ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ «ΑΣΚΟΙ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ» ΓΙΑ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΜΙΚΑΖΙ».

αναρτήθηκε σε: Εθνικά Θέματα, Ελλάδα | 0

ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

1. Ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομε ἀναφέρει διεξοδικώτατα, ἀδυνατοῦντες οἱ ξένοι νὰ ἐφαρμόσουν τὰ καταχθόνια σχέδιά τους, ποὺ εἶναι ὁ ἀφελληνισμὸς καὶ ἡ ἀποχριστιανοποίησι τῶν Ἑλλήνων, πασχίζουν νὰ εὑρίσκουν ντόπιους ἰδιοτελεῖς «ἀετονύχηδες», οἱ ὁποῖοι νὰ ἔχουν λίαν εὔκαμπτη «τὴν σπονδυλικὴ στήλη» τῆς ἠθικῆς, τῆς εὐπρέπειας, τοῦ χαρακτῆρος, τῆς ἐντιμότητος καὶ τῆς εὐποιΐας, τοὺς ὁποίους προβάλλουν καὶ ἐπιβάλλουν.

2. Αὐτὰ τὰ δοτὰ ἀνθρωπάκια ἔχουν «ὁμόσει γῆ καὶ ὕδωρ» καὶ εἶναι ὑποχρεωμένα νὰ ἐξοφλοῦν τὰ γραμμάτια, ποὺ ἔχουν ὑπογράψει μὲ τὰ ἀφεντικά τους καὶ τεχνηέντως καὶ συστηματικὰ ἐκτελοῦν τὶς ἐντολές τους πιστότατα καὶ μὲ φανατισμό, βάζοντες δυναμίτη στὶς αἰώνιες ἀξίες τῆς φυλῆς μας, Θρησκεία, Πατρίδα καὶ Οἰκογένεια. Καὶ αὐτὲς οἱ βραδυφλεγεῖς βόμβες θὰ ὁλοκληρώσουν τὸ ἰσοπέδωμα τῶν ἀνεκτιμήτων ἀρχῶν μας.

3. Ἐπειδὴ γενικὰ ἡ Ὀρθοδοξία ὑπῆρξε τὸ μέγιστο ἐμπόδιο τῶν σιωνιστῶν, πρὸς τοῦτο ἵδρυσαν τὸν λεγόμενο κομμουνισμὸ καὶ τὸν ἐξήπλωσαν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον στὶς ὀρθόδοξες χῶρες, Ρωσία, Οὐκρανία, Μολδαβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, διαστρεβλώνοντας τὴν γνήσια διδασκαλία τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ ἔκαναν τὴν «διδασκαλία» τοῦ κομμουνισμοῦ, ὡς π.χ. : «ὁ μὴ ἐργαζόμενος μηδὲ ἐσθιέτω», ἐνῷ τὸ σωστὸ χωρίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι: «Εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδέ ἐσθιέτω» (Β’ Θεσ. 3,10).

4. Ἐπειδὴ ἡ ὀρθόδοξος πίστι ἦταν βαθιὰ ριζωμένη καὶ στὶς ὡς ἄνω χῶρες καὶ δὲν ἠδύναντο οἱ κομμουνιστὲς νὰ τὴν ξερριζώσουν εὔκολα, προωθοῦσαν ἀκόμη καὶ φαῦλα ὑποκείμενα στὸν κλῆρο, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ἀπομακρύνουν τοὺς εὐλαβεῖς ἀπὸ τὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ μὲ αἰσχρὰ παραδείγματα φαύλων κληρικῶν…

5. Τὸν λεγόμενο κομμουνισμὸ ἢ σύστημα κρατικῆς ἐκμεταλλεύσεως τὸ διετήρησαν οἱ σιωνιστές, ὅσο καιρὸ τοὺς ἐξυπηρετοῦσε. Ὁ ρόλος τῶν σιωνιστῶν Ἑβραίων ἀκόμη και στὸ καθεστὼς τῆς τότε Ρωσίας ἢ Σοβιετικῆς Ἑνώσεως εἶναι γνωστός.

6. Ὁ πρῶτος Πρωθυπουργὸς τοῦ Ἰσραὴλ ὁ φανατικὸς σιωνιστὴς David Ben-Gurionἔλεγε τὸ 1962 : «ὁ κομμουνισμὸς θὰ διατηρηθῇ ἀκόμη 25 χρόνια».

7. Ὄντως, 1962 + 25 = 1987, ὁπότε ἄρχισε νὰ «σείεται τὸ ἔδαφος» στὴ Πολωνία μὲ τὸν Λεχ Βαλέσα, στὴν Πράγα, στὸ Βουκουρέστι καὶ μετὰ σ΄ αὐτὴ τὴ «μητρόπολι» τοῦ κομμουνισμοῦ, τὴ Μόσχα.

ΤΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΝΤΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ

1.Ἡ Ἑλλάδα μας ὑπέστη μὲν τὰ πάνδεινα μὲ τὸν ἐμφύλιο πόλεμο (ἴδατε στὴν ἱστοσελίδα μας στὸ κεφάλαιο ἀπὸ 1.7.2011 «ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΛΟΦΩΝΕΣ ΔΟΞΗΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΗΜΑΣΤΑΝ, ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΑΛΑΜΙΟΥ»), πλὴν ὅμως δὲν ἐκομμουνιστικοποιήθη.

2. Προπαντὸς δὲ μὲ τὸν ἐμφύλιο σπαραγμό, ἀφυπνίσθη ἡ συνείδησις τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὶς αἰώνιες ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς ἀξίες τῆς Οἰκογένειας, τῆς Θρησκείας καὶ τῆς Πατρίδας. Ὅμως αὐτὸ δὲν ἄρεσε καθόλου στὶς σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ ἐνέτειναν τὶς προσπάθειές τους γιὰ τὴν ἄμβλυνσι τῆς συνειδήσεως γιὰ τὴν Οἰκογένεια, τὴν Θρησκεία καὶ τὴν Πατρίδα, μέσῳ τῆς ὑπερ-καταναλωτικῆς κοινωνίας, τῆς ἠθικῆς ἐξαθλιώσεως, μέσῳ τῶν ΜΜΕ, τῆς νωθρότητος καὶ τῆς ἀβελτηρίας.

3. Στὸ «κηφηνεῖο ἡ Ἑλλάς» οἱ περισσότεροι τῶν Ἑλλήνων ἐπάσχιζαν νὰ βολευθοῦν στὶς κρατικὲς ὑπηρεσίες, νὰ ἔχουν ἐξασφαλίσει τὸ μέλλον τους καὶ τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν τους καὶ νὰ «λουφάρουν».

4. Γιὰ αὐτὰ τὰ παράσιτα ἐσπαταλῶντο ὄχι μόνο οἱ ἐθνικοὶ πόροι, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀμύθητα ποσὰ τῆς ΕΟΚ καὶ τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης καὶ ἐπιπλέον συνήπτοντο καὶ τεράστια θαλασσοδάνεια, τὰ ὁποῖα διατίθεντο ὄχι γιὰ παραγωγικοὺς σκοπούς, ἀλλὰ γιὰ ἑκατοντάδες χιλιάδες παρασίτων ἀπασχολουμένων σὲ κρατικὲς ὑπηρεσίες καὶ γιὰ τοὺς παντοιοτρόπως πρόωρα συνταξιοδοτούμενους.

5. Τοιουτοτρόπως ἐδημιουργήθηκαν ἄπειρες ἐλλείψεις ἐργατῶν γιὰ χειρωνακτικὲς ἐργασίες. Μὲ τὸ ἐγκληματικὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων καὶ τὴν ἀνεξέλεγκτη εἰσβολὴ ἀλλοφύλων ἦλθαν μὲν πολλὰ ἐργατικὰ χέρια, ἀλλὰ καὶ χιλιάδες ἐγκληματικὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα «συνεταιρίσθησαν» μὲ τὰ ντόπια καὶ κατέστησαν μάστιγα γιὰ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.

6. Ἄφρονες ἰθύνοντες, ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ὄχι μόνον δὲν ἔλαβαν δραστικὰ μέτρα, ἀλλ’ ἀπεναντίας ἀμέσως ἤ ἐμμέσως διευκόλυναν ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀλλόφυλους εἰσβολεῖς, παρέχοντας σὲ αὐτοὺς δωρεὰν παιδεία, δωρεὰν νοσηλεία, δωρεὰν σιτισμὸ καὶ φύλαξι τῶν παιδιῶν τους σὲ νηπιακοὺς σταθμούς (ἀντίθετα γιὰ τὰ ἑλληνόπουλα πρέπει νὰ πληρώνουν οἱ πτωχοί γονεῖς τους ἑκατοντάδες εὐρὼ μηνιαίως στὰ νηπιαγωγεῖα) καὶ λοιπὲς ἐκδουλεύσεις μὲ τεράστιες οἰκονομικὲς αἱμορραγίες γιὰ τὴν Ἑλλάδα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κατωτέρω ἀναφέρομε μερικὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα κατὰ καιροὺς ἔχουν δημοσιευθῆ σὲ περιοδικά, ἐφημερίδες καὶ ἔχουν ἀναφερθῆ ἀπὸ Μ.Μ.Ε. ὡς π.χ.:

Α. Τὴν 21η Ἰουνίου 2011 διετέθησαν ἤδη 2 δισεκατομμύρια εὐρὼ γιὰ ἐπιδόματα ἀνεργίας σὲ ἀλλοδαπούς, οἱ ὁποῖοι μὲ ἕνα (1) χρόνο ἀσφάλισι λαμβάνουν 736 € μηνιαία σύνταξι.

Β. 5,5 δισεκατομμύρια εὐρὼ ἐμβάζονται ἐπισήμως ἐτησίως στὴν Ἀλβανία, δηλαδὴ 15 ἑκατομμύρια εὐρὼ ἡμερησίως τὰ τελευταῖα 7 χρόνια καὶ ἀνεπισήμως ἐξάγονται πολλαπλάσια.

Γ. «Σκηνίτες» καὶ «δενδρίτες» ἐλάμβαναν οἰκογενειακὰ ἐπιδόματα πολλῶν ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων εὐρώ ἐτησίως.

Δ. Ὅπως ἀνέγραψε τὴν 23ην Ἰουνίου 2011 ἡ «ΑΥΡΙΑΝΗ» 250.000 ἀλλοδαποὶ λαμβάνουν παράνομες συντάξεις 700€ μηνιαίως, δηλαδὴ 2 δισεκατομμύρια εὐρὼ ἐτησίως.

Ε. Ὅπως ἀνέγραψε τὴν 3ην Ἰουνίου 2011 ἡ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ὁ κύκλος ἐργασιῶν ἀπὸ τὸ παρεμπόρειο τῶν ἀλλοδαπῶν ἀνέρχεται σὲ 20 δισεκατομμύρια εὐρὼ ἐτησίως, ἐνῷ τὸ ΕΒΕΑ τὴν ἀνεβάζει σὲ 25 δισεκατομμύρια εὐρὼ ἐτησίως, ὅπως ἀνέγραψε ἡ PRESS TIME (τίμιοι Ἕλληνες ἔμποροι πωλοῦν τὰ ἴδια προϊόντα στὸ 1/5 τῆς τιμῆς, ἐνῷ οἱ ἀλλόφυλοι ἐπιδρομεῖς εἰσπράττουν πενταπλάσια καὶ μάλιστα ἀφορολόγητα καὶ τελείως ἀνέξοδα. Οἱ δὲ ἑκατοντάδες ἀστυνομικοὶ τοῦ κ. Καμίνη, ἀλλὰ καὶ τῆς πολιτείας «παίζουν τὸ κρυφτούλι» μὲ τοὺς ἀλλοδαπούς).

ΣΤ. Τὸ ΕΣΥ ἐπιβαρύνεται μὲ 150 ἑκατομμύρια εὐρὼ ἐτησίως μὲ τὴν δωρεὰν νοσηλεία ἀλλοδαπῶν.

Ζ. Ὁ Ὑπουργὸς Ὑγείας κ. Ἀνδρ. Λοβέρδος ἀνέφερε στὸ ΣΚΑΙ ὅτι τὸ κράτος ἐπιδοτεῖ μὲ 75% ἐπιδότησι, ἐὰν ἀπασχολῆς ἀλλοδαποὺς ἐργάτες. Δηλαδὴ, ἐὰν κατὰ μέσο ὅρο οἱ ἀλλοδαποὶ ἐργάτες λαμβάνουν 1.000€ μηνιαίως, τὰ 750 τὰ ἐπιδοτεῖ τὸ κράτος καὶ τὰ 250 τὰ πληρώνει ὁ ἐργοδότης. Μὲ 1.150.000 ἀλλοδαπούς, ποὺ εἶναι οἱ ἀσφαλισμένοι στὸ ΙΚΑ, σημαίνει ὅτι 12 δισεκατομμύρια εὐρὼ ἐτησίως τὰ καταβάλλει τὸ κράτος μόνο γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό.

Η. Τὸ περιοδικὸ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» τὴν 19.5.2011 εἶχε δημοσιεύσει ὅτι 350 ἑκατομμύρια εὐρὼ ἐπιστρέφονται ἀπὸ τὴν ἐφορία στοὺς ἀλλοδαπούς, καὶ

Θ. Ὅτι 4,5 ἑκατομμύρια εὐρὼ ἐτησίως διατίθενται στὰ κέντρα ὑποδοχῆς λαθρομεταναστῶν.

Κατὰ συνέπεια οἱ ἐτήσιες κρατικὲς δαπάνες γιὰ τοὺς ἀλλοδαποὺς ἀνέρχονται σὲ περίπου 15 δισεκατομμύρια εὐρὼ

Ι. Συνολικῶς ἐτησίως ἐξάγονται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς ἀλλοδαπούς πολλὰ δισεκατομμύρια εὐρὼ.

ΙΑ. Ἐὰν ὑπολογίσῃ κανένας καὶ τὶς παχυλὲς χορηγίες τοῦ κράτους σὲ ἀετονύχηδες ΜΚΟ γιὰ τὴν ὑποστήριξι τῶν λαθρομεταναστῶν, εἶναι μία σκέτη οἰκονομικὴ αἱμορραγία καὶ ἐὰν ὑπῆρχαν πολιτικοὶ μὲ ἐθνικὴ συνείδησι, θὰ ἐπωφελοῦντο τῆς εὐκαιρίας καὶ θὰ ἔδιωχναν τοὺς λαθρομετανάστες, ὅπως πράττουν καὶ ἄλλες χῶρες τῆς Ἡνωμένης Εύρώπης ὡς π.χ. ἡ Δανία.

ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ ΕΘΝΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΟΣΥΝΗ

1. Ἄν εἴχαμε ἔντιμους, ἱκανοὺς καὶ εὐσυνείδητους πολιτικούς, δὲν θὰ παρίστατο ἀνάγκη νὰ ἐκβιαζώμεθα ἀπὸ τοὺς «φίλους μας» μὲ «τὸ πιστόλι στὸ κρόταφο» καὶ τὸ «μαχαίρι στὸ λαιμό» νὰ ξεπουλᾶμε τὰ πάντα «ἅρπα-κόλλα» ἔναντι πικακίου φακῆς (τὸ φρόνιμο εἶναι νὰ πουλάῃ κανένας, ὅταν εἶναι πολὺ ὑψηλὲς οἱ τιμὲς καὶ νὰ ἀγοράζῃ, ὅταν εἶναι πολὺ χαμηλὲς οἱ τιμές).

2. Δηλαδὴ ἐὰν οἱ ἰθύνοντες ἦταν ἔντιμοι πατριῶτες καὶ εἶχαν «νοικοκυρεύσει» τὰ οἰκονομικά, θὰ ἔπρεπε τὸ κράτος νὰ διαθέτῃ τὰ διαθέσιμα, ἀκόμη καὶ νὰ δανείζεται, γιὰ νὰ ἐξαγοράζῃ στρατηγικῆς σημασίας ἐπιχειρήσεις καὶ τομεῖς τῆς οἰκονομίας τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ σὲ τιμὴ εὐκαιρίας, ποὺ νὰ τὰ ἐξυγιαίνῃ καὶ νὰ τὰ ἀξιοποιῇ καὶ νὰ τὰ πωλῇ, ὅταν ἀποκτοῦν τεράστια ὑπεραξία. Καὶ ὄχι νὰ κατασπαταλᾶ ἀφρόνως τοὺς ἐθνικοὺς πόρους καὶ νὰ καταχρεώνωνται οἱ Ἕλληνες πολίτες μὲ ἄκρως ἀσύμφορα θαλασσοδάνεια, γιὰ νὰ μισθοδοτοῦν καὶ συνταξιοδοτοῦν οἱ ἰθύνοντες τὸν «ἡμέτερον» συρφετὸ χάριν ἄγρας ψήφων. Μάλιστα προσφέρουν σὲ αὐτὰ τὰ παράσιτα τοῦ δημοσίου καὶ «τρελὰ» ἐπιδόματα σὲ ὅσους «κοπρίτες» τὸ «ἔπαιζαν» μεγάλοι ἀφισοκολλητὲς καὶ «τσέλιγκες», ἐπηρεάζοντες πολλοὺς ψηφοφόρους καὶ γιὰ νὰ διορίζουν τὸν συρφετὸ τῶν κλαδικῶν καὶ ἀνέντιμων Ἑλλήνων, ποὺ ἐκβιάζουν τὶς ἑκάστοτε κυβερνῶσες παρατάξεις ἐπιδεικνύοντες τὴν κομματική τους ταυτότητα.  

3. Π.χ. ἐσπαταλοῦσαν τὰ θαλασσοδάνεια σὲ:

  • 420 ἄτομα τοῦ ΟΤΕ μὲ ἐπίδομα 690 € τὸ μῆνα, ὡς ἐπίδομα προθερμάνσεως αὐτοκινήτου.
  • 657 ἄτομα τῆς ΔΕΗ μὲ 870 € ὡς μηνιαῖο ἐπίδομα φαξ.
  • 329 ἄτομα τοῦ ΗΣΑΠ μὲ 1.120 € τὸ μῆνα ὡς ἐπίδομα κεραίας.
  • 653 ἄτομα τοῦ Λιμενικοῦ μὲ 840 € μηνιαίως, ὡς ἐπίδομα προπέλας.
  • 1.987 ἄτομα τοῦ ΟΣΕ μὲ 420 € τὸ μῆνα ὡς ἐπίδομα πλυσίματος.
  • 6.800 ἄτομα τοῦ δημοσίου μὲ 290 € μηνιαίως ὡς ἐπίδομα μεταφορᾶς φακέλλων.
  • 1.100 ἄτομα τῆς ΕΘΕΛ μὲ 450 € μηνιαίως ὡς ἐπίδομα παραλαβῆς-παραδόσεως λεωφορείων, καὶ
  • 1.790 ἄτομα τῆς ΕΘΕΛ μὲ 310 € μηνιαίως ὡς ἐπίδομα ἔγκαιρης προσελεύσεως…
  • Πληθώρα ὑπαλλήλων τοῦ Ὑπ. Δικαιοσύνης μὲ 595 € μηνιαίως ὡς ἐπίδομα ἀποτελεσματικότερης διεκπεραιώσεως ὑποθέσεων…

4. Σὰν νὰ μὴ ἔφθαναν οἱ ὑψηλοὶ μισθοί, ποὺ λαμβάνουν οἱ εἰς τὸ δημόσιο ἀπασχολούμενοι (ὄχι ἐργαζόμενοι, ἀλλὰ περιεργαζόμενοι) ἐν συγκρίσει μὲ τοὺς εἰς τὴν ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία μοχθοῦντες, ποὺ λαμβάνουν ἐλάχιστα, δίδουν στοὺς «περιεργαζομένους» στὸ δημόσιο ἐκτὸς ἀπὸ τὰ παχυλὰ ἐπιδόματα, ὡς ἀνωτέρω, καὶ τεράστια ποσά, ὡς «ἐφ΄ἅπαξ».

5. Ἀντιθέτως οἱ πραγματικὰ μοχθοῦντες στὴν ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία «καρδιοχτυποῦν» καθ᾿ ὅλη τὴν σταδιοδρομία τους, μήπως ἔλθει ὁ πέλεκυς τῆς ἀπολύσεως-ἀνεργίας εἰσπράττοντες ἀντὶ γιὰ ἐπιδόματα καὶ γιὰ «ἐφ΄ἅπαξ». τὸ παράσημο τῆς «ἀνοικτῆς παλάμης». Οἱ ταλαίπωροι τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας ἔχουν ἀπὸ τὸν ὑπερβολικὸ κάματο καὶ τὶς κακουχίες τὸσο πολὺ ἐξουθενωθῆ, πού «λίγα εἶναι τὰ ψωμιά τους» καὶ δὲν χρειάζονται καὶ «ἐφ΄ἅπαξ», διότι δὲν προλαμβάνουν πολλὲς φορὲς νὰ συνταξιοδοτηθοῦν καὶ τρῶμε κόλλυβα γιὰ αὐτούς.

6. Ἀπεναντίας οἱ «μανδαρίνοι» γραφειοκράτες, οἱ ὁποῖοι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὑποφέρουν ἀπὸ ἀνιαρότητα καὶ κοινωνικὴ ἀναλγησία, παίρνουν καὶ «ἐφ΄ἅπαξ», γιὰ νὰ ἐνισχύσουν τὶς ἀποταμιεύσεις τους, γιὰ νὰ δυνηθοῦν νὰ ζήσουν διπλάσια χρόνια καὶ ὡς συνταξιοῦχοι…

7. Ἄν ὑπῆρχε νοικοκυροσύνη, θὰ ἠδύνατο ἡ Ἑλλάδα μας ὄχι μόνον νὰ ἰσοσκελίζῃ τὸν ἐλλειπέστατο προϋπολογισμό, ὄχι μόνο νὰ ἐξοφλῇ τὰ θαλλασοδάνεια, ἀλλὰ νὰ ἔχῃ καὶ τεράστια ἀποθεματικὰ γιὰ ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα ὑποδομῆς, τὰ ὁποῖα θὰ συμβάλλουν στὴν παραγωγὴ πλούτου. Ἔτσι, ὄχι μόνο δὲν θὰ εἴχαμε ἀνεργία, ἀλλὰ θὰ εἴχαμε πλήρη ἀπασχόλησι καὶ θὰ δημιουργούσαμε ὑποδομές.

8. Σὲ περιπτώσεις δὲ ποὺ θὰ χρειαζώμεθα πρόσθετο ἐργατικὸ δυναμικὸ γιὰ ἐποχιακὲς ἐργασίες, θὰ ἠμπορούσαμε νὰ προγραμματίζωμε συνθῆκες ἀνθρώπινης διαβιώσεως γιὰ ἐποχιακοὺς ἐργάτες, οἱ ὁποῖοι νὰ ἐπιστρέφουν μὲ τὶς οἰκονομίες τους στὶς πατρίδες τους καὶ νὰ μένουν στὶς πατρίδες τους, ὅπως ἐκτενῶς ἔχομε ἀναπτύξει καὶ εἰς τὸ περιοδικό μας «Φωτεινή Γραμμή» τεῦχος 42, σελ. 1-13.

Οἱ ἐν λόγῳ ἐποχιακοὶ ἐργάτες θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπιλέγωνται ἀπὸ ἀδέκαστη ἐπιτροπή, ἀπὸ Ὀρθόδοξες χῶρες, ὡς π.χ. Βοσνία, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Οὐκρανία, Ρωσία, Γεωργία, Μολδαβία καὶ ὄχι νὰ ἔχωμε ἑκατομμύρια μωαμεθανῶν στὴν Ἑλλάδα μας, τοὺς ὁποίους ὄχι μόνο δὲν προσπαθοῦν νὰ διώξουν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς μεγάλης οἰκονομικῆς κρίσεως, ἀλλά, ἐκτελοῦντες οἱ ἰθύνοντες Ἕλληνες τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τοὺς δημιουργοῦν καὶ μωαμεθανικὰ τεμένη, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, ὅπου ἔχουν μαζευθῆ 1.150.000 φανατικοὶ μουσουλμάνοι.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΘΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ

1. Οἱ σχέσεις Ἑλλάδος-Τουρκίας εἶχαν ρυθμισθῆ μὲ τὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν.

2. Εἶναι γνωστὸ ποῖοι ἐστράφησαν ἐναντίον καὶ πῶς ἐφθάσαμε στὴ Μικρασιατικὴ καταστροφή.

3. Ἠκολούθησε ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης, ἡ ὁποία ὅλοι γνωρίζουν καὶ πάλι δὲν ὑλοποιήθηκε ὀρθῶς καὶ μὲ ἀμοιβαῖο ὄφελος. Θυμηθεῖτε ! (Κων/πολι 1955, Ἴμβρος, Τένεδος κ.λπ.).

4. ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΤΕΜΕΝΟΣ

Ἡ θέσι τῆς Ἑλλάδος πρέπει νὰ εἶναι ΟΧΙ. Ἄλλο τὸ δικαίωμα τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης καὶ ἄλλο ὅλα τὰ ἄλλα.

Γιὰ νὰ δώσουμε πρέπει νὰ πάρουμε. Ἄς ξεκινήσουν νέες διαπραγματεύσεις γιὰ νέα συνθήκη ὑπὸ τὸ πνεῦμα καὶ τὸ γράμμα τῆς Συνθήκης τῶν Σεβρῶν, ἀφοῦ διασφαλισθῆ ἀπὸ τὸν ΟΗΕ πλήρως ἡ Εἰρήνη καὶ τὰ σύνορα, μὲ δαπάνες Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ ἐφ᾿ ὅσον δώσουν τὴν δυνατότητα νὰ ἐπαναλειτουργεῖ ἡ Ἁγία Σοφία καὶ ἡ Σχολὴ τῆς Χάλκης καὶ ἀποδοθοῦν ὅλα τὰ δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τῆς Πόλης καὶ τοῦ Πόντου, τότε ἄς μελετηθῆ κατ᾿ ἐξαίρεσι τί δίδομε καὶ ποῦ, ἄλλὰ ὄχι ἐπάνω σὲ ἐκκλησίες, σὲ σχολεῖα, σὲ χώρους τῶν ἐνόπλων δυνάμεων, οὔτε ἐπάνω στὰ Ἱερὰ καὶ τὰ Ὅσια τῆς φυλῆς.

Τὸ θέμα δὲν μπορεῖ νὰ τὸ χειρίζεται ὁ ὅποιος ἁρμόδιος τοῦ ὅποιου Ὑπουργείου. Ἄς συζητηθῆ στὴ Βουλὴ κι ἄς ἀναζητηθῆ στρατηγικὴ ἀπὸ τὰ 2/3 ἤ τὰ 3/4 τῶν βουλευτῶν.

Ὡς τότε δὲν πρέπει νὰ προχωρήσουμε, οὔτε κατ᾿ ἐξαίρεσι, τίποτα.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

1. Κατόπιν πιέσεως τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, ἡ ὁποία δὲν ἐπιτρέπει στοὺς Χριστιανοὺς ἀκόμη καὶ τὸ σταυρό τους νὰ κάνουν δημοσίως καὶ τῆς Τουρκίας, ἡ ὁποία ἔχει βεβηλώσει τὴν Ἁγία Σοφία καὶ ἄλλους Ἱεροὺς Ναοὺς μὲ τὸ νὰ κάνῃ ἐκεῖ καλλιστεῖα, ἄσεμνες ἐκθέσεις κ.λπ., κ.λπ., ἐδέχθη τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἐπὶ ὑπουργίας κ. Ντόρας Μητσοτάκη-Μπακογιάννη-Κούβελου τὴν οἰκοδόμησι μωαμεθανικοῦ τεμένους στὴν Ἀθήνα χωρὶς τὴν παραμικρὰ ἀμοιβαιότητα νὰ ζητήσουν οἱ Ἕλληνες ἰθύνοντες.

2. Ἔτσι εἶχε δεσμευθῆ ὁ λοφίσκος Χούσμουζα στὴν Παιανία ὕψους 65 μέτρων ἐπὶ 350 στρεμάτων γιὰ νὰ ἱδρυθῇ τὸ πρῶτο μωαμεθανικὸ τέμενος…

3. Κατόπιν σθεναρᾶς ἀντιστάσεως τῶν κατοίκων τῆς Παιανίας, ἰδίως τοῦ Συλλόγου «Φίλων Ἁγίου Ὄρους Ἀθηνῶν Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης Θεολόγος», τοῦ ὁποίου προΐσταται ὁ μαχητὴς ἰατρὸς κ. Ἀθανάσιος Παπαγεωργίου, ἐματαιώθη ἡ ἐγκατάστασις τοῦ μωαμεθανικοῦ τεμένους στὴν Παιανία, πρᾶγμα, ποὺ δυστυχῶς εἶχε δεχθῆ καὶ ἡ τότε Ἱερὰ Σύνοδος.

4. Κατόπιν τούτων ἐδέχθη ἡ Ἐκκλησία νὰ παραχωρήσῃ ἐκκλησιαστικὸν χῶρον ἄνωθεν τοῦ κοιμητηρίου στὸ Σχιστό, διὰ τὴν οἰκοδόμησι μωαμεθανικοῦ τεμένους. Ὅμως ἡ θέσι αὐτὴ δὲν ἄρεσε στοὺς Μωαμεθανοὺς καὶ ἀπαιτοῦσαν ἄλλες θέσεις.

5. Ἔτσι βάσει τοῦ Νόμου 3512 ΦΕΚ Α  264/5.12.2006, τὸν ὁποῖο ὑπέγραψαν ὁ λαλίστατος κ. Π. Παυλόπουλος, ὁ τότε «τσάρος» τῆς οἰκονομίας κ. Γ. Ἀλογοσκούφης, ὁ κουτοπόνηρος Σαρακατσάνος Γ. Σουφλιάς, ἡ νεοεποχίτισσα τότε Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων Μ. Γιαννάκου καὶ ὁ Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης Α. Παπαληγούρας, καὶ  προσυπέγραψε καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας, στὸν ὁποῖο εἶχαν τονίσει τὰ ἐκτελεστικὰ ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ὅτι ἐπὶ τῆς θητείας του «τὰ ἐθνικὰ σύνορα καὶ ἕν μέρος  τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας θὰ περιορισθοῦν χάριν τῆς εἰρήνης καὶ τῆς εὐημερίας καὶ τῆς ἀσφάλειας στὴ διευρυμένη Εὐρώπη», θὰ ἱδρύετο στὶς βάσεις τοῦ Ναυτικοῦ στὸ Βοτανικὸ μωαμεθανικὸ τέμενος μὲ ἔξοδα οἰκοδομήσεως, συντηρήσεως καὶ λειτουργίας ἀπὸ τὸν κρατικὸ προϋπολογισμό.

6. Εὐτυχῶς, τότε δὲν εὐδοκίμησε ἡ ἐν λόγῳ προσπάθεια, διότι τότε ἡ ἡγεσία τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ἐμφορεῖτο ἀπὸ τὶς αἰώνιες ἠθικὲς ἀξίες τῆς φυλῆς μας Θρησκεία, Πατρίδα καὶ Οἰκογένεια καὶ δὲν ἐδέχθηκαν τὴν παραχώρησιν τῆς ἐν λόγῳ ἐκτάσεως.

7. Ὅμως τὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο τῆς 28.4.2010 μὲ τὸ Π.Δ. 95/2010 ἐπαναχαρακτήρισε τὰ ὅρια τοῦ ἐναπομείναντος τμήματος τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ στὸν Βοτανικό, γιὰ νὰ προχωρήσουν οἱ διαδικασίες γιὰ τὴν ἀνέγερσι τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους, ἐπικαλούμενον τὸν Νόμο 3512/2006.

Μὲ τὸ Π.Δ. 95 ΦΕΚ Α 169/27.9.2010 γιὰ τὴν τροποποίησι τοῦ Π.Δ. 212/2002 (Α’ 202) διευκολύνεται τὸ μωαμεθανικὸ τέμενος στὸ Βοτανικό.

8. Μὲ ἀπόφασι τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἀπὸ 5.5.2011 καθορίσθη τελικῶς ἡ ἔκτασις, ποὺ λαμβάνεται ἀπὸ τὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ στὸ Βοτανικὸ σὲ 16 στρέμματα, γιὰ τὴ δημιουργία τεμένους καὶ βοηθητικῶν χώρων, ὡς βιβλιοθήκης , χώρων ὑγιεινῆς, γραφείων κ.λπ.

9. Στὸ ΦΕΚ τεῦχος ἀναγκαστικῶν ἀπαλλοτριώσεων καὶ πολεοδομικῶν θεμάτων ὑπ᾿ ἀριθμ. 83/6.5.2011 δημοσιεύεται ἡ ἀπόφασι ὑπ᾿ ἀριθ. 20069 τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Ὑπουργοῦ Περιβάλλοντος, Ἐνεργείας καὶ Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς κ. Σηφουνάκη ὅπου ἀναφέρει γιὰ «στάχτη στὰ μάτια» τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, ὅτι τὸ Μωαμεθανικὸ αὐτὸ τέμενος θὰ εἶναι δῆθεν προσωρινό. Ὅμως οἱ Ἕλληνες ἔχουν ξυπνήσει καὶ συνειδητοποιήσει ὅτι «οὐδὲν μονιμώτερο τοῦ προσωρινοῦ» καὶ δὲν «χάφτουν» τέτοιες μεθοδίες. Μακάρι νὰ συνειδητοποιήσουν καὶ οἱ ἰθύνοντες ὅτι «οὐδὲν προσωρινότερο τοῦ μονίμου».

10. Στὴν πραγματικότητα θὰ εἶναι διαθέσιμες προσωρινὰ ἀπὸ ἀμέσως καὶ οἱ ἐγκαταλειπόμενες ἐγκαταστάσεις τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ γιὰ τὶς θρησκευτικὲς ἀνάγκες τῶν Μωαμεθανῶν.

11. Στὸν Βοτανικὸ θὰ δημιουργηθοῦν κοντὰ στὸ μωαμεθανικὸ τέμενος καὶ χῶροι σταθμεύσεων, γιὰ νὰ πηγαίνουν οἱ «ἀδελφοί» μουσουλμάνοι νὰ φανατίζωνται καὶ νὰ γίνωνται «καμικάζι»…

12. Συνεπῶς στὸν κοινόχρηστο αὐτὸ χῶρο, οἰκοδομικὸ τετράγωνο ὑπ’ἀριθμ. 25 τῆς περιοχῆς Βοτανικοῦ, εἶναι πλέον τετελεσμένο νὰ ἱδρυθῇ τὸ πρῶτο μωαμεθανικὸ τέμενος στὴν Ἀθήνα, διότι οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος ἔχουν ἐντολὴ ἀπὸ τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις νὰ ἐφαρμόζουν τό : «δὲν διεκδικοῦμε τίποτε, διαπραγματευόμεθα τὰ πάντα» …

13. Καὶ τοῦτο, διότι δὲν ὑπάρχει οὐδεμία οὐσιαστικὴ σθεναρὰ ἀντίδρασι, ὄχι μόνο ἀπὸ τοὺς πολιτικούς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴ πνευματικὴ καὶ τὴ θρησκευτικὴ ἡγεσία, πλὴν ἐνίων…

Ὄχι μόνο δὲν ἀνθίστανται στὴν ἀθρόα εἰσβολὴ ἀλλοφύλων, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας τοὺς νομιμοποιοῦν, τοὺς ἑλληνοποιοῦν καὶ φροντίζουν νὰ τοὺς παγιώσουν ἱδρύοντάς τους καὶ μωαμεθανικὰ τεμένη = βιομηχανίες καμικάζι, γιὰ νὰ ἀλλοιώσουν τὸ ὅμαιμο, τὸ ὁμόδοξο, τὸ ὁμόγλωσσο, τὸ ὁμότροπο καὶ τὸ ὁμόθρησκο καὶ νὰ μᾶς δημιουργήσουν μία πολυεθνικὴ κοινωνία μὲ καθημερινὰ ἀπερίγραπτα προβλήματα, μέχρι καὶ ὁδομαχίες τῶν «ἀδελφῶν» Μουσουλμάνων μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ὅπως γίνεται καὶ στὴν Αἴγυπτο καὶ σὲ ἄλλες χῶρες.

Ὁ Θεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι του, διότι διαφορετικὰ «ζήτω, ποὺ καήκαμε» …

ΕΝΔΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΙΘΥΝΟΝΤΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

1. Οἱ δοτοὶ πολιτικοὶ τῆς Ἑλλάδος ἔφθασαν μέχρι τοιούτου σημείου, ποὺ δὲν τολμοῦν ἀκόμη νὰ ἐφαρμόσουν καὶ τὰ διεθνῆ δίκαια, ὡς π.χ. τῶν 12 μιλίων τῆς θαλάσσης καὶ τῆς Α.Ο.Ζ. κ.λπ., κ.λπ.

2. Ἡ τουρκάλα δημοσιογράφος Zeyno Baran ἔγραψε τὴν 14.3.2007 στὸ ἀμερικανικὸ περιοδικὸ «Νational Review» ἄρθρο γιὰ νὰ συγκινήσῃ καὶ προτρέψη τὸν τότε ἐραστή της καὶ μετέπειτα σύζυγό της ἀμερικανὸ βοηθὸ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Μatthew Βryza νὰ ἀποτρέψῃ τὸν τότε Πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος κ. Κων/νο Καραμανλὴ νὰ ὑπογράψῃ συμφωνία τὴν 16.6.2007 μὲ τὸν Πούτιν γιὰ τὸν πετρελαιαγωγὸ Μπουργκάς-Ἀλεξανδρούπολι. Ἐπειδὴ ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργὸς δὲν ὑπάκουσε καὶ ὑπέγραψε τὴν συμφωνία, ἔβαζαν, ὡς ἐνθυμούμεθα ὅλοι, τὸ καλοκαίρι τοῦ 2007, οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ταυτοχρόνως ἑκατοντάδες πυρκαϊὲς ἡμερησίως, προφανῶς μὲ λέιζερ, διὰ νὰ μὴ δύνανται τὰ πενιχρὰ μέσα πυροσβέσεως νὰ σβήνουν τὶς σκόρπιες πυρκαϊὲς. Ἔτσι κάηκε τὸ θέρος τοῦ 2007 σχεδὸν ἡ μισὴ Ἑλλάδα…

3. Μήπως ἡ κ. Κλίντον ἦρθε στὴν Ἑλλάδα τὴν 17/18.7.2011 νὰ πῇ στοὺς ἰθύνοντες νὰ εἶναι καλὰ παιδιὰ καὶ νὰ συνεχίσουν νὰ μὴ διεκδικοῦν ἀπολύτως τίποτε, ἀλλὰ νὰ διαπραγματεύωνται τὰ πάντα;

4. Τόσο δοτοὶ εἶναι οἱ πολιτικοί μας, ἰδίως τῶν δύο κομμάτων ἐξουσίας, ποὺ ἐνῷ ἔχομε ἤδη 1.000 χωριὰ τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας χωρὶς ὀρθοδόξους κληρικούς, ποὺ θέσπισαν καὶ διατάξεις νὰ χειροτονοῦνται ἕνας (1) στοὺς πέντε (5) κληρικούς, συνταξιοδοτοῦνται ἤ ἀποθνήσκουν. Δηλαδή, ἐὰν ἀποθάνουν ἤ συνταξιοδοτηθοῦν 1.000 κληρικοὶ τὸ 2011, νὰ χειροτονηθοῦν μόνον 200 νέοι, δηλαδὴ νὰ μείνουν ἄλλα 800 χωριὰ χωρὶς ἱερεῖς καὶ ἄλλα 800 χωριὰ τὸ 2012, δηλαδὴ συνολικῶς 2.400 χωριὰ χωρὶς ἱερεῖς. Διότι οἱ πατρωνές τους σιωνιστὲς γνωρίζουν ὅτι, ἐὰν τὰ χωριά μας μείνουν χωρὶς δάσκαλο καὶ παπά, τότε τὰ χωριὰ ἀγριεύουν καὶ ὁ ἀφελληνισμὸς καὶ ἡ ἀποχριστιανοποίησις τῶν Ἑλλήνων καθίστανται δυνατά.

5. Ἀντιθέτως γιὰ νὰ διορίζουν ἑκατοντάδες ἱεροδιδασκάλους μωαμεθανοὺς ἔχουν χρῆμα. Ὅπως λέγει ὁ Γ.Α. Παπανδρέου «χρήματα ὑπάρχουν», ἀλλὰ γιὰ μωαμεθανικὰ τεμένη, ἱεροδιδασκάλους μωαμεθανούς, eurovision, special Olympics κ.λπ. ξετσίπωτα προγράμματα τῆς κρατικῆς τηλεοράσεως, ἀλλὰ καὶ τῶν ἰδιωτικῶν «χαζοκουτιῶν», γιὰ νὰ ἐκμαυλίζωνται ἰδίως οἱ νέοι.

6. Οἱ δοτοὶ πολιτικοὶ τῆς Ἑλλάδος ἔφθασαν μέχρι τοῦ σημείου νὰ ἀπομακρύνουν κάδρο μὲ τὸν θρυλικὸ Γέρο τοῦ Μοριᾶ, Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ἀπὸ τὸ ξενοδοχεῖο «Μεγάλη Βρετανία» καὶ ἀποκαθήλωσαν καὶ πάλι τὸν περίφημο ἱστορικὸ πίνακα τοῦ Ντε Λα Κρουά «ἡ σφαγὴ τῆς Χίου» ἀπὸ τὸ Δημαρχεῖο τῆς πόλεως Χίου καὶ τὸν καταχθόνιασαν σὲ κλειστὴ ἀποθήκη μαζὶ μὲ ἄλλα ἀζήτητα, γιὰ νὰ μὴ στενοχωροῦνται οἱ  «φίλοι» μας οἱ Τοῦρκοι.

7. Ὁ δὲ ἀνεκδιήγητος Δήμαρχος Ἀθηναίων κ. Καμίνης, ποὺ ἐψηφίσθη μὲ τὸ 12% τῶν δημοτῶν, διέταξε τὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τοῦ Δήμου Ἀθηναίων νὰ μὴ ποῦν τὸ Χριστὸς Ἀνέστη, γιὰ νὰ μὴ στενοχωροῦνται «οἱ ἀδελφοί» μουσουλμάνοι.

8. Τὰ ὀστᾶ τῶν 124.000 σφαγιασθέντων Ἑλλήνων τῆς Χίου, τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας θὰ «τρίζουν» καὶ θὰ λέν ἑκατομμύρια φορὲς ἀνάθεμα στοὺς ἀπογόνους μας, ποὺ ἐπανέφεραν πολλαπλάσιους μωαμεθανοὺς ἀπ᾿ ὅ,τι ἐμεῖς ἐδιώξαμε κάνοντες τὸ κορμί μας «κόσκινο» καὶ νὰ συμπεριφέρωνται οἱ ἀπόγονοί μας τόσον δουλικῶς πρὸς τοὺς μωαμεθανούς!

9. Ἡ ἀναισχυντία τῶν ψευδοδιανοουμένων ἔφθασε στὸ κατακόρυφο, νὰ δημοσιεύῃ ἡ φυλλάδα τοῦ κ. Ἀλαφούζου τὶς βλάσφημες ἀπόψεις μερικῶν ψευδοδιανοουμένων γιὰ τὴν Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ, γιὰ νὰ «χύνουν δηλητήριο» ἀκόμη καὶ τὴν λαμπροτέρα ἡμέρα τῆς Ὀρθοδοξίας τὴν Ἀνάστασι τοῦ Θεανθρώπου.

10. Ἄπειρα ἄλλα «ἀνδραγαθήματα» τῶν ὀργάνων τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων θὰ ἠδυνάμεθα νὰ ἀναφέρωμε, πλὴν ὅμως δὲν θέλομε νὰ κουράζωμε περαιτέρω τοὺς ἀναγνῶστες μας.

11.Ἤδη οἱ ὑγιῶς σκεπτόμενοι Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ἔχουν βεβαιωθῆ ὅτι ἔχομε νὰ κάνωμε μὲ ψευδοδιανουμένους σοσιαλ-ληστὲς τῆς δεξιᾶς καὶ τῆς ἀριστερᾶς, οἱ ὁποῖοι ἀδιαντρόπως παραβαίνουν καὶ τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος ἄρθρο 28, παράγραφος 2, ποὺ προβλέπει, ὅτι οἱ ἐπικυρώσεις ἀποφάσεων τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης καὶ ἄλλων διεθνῶν συμβάσεων, ποὺ εἶναι μείζονος ἰσχύος τῶν Ἑλληνικῶν Νόμων, προϋποθέτουν πλειοψηφία 3/5 τοῦ συνόλου τῶν Βουλευτῶν, ὅπως τὸ Σύνταγμα ρητῶς ὁρίζει καὶ ὄχι μία ἰσχνὴ πλειοψηφία διὰ πειθαναγκασμοῦ ὑπὸ τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας. Ὀρθὸ θὰ ἦταν, ἐὰν οἱ ψηφοφορίες στὴ Βουλή, τουλάχιστον διὰ μείζονος σημασίας θέματα, γίνωνται διὰ ὀνομαστικῆς ψηφοφορίας μὲ κρυφὸ ψηφοδέλτιο. Ὀρθότερο δε θὰ ἦταν, ἐὰν γιὰ σπουδαιοτάτης μορφῆς θέματα, ὅπως γιὰ τὸ μνημόνιο 1, μνημόνιο 2 (τὸ ἐπονομαζόμενο μεσοπρόθεσμο) καὶ οἱ σχετικοὶ νόμοι ἐφαρμογῆς τους νὰ μὴ ἀποφασίζουν οἱ Βουλευτὲς σὰν τὰ «γαλιά», ἀλλὰ νὰ λαμβάνωνται ἀπφάσεις μὲ ξεκάθαρα λαϊκὰ ἀντικειμενικὰ δημοψηφίσματα, ὅπως προβλέπει τὸ Σύνταγμα καὶ δυστυχῶς οἱ πολιτικοί μας ἀποφεύγουν τὰ ἀνεπηρέαστα δημοψηφίσματα, ὅπως «ὁ διάολος τὸ λιβάνι»… 

Καὶ ἔχουν οἱ ἐθνοπατέρες μας τὴν ἀναισχυντία νὰ διαμαρτύρωνται, ὅταν ὁ λαὸς τοὺς γιουχάρει…

 «ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ»…

γιὰ μωαμεθανικὸ τέμενος καὶ γιὰ ἀφιονισμὸ καὶ ἐκμαυλισμὸ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. . .

καὶ «ΟΥΤΕ ΣΑΛΙΟ» γιὰ τοὺς δεινοπαθοῦντες Ἕλληνες…

Πρὸς τοῦτο ἐπιβάλλουν ἀκόμη καὶ Φ.Π.Α. γιὰ τὰ πρὸς λῆξι τρόφιμα, γιὰ νὰ καλύψουν τὰ ἄφθονα καὶ ἀντεθνικὰ θαλασσοδάνεια… Βαβαὶ τῆς μεγίστης κοινωνικῆς ἀναλγησίας τῶν ἰθυνόντων…

Ἔτσι μᾶς κατήντησαν μία δραματικὴ Ἑλλάδα σὲ μία ἀξιοθρήνητη Εὐρώπη.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *