Διάφορα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 112/2.5.2011

1. Ἐπειδή, δυστυχῶς, πολλοὶ τῶν διανοουμένων ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ παραπληροφορουμένου ἁπλοῦ λαοῦ ἔχουν πέσει θύματα σκοπίμου καὶ ἰδιοτελοῦς παραπληροφορήσεως ἐκ μέρους διαστρεβλωτῶν τῆς ἀληθείας, ἠνεγκάσθημεν νὰ ἀναρτήσωμεν, ὡς εἰς τὸ συνημμένον, τὴν 22.4.2011 εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr κείμενον πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας. Συγκεκριμένως σκοπίμως καὶ ἰδιοτελῶς ἀνεφέρεται εἰς τὴν ἐφημερίδα «Παρασκευὴ +13» τῆς 16.4.2011, ὅτι ὁ πρῶτος Μητροπολίτης, ὅστις ἐτάχθη ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἦτο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος καὶ δεύτερος ἦτο ὁ Μητροπολίτης Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐστάθιος, ὅπου τονίζεται μάλιστα, ὅλως περιέργως, ὅτι ὁ δεύτερος εἶναι ὁ κύριος ἀντίπαλος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου.

2. Ἡ πραγματικότης εἶναι, ὅτι εἰς τὴν κατάστασιν Μητροπολιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἐτάχθησαν ὑπὲρ τῆς πραγματώσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς ἦτο 13ος καὶ ὁ Μητροπολίτης Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης 26ος.

3. Κάνομεν τὴν παροῦσαν διευκρίνισιν, ἐπειδὴ δὲν εἶναι ἠθικὸν νὰ διασύρωνται καὶ σεβάσμιοι καὶ εὐλαβεῖς Μητροπολῖται, ὅπως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος καὶ ὁ Μητροπολίτης Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐστάθιος καὶ ἡμεῖς δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ διαιρῶμε (τὸ διαίρει καὶ βασίλευε εἶναι κύριον ἔργον τοῦ ἀντικειμένου ἡμῶν Σατανᾶ καὶ τῶν ὀργάνων αὐτοῦ). Ἡμεῖς θεωροῦμεν, ὅτι ὄχι μόνον οἱ Μητροπολῖται, οἱ ὁποῖοι πρὸς τιμήν των ἤδη γραπτῶς ἐτάχθησαν ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἀλλὰ καὶ αὐτοί, οἱ ὁποῖοι προφανῶς δὲν ηὐκαίρησαν ἀκόμη νὰ γράψουν, περθεματίζουν τν μεσον πραγματοποίησιν τοῦ μεγαλεπηβόλου καὶ κολοσσιαίου ἔργου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Αὐτὸ θὰ τὸ ἀποδείξῃ ἐμπράκτως καὶ ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς 10.5.2011, ἡ ὁποία θὰ θέσῃ τὸ ὅλον θέμα εἰς τὴν ἡμερησίαν διάταξιν τῆς προσεχοῦς  σεπτῆς  Ἱεραρχίας  καὶ  θὰ  συζητηθῇ  ὡς  κύριον  θέμα τὴν  15.5.2011,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *