωνίσθηκε γιὰ τὴν βράβευσι τοἀειμνήστου πατρὸς Κοσμᾶ Γρηγοριάτη ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, τὁποῖο καἔγινε κατὰ τὴν πανηγυρικὴ συνεδρία τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν τὴν 29.12.1989.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

1.Ἐδῶ καὶ 8 ἔτη βραβεύονται καὶ προβάλλονται τέτοιες προσωπικότητες καὶ ὑπό:

τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ

τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοἜθνους».

2. Ἔχουμε βραβεύσει πνευματικούς, θρησκευτικοὺς καὶ κοινωνικοὺς ἐργάτες, ὡς π.χ.:

Τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ράσκας καὶ Πριζρένης κ. Ἀρτέμιο, ἀκραιφνῆ γνήσιο μαθητὴ τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς,

τοὺς κορυφαίους ὁμοτίμους καθηγητὲς Γεώργιο Δαΐκο, Γενικῆς Ἰατρικῆς καὶ Παῦλο Τούτουζα, Καρδιολογίας,

τὸν Σεβασμιώτατο πρώην Φλωρίνης ἀείμνηστο κυρὸ Αὐγουστῖνο γιὰ τἀνεπανάληπτο αὐτοἔργο,

τὸν Σεβασμιώτατο Κεντρώας Ἀφρικῆς κ. Ἰγνάτιο γιὰ τἀθόρυβο τῆς σπουδαίας ἱεραποστολῆς ποὺ κάνει στὴν Ἀφρική,

τοὺς πεσόντας στὶς καταστρεπτικὲς πυρκαϊὲς τοῦ 2007 ἐθελοντὲς πυροσβέστες γιὰ τὴν ἀνιδιοτελῆ αὐταπάρνησί καὶ αὐτοθυσία των

τὸν Σεβασμιώτατο πρώην Ὕδρας ἀείμνηστο κυρὸ Ἱερόθεο,

τὸν ἀείμνηστο Πρόεδρο τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καθηγητὴ Γεώργιο Μερίκα

τὸν ἀείμνηστο «πρύτανη» τῶν δικηγόρων Ἠλία Παρασκευᾶ,

τὸν ἀνάργυρο ἰατρό, ἀείμνηστο Ἰωάννη Ζαμάνη,

τὸν ἀείμνηστο Πατριάρχη τῆς Σερβίας κυρὸν Παῦλο,

τὸν ἐθνάρχη τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Κονίτσης κυρὸ Σεβαστιανό,

τὸν ἀείμνηστο Νικόλαο Ψαρουδάκη,

τὸν μεγάλο μουσικοσυνθέτη τῆς ἐποχῆς μας κ. Σταμάτη Σπανουδάκη,

τὸν ἀείμνηστο Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Τάσσο Παπαδόπουλο,

τὴν δασκάλα στὰ κατεχόμενα Ἑλένη Φωκᾶ,

τὴ καθηγήτρια Ρένα Ἀνούση

καὶ λοιπούς.                                       

                                                                                                       (συνεχίζεται *)

 (* Γιὰ νὰ μὴ ἐπιβαρύνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες περαιτέρω, θὰ ὁλοκληρώσουμε περιληπτικῶς τὸ ἐν λόγῳ θέμα σὲ ἑπομένη ἀνάρτησί μας).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *