ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΔΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΚΡΩΣ ΕΠΩΔΥΝΩΝ ΑΛΩΣΕΩΝ. ΤΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ 6.6.18 ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ

8.6.2018
1.Ἄς εὐχηθῶμεν καὶ προσευχηθῶμεν, ὁ Θεός νὰ φωτίσῃ τοὺς ἰθύνοντας νὰ ἀνανήψουν καὶ νὰ σταματήσουν νὰ πηγαίνουν ἀντιθέτως πρὸς τὴν βούλησιν τοῦ μαρτυρικοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ νὰ μὴ ὑποκύψουν εἰς τοὺς ἐκβιασμοὺς τῶν τρισαθλίων ἑταίρων μας καὶ νὰ μὴ προβοῦν εἰς τὸ μέγιστον ἀνοσιούργημα νὰ ἀπεμπολίσουν τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας ἔναντι πινακίου φακῆς!!!….
Ἄς ζυγίσουν τὸν ἔνθερμον ζῆλον τῶν Ἑλλήνων ὑπὲρ βωμῶν, ἑστιῶν, ἱερῶν καὶ ὁσίων.
Ἄς σκεφθοῦν καλῶς τό: «φωνή λαοῦ, ὀργὴ Θεοῦ», διότι αἱ ἐκλογαὶ πλησιάζουν καὶ ὅλοι οἱ εὐλαβεῖς καὶ οἱ ἑλληνόψυχοι θά «μαυρίσουν»ὅλους ἐκείνους τοὺς ἐξωμότας, οἱ ὁποῖοι θὰ ἐνδώσουν.
Καὶ ἀπὸ τῆς θέσεως ταύτης δὲν θέλομεν νὰ παραλείψωμεν νὰ συγχαρῶμεν τόσον τοὺς ποιμενάρχας, οἱ ὁποῖοι δὲν ὑπέκυψαν εἰς τοὺς αἰσχροτάτους ἐκβιασμοὺς τῶν ἰθυνόντων, πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἐπρωτοστάτησαν τὴν 6ην Ἰουνίου 2018 εἰς τὰ συλλαλητήρια τῶν 22 πόλεων, ὅσον καὶ τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα καὶ τοὺς ἑλληνοψύχους, οἱ ὁποῖοι ἐβροντοφώνησαν μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς των ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι μόνον μία καὶ ἦτο, εἶναι καὶ θὰ παραμείνῃ Ἑλληνική!!!…

2.ΑΞΙΟΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ εἶναι μεμονωμένοι πολίται, οἱ ὁποῖοι ὑψώνουν «Στεντορείαν φωνήν» κατὰ γενιτσάρων καὶ τῶν ἐξομωτῶν.

Παραδείγματος χάριν ὁ 17 ἐτῶν μαθητὴς ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ἡ ψυχὴ τοῦ συλλαλητηρίου τῆς Λαρίσσης τὴν 6.6.18, ὁ Καθηγητὴς τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ καὶ ἡ ποινικολόγος κ. ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΟΥΠΑ. Λυπούμεθα δὲ βαθύτατα διὰ τὴν τρισαθλίαν καὶ ἀνέντιμον ἀντιμετώπισίν των ἐκ μέρους δικτακτορίσκωνμ δημοσιογράφων!!!….

3.Παρ΄ὅλον ὅτι οἱ κάπηλοι τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων πασχίζουν τὰ τελευταῖα 60 – 70 ἔτη νὰ ἐξαχρειώσουν καὶ ἐξαθλιώσουν παντοιοτρόπως τοὺς Ἕλληνας, ἐν τούτοις εἰς τὸ βάθος τῆς καρδιᾶς των ὑπάρχουν τὰ κατάλοιπα (residuen), τὰ ὁποῖα παρέμειναν καὶ πρέπει νὰ παραμείνουν ἀναλλοίωτα καὶ δὲν γίνονται ἐξωμόται, ὅπως οἱ ἐπικίνδυνοι σιωνισταί, εἰς τοὺς ὁποίους ἐδώσαμεν χριστιανικὰ ὀνόματα διὰ νὰ μὴ τοὺς κάνουν οἱ «γερμαναράδες» «σαπούνια». Αὐτοὶ οἱ ἐπικίνδυνοι σιωνισταὶ μετετράπησαν εἰς ἀνυποφόρους δυνάστας τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ἐξωμοτοῦν προσφέροντες γὴν καὶ ὕδωρ εἰς τὰς καταχθόνιους σκοτεινὰς δυνάμεις.
Καὶ ὁ μὲν παπποὺς προσεπάθη παντοιοτρόπως νὰ μᾶς κάνῃ πλύσιν ἐγκεφάλου, ὅτι μετὰ ἀπὸ ὀλίγα ἔτη οὐδεὶς θὰ ἐνθυμῆται τὸ μακεδονικὸν πρόβλημα, ὁ δὲ ἐγγονὸς μεταβαίνει εἰς τὴν στοὰν Βίνλτεμπεργκ διὰ νὰ λάβῃ ὁδηγίας, πῶς θὰ κυβερνήσῃ τὴν Ἑλλάδα!!!….

4.Ὅπως ἔχομεν ἀναγράψει ἐπανειλημμένως, οἱ «φίλοι μας-τὰ φίδια μας τὰ κολοβά» ἀντὶ νὰ μᾶς δώσουν τὰ Σκόπια, τὴν Κύπρον μας, τὴν Βὀρειον Ἤπειρον, τὴν Ἀνατολικὴν Ρωμυλίαν καὶ τὴν Κωνσταντινούπολιν, μᾶς «ὑπνώτιζον» παντοιοτρόπως, ὅτι ἐμεῖς συνετελέσαμεν ἀφαντάστως εἰς τὴν συντριβὴν τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ χιτλερισμοῦ. Καὶ ὅτι οἱ ἀγῶνες μας θὰ ἀμειφθοῦν καὶ ἐμεῖς οἱ «χαζοχαρούμενοι» ἐβαυκαλιζόμεθα ἀπὸ τὸ 1944 καὶ ἀνεχόμεθα τὴν Νότιον Σλαβίαν ὡς δῆθεν Σοσιαλιστικὴν Δημοκρατίαν τῆς Μακεδονίας. Βασιλεῖς δέ, στρατηγοὶ καὶ ἐν γένει κάπηλοι τοῦ πατριωτισμοῦ διέθετον τεράστια ποσά (τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἀλλὰ ὑπερηφάνου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ) νὰ ἐκτυπώνωνται καὶ βιβλία καὶ νὰ ἀφιονίζωνται τὰ ἑλληνόπουλα, τὰ ὁποῖα ἐμάθαιναν εἰς τὸ σχολεῖον, ὅτι πέραν τῆς Θεσσαλονίκης ὑπάρχει τὸ κρατίδιον «Μακεδονία»!!!….

Τοιουτοτρόπως ἐγαλουχοῦντο καὶ τὰ παιδάκια τῶν Σκοπίων, ὅτι οἱ κάτοικοι εἰς τὰ μορφώματα τῶν ἐδαφικῶν περιοχῶν πέριξ τῶν Σκοπίων ἦσαν Μακεδόνες – ἀπόγονοι τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ἐνῷ ὁ ἴδιος ὁ πρωθυπουργὸς τῶν Σκοπίων, ὁ κ. Κίρο Γκλυγκόρωφ ἐδήλωνεν κατηγορηματικῶς ὅτι εἶναι σλαβικῆς καταγωγῆς καὶ ὅτι ἐνεμφανίστησαν ἐσχάτως, ἰδιοποιούμενοι τό «ἀπόγονοι τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου»!!!….
Ἐρρίζωσεν καὶ τὸ μόρφωμα τῆς δῆθεν μακεδονικῆς γλώσσης, ἐνῷ οὐσιαστικὰ αὐτὸ τὸ κρᾶμα εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον σλαβικὸν ἀπὸ ἑλληνικὰς λέξεις μὲ βουλγαρικὰς καταλήξεις!!!….
Ἐμεῖς δὲ οἱ Ἕλληνες, λίαν ἐπιπόλαιοι, ἐπιστέψαμεν τοὺς ἀπατεώνας φίλους μας, νατοϊκοὺς καὶ ἄλλους ὅτι ὀφείλομεν νὰ εἴμεθα καλὰ καὶ ὑπάκουα παιδιά, διὰ νὰ μὴ δυσαρεστήσωμεν τὸν Τίτο ποὺ ἦτο ἡγετικὴ φυσιογνωμία τοῦ τρίτου κόσμου καὶ νὰ τὸν προσελκύσωμεν εἰς τὴν Δύσιν ἐναντίον τοῦ κουμμουνισμοῦ!!!…

5. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἔχομεν ἐκτενέστατα καὶ ἐπανειλλημένως ἀναπτύξει εἰς τὸ περιοδικόν μας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, εἰς τὴν ἰστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr , εἰς τό facebook «Οἱ Φίλοι του Τάματος τοῦ Ἔθνους, Φωτεινή Γραμμή», τὸ ὁποῖο ὅμως εἶναι «μπλοκαρισμένο»καὶ οἱ ἰθύνοντες μᾶς ἐμπαίζουν ἀπὸ τὰ μέσα Ὀκτωβρίου τοῦ 2017, διαβεβαιώνοντές μας οἱ ἀπατεῶνες ὅτι δῆθεν πασχίζουν νὰ μᾶς τὸ ἀπελευθερώσουν.

Ἀγωνιζόμεθα πάντοτε νὰ ἐνημερώνωμεν τοὺς χιλιάδας φίλους καὶ θαυμαστὰς τῶν φορέων μας καὶ πρὸς τοῦτο κάνωμεν ἔκκλησιν νὰ μᾶς συναντιληφθοῦν καὶ νὰ μᾶς συμπαρασταθοῦν, ἀπαντῶντες, ἄν ἐπιθυμοῦν νὰ συνεχίσωμεν νὰ τοὺς ἐνημερώνωμεν.
Ἐμεῖς ὑπερτονίζομεν ὄχι μόνον θεωρητικῶς ἀλλὰ καί ἐμπράκτως ὅτι ὅλοι οἱ ὑγιῶς ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικῶς σκεπτόμενοι Ἕλληνες ὀφείλομεν νὰ ἔχωμεν τὴν ἀπαιτουμένην ἀλληλεγγύην μεταξύ μας, διὰ νὰ δυνάμεθα, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, νά ἀντιμετωπίζωμεν ριζικῶς τὸ κακόν. Μόνον ἄν συνδυάζωνται «τὰ πυρὰ ἀπὸ ξηρᾶς, θαλάσσης καί ἀέρος εἶναι δυνατὸν τὰ κάστρα νὰ καταλαμβάνωνται».

Ἄς ἀνασυνταχθῶμεν καὶ ἄς ἀντισταθῶμεν ὅλοι μαζί!!!!!

6. Πολλοὶ διερωτῶνται:
Διατὶ πολλοὶ Δήμαρχοι προσπαθοῦν νὰ ἐκμεταλλευτοῦν τὴν εὐκαιρίαν τῶν συλλαλητηρίων καὶ μεταβαίνουν καὶ εἰς ἄλλας πόλεις διὰ νὰ τοὺς ἀκούσουν ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀκροαταί;
Μήπως καὶ οἱ κύριοι δήμαρχοι δὲν εἶναι «πολιτικάντηδες»; Μήπως ἀπὸ αὐτοὺς πολλοὶ δὲν ἀνεδείχθηκαν εἰς βουλευτάς, ὑπουργοὺς καὶ πρωθυπουργούς;;;

Θὰ ἦτο προτιμότερον, ἀντὶ νὰ ὁμιλοῦν ἐπὶ ὥρας εἰς τὰ συλλαλητήρια, οἱ ἀφιλότιμοι, νὰ βλέπουν πεζοδρόμια, ἀσφάλτους τῶν δήμων των, τὰ ὁποῖα εἶναι βραδυφλεγεῖς βόμβαι ἐναντίον τῶν ὀχημάτων καὶ τῶν πεζῶν, καὶ ὅτι δὲν ἔχουν καθαριότητα!!!….
Ὅμως ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς δὲν ἐψήφισεν τὸν κ. Μπουτάρην, Καμίνην καὶ Σία νοοτροπίας Σοδόμων, Γομόρρων καὶ Πομπηίας νά «παίρνουν ἀπὸ τὸ χεράκι»τοὺς ἀρρώστους ἀνθρώπους καὶ νὰ τοὺς πηγαίνουν μέχρι τὸ Σύνταγμα καὶ τὴν Βουλὴν καὶ ὁ μεγάλος σοσιαλ-ηστὴς πρόεδρος τῆς Βουλῆς νὰ φωταγωγίσῃ τὴν Βουλὴν εἰς τὰ χρώματα τοῦ «Gay Pride» ἀντὶ νὰ κατασκευάσουν νοσοκομεῖα καὶ ἀναμορφωτήρια διὰ νὰ λυτρωθοῦν αὐτοὶ οἱ δυστυχισμένοι ἄρρωστοι τῆς κοινωνίας μας. Ὁποία ἀνηθικότης;;;;;…..

7. Διὰ νὰ ἐνημερώνωμεν τοὺς πάντας διὰ τὴν Μακεδονίαν μας, οἱ φορεῖς μας ἔχουν τυπώσει εἰς 250.000 ἀντίτυπα τὸ πόνημα «Βαλκάνια 1996» τοῦ πρώην πρωτοεπιστάτου τοῦ Ἁγίου Ὅρους Γέροντος Μαξίμου Ἰβηρίτου (Νικολοπούλου) καθὼς καὶ 150.000 ἀντίτυπα τοῦ πονήματος «Ἡ Μακεδονία μας» τοῦ πρώην Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ Φλωρίνης κυρίου Ἠλία Μάρκου καὶ τὰ ἔχουμε ἀποστείλει ἀνὰ τὴν ὑφήλιο δωρεάν!!!…

Ἔχομεν ἐπανέλθει ἐπανειλημμένως καὶ εἰς τὴν ὠμὴν γλῶσσαν τῆς ἀληθείας κακίζομεν τὰς συμπεριφορὰς τῶν διαφόρων.

Πολλοὶ διερωτῶνται: Μήπως καὶ διὰ τοῦτον τὸν λόγον οἱ διάφοροι, οἱ ὁποῖοι παριστάνουν τοὺς διοργανωτὰς τῶν διαφόρων προσφάτων ἐκδηλώσεων ἔχουν λάβει ἐντολὴν νὰ μᾶς ἀγνοοῦν καὶ δὲν συμπεριλαμβάνουν καὶ ἐμᾶς, ἐκμεταλλευόμενοι τὰς παλλαϊκὰς αὐθορμήτους διαμαρτυρίας τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν καὶ τῶν ἑλληνοψύχων;;;;;…
Καὶ αὐτὸ τὸ εὑρίσκουν οἱ ἀντικειμενικοὶ παρατηρηταῖ ὡς ἀνήθικον.
* https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-06-14/1273———-6618–

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *