Διάφορα

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 82 – ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ

 

Εὐχόμεθα εἰς τὰ μέλη – συνεργάτες – φίλους
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΝ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 2020

Εἰσερχόμεθα εἰς τὸ 2020 μὲ προβληματσμὸν διὰ τὶς διάφορες παγκόσμιες καὶ ἐθνικὲς ἐξελίξεις!!!!!…..

Καὶ διὰ τὸν ὅμιλον τῶν φιλανθρωπικῶν φορέων μας:
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
τὸ ἔτος προμηνύεται πολὺ δύσκολον!!!!!…..

Ὡς Ἵδρυμα συνεχίζομε νὰ ἀντιμετωπίζωμε δυσκολίες ἀνίσου μεταχειρίσεως ἐκ μέρους Πολιτείας (ἀλλὰ καὶ Ἐκκλησίας). Τὸν μὲ ἀπερίγραπτες σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου μου ἀλλὰ καὶ μὲ στερήσεις ἄνω τῶν 80 ἐτῶν τὸν διαθέτουμε διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ ἐπιθυμοῦμε νὰ κλείσωμε τοὺς ὀφθαλμούς μας ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτο κόσμον ὡσὰν ἄγνωστοι στρατιῶτες, χωρὶς οὔτε κάν νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά μας οὔτε κἄν καὶ μετὰ θάνατον!!!!!…..
Ὅμως οἱ Ἅγιοι Πατέρες καὶ οἱ πολιτικοὶ ἰθύνοντες, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῶν ὁποίων θὰ πραγματοποιηθῇ τὸ ΤΑΜΑ τῶν ἡρώων τοῦ 21, θὰ ἀπαθανατίσουν τὸ ὄνομά των!!!!!…..
Ἀλλά, δυστυχῶς, οὔτε ἡ Πολιτεία οὔτε ἡ Ἐκκλησία ἀντιλαμβάνονται!!!!!…..Δὲν δίδουν τὸ μικρὴν προσφοράν των, τὴν ὁποίαν ἱκευτεύομεν ἐδῶ καὶ ἔτη:
Ἡ μὲν Πολιτεία νὰ διευκολύνῃ νομοθετοῦσα, ἡ δὲ Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα!!!!!…..Ἐμεῖς ἀναλαμβάνομε τὰ πάντα. Ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Πολιτεία νὰ μὴ δώσουν οὔτε μία δεκάρα διὰ τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους-προσκτίσματά του!!!!!…..
Ζητοῦμε ἐπὶ πλέον νὰ μᾶς παραχωρήσουν τὰ δικαιώματα, τὰ ὁποῖα εἶχαν παραχωρηθῆ εἰς τὸν μεγάλον ἐκδότην καὶ μεγαλοκαναλάρχην διὰ τὸ Μέγαρον Μουσικῆς!!!!!…..

Τὸ Σωματεῖον συμβαδίζει μὲ τὸ Ἵδρυμα καὶ συναγωνίζονται διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος!!!!!…..

Ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος ἔχει μίαν προϊστορίαν ἄνω τῶν 25 ἐτῶν μὲ ἀποστολὲς ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ἄνω τῶν 75.000 τόννων!!!!!…..Δεκάδες νταλίκες καὶ φορτηγὰ βαγόνια ἀπεστέλαμε ἡμερησίως εἰς τὴν πρώην Γιουγκοσλαβίαν τὴν περίοδον τῶν πολέμων 1994 μέχρι 1996 καὶ τὸ 1999 εἰς τὸ Κοσσυφοπέδιον διὰ τὰ θύματα τῶν πολέμων καὶ τοὺς πρόσφυγας.
Συνεχίσαμε εἰς Ρουμανίαν, Γεωργίαν, Οὐκρανίαν, Ρωσσίαν!!!!!….. Ἱεραποστολὲς Ἀφρικῆς, μὲ τρόφιμα, νωπὰ φροῦτα, ρουχισμόν, σχολικὰ εἴδη, κλινοσκεπάσματα, ἐξοπλισμὸν Ναῶν, Πανεπιστημίων, Σχολείων!!!!!…..
Ἐπίσης εὐαγγέλια, προσευχητάρια εἰς τὶς κατὰ τόπους γλῶσσες, σερβικήν, ρωσσικήν, ρουμανικήν, γεωργιανήν, εἰς ἀφρικανικὲς διαλέκτους (σουαχίλι, κουχούγια κλπ)!!!!!…..Χιλιάδες παιδάκια φιλοξενούσαμε ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς φίλες χῶρες κάθε ἔτος!!!!!…..
Ἐξασφαλίσαμε ὑποτροφίες σὲ πολλὰ παιδιά, τὰ ὁποῖα σήμερα μεσουρανοῦν ὡς σπουδαῖοι ἐπιστήμονες καὶ θερμοὶ φιλέλληνες!!!!!…..

Αὐτὰ μέχρι τὸ ἔτος 2008.

Ἀπὸ τὸ 2009 καὶ μετὰ ἀποκλειστικῶς εἰς τὴν νεοπτωχεύσασα Ἑλλάδα μας, ἐξοπλίζομε μὲ ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα, στέγες ἀγάπης, πολύτεκνες ἐνδεεῖς οἰκογένειες!!!!!…..
Ὅλα αὐτὰ ὡς ἕνας μικρὸς ἀπολογισμός.
Ζητοῦμε συμπαραστάτες διὰ συνέχισιν!!!!!…..
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2020 – 2021

Παρὰ τὶς τεράστιες δυσκολίες, ἐν τούτοις τολμῶμε καὶ ἐφέτος νὰ συντάξωμε καὶ κυκλοφορήσωμε τὸ Ἑορτολόγιον μας, τὸ ἡμερολόγιον τῆς Ἰνδίκτου, τὸ ὁποῖον ἄρχεται ἀπὸ 1ης Σεπτεμβρίου 2020 καὶ τελειώνει τὴν 31ην Αὐγούστου 2021!!!!!…..

Ἐλπίζομε ἀρκετοὶ φίλοι, Ἱεραὶ Μοναὶ καὶ Ἱεροὶ Ναοί, ὅπου ὑπάρχει ἔμπρακτον ἱεραποστολικὸν πνεῦμα, νὰ μᾶς παραγγείλουν τὰ ἐκκλησιαστικά μας ἑορτολόγια, τὰ ὁποῖα πωλοῦν ἤ δωρίζουν εἰς πνευματικά των τέκνα, διὰ νὰ τὰ χρησιμοποιοῦν ὡς πολίτιμα δῶρα εἰς σπουδαίας ἐπετείους, εἰς γάμους, γεννήσεις, βαπτίσεις, ὀνομαστικὰς ἑορτάς, ἀποφοιτήσεις κλπ. κλπ., ὥστε νὰ τονώνουν τὸ ψυχικὸν σθένος τοῦ ποιμνίου των!!!!….

Ἐπαναλαμβάνομε καὶ ἐφέτος, ὅτι τὰ ἔχομε κοστολογήσει εἰς πολὺ χαμηλὴν τιμήν, ὥστε οὔτε τὸ ἥμισυ τῶν ἐξόδων μας δὲν εἰσπράττομε, δηλαδὴ δὲν καλύπτεται οὔτε μέρος τῶν τυπογραφικῶν, φόρου, Φ.Π.Α., ταχυδρομικῶν καὶ λοιπῶν ἐξόδων ἀποστολῆς!!!!…..

Κοστίζουν ἀπὸ 3,- Εὐρὼ τὸ τεμάχιον (μὲ μικροτέραν ἀποστολὴν τὰ 20 τεμάχια) μέχρι 1,20 Εὐρὼ διὰ ἄνω τῶν 100 τεμαχίων!!!!!…..
Συγκεκριμένως τὸ Ἑορτολόγιόν μας κοστίζει:
μέχρι 20 τεμ……………………………………..3,- Εὐρὼ
21 – 50………………………………………2,50
51 – 80………………………………………2,20
81 -100………………………………………2,00
100 -120………………………………………1,20
ἄνω τῶν 120 τεμ……………………………..1,00
Ὅμως ἡ ἀξία των εἶναι πολὺ μεγάλη!!!!!…..
Διότι προμηθεύομε τοὺς φίλους μὲ αὐτὴν τὴν δυνατότητα πολυτίμων δώρων, ὥστε τοὺς δίδομε λύσιν νὰ τὰ προσφέρουν ἀντὶ δέσμης ἀνθέων, τὰ ὁποῖα κοστίζουν πολλαπλάσια καὶ μετὰ ἀπὸ ὀλίγας ἡμέρας ἀπορρίπτονται εἰς τοὺς κάδους τῶν ἀχρήστων, ὄντα ταυτοχρόνως καὶ ἑστία μολύνσεων ἀπὸ ψευδομονάδας, ἤ ἀντὶ γλυκισμάτων, τὰ ὁποῖα ἐπίσης κοστίζουν πολλαπλάσια καὶ καταστρέφουν ἀφαντάστως τὴν ὑγείαν!!!!!….
Ἀντιθέτως, τὰ ἑορτολόγια ὠφελοῦν παντοιοτρόπως!!!!!…..
Ὡς γνωστόν, ὑπήρξαμε τόσον πολὺ ἀπογοητευμένοι καὶ εἴχαμε ἀποφασίσει νὰ μὴ τὰ ἐπανεκδόσωμε. Δυστυχῶς ὅμως, ἤ εὐτυχῶς, πάρα πολλοὶ ἔχουν ἐνθουσιασθῆ μὲ τὸ ἑορτολόγιον μας, και προεμβάζουν χρήματα!!!!!…..
Χάριν αὐτῶν τῶν ἐμπράκτων ἰδεολόγων ὑποχρεούμεθα νά «αἱμορραγοῦμε» οἰκονομικῶς, καὶ παραβλέπωμε τὶς ἀπερίγραπτες ταλαιπωρίες μας!!!!!…..

Ἐφέτος διεπίστωσε τὸ μέλος μας κ. Γεώργιος Χρυσανθάκης, ἐπισμηναγὸς ἐ.ἀ., ὅτι ὄντως ἐμεῖς δὲν ἔχομε χρόνον οὔτε νὰ ἀνασάνωμε καὶ ἐπιμελήθη ἐξ ὁλοκλήρου τὶς τροποποιήσεις – βελτιώσεις ποὺ εἴχαμε συμφωνήσει!!!!!….. Τὴν τελευταίαν στιγμήν διαπίστωσε, ὅμως, πολλὰ λάθη, μᾶς τὰ ἐπεσήμανε μέν, ἀλλὰ μᾶς ἄφησε νὰ τὰ διορθώσωμε ἐμεῖς ποὺ δὲν ἔχωμε καθόλου χρόνον οὔτε νὰ ἀνασάνωμε!!!!!…..
Ὁ ἐπιμεληθεὶς τὸ ἑορτολόγιον κ. Γ. Χρυσανθάκης ἔχει καὶ τὸ θεῖον δῶρον νὰ γράφῃ ἐξαίσιους στίχους, ὅπως τὸ ρεαλιστικὸν ἄσμα «Δὲν πῆγα Πάσχα στὸ χωριό», τὸ ὁποῖον ἐμελοποίησαν οἱ κύριοι Βασίλειος Κωστούλας καὶ Πάνος Κοτρῶτσος καὶ συνιστῶμεν εἰς τοὺς φίλους νὰ τὸ ἀκούσουν:https://www.youtube.com/watch?v=-kjHcZMqhSA
ΕΘΝΟΓΕΡΤΗΡΙΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Ἐπ’εὐκαιρίᾳ ἀνακοινώνομε καὶ πάλιν μίαν εἰδικὴν προσφορὰν τοῦ Ἱδρύματός μας διὰ ὅλες τὶς ἡλικίες!!!!!…..

Θὰ τυπώσωμε καὶ θὰ παραδώσωμε εἰς τοὺς φίλους πλαστικοποιημένα καὶ διπλωμένα:

Α) τὸν χάρτην μὲ τοὺς κατὰ τόπους ἥρωας,
(Ἔκδοσις Νέα Ὑόρκη 1930)
εἰς διαστάσεις 0,70 Χ 0,70 τοῦ μέτρου (ἴδ. ἐξώφυλλον Φωτεινῆς Γραμμῆς τεῦχος 77)
καὶ
Β) τοὺς ἥρωας τοῦ ΄21
εἰς διαστάσεις 1,00 Χ 0,70 τοῦ μέτρου (ἴδ. ἐξώφυλλον Φωτεινῆς Γραμμῆς τεῦχος 78).

Φιλοδοξούσαμε, ἄν τοὺς ἐτυπώναμε ἀπὸ 10.000 ἀντίτυπα, νὰ ἐκοστίζαν εἰς τὴν συμβολικὴν τιμὴν τῶν δύο (3) Εὐρὼ ἕκαστος!!!!!…..
Ὅμως τὰ μέχρι τοῦδε ἐνδιαφέροντα ὑπῆρξαν ἄκρως ἀπογοητευτικά!!!!!…..
Ἐπειδὴ ἔχουν συνηθίσει οἱ φίλοι νὰ τὰ ἔχουν ὅλα δωρεὰν ἀπὸ ἐμᾶς, ὅπως oἱ προσκυνηματικὲς ἐκδρομὲς καὶ φιλοξενίες, παντοῦ ἀλλοῦ εἶναι λίαν γενναιόδωροι, εἰς ἐμᾶς ὅμως εἶναι λίαν σκεπτικοὶ καί «σφικτοχέρηδες»!!!!!…..

Ἐν τούτοις εὐελπιστοῦμε νὰ ὑπάρξουν γονεῖς, συγγενεὶς, φίλοι, καθηγηταί, διδάσκαλοι νὰ συστήσουν αὐτοὺς τοὺς χάρτες ἐνθέρμως!!!!!…..

Ἄλλοι πωλοῦν ἀκόμη καὶ πολὺ ἁπλοὺς χάρτες πρὸς 30 μὲχρι 60 Εὐρώ!!!!!…..

Ἐμεῖς ὁρίζομε νὰ τοὺς ἀποστέλωμε διπλωμένους, εἰς τὴν λίαν εὐνοϊκὴν τιμὴν τῶν 8 καὶ 10 Εὐρὼ ἀντιστοίχως, συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ, ἐξόδων ἀποστολῆς, καλύπτοντες μόνον μέρος τῶν ἐξόδων μας!!!!!…..

Πάρα πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι μᾶς παρακαλοῦν νὰ τοὺς ἀποστείλωμε τοὺς χάρτες!!!!….

Αὐτὸ εἶναι πολυδάπανο μὲ πλαστικοποίησιν, διπλώματα κλπ.!!!!….

Ἐν τούτοις, διευκρινίζομε ὅτι, ἐὰν ὁ κάθε παραλήπτης καὶ φίλος εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἐξασφαλίσῃ ὑπευθύνως χώρους ἀναρτήσεως αὐτῶν τῶν χαρτῶν 0,70Χ70 καὶ γιὰ τοὺς ἥρωας 1,00Χ0,70 θά εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ δωρίζουμε αὐτούς τοὺς χάρτες εἰς διευθυντὰς δημοτικῶν σχολείων, γυμνασίων, λυκείων, πανεπιστημίων, νοσοκομείων, δημαρχείων, περιφερειῶν καὶ λοιπῶν δημοσίων ἢ ἰδιωτικῶν κτιρίων, ὅπου θὰ εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἐξασφαλίσουν ξύλινα ἢ μεταλλικὰ πλαίσια, διὰ νὰ μένουν ἐκεῖ μακροχρονίως ἀναρτημένοι!!!!!…..

Εὐχαρίστως νὰ στερούμεθα ἐμεῖς περαιτέρω καὶ νὰ δωρίζωμε τοὺς χάρτες εἰς αὐτὲς τὶς περιπτώσεις!!!!!….

 

ΑΞΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΩΝ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 146/296098-28

ΕUROBANK: 0026-0204-21-0100382086

Παρακαλοῦμε ὁ κάθε φίλος καταθέτης νὰ ἀναφέρῃ λεπτομερέστατα στοιχεῖα του (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ) ΔΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΞΕΧΡΕΩΝΩΜΕ ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΩΜΕ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΣΤΕΛΛΩΜΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΑ).

Μάλιστα εἰς τὶς πρωτεύουσες τῶν Νομῶν θὰ ἔρχωνται κατ’οἶκον δωρεάν!!!!!…..

Μόνον οἱ παραλῆπτες πρέπει νὰ συνεννοοῦνται μὲ ΕΛ.ΤΑ ποὺ εἶναι ὑποχρεωμένα νὰ σᾶς τὰ φέρνουν εἰς τὸν χῶρον τῶν παραληπτῶν δωρεάν!!!!!…..

Τυχὼν ἐπὶ πλέον χρήματα θὰ θεωροῦνται ὡς δωρεὲς ὑπὲρ τῶν σκοπῶν τῶν φορέων μας καὶ θὰ λαμβάνουν οἱ καταθέτες καὶ επίσημες πρὸς τοῦτο ἀποδείξεις δια φοροαπαλλαγήν!!!!…..

Οἱ παραγγελίες παρακαλοῦμε εἰς τὸ e mail fot_gram@otenet.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *