ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 83 -ΠΑΣΧΑ 2020 ΕΥΧΕΣ ΟΜΩΣ ΕΦΕΤΟΣ ΤΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΘΑ ΚΑΝΩΜΕ;;;;;;;;;

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

11.4.2020

Ἀντιστάσεις εἰς τὴν Πατρίδα μας ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία.

Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερὸν Ναὸν τῆς Γεωργίας
(Ὅταν ἐπιποθῇς εὑρίσκεις τὸν τρόπον)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=167&v=HHUiQa6-Oeo&feature=emb_logo

Εἰς ὅλους τοὺς ἀγαπητοὺς φίλους τοῦ Ὁμίλου τῶν κοινωφελῶν φορέων μας:
Α).Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,
Β) Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Γ) Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»,

εὐχόμεθα ἐκ μέσης καρδίας Χρόνια Πολλὰ καὶ πᾶν ἀγαθόν, καὶ ὁ Θεὸς νὰ μᾶς τὰ φέρῃ ὅλα κατ’εὐχὴν διὰ νὰ ἔχωμε εὐλογημένον, χαρούμενον καὶ εἰρηνικὸν Ἅγιον Πάσχα καὶ καλὴν Ἀνάστασιν εἰς τὶς ψυχές μας, τοὺς πλησίον μας, τὴν Ἑλλάδα μας, τὴν Ὀρθοδοξίαν μας καὶ τὸν κόσμον ἅπαντα!!!!!….

1. Ἄς ἀρχίσωμε ἀπὸ τὰ εὐχάριστα!!!!!….
ὡς π.χ.:
α) ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. κ. Παῦλος, εἰς τὸν ὁποῖον ἀξίζουν συγχαρητήρια!!!!!…..
Ἀντιμετώπισε γενναίως τοὺς ἀστυνομικούς, οἱ ὁποῖοι εἰσέβαλαν εἰς τὸν Ναόν (Παλαιὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Δράμας), ὅπου ἐλειτουργοῦσε μὲ 3 – 4 ἄτομα!!!!!…..

 

Τὸν ἀνάγκασαν νὰ διακόψῃ τὴν Θείαν Λειτουργίαν καὶ ἐκεῖνος τοὺς ἀπήντησε μὲ πραότητα καὶ πατρικὴν συμβουλὴν: «ἤλθατε νὰ μὲ συλλάβετε; περιμένετε νὰ τελειώσῃ ἡ Θεία Λειτουργία καὶ μετὰ νὰ μὲ συλλάβετε»!!!!!!!!!!
Αὐτὰ τὰ παιδιὰ τοῦ λαοῦ, παρ’ὅλον ὅτι εἶχαν ἐντολὴν νὰ ἐφαρμόζουν πιστώτατα τὶς αὐστηρότατες ἐντολές τῶν προϊσταμένων των, ἐν τούτοις ἡ χριστιανική τους ἀνατροφὴ καὶ εὐσυνειδησία τοὺς ἐπέβαλε νὰ φύγουν ἄπρακτοι!!!!!!!!!!

β) Ὁ μουσουλμάνος ἀξιωματοῦχος – κυβερνήτης Τούρκι Μπὶν Ταλὰλ τῆς ἐπαρχίας Asir (νότια Σαουδικὴ Ἀραβία) παροτρύνει ἐνθέρμως τοὺς μουσουλμάνους νὰ προσεύχωνται εἰς τὴν Ὑπεραγίαν ἡμῶν Θεοτόκον διὰ νὰ μεσολαβῇ εἰς τὸν Υἱόν της γιὰ τοὺς λυτρὼσῃ ἀπὸ τὸν κορωνοϊόν!!!!!!!!!!

Ἀντιθέτως, ἰδικοί μας Ἀρχιεπίσκοποι, Μητροπολῖτες κ.λπ. προσπαθοῦν νὰ ἐπιβάλλουν τοὺς παπικοὺς ὡς ποδηγέτας ὑπερτονίζοντας : «καθολικὴ ἐκκλησία» (;;;) πρᾶγμα ποὺ σημαίνει παπικὴ ἐκκλησία» (;;;) συμπεριλαμβανομένων τῶν περίπου 3.500 δογμάτων, λουθηριανῶν, προτεσταντῶν, εὐαγγελικῶν κ.λπ. αἱρέσεων ποὺ ἐγκατέλειψαν τὸν πάπα καὶ ὅλο αὐτὸ τὸ συνονθύλευμα εὑρίσκει πάλι στέγην ὑπὸ τὴν παπικὴν ἐκκλησίαν!!!!!!!!!!

Ἀλλὰ τί περιμένει κανείς, ὅταν Πατριάρχες, Ἀρχιεπίσκοποι, Μητροπολῖτες κ.λπ. δὲν γνωρίζουν ἐμπράκτως δυστυχῶς ἀκόμη οὔτε τὸ 2ον ἄρθρον τοῦ Πιστεύω μας;;;;;;;;;;
Ἔχουν ὑποστεῖ τέτοιον ἐθισμὸν καὶ τοιαύτην πλύσιν ἐγκεφάλου, ὥστε ὁ νοῦς των ἔχει γίνει «κουρκούτι» ἢ μᾶλλον«ξινόγαλο»,«πιπιλίζοντες»«καθολικὴ ἐκκλησία». «Νανουρίζονται», «ἀποκοιμιῶνται» καὶ «ἀγουροξυπνᾶν» μὲ τοὺς ἐφιάλτες, τοὺς ὁποίους θὰ ἔβλεπαν εἰς τὸν ὕπνον δηλαδὴ κλαυθμυρίζουν διὰ τήν «καθολικὴ ἐκκλησία» πάντοτε μετὰ τοῦ συνονθυλεύματος τῶν χιλιάδων προτεσταντικῶν αἱρέσεων!!!!!!!!!!

Ἀντίθετα. Ποῦ καταντήσαμε οἱ πιστοὶ χριστιανοί;;;;;…..
Ἐντολῇ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος τουτέστιν σχεδὸν 100% ἰδιοκτησίας Rothschild, ἀπὸ Παρασκευὴ 10.4.2020 μέχρι καὶ τὴν 14ην Ἀπριλίου 2020 (δὲν εἶναι πρωταπριλιάτικον ψέμα) ἔχουν κλειστὰ ὅλες τὶς τράπεζες τῆς Ἑλλάδος χάριν ἀλληλεγγύης – συνεορτασμοῦ Ὀρθοδόξων μετὰ τῶν προτεσταντῶν, παπικῶν (ποὺ ἔχουν τὸ ἐρχόμενον Σαββατοκύριακον Πάσχα) – «ἀγάλια – ἀγάλια τῆς ἀγουρίδας τὸ ζουμὶ γίνεται μέλι»!!!!!!!!
Μόνον τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος δὲν ἀνῆκε ἡ πλειοψηφία τῶν μετοχῶν εἰς τοὺς Rothschild. Ἐπειδὴ ὅμως ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος παρεσύρθη τόσον πολὺ ἀπὸ χειρίστους συμβούλους καὶ συνεργάτες,΄οἱ ὁποῖοι πάντοτε ἐνδιαφέρονται νὰ ἐξασφαλίζουν μέχρι καὶ τὰ τετρασέγγονα καὶ στάκτη καὶ μπαρούτι νὰ γίνουν ὅλα τὰ ἄλλα (ἀκόμη καὶ εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πατρίδος), ἐπείσθη νὰ ἐπενδύῃ εἰς ὁμόλογα δημοσίου ἢ νὰ τὰ παίζουν εἰς τὰ χρηματιστήρια καὶ περιῆλθον σὺν τῷ χρόνῳ οἱ μετοχές της, τὰ κεφάλαιά της μὲ τὶς «τρικλοποδιές» αὐξήσεως κεφαλαίων καὶ ἔτσι περιήρχοντο οἱ μετοχὲς τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν Ἐθνικὴν Τράπεζα εἰς χεῖρας τῶν Rothschild!!!!!!!!!!

γ) Ὁ Δήμαρχος Ἑλληνικοῦ – Ἀργυρουπόλεως κ.Ἰωάννης Κ. Κωνσταντάτος παρηγόρησε τοὺς εὐλαβεῖς χριστιανοὺς ὅτι θὰ πάῃ ἀπὸ τὸ ἀεροπλάνον νὰ πάρῃ τὸ Ἅγιον Φῶς καὶ νὰ τοὺς τὸ μεταφέρῃ εἰς τὰς οἰκίας των!!!!!…..
Ὅμως τοῦ τὸ ἀπηγόρευσαν καθὼς καὶ σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδαμας!!!!!!!!!!

Ἐφέτος Πάσχα ἀκόμη καὶ χωρὶς τὸ Ἅγιον Φῶς!!!!!!!!!!

2. Τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱ.Μητροπόλεως Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς ἀπέστειλαν ἔγγραφον εἰς τὸν Μητροπολίτην των, παρακαλοῦντες αὐτὸν νὰ ἐπιτρέπεται νὰ εἰσέρχωνται οἱ εὐλαβεῖς εἰς τοὺς Ναούς, ἔστω καὶ εἰς ὥρας μὴ τελέσεως τῆς Θείας Λειτουργίας, τηροῦντες αὐστηρῶς τὰ μέτρα ἀσφαλείας!!!!!!!!!!
https://www.paratiritis-news.gr/article/224282/Rodopi-Polites-diamarturontai-gia-tis-akolouthies-keklismenon-ton-thuron?fbclid=IwAR0Jl5zpMyMirsw4wn0WXJ-WXVss-PbV1_DEULkGK7CUTkPfL6t1XjfF2_Y

3. Ἄς προσευχώμεθα νὰ εὐδοκιμοῦν προσφυγὲς πιστῶν χριστιανῶν εἰς τὰ δικαστήρια, ὥστε τηρουμένων τῶν προστατευτικῶν ἀποστάσεων, νὰ ἐπιτρέπεται νὰ γίνωνται Θεῖες Λειτουργίες, νὰ μεταλαμβάνουν οἱ πιστοὶ ποὺ ἔχουν προετοιμασθῆ πρὸς τοῦτο καὶ ἂς ἐξέρχονται καὶ τηρουμένων τῶν ἀποστάσεων νὰ ἀκούουν ἔξω ἀπὸ τοὺς Ναοὺς τὴν ὑπόλοιπον Θείαν Λειτουργίαν, γιὰ νὰ εἰσέρχωνται νέοι ἐκκλησιαζόμενοι, νὰ μεταλαμβάνουν καὶ νὰ ἐξέρχωνται!!!!!!!!!!

4.Ὁ Θεὸς νὰ φωτίζῃ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τοὺς κυβερνήτας, πειθήνια ὄργανα τῶν σκοτεινῶν καὶ καταχθονίων δυνάμεων!!!!!!!!!!

 

Υ.Γ. ΑΝΗΚΟΥΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ!
«ΠΑΡΤΥ ΟΡΓΙΩΝ»
ΣΠΑΝΕ ΤΗΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ!

1.Ὅπως ἀπεκάλυψε ὁ Πρόεδρος τῶν Εὶδικῶν Φρουρών κ. Βασίλειος Ντούμας (θερμὰ συγχαρητήρια), ἐπιτήδειοι ἀπευθύνουν διαδικτυακὰ καλέσματα, στέλνοντες ἀκόμη καὶ προσκλήσεις εἰς τὸ διαδίκτυον μὲ ἀγγελίες γιά «πάρτι ὀργίων σὲ βίλλες». Καλοῦνται τὰ ζεύγη νὰ προσέρχωνται καὶ νὰ βλέπῃ ἡ σύζυγος μὲ ποιά «λυσσασμένη» θὰ πάῃ ὁ σύζυγος της καὶ ὁ σύζυγος νὰ βλέπῃ μὲ ποῖον θὰ «κερατωθῇ» ἀπὸ τὴν σύζυγο του!!!!!!!!!!
(http://www.palo.gr/athlitika-nea/poios-korwnoios-parti-orgiwn-spane-tin-karantina/24516508/)

2. Ἄς δοξάζωμεν δισεκατομμύρια φορὲς κάθε στιγμὴ πού, παρ’ὅλα αὐτὰ τά «ἀλληλοκερατώματα», ὁ Μέγιστος Δωροδότης καὶ Μακρόθυμος, Φιλάνθρωπος καὶ Πολυέλεος Κύριος μᾶς ἀνέχεται ἀκόμη καὶ δὲν ρίχνει λάβα νὰ μᾶς κατακάψῃ ὅπως τὴν Πομπηία καὶ θειάφι καὶ θεῖον πὺρ ὅπως εἰς τὰ Σόδομα, εἰς τὴν Γομορρίαν κ.λπ.!!!!!!!!!!!!

*https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/ταμα-του-εθνουσ-ευχεσ-ομωσ-εφετοσ-τι-αν/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *