ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 75-ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ

Ἡ ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἡ ὁποία ἀρχικῶς ἦτο εἰς ἄλλην ἡμερομηνίαν καὶ τελικῶς ὡρίσθη νὰ εἶναι ἡ 1η Σεπτεμβρίου, εἶναι ἡ θρησκευτικὴ Πρωτοχρονιὰ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, τὸ ὁποῖον διαρκεῖ ἀπὸ τῆς 1ης Σεπτεμβρίου μέχρι τῆς 31ης Αὐγούστου.
Ἀρχικῶς εἶχε καὶ πολλὲς ἄλλες σημασίες ὡς π.χ. ἐπὶ Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας φορολογικές, οἰκονομικές, δηλαδὴ συσσωρεύσεις χρημάτων καὶ προϊόντων ἀπὸ τοὺς φορολογουμένους, ἀπὸ τὸ κράτος διὰ τοὺς μισθοφόρους καὶ ἐν γένει τὴν ἰσχυροποίησιν τῆς κρατικῆς μηχανῆς.
Ἡ Ἴνδικτος ἢ Ἰνδικτιών, ἀντίστοιχος πρὸς τὴν ἑλληνικὴν ἔννοιαν Ἐπινέμησις ἢ Ἐπινέμεσις, σημαίνει ἐπιμερισμὸς τόσον τοῦ χρόνου ὅσον καὶ τοῦ ὕψους τοῦ φόρου ἑκάστης ἐσοδείας!!!….

ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟΝ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΑΝΟΝ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ – ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ
Ἡ Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία διατηρεῖ ἀκόμη τὸ ἐκκλησιαστικὸν ἔτος – τὴν ἀρχὴν τῆς Ἰνδίκτου (1η Σεπτεμβρίου), δηλαδὴ ἀκολουθεῖ τὸ Γρηγοριανὸν ἡμερολόγιον.

Ἡ Δυτική-παπικὴ ἐκκλησία μετέφερε τὴν ἀρχὴν τῆς Ινδίκτου εἰς τὴν 25ην Δεκεμβρίου καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰς τὴν 1ην Ἰανουαρίου τοῦ Ἰουλιανοῦ ἡμερολογίου.

Ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία ἀκολούθησε τὸ κοσμικόν-διεθνὲς ἡμερολόγιον.

ΤΑ ΙΔΙΚΑ ΜΑΣ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΑ
1.Εἰς τὸ πρῶτον ἑορτολόγιόν μας 2015-2016: πέραν τοῦ ἐκτενοῦς ἑορτολογίου, συμπεριελάβαμε τὶς καθημερινὲς προσευχὲς τῶν Ὀρθοδόξων καὶ κατεγράψαμε καὶ ὅλα τὰ σπουδαιότατα συμβάντα τῆς ἡμέρας.

2. Εἰς τὸ δεύτερον ἑορτολόγιόν μας 2016-2017: ἐβελτιώσαμε τὸ περιεχόμενον καὶ συμπεριελάβαμε τὸ μικρὸν Ἀπόδειπνον, τὸν Μικρὸν Παρακλητικὸν Κανόνα καὶ τοὺς Χαιρετισμοὺς εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

3. Εἰς τὸ τρίτον ἑορτολόγιόν μας 2017-2018: συμπεριελάβαμε τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου καὶ ἐκάναμε μίαν σύντομον ἀναφορὰν εἰς τοὺς μάρτυρας συνειδήσεως τοῦ 20οῦ – 21ου αἰῶνος.

4. Τὸ ἐφετινὸν ἑορτολόγιόν μας περιλαμβάνει, ἐκτὸς τῶν ἀναλυτικῶν θρησκευτικῶν ἑορτῶν, ἀναλυτικὸν ἐνημερωτικὸν διὰ τὰ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη, ἀναφορὰν εἰς ἕν ἀνεξήγητον γεγονός, τὸ ὁποῖον ἐζήσαμε τὴν 14.8.2018 καὶ τὸ ὁποῖον τὸ Ἅγιον Ὄρος τὸ παρακολουθεῖ ἐκ τοῦ σύνεγγυς, μίαν ἀναδρομὴν εἰς τὸν εἰς πάντα διαπρέψαντα ἰδανικὸν ἐργάτην τοῦ Εὐαγγελίου θρυλικὸν Γέροντα Αὐγουστῖνον Καντιώτην (+28.8.2010), μίαν σύντομον ἀναφορὰν εἰς τὸν ἐπάξιον μαθητὴν αὐτοῦ ἀείμνηστον ἀκραιφνὴ Θεολόγον Νικόλαον Σωτηρόπουλον (+28.8.2014), εἰς τὸν διδάσκαλον αὐτῶν, μέγιστον στυλοβάτην τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας Ἅγιον Κοσμὰν τὸν Αἰτωλόν (+24.8.), τὴν χρήσιμον ἐπίκλησιν τοῦ Ἱδρύματός μας διὰ Συνταγματικὴν Προστασίαν τῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν καὶ κλείνομεν μὲ τὴν 200ὴν Ἐπέτειον τῆς μνήμης τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων!!!…

5.Πολὺ προβληματιζόμεθα καὶ ἐφέτος, ἐὰν τελικῶς θὰ ἐκυκλοφορούσαμε τὸ ἑορτολόγιόν μας μὲ κάποιο συμβολικὸν ἀντίτιμον, διότι ἔχομε συνηθίσει τοὺς πάντας τὴν δωρεὰν συμμετοχήν των καὶ εἴσοδόν των εἰς τὰς ἐκδηλώσεις μας, παρ’ὅλον ὅτι πρέπει νὰ πληρώνωμε ἐνοίκια αἰθουσῶν κ.λπ.. Ἐπίσης εἰς τὰς προσκυνηματικὰς ἐκδρομὰς εἰς τὸν Ἅγιον Παῦλον Ἀροανίας Καλαβρύτων φιλοξενοῦμε τοὺς φίλους οἰκογενειακῶς, διαθέτοντες τὰ πάντα δωρεάν!!!…

6. Πρέπει αὐτὴν τὴν ὑπάρχουσαν μικρὴν ὑλικὴν ζύμην νὰ τὴν βλέπωμε καὶ νὰ τὴν ἐκτιμῶμε ὡσὰν κόρην ὀφθαλμοῦ, διότι διαβλέπουμε ὅτι, ἄν κενωθῇ αὐτὴ ἡ μικρὴ οἰκονομικὴ δεξαμενή μας, τότε θὰ εὐφρανθοῦν ὅλοι οἱ δαίμονες τῆς κολάσεως καὶ θὰ διατυμπανίζουν: «πομφόλυξ (φυσαλίδα) ἦταν καὶ αὐτὸς καὶ ἐξερράγη »!!!…
Πάντως, ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ κάνωμε τὴν χάριν τοῦ διαβόλου.

7. Πρὸς τοῦτο ἀναγκαζόμεθα διὰ τὸ ἑορτολόγιόν μας (τὸ ὁποῖον εἶναι κανονικὸν πολυσέλιδον βιβλίον, βιβλιοδετημένον καὶ ὄχι συνερραμμένον ὀλιγοσέλιδον ἡμερολόγιον) νὰ καλύπτωμε, ἂν ὄχι ὅλα, τουλάχιστον ἕν μέρος τῶν ἐξόδων μας.

Ἕκαστον ἡμερολόγιον χρεώνεται διὰ ἀγοράν:
α) 2 Εὐρὼ ἀπὸ 10 ἕως 19 τεμάχια,
β) 1,80 Εὐρὼ ἀπὸ 20 ἕως 49 τεμάχια,
γ) 1,60 Εὐρὼ ἀπὸ 50 ἕως 79 τεμάχια,
δ) 1,40 Εὐρώ ἀπὸ 80 ἕως 99 τεμάχια καὶ
ε) 1,20 Εὐρὼ διὰ ἄνω τῶν 100 τεμαχίων.
Πιστεύσατε μας, εἰλικρινῶς, ὅτι δὲν καλύπτομε οὔτε τὰ ἔξοδά μας μὲ τὴν ὡς ἄνω τιμολόγησιν.
Διότι: Διὰ τὰ βιβλία μας μᾶς χρεώνουν μὲ 24% διὰ τὸ Φ.Π.Α. καὶ μὲ 6% διὰ λοιποὺς φόρους, δηλαδὴ συνολικῶς 30%, τοὺς ὁποίους δὲν ἔχομε τὴν δυνατότητα νὰ συμψηφίζωμε ὅπως ὁ κάθε μικροεπαγγελματίας!!!…

Τὰ ταχυδρομικὰ τέλη εἶναι πανάκριβα διὰ τρίτας χώρας καὶ ὅταν τὸ βάρος εἶναι ἄνω τῶν 500 γραμμαρίων, πρέπει νὰ πληρώνωμε 12,70 εὐρώ!!!…

8. Ὅμως, πάρα πολλοὶ φίλοι εὑρίσκουν τὸ ἑορτολόγιόν μας ὡς τὸ καλλίτερον καὶ εὐθηνότατον δῶρον διὰ ὀνομαστικὰς ἑορτὰς καὶ ἄλλας ἐπετείους, καὶ μᾶς πίεσαν καὶ διὰ τοῦτο τὸν λόγον τὸ ἐκυκλοφορήσαμε καὶ ἐφέτος.

9.Ἐὰν θέλουν καὶ ἄλλοι φίλοι τὰ ἑορτολόγια μας, ἄς μᾶς τὸ ἀναγγείλουν ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως διὰ νὰ τυπώσωμε μεγαλυτέρας ποσοτήτας!!!…

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *