ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ 21.1.2018 ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ *

22.1.2018
1. Παρὰ τοὺς βρωμεροὺς σχεδιασμούς, τοὺς ὁποίους εἶχαν κάνει οἱ ἰθύνοντες τῆς Πολιτειακῆς, Πολιτικῆς καί Πνευματικῆς ἡγεσίας, καὶ εἰς αὐτὸν τὸν τρισάθλιον βρώμικον σχεδιασμόν, δυστυχῶς, συμμετεῖχε καὶ ὁ Μακαριώτατος καὶ ὅλα τὰ «δεκανίκια – ἑξαπτέρυγά του», ἐν τούτοις οἱ Μακεδόνες Μητροπολῖται Θεσσαλονίκης, Βεροίας, Ξάνθης, Κοζάνης, Σερρῶν, Ζιχνῶν, Ἱερισσοῦ, Μαρωνείας, Κίτρους, Φιλίππων καὶ ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον οἱ Ἐπίσκοποι Μιλήτου καὶ Βρυούλων συμμετεῖχον εἰς τὸ συλλαλητήριον τῆς Θεσσαλονίκης τῆς 21.1.2018 τὴν τελευταίαν στιγμήν, ἐπειδὴ ἐντράπησαν τὸν λαὸν καὶ ἐσυνειδητοποίησαν τὴν λαϊκὴν ρῆσιν: «φωνή λαοῦ, ὀργή Θεοῦ»!!!…

2. Διατί ἔλαμψε ὁ ἅγιος Φλωρίνης διά τῆς ἀπουσίας του;;;… Φανταζόμεθα πόσον θά θλίβεται ὁ εἰς πάντα διαπρέψας ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, ἀείμνηστος Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης…
Χιλιάδες ταπεινοὶ καὶ εὐλαβεῖς Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ καὶ Ἑλληνόψυχοι τὸ εἶχαν ἤδη συμπεράνει ἀπὸ τὰς ὑπεκφυγάς, τὰ ὁποίας ἐπέδειξεν κατὰ τὴν συνέντευξιν, τὴν ὁποίαν ἔδωσεν εἰς τὸν τηλεοπτικὸν σταθμὸν τοῦ ΣΚΑΙ.

3. Δόξα τῷ Θεῷ, διότι οἱ μισθοφόροι ἀπὸ τοὺς γνωστούς – ἀγνώστους δὲν εἶχαν λάβει καὶ τὴν ἐντολὴν νὰ ἐπιτεθοῦν καὶ νὰ ἀναμειχθοῦν μὲ τὸ πλῆθος τῶν Ἑλληνοψύχων διαμαρτυρομένων, ὁπότε οἱ κυβερνητικοὶ μισθοφόροι θὰ εἶχαν ἀπώλειες, διότι οἱ καταγανακτισμένοι Ἑλληνόψυχοι θὰ ἀμύνοντο ἡρωικῶς. Οἱ ἀστυνομικοὶ θὰ ἔρριχναν τὰ χημικά, διὰ νὰ διαλύσουν τὴν ἀνθρωποθάλασσαν!!!…

4. Ἄνω τοῦ ἡμίσεως ἑκατομμυρίου Ἑλληνόψυχοι εἶχαν τὸ θάρρος καὶ τὴν παρρησίαν νὰ μεταβοῦν εἰς τὸ συλλαλητήριον. Ἄν οἱ ἰθύνοντες δὲν συμπεριεφέροντο τόσον ἀντιλαϊκῶς καὶ τόσον ἀντεθνικῶς, ἡ κοσμοθάλασσα θὰ ὑπερέβαινε καὶ αὐτὸ τὸ συλλαλητήριον τοῦ 1992 καὶ θὰ ἠμποροῦσε νὰ ἦτο ἄνω τοῦ 1.500.000 τὸ διαμαρτυρόμενον πλῆθος.

5. Εἰς ἄλλα κράτη, ὅπου δὲν ὑπάρχει πώρωσις συνειδήσεως τῶν ἰθυνόντων, θὰ παρητοῦντο οἱ ἰθύνοντες. Καὶ οἱ μὲν πολιτικοὶ θὰ διέφευγαν νὰ εὕρουν τοὺς φίλους των, διὰ νὰ συνεχίσουν νὰ διάγουν dolce vita, οἱ δὲ κληρικοί, ἄν εἶχαν συντριβὴν καρδίας καὶ ἐμιμοῦντο τὸν ἀρχιτελώνην Ζακχαῖον, θὰ παρεκάλουν τοὺς γέροντας τῶν Σκητῶν καὶ τῶν Κατουνακίων τοῦ Ἁγίου Ὅρους νὰ τοὺς παραχωρήσουν μίαν γωνίαν, νὰ κλαίουν τὰς ἁμαρτίας των διὰ τὰ κακουργήματα, εἰς τὰ ὁποῖα ἔχουν συμπράξει μὲ τὴν ὑπερψήφισιν ἀπανθρώπων, ἀντιχριστιανικῶν καὶ ἄκρως ἀνηθίκων νόμων.

6. Ἡ κοσμοσυρροὴ ἦταν πανθομολογουμένως τεραστία. Τώρα ὅλοι αὐτοὶ οἱ σπερμολόγοι, οἱ «μουρμούρηδες», οἱ ἀκατάσχετοι φλύαροι, οἱ κίτρινοι κονδυλοφόροι, οἱ ἁδρῶς πληρωνόμενοι, διὰ νὰ διαστρεβλώνουν συστηματικῶς τὴν ἀλήθειαν, δὲν γνωρίζουν πῶς νὰ δικαιολογηθοῦν καὶ νὰ ὁμολογήσουν ὅτι διεψεύσθηκαν παταγωδέστατα!!!…

7. Καὶ εἰς τὸ Αἴγιον, παρὰ τὴν βροχήν, ὁ Σεβασμιώτατος Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας εἶχεν ἀρκετὴν ἐπιτυχίαν.

8. Μακάρι καὶ οἱ Μητροπολῖται τῆς Κεντρικῆς καὶ Νοτίου Ἑλλάδος νὰ φωτισθοῦν καὶ εὐλογηθοῦν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, νὰ ἐναντιωθοῦν πρὸς τὰς προτροπὰς τοῦ Μακαριωτάτου καί ὅλων των «δεκανικιῶν του – ἑξαπτερύγων του» καὶ νὰ ἀπαντήσουν ὁμοφώνως εἰς τὸν Μακαριώτατον, ὅτι δὲν εἶναι διατεθειμένοι νὰ ἀνέχωνται αὐτὸν ὡς «ὕπ ατον πάπα» περαιτέρω.

9. Δὲν εἶναι ἠθικὸν νὰ ἀκολουθοῦμεν τὰς προτροπὰς τοῦ Μεγίστου Ἐθνομάρτυρος καὶ Ἁγιομάρτυρος Πατροκοσμὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρὰ ἀδιαμαρτυρήτως νὰ ὑπερθεματίζωμεν εἰς τὰς ἀντιορθοδόξους, ἀπανθρώπους καὶ ἀντιεθνικὰς προτροπὰς τοῦ Μακαριωτάτου μας!!!…

10. Εἶναι primus inter pares καὶ πρέπει νὰ εἴμεθα εἰλικρινεῖς καὶ ὄχι θεατρῖνοι καὶ νὰ τὸν ἀνακαλοῦμεν εἰς τὴν τάξιν, διότι εἶναι κρίμα νὰ γίνεται «χιονοστιβάδα » καὶ νὰ καταστρέφῃ ὅ,τι εὑρίσκεται ἔμπροσθέν του. Πρὸς τοῦτο δὲν θὰ εἴμεθα διόλου ἄμοιροι εὐθύνης ἐμεῖς, οἱ ὁποῖοι ἀνεχόμεθα τοιαύτας τρισαθλίας νοοτροπίας καί συμπεριφοράς!!!…

11. Ὁ,τιδήποτε μᾶς λέγουν, τὸ ὁποῖον εἶναι ἀντίθετον πρὸς τὴν διδασκαλίαν τοῦ Θεοῦ, πρέπει νὰ εἴμεθα ἀντίθετοι καὶ νὰ τονίζομεν εἰς αὐτούς:
Α) «Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πράξ. 5, 29).
Β) «…ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἤ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ΄ὅ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω.» (Γαλάτας 1, 8).

12. Τό «Τάμα τοῦ Ἔθνους» καὶ ἡ «Φωτεινὴ Γραμμή» συγχαίρουν ἐκ μέσης καρδίας, ὄχι μόνον τοὺς συντονιστὰς καὶ διοργανωτάς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὁμιλητὰς ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ ἐν γένει τοὺς μακρὰν προερχομένους ἀπὸ ἄλλας ἠπείρους, τοὺς Ἑλληνοψύχους Κρητικούς, οἱ ὁποῖοι διήνυσαν ἑκατοντάδας χιλιόμετρα διὰ νὰ μεταβοῦν καὶ νὰ ἱκανοποιήσουν τὴν Ἑλληνορθόδοξον συνείδησίν των, καὶ γενικῶς τοὺς συμμετεσχόντας τόσον εἰς τὸ συλλαλητήριον τῆς Θεσσαλονίκης, ὅσον καὶ εἰς ἄλλα συλλαλητήρια, Μελβούρνης, Λονδίνου, Στουτγάρδης, καὶ ὅπου ἀλλοῦ ἐπραγματοποίησαν Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες.
Ἰδιαιτέρως ὅσους εὑρίσκοντο εἰς τὰ μετόπισθεν, ὄχι ἀπὸ δειλίαν ἤ «καλοπέραση», ἀλλὰ διὰ νὰ ἐμψυχώνουν καὶ νὰ ἐνισχύουν τοὺς ἁπανταχοῦ Ἕλληνας νὰ μὴ πτοηθοῦν, ἀλλὰ νὰ προσέλθουν εἰς τὸ προσκλητήριον τῆς Ἑλλάδος!!!…

13. Ἐφ’ὅσον καὶ οἱ διοργανωταὶ καθώρισαν δύο συναθροίσεις διὰ τὴν Ἀθήνα ἐνημερώνομεν διὰ 28.1.18 καὶ 4.2.18 – ἐμεῖς οὐδόλως συμφωνοῦμε μὲ τὰς πολλὰς ἡμερομηνίας, ἀλλὰ μίαν καὶ σωστήν, διότι ὁ ἐχθρὸς τοῦ καλοῦ εἶναι τὸ καλύτερον καί «οὐκ ἐν τῷ πολλῶ τὸ εὖ, ἀλλ’ ἐν τῷ εὖ τὸ πολύ».

14. Πρέπει νὰ μὴ λείψῃ οὐδείς, διὰ νὰ μὴ εὐτελισθῇ ἡ πανθομολογουμένως ἐπιτυχημένη διαμαρτυρία τῆς συμπρωτευούσης.

15. Ἕκαστος ἐξ ἡμῶν, ἄς διαφωτίσῃ καί ἐπηρεάσῃ ἑκατοντάδας συγγενεῖς, φίλους καὶ ἐν γένει Ἑλληνοψύχους συμπατριώτας.

16. Καὶ ὅσοι εἶναι κατάκοιτοι καὶ ἀνήμποροι νὰ παρευρεθοῦμε, ἄς προσευχηθοῦμε θερμῶς μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας, ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τὸν Μακαριώτατον καὶ τὰ πιστότατα «ἑξαπτέρυγα του», ἐπιτέλους νὰ πάψουν νά «σαμποτάρουν» τόσον αἰσχρότατα καὶ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ μεγαλεπήβολου καὶ κολοσσιαίου μνημείου Εὐχαριστίας, Δοξολογίας καὶ Εὐγνωμοσύνης εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν.

17. Τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ὀρθοδοξίας μας, μᾶς «κράζει» μεγάλῃ τῇ φωνῇ:
«Τί σόι πανηγυρισμοὺς θὰ τελέσωμεν διὰ τὴν 200ην ἐπέτειον τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας;;;… Μὲ τεμένη, μὲ μαντῆλες, μὲ μποῦρκες, μὲ κελεμπίες ἤ μὲ αὐτομαστιγώματα;;;…».

18. Τρομερώτατον καὶ λυπηρότερον γεγονός, τὸ ὁποῖον δὲν θέλει ὁ Μακαριώτατος καὶ οἱ περὶ αὐτόν «περιεργαζόμενοι» καί «περιτρεχάμενοι»νὰ συνειδητοποιήσουν εἶναι ὅτι:
«μεριμνοῦν καὶ τυρβάζουν περὶ πολλῶν, ἑνὸς ἐστι χρεία»!!!…

19. Γιατί δὲν ἀφουγκράζονται τὴν νοσταλγίαν τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος;;;…

20. Ἄν δὲν φοβοῦνται τό «ξέσπασμα» τοῦ λαοῦ, ἄς φοβηθοῦν τουλάχιστον ἐλάχιστα τὸν Θεόν!!!…

21. Τί εἶναι περισσότερον θεάρεστον, περισσότερον ἔντιμον, περισσότερον ἠθικόν, περισσότερον ἐνάρετον ἀπὸ τήν «διακήρυξίν»μας διὰ τὸ ΤΑΜΑ, ὅπου ρητῶς ὁρίζεται:
«…καὶ ἡ τελευταία δεκάρα νὰ διαχειρίζεται μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν καὶ διαφάνειαν…»;;;…
«…καὶ τὸ τελευταῖον δίλεπτον τῆς χήρας» νὰ μὴ τὸ σφετερίζονται τά «ἡμέτερα» τρωκτικά, ἀλλὰ καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν νὰ τὴν βλέπωμε ὡσὰν κόρην ὀφθαλμοῦ καὶ νὰ διατίθεται μόνον πρὸς ἀνακούφισιν τῶν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ»!!!.

22. Τί τὴν ἔκαναν τὴν ἀμύθητον περιουσίαν τῆς Ἐκκλησίας τά «ἡμέτερα» τρωκτικά;;;…

23. ΑΠΟΡΙΑΙ, τὰς ὁποίας ὅλοι μᾶς ἐξορκίζουν νὰ μεταφέρωμεν μὲ τὰς ἀνησυχίας των εἰς τὸν Μακαριώτατον καὶ εἰς τὸ περιβάλλον του καὶ ἐμεῖς εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ ἐπαναφέρωμε τὰς ἱκεσίας τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος, ἕως ὅτου σταματήσῃ νά «σαμποτάρῃ» αὐτὸ τὸ μεγαλειῶδες ἔργον!!!…

24. Εἶναι ἄκρως ἀδιανόητον, ἀχαρακτήριστον καὶ ἀπαράδεκτον νὰ προσποιεῖται ὅτι δὲν καταλαβαίνει.

25. Ὅμως ὁ θυμόσοφος Ἑλληνικὸς λαὸς δικαιολογεῖ καὶ αὐτὴν τὴν περίπτωσιν:

«δέν ὑπάρχει κουφότερος, ἀπὸ αὐτὸν
ποὺ δὲν θέλει νὰ ἀκούσῃ!!!!!…..».

ΚΑΛΗΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ
ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ !

https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1242——–211—#content

ινφογνωμων ε μαιλ

 

 

 

29/1/18

Το Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών υπέρ του συλλαλητηρίου της 4-2-18 στην Αθήνα

Το Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών καλεί τα μέλη και τους φίλους του να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο της 4ης Φεβρουαρίου, στη Σύνταγμα, όπου αναμένεται οι Έλληνες πολίτες να εκφράσουν τη βούλησή τους να μη γίνει καμία διαπραγμάτευση για το όνομα της Μακεδονίας από την κυβέρνηση.
Μάλιστα το ίδρυμα με ανακοίνωσή του δηλώνει ότι είναι διατεθειμένο να συνδράμει στην επιτυχία του συλλαλητηρίου, αναλαμβάνοντας τη φιλοξενία διοργανωτών που πρόερχονται από τη βόρειο Ελλάδα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Ιδρύματος ΕΔΩ:

Αναρτήθηκε από Savvas Kalenteridis στις 1/29/2018 09:41:00 π.μ.

http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2018/01/4-2-18.html

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *