ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 81-ΠΑΡΑΜΟΝΗ 2020 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ – ΣΤΑΧΥΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΦΛΕΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΔΡΑΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΑΠΑΝΤΑ *

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

31.12.2019

Ἐγκαταλείπομε τὸ 2019 καὶ εἰσερχόμεθα εἰς τὸ 2020 μὲ καθόλου εὐοίωνες συνθῆκες.

1.Ὅμως ὁ ἑλληνικὸς λαὸς εἶναι «ντοπαρισμένος» ἀπὸ ραδιενεργὰ βιομηχανικὰ κατάλοιπα καὶ ἀπὸ τὰ ραντίσματα, τὰ ὁποῖα μᾶς κάνουν οἱ φίλοι μας – φίδια μας (ὑπάρχουν καὶ μερικοὶ – μερικοὶ δημοσιογραφίσκοι ποὺ τὸ παίζουν ἐπαΐοντες καὶ δὲν ἔχουν φιλότιμον νὰ σταματήσουν νὰ κάνουν πλύσεις ἐγκεφάλου τοῦ «ντοπαρισμένου» ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ νὰ μὴ διαστρευλώνουν τὴν ἀλήθειαν).

2.Ἐμεῖς πάντοτε ἐτονίζαμε ὅτι οἱ τεράστιες ἐκτάσεις τῶν περίπου 16.000 στρεμμάτων (Ἀμερικανικὴ Βάσις, Πολεμική μας Ἀεροπορία, Ἑλληνικόν, Ἀνατολικὸν καὶ Δυτικὸν Ἀεροδρόμιον) νὰ μὴ μετετρέποντο εἰς ἀπέραντον ἄλσος, διότι ὅλες αὐτὲς οἱ περιοχὲς ὄχι μόνον κάτω ἀπὸ τὴν Βουλιαγμένης ἀλλὰ καὶ ἄνω τῆς Βουλιαγμένης, μέχρι καὶ κάτω, Βούλα, Βουλιαγμένη κλπ, ἔχουν ἄριστες ὑποδομὲς καὶ δροσίζονται ἀπὸ τὴν αὔραν τοῦ Σαρωνικοῦ καὶ τὸν καθαρὸν ἀέρα τοῦ Ὑμηττοῦ.

3.Ἐπειδὴ ἀργότερα θὰ ἀρχίσῃ νὰ καταβάλλεται τὸ τίμημα τοῦ πανάκριβου «φιλέτου», εὑρῆκαν τὴν λύσιν:
Πρῶτα νὰ λειτουργήσῃ τό «Καζινό» τοῦ Ἑλληνικοῦ, καὶ μετὰ θὰ ἀρχίσουν τὰ ἔργα!

4. Οἱ ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες εἶχαν «γλυκαθῆ» δωρίζοντες ὅλα τὰ τυχηρὰ παιγνίδια ἔναντι πινακίου φακῆς, ἐνῷ μὲ αὐτὰ τὰ ληστρικὰ παιγνίδια θὰ ἠδύνατο τὸ κράτος, ἄν ἦτο χρηστόν, νὰ κάνῃ ἔργα ὑποδομῶν δισεκατομμυρίων καὶ τρισεκατομμυρίων δολαρίων ἐτησίως καὶ νὰ μὴ θρηνοῦμε κάθε τόσον καὶ λιγάκι θύματα εἰς ὁλόκληρον τὴν Ἑλλάδα, ὅπου δὲν ὑπάρχουν ἔργα ὑποδομῶν, ἤ ὑπάρχουν ἀπὸ ἐλάχιστα ἕως καθόλου.

5. Σκανδαλοδέστατα δὲ ἐδωρίθησαν καὶ αὐτὲς οἱ τεράστιες ἐκτάσεις, τὸ πανάκριβον καὶ πολυτελέστατον αὐτὸ «φιλέτο», εἰς τοὺς πανεπιστήμονες ἀετονύχηδες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κατορθώσει νὰ μεταφέρουν μὲ τὰ σαπιοκάραβά τους ὅλους τοὺς παθιασμένους μωαμεθανοὺς ἀπὸ Ἰράν, Ἀφγανιστάν, Ἰράκ, Μπαγκλαντές, Πακιστὰν κλπ κλπ νὰ πρσκυνήσουν εἰς τὴν Μέκκα.

6.Ἐδώρισαν καὶ 20.000.000 δολάρια γιὰ τοὺς πολύτεκνους ἀλλὰ ὁ τ. Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας ἀείμνηστος Γεώργιος Μερίκας μᾶς διαβεβαίωσε κατηγορηματικῶς, ὅτι εἶχαν τεθῆ τέτοιοι ὅροι, ὥστε οὔτε ἕνα δολάριον δὲν ἔλαβε οὔτε ἕνας πολύτεκνος καὶ τὰ 20.000.000 δολάρια ἐπεστράφησαν στοὺς δωρητάς, ἀφοῦ προηγουμένως εἶχε ἀποσπασθῆ καὶ τὸ βραβεῖον τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν!!!!……

7.Αὐτὸς ὁ δωρητὴς εἶχε διαθέσει χρήματα διὰ τὴν μετάφρασιν τοῦ Κορανίου στὴν ἑλληνικη γλῶσσα, γιὰ νὰ μὴ μένουν οἱ Ἕλληνες καὶ πρὸ παντὸς οἱ Ἑλληνίδες ἀδιαφώτιστες.

8. Αὐτὰ τὰ λησταρχεῖα «Καζινό» εἶναι διάσπαρτα εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα ἐκτὸς τῶν περιοχῶν Φλωρίνης.

Ἀκόμη καὶ αὐτοὶ οἱ συνταγματάρχες ἐτόνιζαν κατηγορηματικῶς: «ἐπικρατήσαμε παντοῦ ἐκτὸς τῶν περιοχῶν Φλωρίνης. Ἐκεῖ βασιλεύει ὁ Φλωρίνης Αὐγουστῖνος».

Μέχρι καὶ σήμερον τὸ τρισάθλιον κράτος – ἡ «μπανανία» – πληρώνει τοῦ κόσμου τὰ πρόστιμα, διότι ἀκόμη δὲν ἠμπόρεσαν νὰ λάβουν τὴν ἄδειαν διὰ τό «Καζινό» Φλωρίνης νὰ τὸ λειτουργήσουν.

Ὡς τὰ γεγονότα βοῦν, ὁ Φλωρίνης δὲν ἦτο γόνος συφιλιδικῶν γονέων, ὅπως διέδιδε τὸ περιβόητον Τάγμα τοῦ Παντελεήμονος Χίου Φωστίνης καὶ δὲν ἐφηρμόσθη ἡ προφητεία τοῦ τυμβωρύχου Φωστίνης Παντελεήμονος Χίου, ὅτι δὲν θὰ ζοῦσε οὔτε 60 ἔτη!

9.Ὅλοι κατέτρεχαν τὸν θρυλικὸν Γέροντα Αὐγουστίνον ἐκτὸς τοῦ ἀπὸ Ἰωαννίνων Ἀρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος Βλάχου, ὁ ὁποῖος τὸν ἐσέβετο καὶ τὸν ἐπροστάτευε.

10. Ὤ ποῖον μέγιστον αἶσχος καὶ ποία συμφορὰ ἐπιφέρουν αὐτὲς οἱ φατρίες μέσα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Ὅλους τοὺς ἱκανούς, δαστηρίους, ἐντίμους, ἠθικοὺς καὶ ἐναρέτους ἰδανικοὺς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου τοὺς εὐτελίζουν. Τοὺς διασύρουν καὶ τοὺς καταδιώκουν καὶ τοιουτοτρώπως ἐπιλέουν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, οἱ φελλοί, τὰ ἐκκρεμῆ, τὰ πτώματα καὶ τὰ περιττώματα.

11. Διὰ τοῦτο πρέπει νὰ ἀλλάξῃ καὶ τὸ σύστημα ἐκλογῆς Μητροπολιτῶν, διὰ νὰ ἐκλέγωνται καί «διαμάντια».

Καὶ νὰ μὴ σπιλώνωνται ἀπὸ τὸν βοῦρκον τῶν ἐκκλησιαστικῶν φατριῶν.

12.Ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει, μὲ τὴν βοήθεια τῶν εὐλαβῶν καὶ ταπεινῶν ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου, νὰ αὐτοκαθαρθῇ καὶ νὰ ἀκολουθήσῃ τὰ βιώματα τῆς πρώτης Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας.
13.Τότε δὲν θὰ χρειάζωνται καὶ τὰ 95.000.000 Εὐρὼ ἐτησίως διὰ τὴν μισθοδοσίαν κληρικῶν καὶ τὴν ἀσφάλειαν τοῦ Κλήρου καὶ τῶν οἰκογενειῶν των.

14. Νὰ ἐπιστρέψῃ ἡ Πολιτεία εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ὅλα τὰ πανάκριβα «φιλέτα», «μαργαριτάρια», «διαμάντια» καί «ἀσήμια», τὰ ὁποῖα ἔχουν παραχωρηθῆ ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν Πολιτείαν διὰ τὴν οἰκοδόμησιν καὶ τὴν λειτουργίαν τῶν:

Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης, Κεντρικοῦ Πανεπιστημίου, Ἀκαδημίας, Ὀφθαλμιατρείου, Νομισματικοῦ Μουσείου, Σαρoγλείου – Λέσχης Ἀξιωματικῶν, Βυζαντινοῦ Μουσείου, Πολεμικοῦ Μουσείου, Ριζαρίου Σχολῆς, Εὐαγγελισμοῦ, Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου 401, Σωτηρίας, Γενικοῦ Κρατικοῦ, Πενταγώνου, Ὑπουργείων Μεταφορῶν καὶ Ἐπικονωνιῶν καὶ ἑκατοντάδες ἄλλες πανάκριβες ἐκτάσεις ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα.

Μὲ ἄλλους λόγους, νὰ δοθοῦν οἱ ἀντίστοιχες ἀποζημιώσεις ἀπὸ τὴν Πολιτείαν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν διὰ τὶς ἐν λόγῳ παραχωρήσεις.

Τότε δὲν θὰ χρειάζωνται οὔτε μισθοί, οὔτε τυχερὰ τῶν ἱερέων, οὔτε συνταξιοδοτήσεις ‘πὸ τὸ Κράτος.

15.Τότε εἰς τοὺς πόδας τῶν πλέον δραστηρίων, φιλότιμων εὐσεβῶν, ἱκανῶν, ἐναρέτων καὶ ἀνιδιοτελῶν ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου, θὰ ἐτοποθετοῦντο ἀμύθητες κτηματικές ἰδοκτησίες (χρυσός, ἄργυρος) καὶ θὰ εἴχαμε σύγχρονες βασιλειάδες καὶ θὰ ἦταν πραγματικὰ ἡ κοινωνία μας κοινωνία ἁγίων καὶ ὄχι ἀγυρτῶν..

16. Ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρὰν διεβεβαίωναν κάπηλοι ἱερῶν καὶ ὁσίων ὅλους τοὺς φεμινιστικοὺς κύκλους ὅτι τὸ σχέδιον «Ἀνδρέα Γαζή» διὰ τὰ αὐτόματα διαζύγια, συναινετικὰ διαζύγια, ἐκτρώσεις, μοιχεῖες, κλπ κλπ θὰ ἐφηρμόζοντο σίγουρα καὶ ὅτι ὁ καθένας θὰ εἶχε τὸ δικαίωμα νὰ διαθέτῃ τὸ σῶμα του ὅπως ἤθελε, ὅπου ἤθελε καὶ ὅσον ἤθελε…

Ὁ μακαρίτης ὁ Εὐάγγελος Ἀβέρωφ διαμαρτυρόμενος τόνιζε ὅτι τὸ σχέδιον Γαζή ἦτο σχέδιον τοῦ κόμματος των καὶ δυστυχῶς δὲν ἐπρόλαβαν νὰ τὸ ἐφαρμόσουν αὐτοὶ καὶ τὸ ἐφήρμοσε τὸ κόμμα τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου, Ἀαρὼν Ἀβούρι κλπ..

17. Ὡσὰν νὰ μὴ ἔφθανε ἡ συμφορά, τὴν ὁποίαν ὑπέστημεν εἰς τὴν Κύπρον μας, ἔπρεπε νὰ εὐχαριστοῦμε δεκαετίες ἀργότερα «τὰς Ἡνωμένας Πολιτείας», διὰ τὴν πανωλεθρίαν ποὺ εἴχαμε εἰς τὰ Ἴμια, τὸ Μακεδονικόν, τὸ Βορειοηπειρωτικὸν καὶ ἐν γένει καὶ διὰ ἄλλες κοινωνικὲς καὶ ἐθνικὲς συμφορές.

18. Καὶ ὅλοι οἱ ἐπακολουθήσαντες «σύντροφοι» ἦσαν τῆς αὐτῆς νοοτροπίας καὶ ἀντεθνικῆς μειοδοτικῆς πολιτικῆς, ὅπου ἐβολεύοντο οἱ ἰδικοί των ἀφισοκολλητὲς καὶ συνδικαλιστὲς τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας.

19. Χωρὶς νὰ ἐξασφαλίζωνται τὰ δικαιότατα αἰτήματα τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ καὶ τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἐκόπτοντο οἱ πάντες νὰ εἰσέλθουν Ἀλβανία, Σκόπια,
Μαυροβούνιο κλπ εἰς τὸ ΝΑΤΟ, γιὰ νὰ εἰσπράττῃ ἡ ὡραιοτάτη Ἑλλάδα μας συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως τὰ παράσημα «τῆς ἀνοικτῆς παλάμης».

* https://www.fotgrammi.gr/work/παραμονη-2020-ανασκοπησισ-σταχυυολογη/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *