ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 76-ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΖΩΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

 

Σφόδρα ταλανίζεται ἡ Ἐκκλησία μας καὶ ἡ Πατρίς μας τὸν τελευταῖον καιρὸν ἀπὸ τὰς διαπραγματεύσεις τῶν ἰθυνόντων διὰ τὰς σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας. Ὅλοι προβληματίζονται, ποία θὰ ἦτο ἡ ὀρθὴ λύσις.
Τὴν ὀρθὴν λύσιν ἔδιδε πρὸ τριάκοντα (30) ἐτῶν ὁ εἰς πάντα διαπρέψας ἀείμνηστος π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης, τότε Μητροπολίτης Φλωρίνης, μὲ τὰ συγγράμματα καὶ τὰς ὁμιλίας του.
Ἐπειδὴ τὸ μακροχρόνιον τοῦτο θέμα κινδυνεύει τὰ μέγιστα νὰ παρεξηγηθῇ, καταχωροῦμε κατωτέρω τὰς πάντοτε ἐπικαίρους ἀπόψεις τοῦ ἁγνοῦ, ἐντίμου, ἠθικοῦ, εὐλαβοῦς καὶ ταπεινοῦ, ἰδανικοῦ ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου, ἀειμνήστου θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου, πρὸς ἀποφυγὴν παρανοήσεων, παρεξηγήσεων, νιλῶν καὶ συμφορῶν εἰς τὴν Πολιτείαν, τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἐν γένει τὴν Κοινωνίαν καὶ πιθανῶς καὶ ἄλλων Ὀρθοδόξων χωρῶν.

Α) Ὁ ἀνιδιοτελέστατος αὐτὸς ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, τοῦ ὁποίου ἀκόμη καὶ τὸν μισθόν του ἄλλοι τὸν διεχειρίζοντο διὰ περίθαλψιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, δὲν εἶχε ὡς ἱεροκήρυξ νὰ πληρώσῃ οὔτε τὸ εἰσιτήριον του διὰ τὰ λεωφορεῖα κ.λπ. καὶ ἄλλοι τοῦ ἀγόραζαν τὰ εἰσιτήριά του. Δὲν ἐπεθύμη νὰ ἀναλαμβάνουν τὴν διαχείρισιν τοῦ «δίλεπτου τῆς χήρας» «δεκανίκια», «στυλοβάτες», «ἑξαπτέρυγα» καὶ λοιπά «τρωκτικά», τὰ ὁποῖα πασχίζουν νὰ ἐξασφαλίζουν πρωτίστως καὶ τὰ τρισέγγονα τῶν τρισεγγόνων των, σύγχρονοι «Ἰοῦδες», ἀλλὰ ὥριζε νὰ τὰ διαχειρίζωνται δίκαιοι «Ἀριστεῖδες», καὶ νὰ μὴ ἔχουν θάρρος νὰ ζητήσουν οὔτε τὰ ὁδοιπορικά των.

Β) Ἡ ἀξιοποίησις τῆς ἀμυθήτου ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας νὰ μὴ ἀνελαμβάνετο ἀπὸ «ἀετονύχηδες» καί «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, παραδείγματος χάριν διὰ ἀγορὰν μετοχῶν τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης, εἰς τὴν ὁποίαν βασιλεύει ἀπὸ τὸ 1841 ἡ οἰκογένεια Ρότσιλντ καὶ ἡ μετοχὴ τῆς Ἐθνικῆς κατήντησε «κουρελόχαρτο», ἀλλὰ νὰ ἐγένετο κατανομὴ τοῦ κινδύνου καὶ τὸ ἱερὸν χρῆμα νὰ ἐτοποθετεῖτο εἰς ἐντόκους δωδεκαμήνους προθεσμιακοὺς λογαριασμοὺς ἤ καὶ εἰς βραχυπροθέσμους ἤ καὶ μεσοπροθέσμους τοποθετήσεις, ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν κάθε πιστωτικοῦ ἱδρύματος.
Τοιουτοτρόπως ἡ Ἐκκλησία ὄχι μόνον δὲν θὰ ἔχανε μὲ τὰς τοποθετήσεις εἰς τὰς μετοχάς – «κουρελόχαρτα», ἀλλά, ἀπεναντίας, θὰ εἶχε πολλαπλασιάσει τὰ χρήματά της καὶ θὰ ἵδρυε συνεχῶς Ἐκπαιδευτικὰ Ἱδρύματα, Γηροκομεῖα, Στέγας Ἀγάπης, τὰ ὁποῖα θὰ ἀνέθετε εἰς ἀνιδιοτελῆ, εὐϋπόληπτα πρόσωπα καὶ ὄχι εἰς τήν «σάρα καὶ τὴν μάρα καὶ τὸ κακὸ συναπάντημα» ποὺ ἀλλάζουν φιλιὰ τοῦ Ἰούδα μὲ τὸν πρῶτον.
Θὰ ἔπρεπε τέτοια ἀνιδιοτελῆ πρόσωπα νὰ ἀναζητοῦνται μὲ τό «ραντάρ» μέσῳ ἁγνῶν ἀνθρώπων καὶ ὄχι μὲ τοὺς ἔχοντας σχέσιν μὲ τά «ρουσφέτια» «παρακοιμωμένους», «περιεργαζομένους», κόλακας, «ἀετονύχηδες», «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, τούς «ἐντός – ἐκτὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτά», οἱ ὁποῖοι ἀνταγωνίζονται εἰς τὰς ἐκδουλεύσεις διὰ εὐνοιοκρατίαν. Ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος εἶχε τὸ θάρρος καὶ τὴν παρρησίαν νὰ λέγῃ εἰς τὸν καθένα ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον ἐπίστευε.
Ἀπαντοῦσε εἰς τὸν καθένα ὅπως ἔπρεπε καὶ δὲν ἐδίσταζε νὰ λέγῃ, ὅπου ἦτο ἀναγκαῖον:«…ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ˙ σκάνδαλόν μου εἶ, ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων.» (Ματθ. ιστ’, 23).

Γ) Ἐκ τῶν μαθητευομένων εἰς αὐτὰ τὰ Ἐκπαιδευτήρια εἰς μίαν διδασκαλίαν πλήρη μὲ τὰ νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς εὐπρεπείας, τῆς εὐποιίας καὶ τῆς ἀνιδιοτελίας, θὰ ἐξήρχοντο ὁπωσδήποτε ἀθληταὶ καὶ πρωταθληταὶ τοῦ Πνεύματος, διὰ νὰ στελεχώνουν τοὺς διαφόρους φορεῖς τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀναλώνωνται ὑπὲρ τῶν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, πρὸς δόξαν Θεοῦ.
Δ) Παρ’ὅλον ὅτι ὁ Γέρων ἀείμνηστος Αὐγουστῖνος εἶχε ἕδραν τὴν Φλώρινα καὶ τὰς γύρω περιοχάς, δηλαδὴ εἰς τὰς πλέον πτωχὰς ἀκριτικὰς περιοχὰς τῆς Ἑλλάδος, ἐν τούτοις κατώρθωσε καὶ ἐπετέλεσε ἐκεῖ σπουδαιότατα ἔργα μὲ μεγίστην κοινωνικὴν πρόνοιαν.
Ἕν ἀπὸ τὰ σημαντικώτερα ἔργα του ἦτο ὅτι ἐξεπολίτισε τοὺς ἀθιγγάνους τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι ἐγένοντο ὑπόδειγμα εὐπρεπείας καὶ εὐποιΐας!!!…

Ἀντιθέτως εἰς ὅλας τὰς ἄλλας Μητροπόλεις, αἱ ὁποῖαι ἔχουν τεράστια εἰσοδήματα καὶ περιουσίας, ὄχι μόνον δυστυχεῖς ἀθίγγανοι δὲν ἐξεπολιτίσθησαν, ἀλλά, δυστυχῶς, καὶ πάρα πολλοὶ ἑλληνικῆς ἰθαγενείας χριστιανοὶ διαβιοῦν καὶ συμπεριφέρονται ὡς οἱ πλέον ἄξεστοι «τουρκόγυφτοι»!!!….

Εὐτυχῶς, ὁ Θεὸς τὸν ἠξίωσε νὰ φθάσῃ 104 ἐτῶν.

Ἄν εἴχαμε ἕνα μαχόμενον Αὐγουστῖνον σήμερον, δὲν θὰ εἴχαμε αὐτὴν τὴν συμφοράν, ἡ ὁποία ὑπάρχει εἰς τὴν Ἒκκλησίαν, τὴν πνευματικὴν ἡγεσίαν καὶ ἐν γένει εἰς τὸ αἰσχρότατον κατεστημένον!!!…

Ε) Ὁ χρόνος καὶ ὁ χῶρος ὅμως δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀναλύσωμε ἐκτενέστερον τὰς σοφὰς καὶ θεοφόρους σκέψεις καὶ σχέδια τοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου, διὰ νὰ προλάβωμε τὰς δηλητηριώδεις ἐκφράσεις ὅλου αὐτοῦ τοῦ συρφετοῦ, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ ἐκμεταλλεύωνται ἀγρίως τὸν πόνον καὶ τὴν δυστυχίαν τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ὡσὰν πρόβατα ἀπολωλότα, ἄκρως ἐγκαταλελειμμένα ἀπὸ τοὺς μισθωτοὺς ποιμένας. «Ὁ δὲ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἔστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων» (Ίωάν, 10, 13). Τοιουτοτρόπως οἱ λυσσαλαῖοι αἱμοσταγεῖς λύκοι κατασπαράσσουν τὸ ποίμνιον.
Δυστυχῶς δὲν ἐτύχαμε δεούσης κατανοήσεως ἐκ μέρους φίλων καὶ ἀδελφῶν νὰ λάβωμε περιληπτικὸν ἄρθρον διὰ τὸ ἐν λόγῳ σπουδαιότατον καὶ καυτότατον θέμα τοῦ ἰδίου τοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Αὐγουστίνου εἰς τὴν «Χριστιανικὴν Σπίθαν» ἤ μαγνητοφωνημένον κείμενον τῆς ὁμιλίας του διὰ νὰ ἀποφεύγωμε περιλήψεις ἀπὸ τὸ ὀγκῶδες πόνημά του.

Διὰ τοῦτο, δημοσιεύομε κατωτέρω ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ περισπούδαστον σύγγραμμά του :

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΖΩΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
(ΑΘΗΝΑ 1988)

Ἄς εὐχηθῶμε καὶ προσευχηθῶμε, ὁ Θεὸς νὰ ἀναδείξῃ καὶ πάλι ἰδανικοὺς ἐργάτας τοῦ Εὐαγγελίου, γιὰ νὰ δοξασθῇ καὶ πάλι ἡ Ἐκκλησία μας καὶ νὰ λάμψῃ ἡ Ὀρθοδοξία μας.
Τοιουτοτρόπως θὰ ἀποφεύγεται ἡ προσέλευσις ἐπαγγελματιῶν, ἀκόμη καὶ σκανδαλοποιῶν κληρικῶν. Οἱ εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ Χριστιανοὶ θὰ εἶναι τοῦ αὐτοῦ πνεύματος μετὰ τῶν ἰδεολόγων καὶ ἀνιδιοτελῶν ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου. Δὲν θὰ εὑρίσκουν εὐκαιρίαν – ἀφορμὰς οἱ κοσμικοί, οἱ ἄθεοι νὰ μυκτηρίζουν τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς μας, τῆς ἀμωμήτου Ὀρθοδοξίας μας καὶ ἐν γένει ὅλων τῶν ὑγιῶς σκεπτομένων καὶ ἀγωνιζομένων ἑλληνοψύχων.

ΣΤ) Αἱ ὕπουλοι καὶ ραδιοῦργαι προθέσεις τοῦ αἰσχροτάτου, σατανικοῦ κατεστημένου ἀπεκαλύφθησαν. Ἀποσκοποῦν εἰς τὸ νὰ ἐκκενωθοῦν περίπου 10.000 ὀργανικαὶ θέσεις τῶν κληρικῶν – δημοσίων ὑπαλλήλων, διὰ νὰ διορίζουν τὸν συρφετὸν τῶν ἀφισοκολλητῶν των καὶ τῶν συνδικαλιστῶν των, διδοντες μίαν χορηγίαν ἐκ περίπου 100.000.000 Εὐρὼ διὰ τοὺς πρώην δημοσίους ὑπαλλήλους κληρικούς, μὲ ἀπώτερον
σκοπὸν νὰ ὑφαρπάσουν καὶ τὴν ὑπόλοιπον ἐκκλησιαστικὴν περιουσίαν καὶ νὰ ὑποθηκεύσουν ἀκόμη καὶ τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς μετὰ τῶν κειμηλίων των. Μὲ μελλοντικά, σατανικὰ διατάγματα νὰ κόψουν κάθε μελλοντικὴν χορηγίαν καὶ οἱ κληρικοὶ μετὰ τῶν οἰκογενειῶν των νὰ παραμείνουν εἰς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Ζ) Ὅλα αὐτὰ ἀνήκουν εἰς τὰ ἀντιχριστιανικά, ἀντικοινωνικὰ καὶ ἀπάνθρωπα σχέδια τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, τὰ ὁποῖα μᾶς προεῖπε τὴν 12.05.2006 ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Ἄννα Ψαρούδα Μπενάκη, κατὰ τὴν ἀνάληψιν τῶν καθηκόντων του ὑπὸ τοῦ τότε Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Καρόλου Παπούλια, δηλαδὴ ὅτι θὰ ἐξανεμισθοῦν ὅλαι αἱ κοινωνικαί, ἀνθρώπιναι καὶ λαϊκαὶ κατακτήσεις τῶν μικρῶν καὶ τῶν ἀδυνάτων, καθὼς καὶ ὅτι θὰ συρρικνωθοῦν καὶ τὰ ἑλληνικὰ σύνορα. Διὰ ὅλα αὐτά, ὅμως, ἐχύθησαν ποταμοὶ αἱμάτων.

Ἄς εὐχηθῶμε καὶ προσευχηθῶμε νὰ μὴ ρεύσῃ καὶ ἄλλο ἀθῶον αἷμα αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι συνεχίζουν νὰ ἁμύνωνται ὑπὲρ ἱερῶν καὶ ὁσίων καὶ τῆς ἀκεραίας ἑλληνικῆς πατρίδος.

Η) Τὸ θέμα εἶναι τόσον καυτότατον καὶ σπουδαιότατον καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ γράψῃ κάποιος τόμους ὁλοκλἠρους διὰ νὰ ἀναπτύξῃ ἐνδελεχῶς ὅλα αὐτὰ καὶ νὰ ἔχουν ἐκ τῶν προτέρων συντριβεῖ τὰ τρισάθλια σαθρὰ ἐπιχειρήματα τῶν δῆθεν σοσιαλιστῶν καὶ δῆθεν ἐθνικοφρόνων τοῦ τρισαθλίου κατεστημένου τῆς προδοτικῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας.

Ι) Ποιούμεθα καὶ πάλιν ἔκκλησιν πρὸς ὅλας τὰς ὑγιὰς δυνάμεις, πρὸς «τοὺς νοῦν ἔχοντας» (κατὰ Σωκράτη), νὰ συσπειρωθοῦν καὶ νὰ ἀντικρούσωμε συνεχῶς μαρξιστὰς καὶ σιωνιστάς, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ κοινοῦ ἡνωμένοι δροῦν καὶ τοιουτοτρόπως τὸ κακὸν πολλαπλασιάζεται μὲ γεωμετρικὴν πρόοδον τὸ δὲ καλὸν συρρικνοῦται διὰ γεωμετρικῆς τοιαύτης.

Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε, ἡνωμένοι.

Νῦν ὑπὲρ πάντων ὁ ἀγών (Παιὰν Σαλαμινομάχων, Αἰσχύλος «Πέρσαι 402-405»).

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *