ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 75-Ο ΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΠΡΕΨΑΣ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ, ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ *

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

Θερμὸς συμπαραστάτης ὅλων τῶν δυστυχισμένων καὶ τῶν ἀθιγγάνων
(«Ρομά») ἐντέλλεται εἰς τὸ
χριστεπώνυμον πλήρωμα νὰ
μὴ τολμήσουν καὶ τοὺς ἀποκαλοῦν μὲ περιφρονητικὰ καὶ
εὐτελῆ παρωνύμια ἀλλὰ ὡς
«ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥΣ»!!!…
27.8.2018

Τὴν 28ην Αὐγούστου 2018 συνεπληρώθησαν 8 ἔτη ἀπὸ τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας τοῦ θρυλικοῦ Γέρονταος Αὐγουστίνου Καντιώτη.

Α.ΘΗΡΙΟΜΑΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΣΛΑΒΙΣΜΟΥ

Ὁ ἀείμνηστος Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἀπὸ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ Πατριάρχης ποὺ ἦτο ἐνθρονισμένος εἰς τὴν καρδιὰν τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος καὶ τῶν ἑλληνοψύχων κατέληξε θηριομάχος ἐναντίον τοῦ Πανσλαβισμοῦ τῆς Βορειοδυτικῆς Μακεδονίας καὶ γενικῶς ὅλης τῆς Ἑλλάδος!!!…

1.Ὅπως καὶ ἄλλοτε ἔχομε ἐκτενέστατα τονίσει ὡς π.χ. εἰς τὰς ἀναρτήσεις μας:
http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/985-28815—–
http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-29-59/419-2010-08-06-14-56-00
ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος ἐγκατέλειψε τὴν Ἀττικήν, ὅπου κατοικεῖ περίπου τὸ 55% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδος καὶ ὅπου ἦτο, εἰς τὴν καρδιὰ τῶν ταπεινῶν, εὐλαβῶν καὶ ἑλληνοψύχων τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας, «Ἀρχιεπίσκοπος» καὶ «Πατριάρχης» καὶ «Ἐθνάρχης», καὶ ἐδέχθη νὰ ἐγκατασταθῇ ὡς Μητροπολίτης Φλωρίνης καὶ λοιπῶν περιοχῶν!!!….

2.Αὐτὴν τὴν ἀπόφασίν του τὴν ἐκακίσαμε ἐπανειλημμένως εἰς τὰ διάφορα ἄρθρα μας, τώρα ὅμως εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ ἐπανορθώσωμε αὐτὴν τὴν ἄποψίν μας, διότι ἴσως αὐτὴ ἡ ἀπόφασίς του ἦτο εἰς τὰ σχέδια τοῦ Θεοῦ, νὰ λυτρωθῇ ἡ βορειοδυτικὴ Μακεδονία μας.

3.Ἐκεῖ ἐβασίλευον οἱ σλαβόφωνοι καὶ ἦσαν λίαν φανατικοί, ὁπότε, ἄν δὲν μετέβαινε ἐκεῖ ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος, τὰ πράγματα θὰ ἦσαν τελείως δυσμενῆ διὰ τὴν Ἑλλάδα μας. Θὰ ἐπικράτουν παντοῦ οἱ σλαβόφωνοι καὶ τώρα ἐπισήμως θὰ εἶχον τὸ θράσος νά «ἀπελευθερώσουν» καὶ τὴν νότιον-κεντροανατολικὴν Μακεδονίαν μας.
Τό «μόρφωμα» τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων δὲν θὰ ἦτο μόνον γύρω ἀπὸ τὰ Σκόπια καὶ οἱ φίλοι μας δυτικοὶ σύμμαχοι καὶ ἑταῖροι θὰ μᾶς ἐπέβαλλον νὰ τοὺς δώσωμε καὶ τὴν Θεσσαλονίκην μας, τὴν Χαλκιδικὴν καὶ θὰ ἄνοιγε καὶ ἡ ὄρεξις τῶν «φίλων» μας καὶ ἑταίρων μας Βουλγάρων νὰ τοὺς παραχωρούσαμε τὴν ἔξοδον εἰς τὸ Αἰγαῖον μὲ ἐπίνειον τὴν Καβάλλαν μας.

4. Διὰ τοῦτο ἀναρτήσαμε καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας http://www.fotgrammi.gr/ καὶ ἐγράψαμε καὶ εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» ὅτι εἰς κάθε κόμβον, ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ πρὸς Φλώριναν, Ἀμύνταιον, Πτολεμαΐδα καὶ ἀλλοῦ νὰ στηθοῦν ἀνδριάντες τοῦ Αὐγουστίνου Καντιώτου μὲ τὴν ἐπιγραφήν:

«Ὁ τελευταῖος Μακεδονομάχος, σωτὴρ τῆς βορειοδυτικῆς Μακεδονίας διὰ νὰ τὸν τιμοῦν Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι καὶ ξένοι ἐπισκέπτες τῶν ἀξιοθεάτων»!!!….

Β. ΟΜΑΔΙΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ

1. Ἀκόμη καὶ οἱ στρατιωτικοὶ ὡμολόγουν δημοσίως ὅτι παντοῦ κατώρθωσαν νὰ ἐπιβληθοῦν ἐκτὸς Φλωρίνης καὶ τῶν γύρω περιοχῶν ὅπου «βασιλεύει» ὁ Αὐγουστῖνος!!!….

2.Παρ’ὅλον ὅτι ἡ Φλώρινα καὶ αἱ γύρω περιοχαὶ εἶναι ἀπὸ τὰς πλέον πτωχὰς ἀκριτικὰς περιοχὰς τῆς Ἑλλάδος, ἐν τούτοις ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος κατώρθωσε καὶ ἔκανε ἐκεῖ σπουδαιότατα ἔργα καὶ μεγίστην κοινωνικὴν πρόνοιαν.

3.Ἀκόμη καὶ τοὺς τρωγλοδύτας ἀθίγγανους ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος τοὺς κατήχησε, τοὺς ἐβάπτισε τὴν 5.5.1968, τοὺς ἐνέταξε μέσα εἰς τὴν ἑλληνικὴν κοινωνίαν καὶ τοὺς ἔκανε πρότυπα πειθαρχίας, καθαριότητος, ἡσυχίας, τάξεως, ἁρμονικῆς συμβιώσεως, νομοταγεῖς καὶ φιλέλληνας!!!….
Ἐγένοντο ὑπόδειγμα εὐπρεπείας καὶ εὐποιΐας. Ἀντιθέτως εἰς ὅλας τὰς ἄλλας Μητροπόλεις, αἱ ὁποῖαι ἔχουν τεράστια εἰσοδήματα καὶ περιουσίας, ὄχι μόνον δυστυχεῖς ἀθίγγανοι δὲν ἐξεπολιτίσθησαν, ἀλλά, δυστυχῶς, καὶ πάρα πολλοὶ ἑλληνικῆς ἰθαγενείας χριστιανοὶ διαβιοῦν καὶ συμπεριφέρονται ὡς οἱ πλέον ἄξεστοι «τουρκόγυφτοι»!!!….
Ὁ Γέρων Αὐγουστῖνος ἀπηγόρευε εἰς τοὺς πάντας νὰ ὀνομάζουν αὐτοὺς τοὺς ἀθιγγάνους μὲ τὰ διάφορα γνωστὰ καὶ λίαν ταπεινωτικὰ καὶ χυδαῖα παρωνύμια περὶ τὴν καταγωγὴν καὶ τοὺς ἔδωσε τὸ θαυμάσιον ὄνομα: «Νεοφώτιστοι».

4. Οἱ συνταγματάρχαι ἐναντιώθησαν τόσον πολὺ κατὰ τοῦ θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου καὶ ἐμπόδισαν τὴν πρόσβασιν ἑκατοντάδων λεωφορείων ἀπὸ ὅλην τὴν Ἑλλάδα, τὰ ὁποῖα μετέβαιναν εἰς τὴν Φλώριναν, διὰ νὰ θαυμάσουν τὸ ἐξαίσιον θέαμα τῆς ὁμαδικῆς βαπτίσεως τῶν ἀθιγγάνων.

5. Ὁ Γέρων Αὐγουστῖνος ἐπεθύμει νὰ δωρήσῃ κατοικίας νὰ μένουν οἱ «Νεοφώτιστοι». Ὅμως αἱ ἀρχαὶ τὸν ἔσυραν εἰς τά Δικαστήρια, μὲ τὴν δικαιολογίαν, ὅτι βάσει τῆς κειμένης νομοθεσίας οἱ μὴ ἑλληνικῆς ἰθαγενείας κάτοικοι δὲν δικαιοῦνται νὰ τύχουν δωρεῶν.
Τότε ὁ Αὐγουστῖνος ἐφήρμοσε τὴν λαϊκὴν ρῆσιν τοῦ θυμόσοφου ἑλληνικοῦ λαοῦ:
«Τὸ καλὸ τὸ παλληκάρι ξέρει καὶ ἄλλα μονοπάτια».
Τοὺς ἐνοίκιαζε τοὺς οἰκίσκους, τοὺς ὁποίους ἔκτισε, εἰσπράττων ἕν εἰκονικὸν ἐνοίκιον, τὸ ὁποῖον ἔδιδε εἰς τὸ Φιλόπτωχον Ταμεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης καὶ τὸ ἴδιον ποσὸν τὸ ἐχαρακτήριζε ὡς ἔσοδον.

6.Δυστυχῶς ὅμως ἡ διάδοχος κατάστασις δὲν ἐμφορεῖται ἀπὸ τὸ ἴδιον πνεῦμα ἀγωνιστικότητος, μαχητικότητος καὶ λόγῳ ἀβελτηρίας, νωχέλειας, ἐλλείψεως θάρρους καὶ παρρησίας δὲν συνεχίσθη καὶ δὲν διηυρύνθη τὸ ἐν λόγῳ θεάρεστον ἔργον τοῦ Αὐγουστίνου!!!….

Γ. ΑΝΤΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΚΑΤΑΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΙΣ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΧΟΣ

Ἀντὶ προβολῆς διεθνῶς τοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου Καντιώτου, ἐπιδιώκεται ἀπὸ πειθήνια ὄργανα καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων γενικὴ κατασυκοφάντησις, διασυρμὸς καὶ λασπολογία !!!….

1.Ὄχι μόνον ἡ Ἐκκλησία ἀλλὰ καὶ ἡ Πολιτεία θὰ ἔπρεπε τὸν εἰς πάντα διαπρέψαντα ἰδανικὸν ἐργάτην τοῦ Εὐαγγελίου κυρὸν Αὐγουστῖνον εὑρισκόμενον ἀκόμη ἐν ζωῇ νὰ τὸν προβάλλουν διεθνῶς ὡς παράδειγμα πρὸς μίμησιν καὶ νὰ ἀπαιτήσουν νὰ τοῦ χορηγηθοῦν τὰ ἑξῆς βραβεῖα:

Α) Εἰρήνης,
Β) Φιλανθρωπίας
Γ) Ἀνθρωπισμοῦ
Δ) Διαφόρων Ἀκαδημιῶν τῆς Ὑφηλίου
Ε) Νόμπελ
ΣΤ) Διεθνοῦς Διαφάνειας
Ζ) Οὐνέσκο
Η) Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης.

2.Ὅμως λόγῳ τοῦ ἀμέτρου ἐγωϊσμοῦ, τῆς φιλαυτίας, τῆς ζηλοτυπίας, τοῦ φθόνου, ὄχι μόνον δὲν τὸν προέβαλλαν ὡς διεθνὲς πρότυπον καὶ παράδειγμα, ἀλλὰ ἀπεναντίας τὸν κατέτρεχον οἱ πάντες μὲ ἀπείρους λασπολογίας, συκοφαντίας, διασυρμοὺς καὶ τὸν ἔσυραν ἀκόμη καὶ εἰς τὰ Δικαστήρια μὲ ἀπιθάνους δολοπλοκίας. Ὁ μόνος, ὁ ὁποῖος δὲν τὸν κατεδίωξε, ἀλλὰ τὸν ἀνεγνώριζε καὶ τὸν ὑπεστήριζε, ἦτο ὁ ἐξ Ἰωαννίνων Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κυρὸς Σπυρίδων Βλάχος.

3.Ὅταν ἡ «πλουτοκρατία» (ἀριστοκρατία!!!!) ἔκανε εἰς τὸν Κῆπον τῶν Ἀνακτόρων μίαν δεξίωσιν, παρεκάλεσαν τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν Σπυρίδωνα Βλάχον νὰ προσέλθῃ μὲ τὸν ἱεροκήρυκά του τὸν Αὐγουστῖνον. Ἐκεῖ ἡ «ἀφρόκρεμα» τῶν κυριῶν τοῦ προσέφερε σιγαρέτο καὶ ὅταν αὐτὸς ἀρνήθηκε, τὸν ἠρώτησαν:
«Πανοσιολογιώτατε, εἶναι ἁμαρτία τὸ κάπνισμα;».
Τότε ὁ λίαν ἑτοιμόλογος καὶ θαρραλέος Αὐγουστῖνος τοὺς ἀπήντησε:
«Ἂν σᾶς ὁμιλήσω τὴν γλῶσσαν τοῦ Εὐαγγελίου θὰ ἁμαρτήσω διότι ὁ Θεάνθρωπος μοῦ τονίζει: «Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ρήξωσιν ὑμᾶς»(Ματθ. 7, 6).
Ὅμως θὰ σᾶς ἀπαντήσω μὲ τὴν γλῶσσαν τοῦ Σωκράτους:
“Ὅσας ὀλιγωτέρας ἀνάγκας ἔχει ὁ ἄνθρωπος, τόσον πλησιέστερον πρὸς τὸ Θεῖον ἐστί, τό γὰρ Θεῖον ἀνενδεές ἐστι”.
Εἶμαι βέβαιος ὅτι οὐδεὶς θὰ ἔχῃ τὸ θράσος νὰ καταφερθῇ ἐναντίον τοῦ ἀρχαίου προγόνου μας, πατέρα ὅλων τῶν φιλοσόφων τῆς ὑφηλίου»!!!…
Ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Σπυρίδων Βλάχος δὲν ἐταπείνωνε τοὺς ἰδανικοὺς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπως σήμερον, ἀλλὰ ἀπεναντίας τοὺς εἶπε:
«Πάρτε την ρε, εἴδατε τί “μαντρόσκυλο” ἔχω ἐγώ;
Ἂν τολμᾶτε ὑποβάλατέ του καὶ ἄλλες ἐρωτήσεις καὶ θὰ σᾶς κολλήσῃ τὸ κεφάλι στὸν τοῖχο»!!!….

Δ.ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ ΑΘΗΝΩΝ
Ὁ γράφων αὐτὰς τὰς πτωχοτάτας γραμμὰς εἶχε ἐγκαταλείψει τὰς ἐργασίας του καὶ τὸ ἔτος 1992, ἑορτὰς καὶ καθημερινάς, ἐπεκοινώνει μὲ ὅλους τοὺς Ἀκαδημαϊκοὺς διαφωτίζων καὶ συνιστὼν καὶ προτρέπων αὐτοὺς νὰ βραβευθῇ ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης, διὰ τὸ ἀνεπανάληπτον κοινωνικόν, ἀνθρωπιστικὸν καὶ ἐθνικόν του ἔργον, διὰ τὸ ὁποῖον ὅλοι ἐξεπλήττοντο.
Ἐπίσης ὅλοι ἐξίσταντο διὰ τὸ θάρρος καὶ τὴν παρρησίαν, τὴν ὁποίαν εἶχα νὰ τοὺς ἐνημερώνω λεπτομερῶς πρὸς τοῦτο.
Ἄλλοι μέν, ὑλιστικῆς, μαρξιστικῆς, σιωνιστικῆς καὶ ἀντεθνικῆς νοοτροπίας, ἀντέδρων ἀνεπιτυχῶς ἀντεπιχειροῦντες, ἄλλοι δὲ μοῦ τὸ ἀπέκλειον, μὲ τὸ ἐπιχείρημα, ὅτι δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ βραβευθῇ ὁ Αὐγουστῖνος, ἐὰν δὲν ἔχῃ προηγουμένως βραβευθῆ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείμ. Τοὺς ἐτόνιζα ὅτι ὁ Αὐγουστῖνος δὲν θὰ ἐβραβεύετο διὰ τὸ θρησκευτικὸν ἔργον του ἀλλὰ διὰ τὸ ἀνθρωπιστικόν, κοινωνικόν, φιλανθρωπικὸν καὶ ἐθνικὸν ἔργον του. Ἄς ἔπραττε καὶ ὁ Μακαριώτατος παρόμοια ἔργα καὶ ἄς ἐβραβεύετο καὶ ἐκεῖνος!!!…
Μία κυρία μάλιστα, σύζυγος κάποιου «ἀθανάτου» ἀπήτησε νὰ τῆς κτίσω τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Ἄννης εἰς τὸ προάστειον «Πολιτεία» καὶ τότε θὰ μοῦ ἐξεπλήρωνε τὴν ἐπιθυμίαν μου.

Μάλιστα δὲ εἶχα γράψει εἰς τὴν Ἀκαδημίαν ὅτι τὸ βραβεῖον πρὸς τὸν θρυλικὸν Γέροντα Αὐγουστῖνον νὰ συνωδεύετο μὲ 10.000.000 δραχμές, τὰς ὁποίας θὰ προσέφερα ἀσμένως ἐγώ (ἴδ. κατωτέρω σχετικὴν ἐπιστολήν ἀπὸ 31.5.1993 πρὸς τὸν ἀείμνηστον Πρόεδρον τῆς Ἀκαδημίας Κων/νον Δεσποτόπουλον).

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΣ
1.Ὁ χῶρος καὶ ὁ χρόνος δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀναπτύξωμε ἐκτενῶς τὸ τεράστιον κοινωνικόν, ἀνθρωπιστικόν, φιλανθρωπικὸν καὶ ἐθνικὸν ἔργον τοῦ εἰς πάντα διαπρέψαντος ἰδανικοῦ ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου κυροῦ Γέροντος Αὐγουστίνου Καντιώτη. Ἄλλοι, εἰδήμονες τῆς στρατευομένης ἐκκλησίας, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, δύνανται νὰ τὰ ἐξιστορήσουν μὲ ἄφθαστον γλαφυρότητα καὶ νὰ μαγνητίζουν τοὺς ἀναγνώστας ὅπως π.χ. οἱ διάφοροι ἀναφερόμενοι εἰς τὸ περιοδικόν «Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», τεῦχος 32 –Ἰανουάριος – Δεκέμβριος 2017 – τὸ ὁποῖον ἔχει ἀφιερωθῆ εἰς τὸν πρώην Μητροπολίτην Φλωρίνης κυρὸν Αὐγουστίνον τὸν καὶ ἱδρυτὴν τοῦ ἐν λόγῳ περιοδικοῦ.

2. Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ αὐτῇ ἐμεῖς, τολμῶμε νὰ διατυπώσωμε τὰς ἀπορίας καὶ νὰ ἀναφέρωμε ἐρωτήσεις ἀπείρων μυριάδων Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι μᾶς τὰς ἀνέπτυξαν, ὡς π.χ.:

α) Διατὶ οἱ περισσότεροι γράψαντες εἰς τὸ ὡς ἄνω περιοδικόν δὲν ἐπεξετάθησαν εἰς τὰς δράσεις, περιπετείας καὶ λασπολογίας, τοὺς διασυρμούς, κατατρεγμοὺς καὶ διώξεις τοῦ θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου Καντιώτη;;;…

β) Διατὶ δὲν ἐτόνισαν τοὺς κατατρεγμούς, φυγαδεύσεις καὶ λυτρώσεις ἀπὸ τὴν μπότα τοῦ φασίστα Μουσολίνι καὶ τοῦ σχιζοφρενοῦς Χίτλερ;;;;…

γ) Ἰδιαιτέρως σπουδαιότατη ἦταν ἡ δράσις του μὲ τὰς 8.000 μερίδας φαγητοῦ καθημερινῶς εἰς τὴν Κοζάνην ἐπὶ Κατοχῆς, τότε, ὅταν μὲ ἕνα δοχεῖον ἐλαιολάδου ἢ μὲ δύο σάκκους ἀλεύρι, ἀντήλλασε κανεὶς ὁλόκληρον πολυκατοικίαν. Καὶ ὄχι τώρα, ὅταν εἰς τὴν ὑπερκαταναλωτικὴν κοινωνίαν μέσῳ τῶν Ἐρζιανῶν μὲ τὸ σύνθημα «ὅλοι μαζὶ μποροῦμε», νὰ συγκεντρώνῃς πολλαπλάσια ἀγαθά, ὄχι μόνον διὰ τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως, ἀλλὰ καὶ διὰ τοὺς τζιχαντιστὰς καὶ ἐν γένει ἀλληλοσπαρασσομένους μωαμεθανούς. Τὸ μόνον, τὸ ὁποῖον ἔχεις νὰ φροντίζῃς, εἶναι νὰ μὴ σοῦ δώσουν κατὰ λάθος φιλεύσπλαγχνοι χριστιανοὶ εἰς τὰ δέματα ἀγάπης προϊόντα χοίρου!!!!!…..

δ) Διατὶ ἀπέφυγον ἐπιμελῶς νὰ ἀναφερθοῦν εἰς τὴν στοργήν, ἀγάπην, φιλευσπλαγχνίαν καὶ περίθαλψιν ὅλων τῶν ἀδυνάτων καὶ τῶν μικρῶν εἰσέτι, ὡς παραδείγματος χάριν τοὺς δυστυχισμένους, περιπετειώδεις ἀθιγγάνους, ὅπως ἐκτενέστερα ἐγράψαμε ἀνωτέρω ἢ καὶ παλαιότερον εἰς τὰ περιοδικά μας «Φωτεινὴ Γραμμή»,π.χ. εἰς τὰ τεύχη:

44ον (Σεπτέμβριος 2010, σελ. 3, παρ. 7), 49ον (Δεκέμβριος 2011, σελ. 42, παρ. 2), 52ον (Σεπτέμβριος 2012, σελ. 7), 56ον (Σεπτέμβριος 2013, σελ. 49, παρ. 20).

3. Κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ἐμφορούμενοι ἀπὸ πνεῦμα κακοηθείας, ἀλαζονείας καὶ καταδιώξεως, ἔπεισαν τοὺς συνταγματάρχας ὅτι ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστίνος ἦτο τρελλός, προκειμένου νὰ ἀπαλλαγοῦν. Ὅπως προείπαμε, εἰς τὴν Φλώριναν καὶ εἰς τὰς ἄλλας περιοχὰς τῆς βορειοδυτικῆς Ἑλλάδος δὲν έκυριάρχουν οἱ στρατιωτικοί, ἀλλὰ ὡμολόγουν ὅτι ἐκεῖ κυριαρχεῖ ὁ Αὐγουστῖνος. Διὰ νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ αὐτόν, ἔστειλαν τὴν 6.4.1968 τριμελῆ ἰατρικὴν ἐπιτροπήν, ὅπως ὁ νόμος 671/ἄρθρ. 37/ΦΕΚ 324/27.9.193 ὥριζε (ἐφαρμόζοντες τὰ τρισάθλια σχέδια τῶν καταχθόνιων σκοτεινῶν δυνάμεων), διὰ νὰ τὸν χαρακτηρίσουν ὡς παράφρονα καὶ νὰ τὸν ἐκθρονίσουν.
Ὁ Θεὸς ὅμως ἔκανε τὸ θαῦμα του: Ὁ Γέρων Καντιώτης ἀνέβη εἰς τὸ ὑπερῶον καὶ ἐκρύβη. Εἶχε δώσει ὅμως καὶ ρητὴν ἐντολὴν εἰς τοὺς συνεργάτας του νὰ ὑποδεχθοῦν μὲ εὐγένειαν τοὺς τρεῖς καθηγητὰς, νὰ τοὺς φιλοξενήσουν καὶ νὰ τοὺς στείλουν εἰς τὴν εὐχὴν τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Παναγίας. Κατὰ πληροφορίας, οἱ δύο καθηγηταὶ ηὐτοκτόνησαν καὶ ὁ ἕνας εἶναι εἰς τὸ Δρομοκαΐτειον!!!…

4. Ἀντὶ οἱ ἀνώτατοι κληρικοὶ νὰ τοῦ συμπαρασταθοῦν εἰς τὰς ἀπείρους καταδιώξεις καὶ εἰς τὰς αἰσχίστας συκοφαντίας, ἔρριχναν λάδι εἰς τὴν φωτιά, ὡς παραδείγματος χάριν ὁ ἱδρυτὴς τοῦ περιβοήτου ὁμωνύμου τάγματος «Φωστίνη», κυρὸς Παντελεήμων Χίου Φωστίνης. Τὸν ἐλασπολογοῦσε, τὸν κατεσυκοφάντει καὶ τὸν κατέτρεχε, διαδίδων ὅτι ὁ Αὐγουστῖνος εἶναι γόνος ἀφροδισιακῶν γονέων καὶ αὐτὸς ὁ τυμβωρύχος ἐτόνιζε ὅτι δὲν θὰ ζήσῃ οὔτε ἑξήντα (60) χρόνια.
Ὅμως ὁ Θεὸς ἠξίωσε τὸν Αὐγουστῖνον νὰ ἀπέλθῃ ἐκ τοῦ ματαίου τούτου κόσμου εἰς τὴν Θριαμβεύουσαν Ἐκκλησίαν ἅμα τῆ συμπληρώσει τῶν 104 ἐτῶν.

Κατὰ τὴν ταφήν του, διεπίστωναν Ἁγιορεῖται καὶ ἄλλοι εὐλαβεῖς, ὅτι τὰ χέρια του ἦσαν ἀκόμη ζεστὰ καὶ ὁ «δῆθεν ἀγριάνθρωπος» Αὐγουστῖνος ἐσήκωνε τὸ δεξιὸν χέρι του καὶ εὐλογοῦσε τὰ πλήθη.
Τὸ ἔθετον εἰς τὴν θέσιν, ὅπως τοποθετοῦν τὰ χέρια τῶν κεκοιμημένων, καὶ πάλι τὸ ἐσήκωνε καὶ εὐλογοῦσε, 48 ὧρες μετὰ τὸν θάνατον του!!!…

ΣΤ. Ο ΜΙΚΡΟΣΩΜΟΣ ΓΕΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΩΣ ΔΑΥΙΔ
ἐμάχετο ἐναντίον τοῦ Γολιάθ – τοῦ αἰσχίστου κατεστημένου .

1.Ἀπὸ τὰς ἀπέιρους θαρραλέας ἐνέργειας του, ἄς μᾶς ἐπιτρέψουν οἱ ἀγαπητοὶ ἀναγνῶσται νὰ τονίσωμε, πῶς συμπεριεφέρθη εἰς τὸν τότε Διοικητὴν τῆς Ἀσφαλείας Ἀθηνῶν μακαρίτην Ρακιτζήν.
Αὐτὸς εἶχε συγκεντρώσει ὅλους τοὺς Διοικητὰς Ἀττικῆς διὰ νὰ τοὺς δείξῃ πῶς θὰ κατατρομοκρατήσῃ καὶ τὸν Γέροντα Αὐγουστῖνον.

2. Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι τὸν Ρακιτζὴν τὸν ἔτρεμον ἀκόμη καὶ οἱ Ὑπουργοί. Ὁ Ρακιτζὴς ὑποδεχόμενος τὸν Γέροντα Αὐγουστῖνον τοῦ λέγει: «Ἀγριοκαλόγερε, συμμορφώσου διότι θὰ σὲ στείλω στὴν ἐξορία».
Ὁ μικρόσωμος Αὐγουστῖνος μὲ μίαν ἀστραπιαίαν κίνησίν του, ἀπέρριψε τὸ πηλήκιον τοῦ Ρακιτζῆ εἰς τὸ ἔδαφος καὶ τοῦ λέγει:
«Φτοῦ σου μασκαρᾶ! Εἶσαι ἀνάξιος νὰ φέρῃς τὸν Τίμιον Σταυρόν. Ἐνόμισες ὅτι ἔχεις νὰ κάνῃς μὲ ἕνα παπαδάκι ἢ μὲ ἕνα θρασύδειλον ἀνώτερον κληρικόν;
Ἐγὼ δὲν ἐφοβήθηκα οὔτε τοὺς Ἰταλοὺς φασίστες, οὔτε τὴν Γκεστάμπο, οὔτε τοὺς ἑλλασίτες. Ἐγὼ σεμνύνομαι καὶ σέβομαι μόνον τὸν Θεὸν καὶ ὅσους εἶναι εὐσυνείδητοι, μὲ ἦθος ἐργασίας. Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ δὲν θὰ μπορέσῃς νὰ μοῦ κάνῃς ἀπολύτως τίποτε»;;;…
Μὲ αὐτὴν τὴν γενναίαν ἀντίστασιν τοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου, ἐκιτρίνισαν καὶ κατακοκκίνισαν ὄχι μόνον οἱ Διοικηταὶ τῶν Ἀστυνομικῶν τμημάτων καὶ ἀσφαλείας τῆς Ἀττικῆς ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος ὁ σκληρότατος καὶ ἀλλαζὼν Διοικητὴς τῆς Ἀσφαλείας Ἀθηνῶν Ρακιτζής.

3. Δὲν θέλομε νὰ καταπονήσωμε περαιτέρω τοὺς ἀγαπητούς μας ἀναγνῶστες, ἀναφορικῶς μὲ τὸν θρυλικὸν Γέροντα Αὐγουστῖνον, ὁ ὁποῖος ἐμιμεῖτο τὸν Ἰωάννην τὸν Βαπτιστήν, ὁ ὁποῖος εἰσήρχετο ἀκόμη καὶ εἰς τὸ ὑπνοδωμάτιον τοῦ Ἡρώδου, ἐνῷ οἱ σημερινοὶ χαριεντίζονται ὄχι μόνον μὲ τὰς συζύγους ἰθυνόντων ἀλλὰ καὶ μὲ παλλακίδας ἢ συντρόφους αὐτῶν!!!… Ἐπίσης ὁ ἀξιομακάριστος Αὐγουστῖνος ἐμιμεῖτο τὸν Ἱερὸν Χρυσόστομον, ὁ ὁποῖος, διὰ νὰ σώσῃ τὸν κῆπον μιᾶς πτωχῆς χήρας πλησίον τῶν ἀνακτόρων, ἀπεκάλη τὴν Αὐτοκράτειραν Εὐδοξίαν ὡς Ἀδοξίαν: «Πάλιν Ἡρωδιὰς μαίνεται, πάλι Ἡρωδιὰς ζητεῖ τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου ἐπὶ πίνακι». Καὶ καταλήγων, διευκρίνιζε: «τὰ δημοσίως γενόμενα καὶ τὸν λαὸν σκανδαλίζοντα, ταῦτα καὶ ἐλέγχομεν»!!!…
4. Εὐελπιστοῦμε νὰ εὑρεθοῦν πληθώρα φοιτητῶν θεολογίας, κοινωνιολογίας, νομικῆς, φιλολογίας καὶ λοιπῶν ἐπιστημῶν καὶ νὰ κάνουν τὶς διδακτορικές των διατριβές, ἀκόμη καὶ ἐπὶ καθηγεσίᾳ μὲ ἀντικείμενον τὶς σπουδαιότατες δραστηριότητες καὶ τὶς ἐν γένει ἀφοσιώσεις τοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου.
* http://www.fotgrammi.gr/index.php/component/content/article/1289-2018-08-27-12-12-23

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *