ΑΚΡΩΣ ΑΝΗΣΥΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

                                                          5.1.2018

Οἱ πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρεώθησαν· οὐκ ἔστινποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός (Ρωμ. 3, 12) .

ΜΕΡΙΚΑ   ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ  ΤΗΣ  ΦΥΛΗΣ  ΜΑΣ

1.Ὅλες οἱ ἀνθρώπινες φυλές, γένη, ἔθνη ἔχουν τὰ ἐλαττώματά τους ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.

2.Ἡ ἱστορία τοῦ Κάϊν καὶ τοῦ Ἄβελ ἐπαναλαμβάνονται ἀνὰ τῖς χιλιετηρίδες καθὼς καὶ ἡ ἱστορία μὲ τὴν κατσίκα τοῦ γείτονος, καὶ ἄλλες πολλὲς εὐχάριστες ἀλλὰ καὶ ἄκρως ἀπογοητευτικὲς ἱστοριοῦλεςμ τὶς ὁποῖες ὁ θυμόσοφος λαὸς τὶς ἔκανε παροιμίες καὶ τὶς πιστεύει ἀκραδάντως.

Καὶ τοῦτο διότι ἐφαρμοζεται ἡ ρῆσις τῆς Ἁγίας Γραφῆς:

« καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς » (ΨΑΛΜ. 48, 21). Δηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἐπλάσθη κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ καὶ ὁμοίωση δὲν ἐστάθη στὸ ὕψος του, ἀλλὰ ἐξέπεσε καὶ ἔγινε ὅμοιος μὲ τὰ ἀνόητα κτήνη.

3.Καὶ ὄντως δυστυχῶς ἔτσι εἶναι. Ἰδιαιτέρως δὲ οἱ Ἕλληνες φαίνεται ὅτι εἶναι πιὸ πολὺ ἐπιρεπεῖς εἰς περισσότερες κακὲς ἕξεις (συνήθειες) ἀπ᾽ ὅ,τι εἶναι ἄλλοι λαοί.

Παραδείγματος χάριν:

α. Βόρειοι λαοὶ δὲν ἐπικαλοῦνται τόσον πολὺ τὰ θεῖα γιὰ νὰ ψοφίσῃ ἡ κατσίκα τοῦ γείτονος, ἀλλὰ κυρίως παρακαλοῦν νὰ τοὺς ἀξιώσῃ ὁ Θεὸς νὰ ἀποκτήσουν καὶ αὐτοὶ κατσίκα γιὰ νὰ πίνουν καὶ τὰ δικά τους παιδιὰ γάλα.

β. Ἄλλοι λαοὶ ἀκόμη καὶ διαφόρων θρησκειῶν ἢ δογμάτων δὲν φανατίζονται τόσον πολὺ παλιμβάρβαρα ἀπὸ  ψεύτικες καὶ ἀπάνθρωπες ἰδεολογίες μέχρι τοῦ σημείου ποὺ δύο ὀρθόδοξα ἀδέλφια νὰ ὑπηρετοῦν τὸ ἕνα στὴν ἀστυνομία καὶ τὸ ἄλλο νὰ εἶναι ἀντάρτης καὶ ἀμφότερα τὰ ἀδέλφια νὰ μεταβαίνουν στὸ χωριό τους διὰ νὰ δοῦν τοὺς ἄρρωστους γονεῖς ου καὶ ὁ ἕνας νὰ σηκώνεται τὴν νύκτα, νὰ κόβῃ τὸ κεφάλι τοῦ ἀδελφοῦ του καὶ νὰ τὸ πηγαίνῃ στὸν ἀξιωματικόν του ! ! ! . . .

ΤΑ ΑΙΤΙΑ

1.Τοῦτο ὀφείλεται πρωτίστως στοὺς κληρικοὺς, οἱ ὁποῖοι ἄλλοι μὲν ἀγράμματοι, ἄλλοι ἀστοιχείωτοι, ἄλλοι στερούμενοι οὐσιαστικῶν προσόντων, γιὰ νὰ βολευτοῦν πηγαίνουν καὶ γίνονται κληρικοὶ. Ἄλλοι δὲ διὰ νὰ ἀναρριχηθοῦν εἰς ἀνώτερα στελέχη τῆς Ἐκκλησίας τρέχουν καὶ ὀμνύουν «γῆ και ὕδωρ» –τυφλὴ ὑπακοὴ πρὸς διάφορες φατρίες κληρικῶν καὶ ἐξασφαλίζουν δωρεὰν στέγην, ὕπνον, φαγητόν, θέρμανση κ.λπ. ἀναγκαῖα, καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μετατρέπονται σὲ κόλακες, θεατρίνους, ἀριβίστες, φιλοτομαρισὲς καὶ ἄκρως ἀνίκανους ἢ καὶ ἀδιάφορους γύρω ἀπὸ τὸ πνευματικὸν ἔργον τῆς Ἐκκλησίας.

2. Αὐτοί δὲν πιστεύουν Χριστὸν ἀλλὰ χρυσόν, δὲν ζοῦν διὰ τὴν Ἐκκλησίαν ἀλλὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν. Δὲν ἀγωνίζονται νὰ ἀνέλθουν διὰ τῆς ἀξιοκρατίας ἀλλὰ ἀντιθέτως διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας, τῆς φαυλοκρατίας καὶ τοῦ σοδομιτισμοῦ ὀρεγόμενοι παντοιοτρόπως μίτρες, ἰδιαιτέρως δὲ τὴν χρυσοποίκιλτον καὶ ἀδαμαντίνην μίτραν. Δὲν διδάσκουν διὰ τοῦ παραδείγματος τὴν εὐπρέπεια καὶ τὴν εὐποιεία, τὴν ἀλληλεγγύη, τὴν συμπόνοια καὶ τὴν αὐτοθυσία. Ἔχουν πάθει ἐθισμὸν καὶ δὲν πιστεύουν τίποτα τονίζοντας καὶ εἰς τοὺς οἰκείους τους, ὅταν ἀκούσουν κάποιο κήρυγμά τους καὶ συγκινηθοῦν, ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι «γιὰ τοὺς ἄλλους καὶ ὄχι δι᾽ ἡμᾶς». Δὲν ἐνδιαφέρονται ὄχι μόνον διὰ τὰ ἀπολωλότα πρόβατα ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ ὑπόλοιπο ποίμνιο. Κατήντησαν δυστυχῶς « προβατόσχημοι λύκοι » καὶ δι᾽ ὅλης αὐτῆς τῆς τρισαθλίας συμπεριφορᾶς τους κατασκανδαλίζουν τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα καὶ τοῦ κλονίζουν τὴν πίστη του. Πρὸς τοῦτο ὀφείλομε οἱ λαϊκοὶ νὰ μὴ εἴμεθα παπαδολάτρες ἀλλά Χριστολάτρες καὶ ὄχι μόνον νὰ μὴ κλονιζώμεθα, ἀλλὰ νὰ ριζώνωμε τὴν πίστη μας πολὺ βαθιὰ ὅπως τὰ δένδρα διὰ νὰ ἀντέχουν στὶς ἀνεμοθύελλες.

Πρέπει νὰ ἀναφωνῶμε : «Πιστεύω Κύριε, βοήθει μοι τῇ ἀπιστίᾳ».

3.Ἐνῷ ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς γῆς μετὰ τὸν Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον ἄρχισαν τὴν ἐπανοικοδόμηση τῶν ἐρειπίων καὶ νὰ ἐπουλώνουν τὶς πληγές τους, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς φανατισμένος ἀπὸ τὶς τρισάθλιες καὶ ἀπάνθρωπες ἰδεολογίες, συνέχισε νὰ ἀλληλοεξοντώνεται καὶ νὰ καταστρέφῃ τὶς ἐλάχιστες ὑποδομές, γέφυρες, δρόμους, σχολεῖα κ.λπ. μέχρι τὸ 1949.

4. Περίπου τὸ ἕν δέκατο ἕκτο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐφονεύθη, ἐτραυματίσθη, ἀπήχθη εἰς τὸ σιδηροῦν παραπέτασμα  καὶ ἐκαταστρέφοντο τὰ πάντα.

5. Καὶ μετὰ τὸ 1949 οἱ Ἕλληνες δὲν θέλησαν νὰ συνετισθοῦν ἀλλὰ συνέχισαν τὸ μῖσος τῆς διχόνοιας ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἱστορία. Ὁσάκις δὲ εἴχαμε διχόνοιες, ἐθερίζαμε νίλες καὶ συμφορές. Ὁσάκις ὅμως εἴμαστε μονοιασμένοι καὶ ἀπὸ τὸν Θεὸν εὐλογημένοι, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, ἐσπεύδαμε ἀπὸ νίκη σὲ νίκες.

6. Κατὰ τὸ Ὑπουργεῖο Ἀπαιδείας δὲν χρειάζεται ἄμιλλα γιὰ τὴν ἀριστεία.

Ἀνάθεμα σὲ αὐτοὺς ποὺ κατήργησαν τὴν μαθητικὴ ποδιὰ καὶ ἔτσι τὰ περισσότερα κοριτσόπουλα ἁμίλλωνται στὴ «ξετσιπωσιά», λὲς καὶ δὲν εἶναι μαθήτριες ὀρθοδόξων σχολείων ἀλλὰ σχολῶν – χαμαιτυπείων τοῦ Hollywood.

Ἔτσι  τὸ μυαλὸ δὲν τὸ ἔχουν στὰ μαθήματά τους καὶ τὴν ἐπιμόρφωσή τους γιὰ νὰ γίνουν πρωταθλήτριες τοῦ πνεύματος, ἀλλὰ θέλουν νὰ γίνουν λίαν ἑλκυστικὰ μανεκέν. Καὶ ὅσες μὲν ἔχουν πλούσιους γονεῖς, παπποῦδες καὶ συγγενεῖς ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ἐξασφαλίζουν καὶ νὰ ἀδειάζουν τὶς βιτρίνες τῶν πιὸ πανάκριβων καταστημάτων. Ὅσες ὅμως δὲν ἔχουν πλούσιους συγγενεῖς, πασχίζουν νὰ εὕρουν πηγὲς εἰσοδήματος, ὁπότε μία ἐξασφάλισις εἶναι καὶ ἡ ἔκδοσή τους σὲ σωματεμπόρους ἢ ὀφθαλμόπορνους γέροντες, διότι «ἐκ τοῦ ὁρᾶν ἔρχεται τὸ ἐρᾶν» (δηλαδή, «δίοτι ἐκ τοῦ βλέπειν ἔρχεται τὸ ἐρωτεύεσθαι»), ἐπειδή «ἑνὸς κακοῦ δοθέντος μύρια κακὰ ἕπονται».

7.Τοιουτοτρόπως ἀγράμματα τὰ παιδιά, ἀκόμη καὶ μὲ βαθμοὺς ἀπολυτηρίου Λυκείου κάτω ἀπὸ τὴν βάση, εἰσέρχονται εἰς Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικὰ Ἱδρύματα, ὅπου βασιλεύει ἡ βιομηχανία ἡμιμαθῶν καὶ ἀκόμη καὶ οἱ διπλωματοῦχες τῆς Γλωσσολογίας δὲν γνωρίζουν δυστυχῶς οὔτε Γραμματική, οὔτε Συντακτικό, οὔτε παρουσίαση ἐγγράφου…

8. Ἀς ὄψονται οἱ μεγάλοι Γλωσσολόγοι μας ποὺ καυχῶνται ὅτι εἶναι ἄριστοι πανεπιστήμονες.

Ἀς ὄψονται δὲ καὶ οἱ Τριακόσιοι Ἐθνοπατέρες ποὺ κάθε λίγο καὶ λιγάκι κάνουν πειράματα καὶ ὅ,τι σωστὸ κάνουν οἱ προηγούμενοι τὰ ξηλώνουν ὅλα οἱ ἑπόμενοι, ἀκόμη καὶ τῆς ἰδίας Κυβερνήσεως. Ἐὰν ὁ νέος Ὑπουργὸς «Ἀπαιδείας» δὲν συμφωνεῖ μὲ τὸν προκάτοχόν του βάζει «ἀναρχοβουδιστές» στὸ ὀνομαζόμενον «Παιδαγωγικὸν Ἰνστιτοῦτον» καὶ  «ὡσὰν μαινόμενοι ταῦροι ἐν ὑαλοπωλείῳ» τὰ κάνουν ὅλα θρύψαλα».

9. Τὸ ἀποκορύφωμα δὲ ὅλων αὐτῶν εἶναι μὲ τὸ βιβλίον τῶν Θρησκευτικῶν. Ἄπειρες χιλιάδες γονέων καὶ παππούδων ποὺ ἔχουν δύο καὶ τρία διπλώματα ἀδυνατοῦν νὰ ἐννοήσουν τὰ ἄκρως ἀκαταλαβίστικα γραφόμενα εἰς τὰ βιβλία καὶ εἶναι ἄκρως καταγανακτησμένοι μὲ τοὺς ἀνεγκέφαλους τοῦ Ὑπουργείου «Ἀπαιδείας». Εἶναι δὲ τόσον πολὺ παχύδερμα ποὺ ὄχι μόνον δὲν παραιτοῦνται ἀλλὰ οὔτε κἂν κοκκινίζουν, διότι εἰσπράττουν ὄχι μόνον πολλὲς χιλιάδες εὐρὼ ἀλλὰ ἔχουν καὶ τὶς εὐλογίες καὶ τὰ  φιλιὰ τοῦ Προκαθημένου μας ! ! ! . . .

Γι αὐτοὺς καὶ γιὰ τοὺς Σοδομἰτας εὑρίσκει πάντα χρόνον ὁ Μακαριώτατός μας, ὄχι νὰ τοὺς ἀποτρέψῃ ἀπὸ τὴν ὁδὸν τῆς πλάνης καὶ τῆς ἀπωλείας, ἀλλὰ νὰ τοὺς ἐνθαρρύνῃ νὰ παραμείνουν ἀδιόρθωτα κεφάλια. Ποῦ καταντήσαμεν ! ! ! . . .

ΤΟ  ΟΦΕΛΟΣ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

1.Στὴν προκειμένη περίπτωση ὀφείλομεν νὰ ἐπισημάνωμε καὶ νὰ ἐπαναλάβωμε ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ὄχι μόνον δὲν κομματιάζει ἀλλὰ ἀπεναντίας ἑνώνει. Εἰς τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους χωροῦν οἱ πάντες, τόσον οἱ δεξιοὶ ὅσον καὶ οἱ ἀριστεροί, ἀρκεῖ νὰ εἶναι ἑλληνόψυχοι καὶ νὰ μὴν εἶναι ἐξομῶτες.  

2.Τότε θὰ ἐνθαρρυνθῇ καὶ θὰ ἀναζωογονηθῇ τὸ ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων, θὰ συνειδητοποιήσωμε ἐπιτακτικὴ τὴν ἀνάγκη νὰ ἐπιστρέψωμε στὶς ρίζες μας καὶ νὰ ἐπικαλεστῶμε τὸ θεῖο ἔλεος.  Τότε, ἀξιοποιώντας τὸ ἀθάνατο ἑλληνικὸ πνεῦμα, τὴν αἰώνια ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία, θὰ μεγαλουργήσωμε καὶ πάλι ἐφαρμόζοντας τοὺς στίχους τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη :

Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς»!!!…

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ

1.Ἀν εἶχαν ἴχνος πατριωτισμοῦ οἱ Τριακόσιοι τοῦ Κυνοβουλίου θὰ συνεννοοῦντο σὲ μερικὰ βασικὰ πράγματα ὅπως παραδείγματος χάριν :

α. τῆς Παιδείας

β. τῆς ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς

γ. τῆς Ἐθνικῆς μας  Ἀμύνης

δ. τῶν Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων (ὁποῖον αἶσχος εἶναι ὁ Δικτάκτωρ Μεταξᾶς νὰ ἱδρύσῃ τὸ Ι.Κ.Α. καὶ νὰ εὐεργετοῦνται ἀπὸ τότε μέχρι πρό τινος δεκάδες ἑκατομμύρια ἄνθρωποι καὶ οἱ «Δημοκράτες» τοῦ Κυνοβουλίου οὐσιαστικὰ νὰ διαλύσουν τὸ Ι.Κ.Α. ! ! ! . . .).

2. Εἶναι μεγίστη ντροπὴ καὶ ὄνειδος γιὰ τοὺς Τριακόσιους τοῦ Κυνοβουλίου νὰ μὴ ἔχουν συνειδητοποιήσει ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην νὰ βάλουν γερὲς καὶ μόνιμες βάσεις γιὰ τὸν σωστὸ Ἐπαγγελματικὸ Προσανατολισμὸ καὶ ὄχι μόνον οἱ ἡμιμαθεῖς ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ἐπαξίως διπλώματα, διδακτορικὲς ἐργασίες νὰ πνίγωνται σὲ νερὸ μιᾶς κουταλιᾶς τοῦ γλυκοῦ. Πηγαίνουν οἱ νέοι μας ξυπόλητοι στὰ ἀγκάθια. Εἰς τὴν Γερμανίαν τοῦ Χίτλερ – τῶν κυβερνώντων Σοσιαλδημοκρατῶν, Χριστοδημοκρατῶν καὶ Σοσιαλοκοινωνιστῶν καὶ δόκτορες μὲ  τρία τέσσερα δοκτοράτα, οἱ ὁποῖοι προηγουμένως ἔχουν κάνει πρακτικές ἐξασκήσεις – ἀγγαρίες καὶ εἰς τοὺς πλέον εὐτελεῖς τομεῖς, προτοῦ ἀναλάβουν τὴν διοίκησιν κολοσιαίων ἐπιχειρήσεων μὲ εἰσπράξεις ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων καὶ δισεκατομμυρίων εὐρώ, ὑποχρεοῦνται, διὰ νὰ μάθουν εἰς τὴν πράξιν τὰ διάφορα προβλήματα καὶ πῶς νὰ προλαμβάνωνται νίλες καὶ συμφορές, νὰ κάμνουν διάφορες ἀγγαρίες, ὡς πχ. μίαν ἑβδομάδα νὰ εἶναι εἰς τὴν καθαριότητα, μίαν ἑβδομάδα νὰ εἶναι εἰς τὶς κινητὲς σκάλες, νὰ πιάνουν τὶς γριοῦλες καὶ τους παπποῦδες ἢ τοὺς ἀφηρημένους καὶ νὰ τοὺς ἀπομακρύνουν δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ ἀπὸ τὶς σκάλες διὰ νὰ μὴ δημιουργεῖται συνωστισμὸς καὶ ἀτυχήματα. Καὶ ἀφοῦ περάσουν ὅλους τοὺς τομεῖς μόνον τότε ἀναλαμβάνουν τὴν διοίκησιν λίαν ἐπιτυχῶς. Οἱ Γερμανοὶ ἔχουν συνειδητοποιήσῃ καὶ ἐφαρμόζουν τὸ ρητὸν τῶν ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων:

«ἔργον οὐδὲ ὄνειδος ἀεργία δ᾽ ὄνειδος».

Οἱ περισσότεροι τῶν Ἑλλήνων ἀκόμη καὶ μὲ τὰ διπλώματα ποὺ εἶναι μόνον γιὰ «ταπετσάρισμα», ἔχουν τόσον πολὺ ψηλὰ τὴν μύτη καὶ δὲν καταδέχονται ταπεινὲς δουλειὲς  οὔτε γιὰ προσωρινά!!!

ΤΑ  ΟΡΓΙΑ

1.Ἔχοντας «μπαρμπάδες στὴν Κορώνη» ὁ πρώην ἰδιοκτήτης τῆς Eurobank κατόρθωσε νὰ ἀρθοῦν καὶ τὰ τελευταῖα ἐμπόδια γιὰ τὶς τεράστιες ἐκτάσεις, περίπου δέκα ἕξι χιλιάδων 16.000 στρεμμάτων – πολυτελέστατων φιλέτων, καὶ θὰ ἀρχίσῃ νὰ πληρώνῃ τὰ ἑπτακόσια τριάντα ἑκατομμυριάκια (730.000.000) μετὰ ἀπὸ πολλὰ ἔτη σὲ μικρὲς δόσεις.

Πρέπει ὅμως νὰ ἐρευνήσωμε ποῖον θὰ εἶναι τὸ κόστος τῶν πανάκριβων σηράγγων διελεύσεως ὀχημάτων καὶ ποῖος θὰ ἐπωμισθῇ τὸ ἐν λόγῳ πανάκριβον κόστος. Μᾶς εἶναι τελείως ἀδιανόητο νὰ ἐπωμισθῇ καὶ αὐτὸ ὁ βαρύτατα φορολογούμενος ἑλληνικὸς λαός. Ὁπότε θὰ τὸν ἔχωμε συνέχεια γιὰ «σώγαμπρο» στὴν καμπούρα μας.

2. Τόσον πολὺ συνεχίζονται δυστυχέστατα τὰ ὄργια τῶν ὀργίων μέχρι ποὺ καὶ ἡ βρωμιὰ μὲ τὸν Ἀστέρα Βουλιαγμένης ποὺ ἐπωλησαν τετρακόσια (400) στρέμματα καθαρῶς δημόσιον δάσος καὶ τώρα ἡ ὑπόθεσις ἀνασύρθηκε ἀπὸ τὸ Ἀρχεῖον κατόπιν διαβιβαστικοῦ ἐγγράφου τῆς Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου κυρίας Ξένης Δημητρίου πρὸς τὸν Προϊστάμενον τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν.

3. Μὲ τέτοιες «λαμογιές» Δασικῶν, Δήμων, Κοινοτήτων, Ὑπουργείων κ.λπ ἔχουν μετατραπεῖ καθαρὲς δημόσιες δασικὲς ἐκτάσεις σὲ βίλες ἁπανταχοῦ τῆς Ἑλλάδος, ἰδιαιτέρως δὲ εἰς τὴν Ἀττικὴ καὶ τώρα τὰ «λαμόγια» προσπαθοῦν νὰ χαρακτηρίσουν ἀκόμα καὶ καθαρῶς ἰδιωτικὲς ἐκτάσεις καὶ μάλιστα μὴ δασικές, ὡς δῆθεν δασικές.

4. Ὅπως και οἱ Ἱησουΐτες ξεβάπτιζαν ἀρνάκια, κατσικάκια καὶ χοιρινὰ καὶ τὰ ἐβάπτιζαν σὰν χρυσὰ ψαράκια καὶ προσποιοῦνται τοὺς νηστευτές, τρώγωντας τεράστια μπούτια μὲ τὴν ψευδαίσθηση ὅτι δῆθεν ὁ Θεὸς τὰ εἶχε μετατρέψει σε χρυσᾶ ψαράκια!!!…

5. Βαβαὶ τῆς ὑποκρισίας τους καὶ τῶν ψευδαισθήσεών τους καθὼς καὶ τῆς τυφλομάρας καὶ τῆς θρησκοληψίας τῶν ὁπαδῶν τους!!!…

6. Ὁ χῶρος και ὁ χρόνος ὅμως δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀναφερθοῦμε ἐκτενῶς καὶ νὰ ἐπαναλάβωμε διάφορα παλαιότερα ἄρθρα μας ὡς π.χ. :

α. Πῶς μεθόδευαν οἱ ἀετονύχηδες καὶ οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, οἱ διαπλεκόμενοι, οἱ «ἐντός, ἐκτὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτά» μέσῳ πρόχειρων ἐπιχειρήσεων μὲ θαλασσοδάνεια τῆς ΕΤΒΑ καὶ τῶν ἄλλων Πιστωτικῶν Ἱδρυμάτων, τὶς ὁποῖες τὶς ἔριχναν ἔξω ἀλλὰ καὶ τὶς λίαν κερδοφόρες ἐπιχειρήσεις, ὅπως Ο.Π.Α.Π. – ΤΖΟΚΕΡ κ.λπ. τζογαδόρικα καὶ τυχερὰ παιχνίδια ποὺ προσέφεραν δεκάδες ἑκατομμυρίων εὐρὼ στὸν κρατικὸ προϋπολογισμό, τὴν Ε.Υ.Δ.Α.Π., τὴν Δ.Ε.Η., τὰ λιμάνια μας, τὰ ἀεροδρόμιά μας, τὸ Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο, τὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, τὴν Γενικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος καὶ δεκάδες ἄλλες ζωτικότατες ΔΕΚΟ, ἄκρως ἀπαραίτητες γιὰ τὴν ἐθνικὴ οἰκονομία, γιὰ τὴν εὐημερία τοῦ συνόλου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, τὴν κοινωνικὴ γαλήνη, τὴν πρόοδο καὶ τὴν εὐτυχία τοῦ συνόλου καὶ ὄχι μερικῶν μερικῶν μόνον.

β. Ὅλα αὐτὰ ἔχουν ἐκποιηθῆ ἔναντι πινακίου φακῆς χάριν τοῦ βολεύματος τῶν «ἡμετέρων» καὶ τῶν ἀποφασιζόντων καὶ δατασσόντων.

7. Μετέτρεψαν ὅλη τὴν Ἑλλάδα σὲ ἐκμαυλεῖα καὶ ἀφαιμάξεις τῶν μισθῶν, ἡμερομισθίων τῶν βιοπαλαιστῶν, τῶν κερδῶν τῶν ἐλευθεροεπαγγελματιῶν, τῶν ἐπιχειρηματιῶν καὶ ἐν γένει τῶν ἐχόντων καὶ κατεχόντων μὲ τὰ ληστρικὰ καζίνο ποὺ ἔχουν ἐγκριθῇ παντοῦ.

Ἐπαναλαμβάνωμεν ὅτι μόνον εἰς τὴν Φλώρινα δὲν ἔχουν ἐγκατασταθῆ ληστρικὰ Καζίνο, διότι ἀντεστάθη  σθεναρῶς ὁ εἰς πάντα διαπρεύσας ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου θρυλικὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης. Σημειωθήτω ὅτι τὸ ἑλληνικὸ κράτος πληρώνει ὑπερημέριες σὲ αὐτὸν ποὺ ἐπικυρώθηκε τὸ ληστρικὸ  Καζίνο Φλωρίνης.

8. Τόσον πολὺ πολλαπλασιάζονται καὶ αὐξάνουνται τά ὄργια, ποὺ μέχρι καὶ τὰ πάντα μεθοδεύονται οἱ ἰθύνοντες, γιὰ τὴν στρατιὰ τῶν «ἀφισοκολλητῶν», τῶν «μπαχαλάκηδων» καὶ τῶν γνωστῶν δῆθεν ἀγνώστων, ποὺ ἐξεμεταλλεύθησαν ἀκόμη καὶ τὸν Αὔγουστον, ποὺ εἶναι ὡς γνωστὸν ὁ μὴν τῆς πλήρους διαλύσεως.

Παραδείγματος χάριν, εἰδοποίησαν ὅλον τὸν συρφετὸ νὰ πᾶνε νὰ δηλώσουν οἱ καθηγητὲς τῶν Τ.Ε.Ι. πόσες ὥρες θέλουν καὶ ποῦ νὰ διδάσκουν καὶ ὅσοι δὲν εἶχαν μυστικὰ εἰδοποιηθῆ, τοὺς ἔπιασαν στὸν ὕπνο, δὲν ἐπῆγαν νὰ δηλώσουν καὶ ἔτσι ἔμειναν οὐσιαστικὰ στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ διὰ νὰ τρώγουν ἀέρα κοπανιστόν. O tempora o mores!!!

Γιὰ νὰ ἀναφέρῃ κανένας χιλιάδες τέτοιες περιπτώσεις βολέματος τῶν «ἡμετέρων» θὰ πρέπει νὰ ἔχῃ υπομονὴ γιὰ πολλοὺς τόμους. Ἐμεῖς δὲν ἔχουμε οὔτε τὶς ἱκανότητες, οὔτε χρόνον, οὔτε χρῆμα.

Η  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΜΑΣ

Εἶναι μέγιστον αἶσχος νὰ μεθοδεύουν οἱ μαρξιστὲς καὶ οἱ δῆθεν ἐθνικόφρονες τὴν ἀπεμπόληση τῶν ἱερῶν καἰ τῶν ὁσίων τῆς Ἑλλάδος, ὡς π.χ. τὸ ὄνομα Μακεδονία πού ἐσφετερίσθησαν οἱ Σλάβοι, ὅπως ὁμολογοῦσε ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργὸς τῶν Σκοπίων Κίρο Γκλιγκόροφ ἐδῶ και εἰκοσιπέντε χρόνια (3.6.1992) : «Εἴμεθα Σλάβοι, δὲν εἴμεθα Μακεδόνες».

https://www.youtube.com/watch?v=zy9TjSiYo-o

ΟΙ  ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ   

Τὴν Γενοκτονία τῶν Συρίων καὶ ἐν γένει τὸ ἐξουθένωμα ὅλων ὅσων ἔχουν «μαῦρο χρυσό», τὴν «ροζέ» ἐπανάσταση στὸ Ἱρὰν καὶ λοιπὲς μεθοδίες τῶν ἀντιχρίστων Σιωνιστῶν, τὶς καταδικάζομε μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μας καὶ βροντοφωνοῦμε : εἰδεχθέστατοι κακοῦργοι, σταματήσατε νὰ ἐνσπείρετε τοὺς σατανικούς ἐμφυλίους πολέμους γιὰ νὰ δοκιμάζετε τὰ ὅπλα σας, πωλώντας τα στὰ διάφορα αἰσχρὰ καθεστῶτα τῶν λαῶν τῆς Ὑφηλίου καὶ δωρίζοντας τὰ ὑπόλοιπα καὶ τὸν παλαιὸν ἐξοπλισμό σας εἰς τὰ πιόνια σας, τοὺς  ἀφιονισμένους ἐξωμῶτες σας. Ἀφῆστε τοὺς λαοὺς νὰ συνυπάρξουν εἰρηνικὰ καὶ νὰ εὐμεροῦν καὶ μὴ τοὺς ἐξωθεῖτε νὰ ἀλληλοσφάζωνται.

Πότε θὰ δυναμώσουν οἱ μικροὶ καὶ ἀνήμποροι λαοί, γιὰ νὰ καθήσουν τοὺς εἰδεχθέστατους ἐξολοθρευτὲς τῶν πτωχῶν λαῶν στὸ σκαμνί ; ; ;

Σᾶς παρακαλοῦμεν προωθήσατε τὸ ἐν λόγω πτωχὸ ἀλλὰ ρεαλιστικὸ ἄρθρο μας παντοῦ, μήπως ξυπνήσουμε, διότι ὅπως στρώνουμε κοιμώμεθα καὶ ὅ,τι σπέρνωμε θὰ θερίζωμε. Ἀδιαφορία σπέρνωμε, ἀνεμοθύελλες καὶ «περίδρομο» θὰ θερίζωμε  – μὴ γένοιτο Κύριε ! ! ! . . .

Μὲ θερμότερες εὐχές μας γιὰ εὐλογημένα, χαρούμενα, ὑγιεινά καὶ εἰρηνικὰ  ΕΤΗ  ΠΟΛΛΑ,

Περιοδικὸν Φωτεινὴ Γραμμή

Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους   

τηλ.   210-3254321

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-05-39/1235———5118

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *