ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 49 – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2011

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

Ὅπως κάθε ἔτος, καὶ ἐφέτος ἐπρογραμματίσαμε Κατασκηνώσεις ὀρφανῶν καὶ πτωχῶν παιδιῶν.

Λόγῳ τῆς ἐφετινῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, περιωρίσθημεν μόνον εἰς τὰς θέσεις, ποὺ μᾶς ἔδωσεν ὁ Δῆμος Ἀθηναίων εἰς τὸν Ἅγιον Ἀνδρέαν. Τοῦτο ἐπετεύχθη μὲ πολὺ μεγάλη δυσκολίαν, διότι μὲ τὴν ἐγκατάστασιν τῆς νέας Δημαρχίας, ἀπεμακρύνθησαν τὰ παλαιὰ στελέχη τῶν κατασκηνώσεων, ποὺ μᾶς ἐγνώριζαν καὶ ἐκτιμοῦντες τὸ ἔργο μας, μᾶς ἐξυπηρετοῦσαν, διότι τὰ παιδιά, ποὺ φέρνομε ἐμεῖς, εἶναι κόσμια καὶ πειθαρχημένα καὶ τὰ εἶχαν ὡς παράδειγμα πρὸς μίμησιν. Τώρα ἀπεκτήσαμε τὴν ἐμπιστοσύνην καὶ τῶν νέων στελεχῶν καὶ εὐελπιστοῦμε τοῦ χρόνου νὰ μᾶς προτιμοῦν μὲ πολλὰ παιδιά.

Ἐφέραμε παιδιὰ ἀπὸ τὴν Γεωργίαν (τὴν Κυβέρνησιν Ἀμπχαζίας, Τιφλίδα καὶ τὴν Σχολὴ Μουσικῆς Θεάτρου Κουτάϊσι).

Τεράστιαν δυσκολίαν ἀντιμετωπίσαμε εἰς τὰς γραφειοκρατικὰς διαδικασίας διὰ τὴν βίζα, ἐξασφάλισιν μεταφορικοῦ μέσου κ.λπ. Ἐπιπλέον τὰ λεωφορεῖα των ἐχάλασαν εἰς τὴν Τουρκίαν καὶ διὰ τοῦτο μᾶς προέκυψαν καὶ ἄλλα προβλήματα καὶ πολλὴ στενοχώρια.

Εὐτυχῶς, τὰς ὀλίγας ἡμέρας, ποὺ ἔμειναν τὰ παιδιά, ἐπέρασαν πολὺ ὡραῖα, ἀπήλαυσαν τὰ θαλάσσια λουτρά των, ἐπεσκέφθησαν τὰ σπουδαιότερα ἀξιοθέατα, καὶ ἐπέστρεψαν εἰς τὴν πατρίδα των μὲ τὰς καλυτέρας ἀναμνήσεις.
Πρὸς ψυχικὴν ἀγαλλίασιν τῶν συνεργατῶν καὶ φίλων ἀναγνωστῶν, παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν εὐχαριστήριον ἐπιστολὴν τοῦ πατρὸς Τεήμουραζ Ἀρβελάτζε, ἡ ὁποία ἐδημοσιεύθη καὶ εἰς τὴν ἐν Ἀθήναις κυκλοφοροῦσαν «Γεωργιανή Ἐφημερίδα» τὴν 8.10.2011.

 

Πρὸς τὸν Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος
Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν
κύριον Ἰωάννην Ἀναγνωστόπουλον 23.8.2011

Ἀξιότιμε κύριε Ἀναγνωστόπουλε,
Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογήσῃ καὶ νὰ σᾶς δώσῃ δύναμιν εἰς ἐσᾶς καὶ τὴν οἰκογένειάν σας.
Νὰ εἶσαι Χριστιανὸς εἶναι μεγάλη εὐλογία. … Οἱ πρόγονοί μας ἀσπάσθησαν τὸν Χριστιανισμὸν καὶ μέχρι σήμερα μᾶς τὸν μετέφεραν ἀκλόνητον. Χρέος μας εἶναι καὶ ἐμεῖς ὡσὰν τοὺς προγόνους μας νὰ μεταδώσωμεν τὴν πίστιν μας εἰς τὴν νέαν γενεὰν ἐξ ἴσου ἀκεραία. Εἰς τὴν γενεὰν ἐκείνην διὰ τὴν ὁποίαν φροντίζετε μὲ τόσην ἀγάπην καὶ ἀφοσίωσιν.
Τὰ παιδιά, τὰ ὁποῖα εὑρέθησαν εἰς ἐσᾶς, εἰς τὴν Ἑλλάδα, εἶναι γεμᾶτα μὲ εὐγνωμοσύνην πρὸς τὸ πρόσωπόν σας. Τὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι πνευματικά μου παιδιά. Καὶ ἐγὼ ἀπὸ τὴν πλευράν μου θὰ ἤθελα νὰ σᾶς εὐχαριστήσω διὰ ὅ,τι ἐκάνατε διὰ τὰ παιδιά μας. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς εἶναι ὁ στυλοβάτης τοῦ παγκόσμιου Χριστιανισμοῦ. Οἱ λαοὶ μας ἔχουν μακραίωνη φιλία καὶ μέχρι τὶς ἡμέρες μας εἶναι γεμᾶτοι μὲ χριστιανικὴν ἀγάπην ὁ ἕνας διὰ τὸν ἄλλον…. Σήμερα εἰς τὴν Γεωργίαν εἶναι καιρὸς οἰκοδομήματος. Ἐκτίσθηκαν πολλὲς ἐκκλησίες καὶ μοναστήρια, ὅπου οἱ λειτουργίες ἐνδυναμώνουν ὅλον τὸν κόσμον. Ξέρομε ὅτι κι ἐσεῖς κτίζετε ἐκκλησίες. Αὐτὸ εἶναι μεγάλη εὐλογία. Εἰς τὴν πόλιν μας, τὸ Κουτάϊσι, ἐχτίσθηκαν πολλὲς ἐκκλησίες. Μεταξύ των εἶναι καὶ ἡ ἐκκλησία τῶν δώδεκα Ἀποστόλων, τὴν ὁποίαν τὴν ἐκτίσαμε μαζὶ μὲ τοὺς χριστιανοὺς εὐεργέτες καὶ τὰ πνευματικά μου παιδιά, ὅπου ἤδη τελοῦμε τὴν Θείαν Λειτουργίαν. Ἐὰν τὸ ἐπιθυμῆτε, σᾶς προσκαλοῦμεν εἰς τὴν εὐλογημένην γεωργιανὴν γῆν καὶ θὰ προσπαθήσωμεν νὰ εἴμαστε ἄξιοι οἰκοδεσπότες.
Μὲ ἐκτίμησιν
Διάκονος τοῦ Ναοῦ Πέτρου καὶ Παύλου τοῦ Κουτάϊσι
Ὁ Πατέρας Τεήμουραζ Ἀρβελάτζε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *