ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73-ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ

Νά ποιοί ἐµποδίζουν
τό Τάµα τοῦ Ἔθνους *

Ἡ ὑποτέλεια καί ἡ ἰδιοτέλεια εἶναι τά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, ὅπως ἀποδεικνύεται στήν πράξη, τῆς πλειονότητας τῶν µελῶν τοῦ ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου! Οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ λαοῦ µέ ἐπιµέλεια ἀποκρύπτουν ὅτι τό ἑλληνικό Κοινοβούλιο µέ βάσει τά ὅσα ἀποδέχθηκε στό τρίτο κατά σειρά εἰδεχθές µνηµόνιο ἀδυνατεῖ νά νοµοθετήσει, χωρίς προηγουµένως νά ἔχει ἐξασφαλίσει τή σύµφωνη γνώµη τῶν τοκογλύφων-δανειστῶν! Κι αὐτό σηµαίνει στήν πράξη ὅτι ἡ χώρα ἔχει ἀποδεχθεῖ ἕνα καθεστώς ὑποτέλειας… Οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ λαοῦ ἐπίσης µέ ἐπιµέλεια ἀποκρύπτουν ὅτι µεταξύ τοῦ ἐθνικοῦ συµφέροντος καί τῆς κοµµατικῆς πειθαρχίας ἐπικρατεῖ κατά κοινή ὁµολογία ἡ δεύτερη, γεγονός πού δηλοῖ τήν ἰδιοτέλεια ἀλλά καί ὑποτέλεια πού κινεῖ τά νήµατα στίς σχέσεις κόµµατος καί βουλευτή.
Ὁ σοφός λαός χρησιµοποιεῖ µία πιό σκληρή γλώσσα γιά νά περιγράψει τά ἀνωτέρω. Ὑποστηρίζει ὅτι οἱ βο(υ)λευτές δέν τιµοῦν τά παντελόνια πού φοροῦν, γεγονός πού τούς ἐκθέτει ἀνεπανόρθωτα στά µάτια τοῦ λαοῦ. Βέβαια ὁ σοφός λαός φαίνεται νά ἀγνοεῖ ὅτι ὅταν κάποιος βουλευτής θελήσει νά τιµήσει τά παντελόνια πού φορᾶ καί ἀντισταθεῖ στή νοσηρή νοοτροπία τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, τότε ἔρχεται ἀντιµέτωπος ἐκτός ἀπό τόν κοµµατικό του µηχανισµό καί µέ τό ὑπάρχον σύστηµα τῆς ἀνοµίας. Ἕνα σύστηµα ἀνοµίας πού ξεκινᾶ ἀπό τίς σκοτεινές στοές τῆς Ἀχαρνῶν, περνᾶ µέσα ἀπό τίς διάφορες κοµµατικές ἐπιτροπές, ἀπό τά λεγόµενα συστηµικά ΜΜΕ καί καταλήγει σέ ὑπουργικούς καί πρωθυπουργικούς θώκους! Ἐάν δηλαδή ὁ βο(υ)λευτής δέν ὑπηρετήσει τίς ἀρχές τῆς µίζας καί τῆς διαφθορᾶς πού ἐπικρατοῦν κατά κόρον στό πολιτικό σύστηµα δέν ἀναβαθµίζεται καί ἀναλώνεται µεταξύ αὐτῶν πού συνειδητά ἐπιλέγουν νά λειτουργοῦν ὡς ἁπλοί χειροκροτητές γιά νά

 

ἐξασφαλίσουν τόν παχυλό βουλευτικό µισθό καί νά βολέψουν τήν οἰκογένειά τους.
Ἀκόµη καί σέ µείζονα ἐθνικά θέµατα, ὅπως αὐτό τῆς ὑλοποίησης, τῆς ὑπόσχεσης δηλαδή, πού ἔδωσαν οἱ ὁπλαρχηγοί τό 1821 νά ἀνεγείρουν ναό τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, γνωστό ὡς Τάµα τοῦ Ἔθνους, πού ἔγινε καί νόµος τοῦ κράτους ἀπό τόν Ἰ. Καποδίστρια, οἱ σύγχρονοι βουλευτές εἴτε ἐπειδή εἶναι ἀνιστόρητοι εἴτε ἐπειδή δέν ὑφίσταται ἡ ἀνάλογη µίζα στέκονται παντελῶς ἀνήµποροι, σάν ἁπλά τυχάρπαστα ὑποκινούµενα ἀνθρωπάκια! Σ’ ἀντίθεση µέ τό τέµενος πού ἤδη ἀνεγείρεται σέ οἰκόπεδο πού παραχώρησε τό Πολεµικό Ναυτικό καί πού ὅλοι ἔτρεξαν νά ὑπεραµυνθοῦν, τό Τάµα τοῦ Ἔθνους, ἀπορρίπτεται µέ τήν ἐπιστράτευση φθηνῶν δικαιολογιῶν.
Γιατί ὡς φθηνή καί λίαν ἀπαράδεκτη δικαιολογία ἀποτελεῖ ἡ ἀπόφαση –διαταγή τοῦ νεαροῦ καί ἄπειρου στήν πράξη ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωµατικῆς ἀντιπολίτευσης Κυριάκου Μητσοτάκη νά ἀποσύρουν οἱ 16 βουλευτές τῆς ΝΔ τήν ὑπογραφή τους ἀπό τήν ἐρώτηση γιά τό Τάµα τοῦ Ἔθνους, πού κατέθεσαν ἐπειδή συνυπέγραφαν σ’ αὐτή ὁ ἀνεξάρτητος βουλευτής Νικόλαος Νικολόπουλος καί ὁ Δηµήτριος Καµµένος τῶν ΑΝΕΛ! Τέτοιου εἴδους «γενναιότητα» δέν ἐπέδειξε λ. χ. οὔτε ἔναντι τῶν εἰδεχθῶν-καταστροφικῶν µνηµονίων, οὔτε ἔναντι τῆς ἐπέκτασης τοῦ συµφώνου συµβίωσης καί στούς ὁµοφυλοφίλους, οὔτε ἔναντι τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ τεµένους. Ἐκεῖ, ὅπως λέγει ὁ σοφός λαός, µάζεψε τήν οὐρά στά σκέλια καί λειτούργησε ὡς πειθήνιο ἁπλό σκυλάκι πρός τούς ὑποχθόνιους ὑποστηρικτές του!
Ἀντιθέτως, γιά τό Τάµα τοῦ Ἔθνους, ὕψωσε στεντόρεια ἀρχηγική φωνή, χτύπησε τό χέρι στό τραπέζι καί κατηγόρησε τούς 16 βουλευτές ὅτι µέ τήν ἐρώτηση τους ἐξέθεσαν δῆθεν σέ κίνδυνο τό κόµµα νά συνδεθεῖ µέ θέµα πού ταυτίζεται µέ τήν ἑπταετία τῶν συνταγµαταρχῶν ! ! !

 

Τό ἀνιστόρητο τοῦ ἀνδρός συνοδεύτηκε καί µέ τήν ἀπόφασή του νά µήν ἀναγνώσει κἄν τήν ἐρώτηση τῶν βουλευτῶν, ἡ ὁποία ἐµπεριεῖχε ὅλο τό ἱστορικό ὑλικό γιά τίς προσπάθειες τῶν κυβερνήσεων στήν ὑλοποίηση τοῦ Τάµατος τοῦ Ἔθνους. Καί τό δυστύχηµα εἶναι ὅτι αὐτό τό ἀνιστόρητο παιδαρέλι τῆς γνωστῆς πολιτικῆς οἰκογενείας θά κληθεῖ αὔριο νά ἀναλάβει τό τιµόνι τῆς πατρίδος µας καί νά χειρισθεῖ εὐαίσθητα ἐθνικά θέµατα. Μά θά µοῦ πεῖτε αὐτός θά τά χειρίζεται ἤ θά ἐκτελεῖ ὡς συνηθίζεται ἐντολές τῶν ἀφεντικῶν του, δηλαδή αὐτῶν πού ἁπαρτίζουν τήν ἡγεσία τῆς µιαρῆς λέσχης Μπίλντερµπεργκ. Ἀφεντικά στά ὁποῖα τό περασµένο καλοκαίρι ἔκλινε τό γόνυ στή Δρέσδη… Καηµένε ἑλληνικέ λαέ, νά ἤξερες ποιούς ἐπιλέγεις γιά νά σέ κυβερνήσουν, σέ ποιούς ἀφήνεις νά χειρίζονται τά πράγµατα τῆς εὐλογηµένης αὐτῆς πατρίδας!
«Ἡ ἐνέργεια αὐτή (σ.σ. τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη), ἐντασσόµενη στή χορεία παρόµοιων συµπεριφορῶν, ὅπως µέ ἐντολή Μητσοτάκη τήν ὑπερψήφιση τῆς ἐπέκτασης τοῦ Συµφώνου Συµβίωσης γιά ὁµόφυλα ζευγάρια, µέ ἐντολή Μητσοτάκη τήν ὑπερψήφιση ἐκ µέρους τῆς ἀνέγερσης µουσουλµανικοῦ τεµένους στήν Ἀθήνα, τήν ἐκκωφαντική σιωπή τῆς ἱστορικῆς παράταξης πού πιστεύει στό τρίπτυχο «Πατρίς – Θρησκεία – Οἰκογένεια» σέ περιστατικά, ὅπως οἱ εἰσαγγελικές κατηγορίες γιά κρούσµατα παιδεραστίας σέ βάρος τοῦ στενοῦ συνεργάτη τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ὑπόδικου Νίκου Γεωργιάδη, τήν ὑποχρέωση σέ ἄτακτη ὑποχώρηση τοῦ παλαιοῦ κοινοβουλευτικοῦ Γεράσιµου Γιακουµάτου γιά δηλώσεις του ἀναφορικά µέ τήν ὁµοφυλοφιλία, τήν ἀντικατάσταση τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ κόµµατος στήν ἁρµόδια Κοινοβουλευτική Ἐπιτροπή Δεοντολογίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, γιά τό θέµα τῆς ἄρσης τῆς ἀσυλίας µου ἀναφορικά µέ τή δηµόσια κριτική µου γιά τήν ὁµοφυλοφιλική συµπεριφορά, καθώς καί τήν «αἰδήµονα σιωπή» στό ζήτηµα τῆς καθιέρωσης

 

ἐκπαιδευτικῆς ἑβδοµάδας «κατάργησης σεξουαλικῶν στερεοτύπων», καταδεικνύουν ὅτι δέν πρόκειται γιά ἕνα µεµονωµένο, ἀλλά ὅτι αὐτό ἐντάσσεται σέ µία ἐνσυνείδητη προσπάθεια τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, µετατόπισης τοῦ πολιτικοῦ, ἰδεολογικοῦ στίγµατος καί τοῦ ἀξιακοῦ κώδικα τοῦ κόµµατος τοῦ Ἐθνάρχη Κωνσταντίνου Καραµανλῆ, σέ κατευθύνσεις προσαρµοσµένες πρός τήν νέα τάξη πραγµάτων καί τήν τρέχουσα λογική τοῦ «πολιτικῶς ὀρθοῦ»», ἀναφέρει σέ σχετική δήλωσή του ὁ ἀνεξάρτητος βουλευτής Ν. Νικολόπουλος.
Γιά τήν ἱστορία ἀναφέρουµε πώς οἱ βουλευτές τῆς ΝΔ πού ὑπέγραφαν τήν πρόταση καί τελικά ἀπέσυραν τήν ὑπογραφή τους εἶναι οἱ Γεώργιος Κασαπίδης, Γεράσιµος Γιακουµάτος, Γεωργία Μαρτίνου, Αἰκατερίνη Παπακώστα, Κωνσταντῖνος Σκρέκας, Ἀθανάσιος Δαβάκης, Σάββας Ἀναστασιάδης, Χρῆστος Μπουκῶρος, Γεώργιος Βαγιωνᾶς, Στέργιος Γιαννάκης, Θεόδωρος Καράογλου, µακαριστός Εὐάγγελος Μπασιάκος, Ἔλενα Ράπτη, Κωνσταντῖνος Βλάσης, Δηµήτριος Κυριαζίδης καί Κώστας Κατσαφάδος. Μέ τό πρόσταγµα τοῦ νεαροῦ ἀρχηγοῦ, ἀρκοῦσε ἕνα χτύπηµα τῆς παλάµης του, στό τραπέζι ἔτρεξαν ὅλοι νά ἀποσύρουν τήν ἐρώτηση καί τίς ὑπογραφές. Ἕνας ἐξ αὐτῶν πέθανε ἀπό συγκοπή ὁ Εὐάγγελος Μπασιάκος ἐνῶ ὁ ἐπικεφαλῆς αὐτῶν ὁ Γεώργιος Κασαπίδης «τιµωρήθηκε» ὡς πρωταίτιος τῆς πρωτοβουλίας καί «καθαιρέθηκε» ἀπό ὑπεύθυνος τοῦ τοµέα ἀγροτικῆς πολιτικῆς τῆς ἀξιωµατικῆς ἀντιπολίτευσης (ΝΔ).
Ἐντύπωση προκάλεσε τέλος καί ἡ σιωπή τῆς ἐκκλησιαστικῆς µας ἡγεσίας – µ’ ἐξαίρεση τοῦ Μητροπολίτη Πειραιῶς Σεραφείµ- γιά ἕνα θέµα πού ἔπρεπε νά ἀποτελεῖ βασική προτεραιότητά της! Ἀντί νά προβεῖ στήν ἔκδοση ἀνακοίνωσης καί νά ἀποστοµώσει τόν νεαρό παιδαρέλι τῆς γνωστῆς πολιτικῆς οἰκογενείας χρεώνοντας του τό στίγµα τοῦ ἀνιστόρητου σιώπησε ἐνοχικά. Μέ τήν ὅλη στάση της ὡστόσο, φανερώνει τήν ἀδιαφορία της γιά τήν ἐκπλήρωση τοῦ Τάµατος τοῦ Ἔθνους…

 

Ἐνθυµοῦµε σέ κάποια συγκέντρωση γιά τό Τάµα τοῦ Ἔθνους, ὁ νῦν ὑπουργός Ναυτιλίας Π. Κουρουµπλῆς, εἶχε ὑποστηρίξει πώς ἄν ὑπῆρχε ἡ βούληση τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Πολιτεία, δηλαδή ἡ κυβέρνηση ἄµεσα θά προέβαινε στήν ἔκδοση τῶν ἀνάλογων προεδρικῶν διαταγµάτων γιά νά ἀνεγερθεῖ τό Τάµα τοῦ Ἔθνους. Τότε τή θέση αὐτή τοῦ ὑπουργοῦ τήν ἐξέλαβα προσωπικά ὡς ὑπεκφυγή καί ἀστεία δικαιολογία. Σήµερα ὡστόσο, µετά λύπης µου διαπιστώνω, πώς ἔχει ἀπόλυτα δίκαιο. Κι αὐτό γιατί ὁ νῦν Προκαθήµενος τῆς Ἐκκλησίας ἄν ἔδειχνε τό µισό ἀπό τό ἐνδιαφέρον πού ἔδειξε µέ τίς κατά καιρούς δηλώσεις του γιά τό Τέµενος, τό Τάµα τοῦ Ἔθνους θά εἶχε ἀρχίσει νά ὑλοποιεῖται.
Κάλλιστα θά µποροῦσε ἡ Ἐκκλησία νά παραχωρήσει ἕνα οἰκόπεδο δίπλα στήν Ἱερά Μονή Πετράκη, γιά νά ἀνεγερθεῖ τό Τάµα τοῦ Ἔθνους. Ἄλλωστε ἔχει παραχωρήσει ἀνάλογες ἐκτάσεις γιά νά ἀνεγερθοῦν ἡ Ἀκαδηµία Ἀθηνῶν, τό Πολυτεχνεῖο, τό Ἀρεταίειο Νοσοκοµεῖο, ἡ Ἀµερικανική Πρεσβεία, τό γήπεδο τοῦ Παναθηναϊκοῦ, ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Διονυσίου (παπικός) δίπλα στό ὀφθαλµιατρεῖο Ἀθηνῶν κ. ἄ. Τό ὅτι δέν κάνει κάτι ἀνάλογο γιά τήν ἐκπλήρωση τῆς ὑπόσχεσης τοῦ κυβερνήτη Ἰωάννη Καποδίστρια καί τῶν ὁπλαρχηγῶν δηλοῖ ἐνοχή…

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΦΥΛΛΟΝ 186/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

 

 

 

 

Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΑΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥΣ

Ο ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΚΥΡΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

 

ΙΕΡΕΥΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: 2105056685 ΚΙΝ.:6974130590
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ:22370 80544

ΙΛΙΟΝ 6/12/2017

ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ,
ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ,
ΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,
ΤΟΥΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ Ι.ΜΟΝΩΝ,
ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,
ΤΑ Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

1ον: Η Δ΄ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ των Ελλήνων με το Η΄ ψή
φισμα του έτους 1829, η οποία συνήλθεν στο Άργος απε
φάσισεν την Ανέγερσιν ενός Ιερού Ναού επ’ ονόματι του
Σωτήρος Ιησού Χρηστού στην Αθήνα. Η Ανέγερσις του
Ιερού Ναού ός ονομάσθη ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. Διότι το
απεφάσισεν η Δ΄ Εθνοσυνέλευσις. Συμμετείχον στην
Εθνοσυνέλευσιν 236 πληρεξούσιοι από άμεση ψηφοφορία
του 1829. Εξελέγησαν και 27 Γερουσιαστές.

2ον: ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 συμπληρώνονται (200) Διακόσια Χρό
νια από την κήρυξιν της Ελληνικής Επαναστάσεως. Το γε
γονός αυτό πρέπει να εορταστεί, όπως πρέπει και όπως
αξίζει. Χωρίς την Εκπλήρωσιν του Τάματος του Έθνους
τυχόν εορτασμός θα είναι μια καλοστημένη Θεατρική Πα
ράσταση και τίποτε άλλο. Θα είναι περιφρόνησις σε εκεί
νους που το απεφάσισαν καθώς και στους απογόνους που
ενήργησαν για την εκπλήρωσιν των αποφάσεών των.

 

 

3ον:ΜΕ ΒΑΣΗ βαθμολογίας άριστα το (10) Δέκα ο καθένας μας αρχίζει από το 0,1,2,3,4 και πέρα. Ανάλογα με το βαθμό που έχουμε Ελληνική Συνείδηση ή εκπροσωπούμε διάφορα συμφέροντα λαμβάνομεν ανάλογη θέση και βαθμόν από το 0-10.

4ο: Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Πειραιώς Κύριος Σεραφείμ σε ανακοινωθέν 21-2-2017 σελίδα 43 αναφέρει: « χωρίς καμμιά επιβάρυνσι του Κρατικού Προϋπολογισμού το «ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» μπορεί άμεσα να υλοποιηθεί από τους προτιθέμενους δωρητάς με μόνη μια διοικητική πράξη των σκοπών του Ιδρύματος που συνέστησαν οι Ίδιοι και η οποία παρανόμως δεν εκδίδεται» Πηγή περιοδικόν Φωτεινή Γραμμή. Αυτή την πράξιν που θα εξέδιδεν η πολιτεία την τορπιλίσατε με δική σας ευθύνη. Την τορπίλισε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Β΄. Δεν πιστεύω να είναι άλλος αυτή την εποχή. Οπότε δεν Ευθύνεστε… Δυστυχώς είστε ο Ίδιος. Όσα γράφουν το περιοδικό Φωτεινή Γραμμή τεύχος 71 (Ιοὐνιος 2017) είναι δυστυχώς πραγματικότης. Δικό Σας είναι το Έγγραφον Αριθ. πρωτ. 192/321/12-2-2016 στο Υπουργείον Οικονομικών και σταματίσατε την Έκδοσιν Προεδρικού Διατάγματος. Δυστυχώς.

5ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ πρόβλημα του πολυδάπανου Έργου δεν υπάρχει. Είχε συγκεντρωθεί από 1969 -1973 ποσόν 435.000.000 τετρακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια δραχμές τα οποία υπάρχουν το γνωρίζουν οι αρμόδιοι του Υπουργείου Οικονομικών. Θα μας το πληροφορήσουν οι Δικαστικές Αρχές που έχουμε προσφύγει κάποιοι που έχουμε δώσει χρήματα για αυτόν τον σκοπόν.
ΣΤΟ ΦΕΚ Β΄853 (17-9-1997) Προεδρικόν Διάταγμα αναγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία του Κυρίου Αναγνωστοπούλου Ιωάννου και της συζύγου του. Υπάρχουν στην Περιφέρεια Αττικής (100) εκατό οικόπεδα. Πιστοποιητικόν Πράξις 4764(5-6-2013). Στην Περιφέρεια Καλαβρύτων έχει γίνει Επένδυσις για αυτό το σκοπό 2.500.000 δισεκατομμυρίων χιλιάδων δραχμών.

 

Το Ελληνικό κράτος δεν θα επιβαρυνθεί ούτε ένα ευρώ.
Χρεωστάει στο Ίδρυμα. Αντιθέτως το Κράτος είναι υπόλο
γον για το ποσόν των 435 εκατομμυρίων. Η υπόθεσις ευ
ρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης, όπως προείπα. Ας
έχομεν υπ’ όψιν τις προσωπικότητες εκείνες που είχαν
ζήλον να εκπληρώσουν το Τάμα του Έθνους.

6ον: 1)Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 2) Ιωάννης Καποδί
στριας, υπέγραψεν το Η΄ Ψήφισμα Δ΄ Εθνοσυνελεύσεως
31-7-1829 3) Βασιλεύς Όθων ΦΕΚ 1834-1838 Πλατεία Θεά
τρου οδός Πανεπιστημίου, 4) Βασιλεύς Γεώργιος Α΄ 1870
Πλατεία Ομονοίας, 5) Θρασύβουλος Ζαΐμης 1870 Πλατεία
Ομονοίας, 6) Δημήτριος Βικέλλας 1908 Λυκαβηττός 7)
Σπυρίδων Λάμπρος 1970 Λυκαβηττός, 8) Θεμιστοκλής Σο
φούλης, πρώην πρωθυπουργός 1918, 9) Ελευθέριος Βενι
ζέλος Πρόεδρος Ειδικής Επιτροπής 1928 Λόφος Αρδηττού,
10) Αλέξανδρος Ζαΐμης 30-3-1930 Θεμέλιος Λίθος Πεδίο
Αρεως, 11) Ο Θρυλικός Γέρων Κυρός Αυγουστίνος Καντιώ
της. Ο καθένας πρότεινε μια κεντρική τοποθεσία.

7ον: ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ έπρεπε να γίνεται ενη
μέρωσις σε όσους μπαίνουν μέσα στις Εκκλησίες και τα
Μοναστήρια. Τίποτε από όλα αυτά δεν γίνεται. Διότι δεν
είσθε με όσους ενδιαφέρομαστε για το ΤΑΜΑ ΤΟΥ
ΕΘΝΟΥΣ. Είστε και με εκείνους που δεν θέλουν την πραγ
ματοποίησιν αυτού του σκοπού. Μερικοί δεν είστε με κα
νένα. Είστε δυπρόσωποι. «ουδείς δύναται δυσί Κυρίοις δου
λεύειν» Ματθαίου 6,24.

8ον: ΕΙΜΑΣΤΕ ΝΑΝΟΙ να ορθώσουμε ανάστημα στους ΓΙ
ΓΑΝΤΕΣ που προανέφερα. Το ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ θα
γίνει, έστω και στην τρίτη εκατονταετηρίδα. Εκτός αν επι
κρατήσουν στο Μέλλον απόψεις παρόμοιες με όσους υπο
στηρίζουν «ότι οι Έλληνες συνωθούντο στη Σμύρνη να έλ
θουν στην Ελλάδα» Ασφαλώς εννοούν για τουρισμό. Όχι
βέβαια για να αποφύγουν την Γενοκτονία των Τούρκων.

Επιδιώκουν την αλλοίωσιν του πραγματικού Ελληνικού πληθυσμού. Διαβάστε: Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 318/11-4-2011 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Υπουργείο Εξωτερικών, με θέμα «Εθνική Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών από 2011 έως 2015», μεταξύ άλλων αναφέρονται επί λέξει τα εξής: «…το εθνικό συμφέρον επιτάσσει να συνεχισθεί η νόμιμη μετανάστευση» (σελ. 8), «… η χώρα θα χρειασθεί και νέους μετανάστες προκειμένου να αντιμετωπισθεί το επερχόμενο φαινόμενο γήρανσης του πληθυσμού». Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείου Εσωτερικών 23-4-2013. Θα δώσουν Ελληνική Ιθαγένεια π.χ. σε αλλοδαπούς. Θα γίνει διαφορετικός τρόπος της ζωής. Με αυτούς τότε θα φτιάξεις το ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ; Κάποιοι, όχι όλοι, Έτσι σκέπτονται και Ενεργούν. Έχουν Μακροχρόνια Προγράμματα, σκέψεις και ενέργειες. Έχουμε ανερχόμενη γήρανση γιατί κάποιοι Έτσι θέλουν και Έτσι έχουν αποφασίσει. Τους αλλοδαπούς τους αγαπούμε. Δεν τους μισούμε. Δεν τους παραδεχόμαστε ως Έλληνες. Αυτό το κείμενον δεν μπορεί να το έγραψε Έλληνας. Είναι ανθέλληνας. Έχει μηδενική Ελληνική Συνείδηση.

9ον: ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Η πιο κατάλληλη τοποθεσία είναι στο Πεδίον του Άρεως. Η τοποθεσία έναντι του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός ή οιανδήποτε άλλη κατάλληλη κεντρική.

10ον: ΥΠΑΡΧΟΥΝ μερικοί που έχουν διαφορετική γνώμη για την πραγματοποίησιν του ΤΑΜΑΤΟΣ. Υποστηρίζουν, ότι αυτός ο σκοπός είναι γνώμη και δημιούργημα προηγούμενων Δεκαετιών. Δεν έχουν Δίκαιο. Ας διαβάσουν την Ιστορίαν του Ελληνικού Έθνους στον 7ον τόμον, σελίδα 245 γραμμές (1-16) του Παπαρηγόπουλου Κων/νου και θα διαπιστώσουν, ότι όσα γράφω είναι σωστά. Εκτός βέβαια αν κάποιοι Έχουν την γνώμην να γράψουμε νέα Ιστορία σύμφωνα με τις δικές των απόψεις που προανέφερα.

 

11ον: ΟΣΟΙ έχουν διαφορετική γνώμη και είναι δικαίωμά
τους, ας αρχίσει το Έργον Ανεγέρσεως και τότε, ας προ
σφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ας ακυρώ
νουν τα (2) δύο Βασιλικά Διατάγματα και όλες τις Ενέρ
γειες όσων προανέφερα. Αυτά είναι:
ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ: 25.1.1834 (6-2-1834)/ΦΕΚ
5/29.1.1834, και 3.4.1838(15-4-1838) /ΦΕΚ 12/11.4.1838.
Έως τότε ας κάνουν υπομονή.

ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ μερικοί, τόσος πλούτος και τόση περιου
σία ας τα διαθέσει για τόσες ανάγκες που υπάρχουν. π.χ.
ανέργους. Ας πείσουν Εκείνους που έχουν αυτή την περι
ουσίαν και τότε δεν έχουμε καμία αντίθετη γνώμη. Νο
μίζω ότι μόνον όταν αρχίσει να βγαίνει ο ήλιος από τη
Δύση θα αλλάξει γνώμη ο Κύριος Αναγνωστόπουλος και
η σύζυγός του. Διότι δεν είναι διπρόσωποι και αυτό δεν
πρόκειται να συμβεί. Αλλά ας σημειώσουμε, ο Κύριος
Αναγνωστόπουλος και η σύζυγός του εμπράκτως απο
δεικνύουν με τις 75.000 ανθρωπιστικές τους βοήθειες
«και τούτο ποιήσαι κακείνο μη αφιέναι». Αμφότερα είναι
ανθρωπιστική βοήθεια, το μεν Τάμα του Έθνους πνευ
ματική, η δε των υλικών αγαθών υλική.
Εκείνο που πρέπει να κάνετε είναι μόνον και μόνον η
πραγματοποίησις αυτού του Ιερού Σκοπού των Γιγάντων
του Ελληνικού Έθνους. Ας το καταλάβουν οι νάνοι αντι
δρώντες. Σύμφωνα με την ακροτελεύτιον διάταξιν του
Συντάγματος Άρθρον 120 παρ.2 ο σεβασμός προς το Σύν
ταγμα και τους Νόμους του Κράτους συνιστούν θεμε
λιώδη υποχρέωσιν απάντων των Ελλήνων. Το Σύνταγμα
δεν είναι ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ να το ράβει ο καθένας στα μέτρα
του.

Ελπίζομεν και αναμένομεν.

ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ. Δυστυχώς με το υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 192/321/12-2-2016 Έγγραφον της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου προς το Υπουργείον Οικονομικών σταματήσατε την Έκδοσιν του Προεδρικού Διατάγματος δια την πραγματοποίησιν του ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. Ο Αιτών
Ιερεύς Παπαχριστος Σταύρος
Στοιχεία ταυτότητος:
ΑΒ220080/22-2-2017 Α.Τ. Καματερού

ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ
Εὐτυχῶς ὑπάρχουν καὶ ἁγνοὶ λευῖται, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι δίψυχοι καὶ ἐνώπιον ἀρχιερέων (οἱ ὁποῖοι συμπεριφέρονται ὡς δεσπόται καὶ σατράπαι πρὸς τοὺς ἰδανικοὺς ἐργάτας τοῦ Εὐαγγελίου) νὰ ὁμιλοῦν τὴν ξυλίνην γλῶσσαν τῆς διπλωματίας καὶ τῶν πολιτικῶν, ἐνῷ ἀπόντων τῶν ἀρχιερέων, ὁμιλοῦν τὴν γλῶσσαν Ἰωάννου Πορδρόμου καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ὀρθοδοξίας, παραδείγματος χάριν Ἰωάννου Χρυσοστόμου καὶ λοιπῶν καὶ λέγουν τὰ γεγονότα μὲ τὸ ὄνομά των.
Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ὁ Κύριος νὰ ἐμψυχώνῃ αὐτοὺς καὶ νὰ τοὺς ἐνισχύῃ νὰ ἀπομακρύνουν τὸν φόβον καὶ μὲ θάρρος καὶ παρρησίαν νὰ τὰ λέγουν εἰς τοὺς δεσπότας των «ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια».
Οἱ εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ λαϊκοὶ ὀφείλομεν νὰ συμπαριστάμεθα πρὸς τοὺς γενναίους αὐτοὺς λευίτας, διὰ νὰ μὴ ἀποθρασύνωνται ἀρχιερεῖς τινὲς καὶ κατατρέχουν αὐτούς, ὅπως κατετρέχετο καὶ ὁ εἰς πάντα διαπρέψας ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, θρυλικὸς Γέρων κυρὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης, ἀπὸ τὸν ὁποῖον ὀφείλομεν νὰ παραδειγματιζώμεθα ὄχι μόνον οἱ μαθητεύσαντες εἰς αὐτόν, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀκούοντες τὰς ἀκραιφνεῖς Ὀρθοδόξους ὁμιλίας του καὶ οἱ μελετώντες τὰ σπουδαιότατα συγγράμματα αὐτοῦ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *