ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ)

Ἀπὸ τὴν Συντακτικὴν Ἀπόφασιν Ἱδρύσεως τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν (18.3.1926) ἤδη παρῆλθον 89 πλήρη ἔτη.
Εἰς τὴν 100ετηρίδα, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ 90 ἔτη θὰ ἀρχίσουν αἱ ἀναφοραί, ἴσως καὶ ἡ κριτικὴ διὰ τὰ πεπραγμένα.

Αἱ εἰδικαὶ ἐκδόσεις, τὰ εἰδικὰ συνέδρια καὶ πολλαὶ ἄλλαι συναφεῖς δραστηριότητες θὰ ἀποτίσουν τιμὴν καὶ ἔπαινον εἰς τὴν Ἀκαδημίαν ἀλλὰ ἴσως καὶ κριτικὴν δι’ ὅ,τι τυχὸν ἔπρεπε νὰ πράξῃ καὶ δὲν ἔπραξεν.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝ SOS ΤΟΙΣ ΝΟΥΝ ΕΧΟΥΣΙΝ
(μὲ ἁπλές λέξεις)

Ὀρθόδοξοι γονεῖς.
Θερμὴ παράκλησις νὰ ἀνοίξετε τὰ ὦτα καὶ τοὺς ὀφθαλμούς σας.
Ἡ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα καὶ οἱ αἰῶνες μὲ μυριάδες ἀγῶνες ἔδειξαν τὴν ἀξία τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης ὡς τὴν διδαχθήκαμε καὶ τὴν ἐζήσαμε μέχρι τὸ 1980.
Δὲν θὰ ἀσχοληθῶμε μὲ αὐτούς, ποὺ τὴν ἐχάλασαν καὶ τὴν χαλοῦν ἀκόμη. Ὅμως ζημιώνουν τὰ παιδιά μας καὶ τὶς ἐπερχομένες γενεές.
Σταματεῖστε τὴν καταστροφή. Δώσατε εἰς τὰ παιδιὰ εἰς τὸ Δημοτικὸ καὶ τὸ Γυμνάσιο νὰ κάνουν ἀντιγραφὴ σωστὰ κείμενα 10 σειρῶν τὴν ἡμέρα μὲ ὅλα τὰ πνεύματα, τὴν ὀξεία καὶ τὴν περισπωμένη. Νὰ σᾶς διαβάζουν ἐπίσης γιὰ δέκα λεπτὰ τὴν ἡμέρα παρόμοια κείμενα μὲ τὴν χροιὰ τῆς φωνῆς νὰ ἀσκεῖται ὀρθῶς εἰς τὴν ὀρθοφωνία. Τότε τὰ παιδιά σας θὰ εἶναι περισσότερον εὐφυῆ καὶ ἡ δυσλεξία θὰ ἐκλείψῃ ἢ θὰ ἐλαχιστοποιηθῇ μέχρι νὰ ἐξαφανισθῇ. Τοιουτοτρόπως θὰ ἀντιμετωπίσωμε καὶ τά «φραγκολεβαντίνικα» (ἢ greeklish) καὶ θὰ μάθωμε περισσότερον εὔκολα καὶ τὴν ψηφιακὴ γλῶσσα καὶ δὲν θὰ εἴμεθα ἀπόντες / ἀποῦσες ἀπὸ τὴν ἀναδυομένη ψηφιακὴ οἰκονομία, ἡ ὁποία θὰ δώσῃ εἰς τὴν Ἑλλάδα, μαζὶ μὲ τὰ ὑποστηρικτικὰ ἐπαγγέλματα, 100.000 θέσεις ἐργασίας καὶ ἐπάνω ἀπὸ 1.000.000 θέσεις ἐργασίας εἰς τὴν Εὐρώπη. Τώρα εἶναι ἡ ὥρα νὰ ἐπαναφέρωμε τὸ θέμα μὲ κάθε τρόπο καὶ μὲ ἑκατομμύρια ὑπογραφὲς καὶ μὲ ψηφοδέλτια Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων εἰς τὸ Εὐρωκοινοβούλιο, διὰ νὰ εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα μὲ τὰ πνεύματα (δασεῖες, ψιλές, ὀξεῖες καὶ περισπωμένες) ἡ ἐπίσημη γλῶσσα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἀλλὰ καὶ ἡ γλῶσσα τῆς Εὐρωπαϊκῆς ψηφιακῆς πύλης, διότι τὸ πολύγλωσσο πρόβλημα καταντάει ΒΑΒΕΛ καὶ ἀσύμφορο εἰς βάρος ὅλων τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης.

Δὲν εἴμεθα μικρὸν ἔθνος. Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες καὶ ὁμιλοῦντες ἑλληνικὰ εἴμεθα πάρα πολλοί. Ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια. Ἀλλὰ τὸ ζήτημα δὲν κρίνεται εἰς τοὺς ἀριθμοὺς τῶν ὁμιλούντων ἀλλὰ εἰς τὴν ΑΞΙΑ καὶ εἰς τὰ ΟΦΕΛΗ ἀπὸ τὴν χρῆσιν τῆς Μητέρας τῶν γλωσσῶν, τῆς Ἑλληνικῆς.
Εἰς ποία γλώσσαν τοῦ κόσμου μπορεῖτε νὰ διδάξετε τὰ παιδιὰ τὰ συστατικὰ τῆς λέξεως ἄνθρωπος καὶ τὰ συστατικὰ τῆς λέξεως ἄμπελος;
Αὐτὴ τὴν ὑπηρεσία καὶ τὴν μαθητεία προσφέρει μόνον ἡ Ἑλληνικὴ καὶ Μητέρα τῶν Γλωσσῶν.
ἄνθρωπος = ἀναρθρῶν ὄπα = ἀρθρώνω λόγον = ὁμιλία
ἄμπελος = αἷμα πέλω = αἱμάπελος = ἄμπελος = αἵμα γεννῶ.
Ποία γλῶσσα ἔχει τόσες λέξεις ὅσες ἡ Ἑλληνική;
Πρέπει νὰ τὴν ζητήσετε διὰ νὰ τὴν χρησιμοποιήσετε ἀλλὰ ὄχι δωρεάν. Μὲ διαπραγματεύσεις.…..τοῖς νοῦν ἔχουσιν.

Καὶ εἰς ποία Εὐρωομάδα θὰ ἐνταχθῶμεν;
Ἱδρύομε τὴν Ἕνωσιν Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων Δημοκρατῶν.
Αὐτὴ ἡ Ἕνωσις Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων εἰς τὸ Εὐρωκοινοβούλιον θὰ ἀνοίξῃ νέους πανανθρώπινους ὁρίζοντες μὲ ὅραμα καὶ στρατηγική, μὲ κέρδη διὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ὄχι διὰ τοὺς τοκογλύφους. Μὲ κέρδη διὰ τὴν Εἰρήνη καὶ τὴν συνεργασία εἰς μίαν Εὐρώπη χωρὶς διαχωρισμούς. Τὸ νέον «Ἐμπορικὸ Σύμπαν», τὸ ὁποῖον σχεδιάζεται θέλει Ἀρετήν, Τόλμην, Ἀνθρωπισμὸν καὶ Ἀγάπην διὰ κάθε ἄνθρωπον, ποὺ δικαιοῦται νὰ ζήσῃ ἐν εἰρήνῃ.
Τὰ σύννεφα καὶ τὰ προβλήματα πυκνώνουν καθημερινῶς.
Ἡ Εἰρήνη καὶ ἡ Δημοκρατία, ἡ συνεργασία, ἡ συνεννόησις μὲ διαφάνεια λύνουν καὶ τὸ μεταναστευτικό. Ἀρκεῖ νὰ εὕρουν καθαρὰ ὕδατα καὶ τροφὴ ὅλοι οἱ λαοὶ εἰς τὸν τόπο των καὶ εἰς τὴν χώρα των. Εἴμεθα ὅλοι ὑπεύθυνοι δι᾿ αὐτό, ὅπως καὶ διὰ τὴν ὕπαρξιν λαῶν χωρὶς πατρίδα.

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν δικαιώματα. Διαβάσατε τὴν Διακήρυξιν τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου. Ἀγωνισθεῖτε νὰ μὴ παραβιάζεται κανένα δικαίωμα ἀνθρώπων. Ἡ ἰδιώτευσις βλάπτει σοβαρὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα.

Ὅταν οἱ ἀγῶνες συνεχίζονται, τότε τὸ αὔριον εἶναι καλλίτερον ἀπὸ τὸ σήμερον.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *