Διάφορα

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΑΔΙΑΣΕΙΣΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΙΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

14.6.2020

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γιὰ τοὺς ἀκριβοδίκαιους ἐκτιμητὰς καὶ τοὺς νοῦν ἔχοντας κατὰ Σωκράτη δὲν θὰ ὑπάρχῃ ἄλλος ἁγιοτόκος τόπος ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, τὸ θεοβάδιστο Ὄρος Σινὰ, ὁ Ἰορδάνης ποταμὸς ὅπου ἐβαπτίσθη ὁ Θεάνθρωπος καὶ ἔκτοτε ὅλοι οἱ εὐλαβεῖς προσκυνητὲς μὲ συντριβὴ καρδίας ἀλλὰ καὶ πρὸ Χριστοῦ ταπεινοὶ καὶ ἀγαθοπροαίρετοι ἄνθρωποι  ἐβαπτίζοντο ὑπὸ τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ (ἀλλὰ ἄνευ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν των), τὸ περιβόλι τῆς Παναγιᾶς – ὁ Ἁγιώνυμος Ἄθω, ἡ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας μέγιστος Ὀρθόδοξος Ἱερὸς Ναὸς Ἁγία Σοφία!!!!!…..

Βέβαια δὲν ἀναφερόμεθα ἐκτενῶς καὶ λεπτομερῶς εἰς τεμένη μὴ χριστιανικῶν ναῶν, εἰς τὰ ὁποῖα μεταφέρονται μὲ σαπιοκάραβα ὡσὰν σαρδέλες οἱ προσκυνητές των. Χάριν τῆς ἐγκυκλοπαιδικῆς ἐπιμορφώσεως στὶς ἔρευνές μας κάνομε μία γενικὴ ἀναφορά, διότι πολλὰ ἐξ αὐτῶν εἶναι τεράστια οἰκοδομήματα καὶ μάλιστα μερικὰ μὲ ἀμύθητους θησαυρούς!!!!!….

Ὅμως ἐκεῖ μεταβαίνει τὸ μελεούνι τῶν ἐν λόγῳ θρησκειῶν, τὸ ὁποῖον εἶναι ἱκανότατον νὰ αἱματοκυλήσῃ ὁλόκληρο τὴν ὑφήλιον, ἐὰν ὑπάρχῃ ἀμφισβήτησις, ὅτι κάποια τρίχα εἶναι ἢ δὲν εἶναι τοῦ μεγάλου λάγνου Μωάμεθ ἤ κάποιο σκίτσο προσβάλει ἤ δεν προσβάλει τὴν θρησκεία τοῦ Ἰσλάμ. Γιὰ νὰ δικαιολογήσῃ τὶς τρισάθλιες ἀδυναμίες του ἔχει δώσει τὸ ἐλεύθερο καὶ εἰς τοὺς ἀδίστακτους πολεμιστἀς του νὰ ἁρπάζουν κάθε θηλυκὸ ἄτομο μέχρι ἄωρα κοριτσάκια (τὸ δικό του κοριτσάκι ἦταν μόλις 8 ἐτῶν διὰ νὰ τοῦ ἀνοίγῃ τὴν ὄρεξι)!!!!!…

Τὶς μεγάλες γυναῖκες τὶς χρησιμοποιοῦν γιὰ ὑποτυπώδεις – ρυπαρὲς ἐργασίες, τὶς ἀμείβουν κάπου κάπου καὶ μὲ εἰδικὰ θέλγητρα κυρίως αὐτές, ποὺ δύνανται νὰ τεκνοποιοῦν!!!!!….

Ὡς γνωστὸν ὁ μέγιστος συνεργάτης τῶν Γερμανῶν ἐπὶ κατοχῆς προσέφερε σαπιοκάραβα γιὰ τὴν δωρεὰν μεταφορὰ τέτοιων παθιασμένων γιὰ νὰ πετύχῃ τὸν σκοπόν του, νὰ πάρῃ τὴν ἀποκλειστικότητα τῶν καθαρῶν σαουδαραβικῶν πετρελαίων, νὰ σπάσῃ τὸ embargo διὰ Ν. Ἀφρικὴ καὶ νὰ θησαυρίσῃ. Ἂν ἕνα τέτοιο σαπιοκάραβο βούλιαζε, θὰ προσφέροντο τὰ δυστυχισμένα αὐτὰ παθιασμένα πλάσματα ὡς λιβάνι θυμιατοῦ εἰς τὸ βωμὸν τοῦ ὁλοκαυτώματός τῶν!!!!!…

Ἂς ὄψονται  οἱ ἀποικιοκράτες, οἱ ὁποῖοι ἀπέστελναν τοὺς μισιονάριους τους νὰ ἀφιονίζουν τοὺς δυστυχισμένους ἰθαγενεῖς. Μετὰ ἀπέστελναν τοὺς παμπόνηρους ἐμπόρους των καὶ τοὺς ἐξαπατοῦσαν λαμβάνοντας ἀπὸ τοὺς δυστυχισμένους ἰθαγενεῖς πολυτιμότατα μαργαριτάρια, κοράλια, ἐλεφαντοστά, σπανιώτατα ἀπολιθώματα, χρυσὸν καὶ ἄργυρον ἀνταλάσσοντάς τα μὲ μερικὰ μέτρα ὑφασμάτων σὲ πολὺ φανταχτερὰ χρώματα ἱκανοποιοῦντες τοιουτρόπως τὶς ἀδυναμίες τῶν ἰθαγενῶν. Ὅταν δὲ σὺν τῷ χρόνῳ, ἀφυπνίζοντο καὶ αὐτοὶ οἱ ὑπανάπτυκτοι ἢ ἔστω ἀναπτυσσόμενοι ἰθαγενεῖς καὶ βροντοφωνοῦσαν: «δὲν πάει ἄλλο ἔχομεν καὶ ἐμεῖς δικαίωμα νὰ ἐπιβιώνουμε καὶ νὰ ἀπτυσσόμεθα», ἐπλάκωνε ἡ ἀνυπόφορος σκλαβιὰ καὶ ὁ ζυγὸς τῶν σκλάβων ἦτο ἀφόρητος, καὶ ἐπνίγοντο στὸ αἷμα αὐτὲς οἱ ἐξεγέρσεις. Ἀραιὰ καὶ ποῦ ἐξεγείροντο μερικοὶ ἀρματωλοὶ καὶ τότε οἱ ἀδίστακτοι ἀποικιοκράτες ἐφήρμοζαν τὴν ἐπικήρυξιν κεφαλῶν, ἐξεμεταλλεύθησαν τὴν ἐν λόγῳ κατάστασι καὶ οἱ ἀνθρωποέμποροι κυρίως ἑβραῖοι καὶ μετέφεραν ἑκατομμύρια δυστυχισμένους ἰθαγενεῖς ἰδίως ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴν μελαμψοὺς μέχρι μαύρους εἰς τὰς Ἡνωμένας Πολιτείας Ἀμερικῆς. Ἔκτοτε διαπιστώνουμε ὅτι οἱ μπότες τῶν ἀστυνομικῶν εἶναι πάρα πολὺ ἀδίστακτες καὶ σκληρὲς καὶ κάθε τόσον καὶ λιγάκι ἔχουμε τοὺς ἀπαίσιους ἐμφυλίους πολέμους καὶ τίς ἀπάνθρωπες ἀγριότητες τῶν ἀστυνομικῶν ἐναντίον τῶν μελαμψῶν καὶ μαύρων φυλῶν!!!!!…

Ὅταν κατεστάλησαν ὅλες οἱ ἀντιστάσεις, οἱ στρατιῶτες συνηθισμένοι νὰ ἔχουν πολλαπλάσια ἔσοδα καὶ ἀπὸ τὰ κεφάλια τῶν ἀντιδρώντων, ἐσχημάτισαν ἀπὸ ράκη ὑφασμάτων ἕνα εἶδος μπάλας καὶ ἐξ αὐτοῦ ἀνεδείχθη ἡ ποδοσφαίρα (τὸ ποδόσφαιρον), ἀρχικώς μὲ ἐλαφρές φουσκωμένες σαμπρέλες, μετά ἀπὸ ὅλο καὶ ἐλαφρότερα ὑλικά, πολυουρεθάνη, ἀφρολέξ κλ.π. Ἐν συνεχείᾳ ἀπὸ λαστιχένιες μπάλες, μετὰ ἀπὸ δερμάτινες μπάλες.

Αὐτὰ τὰ βάρβαρα «ἀθλήματα»τὰ ἐκμεταλλεύονται διάφορες ὁμάδες τῆς ποδοσφαίρας καὶ τοῦ μπάσκετ καὶ ἔχει καταντήσει τὸ ὄπιον τοῦ λαοῦ!!!!!…

Φυσικὸς δὲ νόμος εἶναι κάθε δρᾶσις νὰ ἐπιφέρῃ ἀντίδρασιν καὶ κάθε βία νὰ προκαλεῖ βία. Οἱ ἄνθρωποι γίνονται παλιμβάρβαροι καὶ δὲν ὑπάρχει τὸ δόγμα: «ὅπου ὑπάρχει καλόπιστος διάλογος, φυγαδεύεται ὁ Διάβολος καὶ ὅπου δὲν ὑπάρχει καλόπιστος διάλογος, βασιλεύει ὁ Διάβολος»!!!!!….

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους πρέπει νὰ πραγματοποιηθῇ ὁπωσδήποτε, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖ ὅπου ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος Ἐλευθέριος Βενιζέλος καὶ ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καὶ ἐπὶ ἓξ φορὲς διατελέσας Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος Ἀλέξανδρος Ζαΐμης ἔθεσαν τὴν 30 Μαρτίου 1930 τὸν θεμέλιον λίθον, εἰς τὶς ἀποψιλωμένες ἐκτάσεις τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως!!!!!…

Δηλαδὴ πρέπει νὰ κατασκευασθῇ μία νέα Ἁγία Σοφία, βάσει τῶν συγχρόνων ἐπιτευγμάτων τῆς τέχνης καὶ τῆς ἐπιστήμης διὰ νὰ δυνάμεθα νὰ ἐπαναλαμβάνωμεν τά:

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

α)  «Νενίκηκα σέ, Σολομών!» Ἰουστινιανὸς μὲ τοὺς Ἀνθέμιον καὶ Ἰσίδωρον.

β) «Νενίκηκα σὲ Περικλέα!» μὲ τοὺς ἀρχιτέκτονάς σου Φειδίαν καὶ Ἰκτῖνον.

γ) «Νενίκηκα σὲ Ἀδριανέ!» μὲ τὰ Ποσειδώνια κτίσματά σου καὶ τὴν Πύλην σου (ἁψῖδα) πρὸ τοῦ ναοῦ τοῦ ἀρχαίου Ὀλυμπίου Διὸς μὲ τὸν ἀρχιτέκτονά σου Cossutius.

δ) «Νενίκηκα σὲ ἀρχιτέκτονα Πολύκλειτε Νεώτερε!» μὲ τὸ  Θέατρον τῆς  Ἐπιδαύρου.

ε) «Νενίκηκα σὲ Παλαιολόγε!» μὲ τὰ προσκτίσματά σου στοῦ Μυστρᾶ.

στ) «Νενίκηκα σὲ Δελφοί!» μὲ τοὺς μυθικοὺς ἀρχιτέκτονες σου Τροφώνιον καὶ Ἀγαμήδην!

ζ) «Νενίκηκα σὲ ἀρχιτέκτονα Χάρη!» μὲ τὸν Κολοσσὸ τῆς Ρόδου!

η) «Νενίκηκα σέ, Μέγα Ἀλέξανδρε!» μὲ τὸ Φάρον τῆς Ἀλεξανδρείας καὶ τοὺς ἀρχιτέκτονάς σου Δεινοκράτην καὶ Σωστράτη!

θ) «Νενίκηκα σέ, Κροῖσε!» μὲ τὸν ἀρχιτέκτονα Χερσίφρονα μὲ τὸ ναὸν τῆς Ἀρτέμιδος εἰς τὴν Ἔφεσον!

ι) «Νενίκηκα σέ, γλύπτη Φειδία!» μὲ τὸ περίφημον ἄγαλμα τοῦ Διὸς εἰς τὴν Ὀλυμπία!

ια) «Νενίκηκα σέ, Μαύσωλε!» μὲ τὸ Μαυσωλεῖον τῆς Ἁλικαρνασσοῦ καὶ τοὺς δύο ἀρχιτέκτονας Πυθέα καὶ Σάτυρον!

ιβ) «Νενίκηκα σὲ Χέοπα!» μὲ τὴν μεγίστην πυραμίδα τῆς Γκίζας – Χέοπος αρχιτέκτονα Χεμιούνου!

ιγ) «Νενίκηκα σέ, Ναβουχοδονόσορα!» για τοὺς κρεμαστοὺς κήπους τῆς Βαβυλῶνος μὲ τοὺς ἀρχιτέκτονάς σου…

ιδ) Ἄς κάνωμε μνείαν καὶ εἰς τοὺς ἀρχαιοτέρους χριστιανικοὺς Ναοὺς τῆς ἱστορίας:

Ι) Ἱ.Ναὸς Dura-Europos, Συρία

Ἡ παλαιοτέρα χριστιανική Ἐκκλησία (ἀπὸ τὸ 235 μ.Χ.). Τὸ κτίριον εἶναι ἁπλοῦν εἰς τὸ σχέδιον ἀλλὰ ἔχει πολυάριθμες τοιχογραφίες ποὺ περιλαμβάνουν εἰκόνες τοῦ Καλοῦ Ποιμένος, τοῦ Δαβίδ καὶ τοῦ Γολιάθ, τοῦ Ἀδὰμ καὶ τῆς Εὔας καὶ τοῦ Ἰησοῦ ποὺ θεραπεύει τοὺς ἀσθενεῖς!

https://www.google.gr/search?q=dura+europos+syria&sxsrf=ALeKk00Fr2U1WR-EgPnrxjjvzcuiDa5NOw:1591304759883&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjawMSXiOnpAhXN8qYKHbuECEcQ_AUoAnoECBcQBA&biw=1920&bih=920#imgrc=WEoX5MGkI2-sZM

ΙΙ) Ἱ. Ναὸς MegiddoTel Megiddo, εἰς τὴν Κοιλάδα Jezreel Ἰσραὴλ

Ἡ ἐκκλησία τοῦ Megiddo ἐκτίσθη τὸν 3ον αἰῶνα. Ἡ ἀρχαιολογικὴ σκαπάνη τὸ ἔφερε πλήρως εἰς φῶς τὸ ἔτος 2005. Ἕνα τεράστιον μωσαϊκὸν σχεδὸν 600 τετραγωνικῶν ποδιῶν (περίπου 180 τετραγωνικὰ μέτρα)  κοσμεῖ τὸν Ναό!

https://gr.depositphotos.com/stock-photos/megido.html

ΙΙΙ) Etchmiadzin CathedralEtchmiadzin, Ἀρμενία

Ὁ καθεδρικὸς Ναὸς Etchmiadzin εἶναι ὁ παλαιότερος Ἱ. Ναὸς τῆς ὑφηλίου, ὁ ὁποῖος κατεσκευάσθη ἀπὸ τὸ Κράτος. Εὑρίσκεται εἰς τὴν Ἀρμενίαν (τὴν πρώτην χριστιανικὴν χώραν τοῦ κόσμου) καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ λειτουργῇ (δὲν ἔπαυσε νὰ λειτουργῇ οὔτε ἐπὶ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος, εἶναι ἡ ἕδρα τῆς Ἀρμενικῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Ἐκτίσθη ἀπὸ τὸν Ἅγιον Γρηγόριον τὸν Φωτιστή (301 – 303 μ.Χ.) μὲ τὴν ἀρμενικὴ τεχνοτροπία (δηλαδὴ μεγάλος ὕψος, ὑλικὰ ἀπὸ πέτρα). Τὸ Ναὸν τὸν ἔχει υἱοθετήσει ἡ Unesco. Ὡς Ἀρχιτέκτων ὀνομάζεται ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Φωτιστής, ὁ ὁποῖος ἑδραίωσε τὸν Χριστιανισμὸν εἰς τὴν Ἀρμενία καὶ εἶναι ὁ προστάτης αὐτῆς (ἑορτάζει 30 Σεπτεμβρίου)!

https://www.google.gr/search?q=etchmiadzin+cathedral+%E2%80%93+etchmiadzin,+%E1%BC%80%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1&tbm=isch&sxsrf=ALeKk00iiMfbYgeGcplEGsRBtEhmkvzU9g:1591432660098&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwi6_43T5OzpAhUtxcQBHW3NCNsQ_AUIDigB&biw=1920&bih=920&dpr=1

ΙV)Ἡ Βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Πέτρου – Πόλις τοῦ Βατικανοῦ

Εἰς τὴν τοποθεσίαν αὐτὴν ὑπῆρξε κατὰ τὴν περίοδον τῶν διωγμῶν τῶν Χριστιανῶν ἕνας ἱππόδρομος. Τὸ ἔτος 324 μ.Χ. ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Μέγας ἔκτισε ἕνα μνημεῖον εἰς τὸ σημεῖον μαρτυρίου τοῦ Ἀπόστολου Πέτρου καὶ ἕνα ἀρκετὰ μεγάλον Ναὸν τύπου πεντάκλιτης βασιλικῆς. Ὁ Ναὸς διετηρήθη ἐπὶ πολλὲς ἑκατονταετίες ἕως ὅτου τὸ 1506 ἄρχισε ἡ ἀνέγερσις τοῦ Ἁγ. Πέτρου ὅπως εἶναι σήμερον. Τὸ πρῶτον ἀρχιτεκτονικὸν σχέδιο τῆς νέας βασιλικῆς προέρχεται ἀπὸ τὸν ἀρχιτέκτονα Μπραμάντε (Bramante) καὶ ἀκολούθησε πληθώρα ἀρχιτεκτόνων, παραδείγματος χάριν Μπερνάρντο Ροσσελλίνο Τζουλιάνο ντα Σανγκάλλο, Ντονάτο Μπραμάντε, Ραφαὴλ, Τζοβάννι Τζοκόντο, Αντόνιο ντα Σανγκάλλο ο Νεότερος, Μπαλντασσάρε Περούτσι Μιχαήλ Άγγελος, Τζάκομο ντέλλα Πόρτα, Τζάκομο Μπαρότσι ντα Βινιόλα, Πίρρο Λιγκόριο, Κάρλο Μαντέρνο καὶ Τζιαν Λορέντσο Μπερνίνι ἀμειβομένων ὄχι μόνον ἀπὸ τοὺς βαρύτατους φόρους ποὺ ἐπεβλήθησαν ἀλλὰ κυρίως ἀπὸ τὴν πώλησιν συγχωροχαρτιῶν εἰδικῶς εἰς τὴν Γερμανίαν τὸν 16ον αἰώνα ὑπὸ τῶν καρδιναλίων καὶ ἡγεμόνων τῆς Γερμανίας. Τὸ ἔργο ἐνεγκαινιάσθη τὴν  18.11.1626.

https://www.google.gr/search?q=+%E1%BC%89%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85+%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B7%CF%83&tbm=isch&ved=2ahUKEwiA77747ezpAhXMtqQKHYf6AT0Q2cCegQIABAA&oq=+%E1%BC%89%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85+%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B7%CF%83&gs_lcp=CgNpbWcQDFD9SVidaWCgfWgAcAB4AIABnAGIAdcHkgEDMC43mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=kl_bXoDeGMztkgWH9YfoAw&bih=920&biw=1920

V) Ἱ. Ναὸς τοῦ Ἁγίου Πέτρου – Ἀντακιά, Τουρκία

Εὑρίσκεται εἰς τὴν Ἀντιόχειαν, ἡ ὁποία παρεχωρήθη τὸ 1939 εἰς τὴν Τουρκίαν.

Ὁ Ναὸς εἶναι κτισμένος τὸ 38-39 μ.Χ, μὲ σκαλιστὴ πέτρα κατὰ μῆκος τοῦ βουνοῦ Starius!

https://el.wikipedia.org/wiki/Αντάκια#/media/Αρχείο:St._Pierre_Kilisesi.jpg

ιε) Ἀναφερόμεθα καὶ εἰς μερικοὺς γοτθικοῦ τύπου Ναούς.

Ὁ Ντὸμ ἢ Καθεδρικὸς Ναὸς τῆς Κολωνίας (γέρμ. Kölner Dom), εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα καὶ πιὸ φημισμένα οἰκοδομήματα γοτθικοῦ ρυθμοῦ παγκοσμίως. Εἶναι παπικὸς ναὸς μὲ ἅγιο προστάτη τὸν Ἀπόστολο Πέτρο. Τὸ 1996 ἀνεκηρύχθη ἀπὸ τὴν UNESCO εἰς Μνημεῖο Παγκόσμιας Κληρονομιᾶς.

Κατεσκευάσθη ἀπὸ τὴν ἐμπορία συγχωροχαρτιῶν ποὺ ἐπέβαλαν οἱ Καρδινάλιοι, τὶς βαρύτατες φορολογίες ποὺ ἐπέβαλαν οἱ Ἡγεμόνες, οἱ ὁποῖοι καίτοι ἀπεσπάσθησαν ἀπὸ τὴν παπικὴ ἐκκλησία συμπράττουν στὶς διάφορες τελετές, εἴτε Λουθηριανοὶ εἶναι αὐτοὶ εἴτε Καλβινιστὲς εἴτε οἱ λεγόμενοι Εὐαγγελικοί!!!!!….

Ἔχει ὕψος 157,38 μέτρα καὶ εἶναι ὁ δεύτερος ὑψηλότερος ναὸς τῆς Γερμανίας μετὰ τὸ Μίνστερ τῆς Οὒλμ (161,53 μέτρα) καὶ ὁ τρίτος παγκοσμίως. Μέχρι τὸ 1884 ἦταν τὸ ὑψηλότερο κτίριο τοῦ κόσμου. Ἡ τεράστια ἐπιφάνεια τῆς δυτικῆς προσόψεως ἔχει, μαζὶ μὲ τοὺς δύο πύργους, ἐμβαδὸν 7.100 τ.μ. καὶ εἶναι μέχρι σήμερα μοναδικὴ εἰς μέγεθος. Εὑρίσκεται εἰς ἀπόστασιν μόλις 200 μέτρων ἀπὸ τὸν ποταμὸν Ρῆνο, εἰς τὸ βόρειο τμῆμα τῶν πρώην ρωμαϊκῶν τειχῶν τῆς πόλεως, δίπλα εἰς τὸν κεντρικὸν σιδηροδρομικὸν σταθμὸ τῆς Κολωνίας, τὸ Μουσεῖο Λούντβιχ καὶ τὸ Ρωμαιογερμανικὸ Μουσεῖο. Εἶναι ἐξ ἄλλου τὸ μεγαλύτερο ἀξιοθέατον τῆς Γερμανίας. Τὸ 2001 εἶχε 5.000.000 ἐπισκέψεις, τὸ 2004 ἄνω τῶν 6.000.000 ἐπισκεπτῶν ἀπ΄ ὅλο τὸν κόσμον!!!!!….

Εἶναι ἐπίσης ἀσυνήθιστο εἰς τὸ μεγαλεῖο, τὸ μέγεθος καὶ τὸ χρόνο κατασκευῆς του.

Ὁ θεμέλιος λίθος ἐτέθη τὴν 15 Αὐγούστου 1248, ἐνῷ τὸ πρεσβυτέριο ἐνεκαινιάσθη τὸ 1322. Ὁ καθεδρικὸς ἐκτίσθη σταδιακῶς μέχρι περίπου τὸ 1520. Ἔπειτα παρέμεινε ἡμιτελὴς μέχρι τὸν 19ο αἰῶνα, ὅταν οἱ ρομαντικοὶ ἐνδιαφέρθησαν πάλι γι’ αὐτόν. Τελικά, τὸ 1880, ἔπειτα ἀπὸ παρέλευσιν περισσοτέρων ἀπὸ 600 ἔτη, ὡλοκληρώθη σύμφωνα μὲ τὰ αὐθεντικὰ γοτθικὰ σχέδια!!!!!…

Παναγία τῶν Παρισίων, γνωστὴ καὶ ὡς Notre Dame (Νοτρ Νταμ) ντὲ Παρὶ ἢ ἁπλούστερα Νοτρ Νταμ, εἶναι ὁ μητροπολιτικὸς Ρωμαιοκαθολικὸς ναὸς τῆς πόλεως τῶν Παρισίων καὶ ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον θαυμαστὰ ἀρχιτεκτονικὰ μνημεῖα τοῦ λεγομένου ὀξυκορύφου ἢ γοτθικοῦ ρυθμοῦ. Εὑρίσκεται εἰς τὴν νησῖδα Île de la Cité (ιλ ντὲ λὰ Σιτέ) τοῦ ποταμοῦ Σηκουάνα, εἰς τὸ κέντρον τῆς γαλλικῆς πρωτευούσης.

Ἡ κατασκευὴ του ἄρχισε τὸ 1163 καὶ τὸν θεμέλιον λίθον ἔθεσε ὁ Πάπας Ἀλέξανδρος Γ΄ καὶ ὁ Βασιλεὺς Λουδοβίκος ὁ Ζ΄ τῆς Γαλλίας. Ὁ Ναὸς ἀποπερατώθη περὶ τὰ μέσα τοῦ 13ου αἰῶνα.

Τὴν 15 Ἀπριλίου 2019, κατὰ τὴν διάρκεια ἀποκαταστάσεως τοῦ Ναοῦ κατέρρευσε ἀπὸ πυρκαγιὰ ἡ ὀροφὴ τοῦ Ναοῦ.

https://www.google.gr/search?q=panagia+tvn+parisivn&sxsrf=ALeKk02ePcd_O7Lg1S3rcUFG2vzdDI_U1A:1592134163312&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjhtPT5mYHqAhWRsnEKHX4YC5cQ_AUoAXoECCAQAw&biw=1600&bih=798

ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΑ ΤΕΜΕΝΗ

πως τὰ κατωτέρω, τὰ ὁποῖα ἔχουν οἰκοδομηθῆ ἀπὸ τὰ λάφυρα τῶν ἀρχαίων – τῶν πρὸ Χριστοῦ ἀρχαίων ναῶν, τῶν κατακομβῶν τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων καὶ ἐν συνεχείᾳ μὲ τὴν ἐπιβολὴν τοῦ μωαμεθανισμοῦ.

Παρακάτω καταγράφονται κάποια σπουδαῖα κτήρια μουσουλμανικῶν τεμενῶν :

α) Τὸ Μέγα Τζαμὶ Χασάν Β΄ στὴν Καζαμπλάκα (μεγάλο λιμάνι καὶ οἰκονομικὴ πρωτεύουσα τοῦ Μαρόκο)       

Σχεδιάστηκε ἀπὸ τὸν γάλλο ἀρχιτέκτονα Michel Pinseau. Ἀποτελεῖ ἕνα θρησκευτικὸ καὶ πολιτιστικὸ συγκρότημα, ποὺ περιλαμβάνει ἕνα χῶρο προσευχῆς, ἕνα χῶρο γιὰ τὸ “γουντοὺ” (χῶρος καθαριότητος), χαμάμ, ἕνα μεντρεσέ (ἱεροσπουδαστήριο), μία βιβλιοθήκη καὶ ἕνα μουσεῖο. Τὸ τζαμὶ μπορεῖ νὰ φιλοξενήσῃ 105.000 προσκυνητὲς καὶ ἡ αἴθουσα γιὰ τὶς προσευχὲς 25.000 πιστούς. Σὲ μέγεθος, εἶναι τὸ ἕβδομο μεγαλύτερο στὸν κόσμο. Γιὰ τὴν κατασκευή του, ποὺ διήρκησε ἑπτὰ χρόνια, δαπανήθηκαν 50.000.000 ὧρες ἐργασίας μὲ τὴ συμβολὴ 35.000 ἐργατῶν καὶ τεχνιτῶν!!!!!….

https://www.lifo.gr/team/sansimera/41174
https://www.tripadvisor.com.gr/ShowUserReviews-g293732-d317997-r363116939-Hassan_II_Mosque-Casablanca_Grand_Casablanca_Region.html#photos;aggregationId=101&albumid=101&filter=7&ff=181595572

β) Τζαμὶ καὶ Μιναρὲς Κουτούμπια εἰς τὴν πόλιν Μαρακές τοῦ Μαρόκο

Ἡ κατασκευὴ τοῦ Koutoubia ξεκίνησε τὸ 1141 ἀπὸ τὸν Abd-al-Mu’min. Τὰ κυριότερα σημεῖα τοῦ τζαμιοῦ εἶναι ὁ μιναρὲς ποὺ ἔχει ὕψος 69m, ὁ ὁποῖος μοιάζει πολὺ μὲ τὴν Giralda (καμπαναριὸ τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τῆς Σεβίλλης Ἱσπανία), ὅπως καὶ τὸ χρῶμα τοῦ ναοῦ, φτιαγμένο ἀπὸ κόκκινη πέτρα, ποὺ εἶναι χαρακτηριστικό της περιοχῆς!!!!!….

Τὸ ὄνομά του σημαίνει Τζαμὶ τῶν Βιβλιοπωλητῶν λόγω τῶν πολυάριθμων περιπτέρων βιβλίων ποὺ περιβάλλουν τὸ Τζαμὶ ὅταν χτίστηκε γιὰ πρώτη φορά.

Εἶναι τὸ ὑψηλότερο σημεῖο τοῦ Μαρακὲς.

Τὸ τζαμὶ  ἔχει πλάτος 60 μέτρα καὶ μῆκος 90 μέτρα!!!!!…

https://www.tripadvisor.com.gr/ Attraction_Review-g293734-d318046-Reviews-Koutoubia_Mosque-Marrakech_Marrakech_Tensift_El_Haouz_Region.html#photos;aggregationId=101&albumid=101&filter=7&ff=456065216

https://gr.dreamstime.com/ στοκ-εικόνες-μουσου-μανικό-τέμενος-koutoubia-τέταρτο-νοτιο-υτικού-medina-του-μαρακές-image78612266

γ) Μασγὶντ άλ-Χαρὰμ

Τὸ Ἱερὸ Τέμενος ἢ τὸ Μεγάλο Τέμενος), γνωστὸ καὶ ὡς τὸ Μεγάλο Τζαμὶ τῆς Μέκκας, βρίσκεται στὴ Μέκκα, Σαουδικὴ Ἀραβία. Εἶναι τὸ μεγαλύτερο τζαμὶ στὸ κόσμο καὶ περιβάλλει ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἱερὰ σημεῖα τοῦ Ἰσλάμ, τὴν Κάαμπα. Οἱ μουσουλμάνοι κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ σαλὰτ (προσευχῆς) στρέφονται πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῆς Κάαμπα. Ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς κανόνες τοῦ Ἰσλὰμ ὁρίζει, ὅτι ὁ μουσουλμάνος πρέπει νὰ πραγματοποιήσῃ μία φορὰ στὴ ζωὴ του τὸ προσκύνημα στὴ Μέκκα (χατζ) καὶ ἂν εἶναι δυνατὸν νὰ περιφερθοῦν γύρω ἀπὸ τὴ Κάαμπα (ταγουάφ)!!!!!….

Τὸ σημερινὸ κτίριο καλύπτει ἔκτασιν ἐμβαδοῦ 356.800 τετραγωνικῶν μέτρων (356,8 στρέμματα), συμπεριλαμβανομένων ἐσωτερικῶν καὶ ἐξωτερικῶν χώρων προσευχῆς καὶ μπορεῖ νὰ φιλοξενήσῃ μέχρι 2.000.000 προσκυνητὲς κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Χατζ, μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἐτήσιες συναθροίσεις ἀνθρώπων στὸ κόσμο. Εἰς ἀντίθεσιν μὲ πολλὰ ἄλλα τζαμιά, ἄντρες καὶ γυναῖκες προσεύχονται μαζὶ στὸ Μασγὶντ αλ-Χαράμ!!!!!…

https://www.google.gr/search?sxsrf=ALeKk03iuLj0p4mbzji1i3caHwWpgYUEeQ:1591943662201&source=univ&tbm=isch&q=%CE%9C%CE%B1%CF%83%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CF%84+%CE%B1%CE%BB-%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BC&sa=X&ved=2ahUKEwiDiPOj1PvpAhWLqaQKHTa7CrIQsAR6BAgJEAE

δ) Τὸ ἱερό του Imam Reza στὸ Mashhad τοῦ Ἰράν

Εἶναι ἕνα συγκρότημα ποὺ περιέχει τὸ μαυσωλεῖο τοῦ Imam Reza, τοῦ 8ου ἰμάμη τῶν Twelver Shi’ah. Εἶναι τὸ μεγαλύτερο τζαμὶ στὸν κόσμο ἀνὰ περιοχή. Στὸ συγκρότημα περιλαμβάνονται ἐπίσης τὸ Τζαμὶ Goharshad, ἕνα μουσεῖο, μία βιβλιοθήκη, τέσσαρες αἴθουσες συνεδρίων,  νεκροταφεῖο, τὸ Πανεπιστήμιο Ἰσλαμικῶν Ἐπιστημῶν Razavi, μία τραπεζαρία γιὰ προσκυνητές, τεράστιες αἴθουσες προσευχῆς καὶ ἄλλα κτίρια!!!!…

Τὸ συγκρότημα εἶναι ἕνα τουριστικὸ κέντρο στὸ Ἰρὰν καὶ ἔχει χαρακτηρισθῆ ὡς «ἡ καρδιὰ τοῦ σιιτικοῦ Ἰράν», μὲ 25.000.000 Ἰρανοὺς καὶ μὴ Ἰρανοὺς Σιῖτες νὰ τὸ ἐπισκέπτωνται κάθε χρόνο. Τὸ συγκρότημα διευθύνεται ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Astan Quds Razavi!!!!!…

Τὸ ἴδιο τὸ ἱερὸ καλύπτει ἔκτασιν 267.079 τετραγωνικῶν μέτρων ἐνῷ οἱ ἑπτὰ αὐλὲς ποὺ τὸ περιβάλλουν καλύπτουν ἔκτασιν 331.578 τετραγωνικῶν μέτρων, συνολικοῦ ὕψους 598.657 τετραγωνικὰ μέτρα.

Κάθε χρόνο ἡ τελετὴ τῆς «Καθάρσεως» ἑορτάζεται εἰς τὸ ἱερό του Imam Reza!!!!!….

ε) Τὸ Τσαμλιτζὰ Τζαμὶ (Camlica) εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν.

Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγαλύτερο τζαμὶ τῆς Τουρκίας τὸ ὁποῖο χωρᾷ 63.000 ἀνθρώπους!!!!!!….

Τὸ ἐπιβλητικὸ κτίσμα, ποὺ «δένει» ἀπόλυτα μὲ τὸ ὅραμα τοῦ νέο – Ὀθωμανισμοῦ, καὶ εὑρίσκεται στὴν ἀσιατικὴ πλευρὰ τῆς Πόλεως, στὸν ὁμώνυμο λόφο Τσαμλιτζά.

Ὅπως ἀναφέρει τὸ πρακτορεῖο Anadolu, ἡ ἀρχιτεκτονική τοῦ τεμένους, ποὺ ἄρχισε νὰ χτίζεται τὸ 2013, εἶναι βασισμένη σὲ Ὀθωμανικοὺς καὶ Σελτζουκικοὺς ρυθμοὺς καὶ εἶναι ὁρατὸ ἀπὸ κάθε πλευρὰ τῆς Κωνσταντινουπόλεως!!!!!…

Ἀνάμεσα σὲ ἄλλα ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα, τὸ Τσαμλιτζὰ Τζαμὶ περιλαμβάνει ἕνα μουσεῖο Ἰσλαμικῆς Τέχνης, Βιβλιοθήκη, ἕνα συνεδριακὸ κέντρο.

Τὸ τέμενος ἔχει ἕξ μιναρέδες, μὲ τοὺς τέσσερις ἐξ αὐτῶν νὰ ἔχουν ὕψος 107.1 μέτρων -ὡς φόρος τιμῆς στὴ νίκη τῶν Σελτζούκων στὴ Μάχη τοῦ Ματζικὲρτ τὸ 1071!!!!!…..

Ὁ βασικός του θόλος ἔχει ὕψος 72 μέτρων, ἀντιπροσωπεύοντας τὰ 72 ἔθνη ποὺ ζοῦν εἰς τὴν Κωνσταντινούπολη, ἐνῷ ὁ δεύτερος θόλος ἔχει ὕψος 34 μέτρων, ὅπως καὶ ὁ ἀριθμὸς 34 ποὺ φέρουν οἱ πινακίδες κυκλοφορίας τῶν ὀχημάτων τῆς πόλεως.

Τὸ χαλὶ ποὺ καλύπτει τὸ τέμενος εἶναι έκτάσεως 17.000 τετραγωνικῶν μέτρων καὶ εἶναι χειροποίητο!!!!!….

https://www.iefimerida.gr/news/483750/ayto-einai-megalytero-tzami-tis-toyrkias-hora-63000-anthropoys-eikones-vinteo

Τέλος παρακάτω δίνουμε συνδέσμους τοῦ διαδικτύου μὲ τὰ πιὸ σημαντικὰ καὶ ἐπιβλητικὰ  τεμένη στὸν κόσμο :

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_grand_mosques

ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Οἱ Χριστιανοὶ τότε θὰ ἠδύναντο νὰ κρατήσουν εἴτε τὴν γλώσσα των καὶ νὰ ἐξομώσουν, εἴτε τὴν θρησκεία των καὶ νὰ γίνωνται μάρτυρες, ἐὰν δὲν ἠσπάζοντο τὸν Μωαμεθανισμὸ , τὴν ἱστορία των καὶ τὴν καταγωγήν των, ἐκπαιδευόμενοι ὡς φρικτότατοι καὶ ἀπαίσιοι γενίτσαροι, ὅπως ὁ ὁμοαιμός μας σχιζοφρενὴς σύγχρονος Χίτλερ  Ἐρντογάν πού τό «παίζει» ὡσάν «παρτσακλός», πού τὸν καταχειροκροτοῦν οἱ πάντες!!!!!…..

Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Ὅταν δὲ ὁ Ἐρντογάν στριμώχνεται ὅπως π.χ. γιὰ τὴν μετατροπὴ τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας εἰς Κωνσταντινούπολιν, τότε ὁρίζει νὰ ἀποφανθῇ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας τῆς χώρας του, μὲ ἔμμεση ρητὴν ἐντολὴ νὰ ἀπορρίψῃ τὸ αἴτημά του καὶ νὰ διατυμπανίζῃ ἀνὰ τὴν ὑφήλιο ὅτι: «εἴμαστε δημοκρατία, σεβόμαστε την ἀπόφασιν – ἐτυμηγορία τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καὶ δὲν ἐνεργῶμεν αὐταρχικά.

Ἐσχάτως πιέζεται ὁ Ἐρντογάν ν’ ἀνοίξῃ ἡ Θεολογικὴ Σχολή τῆς Χάλκης.

Ἐμεῖς, ἔχοντες ὑπ’ὄψιν φρικτότατες καὶ σατανικότατες συμπεριφορὲς ἀποφοίτων – διπλωματούχων τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, πρέπει νὰ εὐχόμεθα καὶ νὰ προσευχόμεθα ὅτι ἡ ἐν λόγῳ σχολὴ πρέπει νὰ μετατραπῇ εἰς Μουσεῖο ὅλων τῶν κειμηλίων καὶ ἀνεκτιμήτων θησαυρῶν τῶν Χριστιανῶν Πόντου, Καππαδοκίας, Συρίας κ.λπ. χριστιανικῶν ναῶν καὶ πρὸ χριστιανικῶν ναῶν τοῦ 12θέου καὶ ὑπὸ τὴν ΟΥΝΕΣΚΟ μὲ συμβούλους καὶ ἀρχαιολόγους Ἕλληνας νὰ καταγραφοῦν ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀνεκτίμητοι θησαυροὶ καὶ νὰ κατοχυρωθοῦν μὲ ἀποφάσεις τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν  καὶ ὅλων τῶν Διεθνῶν Ὀργανισμῶν ὅτι γιὰ αὐτοὺς θησαυροὺς ἐπ΄οὐδενί λόγῳ  ἐπιτρέπεται νὰ ἰδιοποιεῖται ἀπὸ ἄλλους καὶ νὰ διαστρεβλώνεται ἡ ἱστορία!!!!!…

Ἡ Τουρκία νὰ ὑποχρεωθῇ νὰ καταγράφῃ τὶς ἑλληνικὲς θέσεις καὶ ἀπόψεις, διαφορετικὰ ἡ Ἑλλάδα νὰ διαγράψῃ ὅλες αὐτὲς τὶς διαστρεβλώσεις ποὺ ἔγραψαν Τοῦρκοι ἱστορικοί.

Νὰ ἀφαιρεθῇ ἡ διαστρέβλωσις τῆς ἱστορίας, ὅτι «ὁ Κολοκοτρώνης ἦταν αἱμοσταγής» καί «ὅτι μερικοὶ ‘’ξεβράκωτοι’’ διετάραξαν τὴν ἁρμονικότατη συμβίωσιν Χριστιανῶν καὶ Μουσουλμάνων»!!!!!…

Αὐτὲς τὶς ἀπόψεις ἐνστερνίζονται καὶ μερικὰ ἄλλα «παρτσακλά» ποὺ θὰ ἦταν εὐτυχισμένα νὰ κρατοῦν τό «καθίκι» τοῦ Πάπα καὶ νὰ προσκυνοῦν συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως τὴν παντόφλα του!!!!!…

Ἐμεῖς ὀφείλομε νὰ ἀνακαλῶμε ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀδίστακτους διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας εἰς τὴν τάξιν καὶ νὰ τονίζωμε ὅτι οἱ ἥρωες τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐμμέσως τῶν Βαλκανίων ἀπὸ τὸν ἀφόρητο μωαμεθανικόν – τουρκικὸν ζυγὸν ἦσαν οἱ φουστανελάδες μας, οἱ ὁποῖοι ἐπέφεραν καὶ τὸ ἔπος τῆς Πίνδου καὶ τῶν Ἀλβανικῶν βουνῶν. Οἱ ἄσημες καὶ ἡρωίδες γυναῖκες τῆς Πίνδου δὲν μετέφεραν μόνον τρόφιμα, φανέλες, κάλτσες κ.λπ. διὰ νὰ λυτρώνουν τοὺς ἥρωές μας εἰς τὴν Πίνδον, εἰς τὰ βουνὰ τῆς Ἀλβανίας, ἀλλὰ μετέφεραν καὶ πολεμοφόδια διὰ νὰ καταγάγουν τὸν θρίαμβον καὶ εἰς τὰ ἀλβανικὰ ὄρη καὶ νὰ ἀναφωνοῦν οἱ ξένοι ὅπως ὁ Τσώρτσιλ:

«μέχρι τοῦδε ἐλέγαμε ὅτι οἱ Ἕλληνες πολεμοῦν σὰν ἥρωες, τώρα θὰ λέγωμε πὼς οἱ ἥρωες πολεμοῦν σὰν Ἕλληνες»!!!!!…..

Ὅταν δὲ τρίζουν τὰ δόντια στὸν Ἐρντογὰν νὰ σεβασθῇ τὴν ἱστορικότητα τῆς Ἁγίας Σοφίας, ἡ ὁποία ἀνήκει εἰς τὴν ΟΥΝΕΣΚΟ καὶ εἶναι ὑπό τὴν προστασία της, ἢ ὅταν ὁ Πατριάρχης Μόσχας καὶ πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ.κ. Κύριλλος ἐπεμβαίνει δυναμικά, τότε ὑπαναχωρεῖ καταχρώμενος τῆς ἐπιεικείας καὶ τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως ποὺ δείχνει ἡ Ἑλλάδα μᾶς!!!!!….

Ὅταν ὁ «μεγάλος Ἀνδρέας» ἔλεγε: «βυθίσατε τὸ ΧΟΡΑ» (τουρκικὸ ὠκεανογραφικὸ πλοῖο ποὺ μὲ τὸ πρόσχημα τῶν ἐρευνῶν, οἱ Τοῦρκοι ἀμφισβήτησαν τὰ ἑλληνικὰ χωρικὰ ὕδατα), οἱ Τοῦρκοι δὲν ἐτολμοῦσαν νὰ ἐξέλθουν τῶν Δαρδανελίων!!!!….

Ὅταν ὅμως οἱ Τοῦρκοι συμπεριφέρθησαν ἄκρως ἐγκληματικῶς εἰς τὰ Ίμια μὲ τὸ ἀνθρωπάκι ποὺ ὀνομάζεται Ααρών Αβούρι (Κωνσταντίνος  Σημίτης) ποὺ εἶχε νοσφισθῆ ὁ πατήρ του τὰ ἑκατομμύρια χρυσὲς λίρες, δίδοντας στοὺς ἀγωνιστάς – πατριώτας ψιχία καὶ δικαιολογοῦσε τὶς ἐγκληματικὲς ἐνέργειες τῶν Τούρκων μὲ τὸ ποταπὸν καὶ πέρα γιὰ πέρα σατανικὸν «εὐχαριστοῦμε τὰς Ἡνωμένας Πολιτείας», τότε αὐτομάτως οἱ Τοῦρκοι ἐγλυκάθησαν καὶ συνέχισαν τὸ βιολί των  νὰ μᾶς προκαλοῦν συνεχῶς, προτάσσοντες πάντοτε τὸ casus belli, ἐπειδὴ δυστυχῶς εἰς τὴν Ἑλλάδα μας ἐπρυτάνευε τὸ ἀνθελληνικότατο σύνθημα: «ἀνήκομε εἰς τὴν Δύσιν». Οἱ δὲ φίλοι τουτέστιν «τὰ φίδια μας τὰ κολοβὰ» τῆς ΕΟΚ καὶ τοῦ ΝΑΤΟ ποὺ οὐσιαστικὰ εἶναι ὄντως «τὸ ἴδιο συνδικάτο», ὅταν διαμρτυρόμεθα μᾶς ἔλεγαν αὐτὰ τὰ κολοβά μας φίδια: «στίς συμμαχίες δὲν ἐπιτρέπονται διαπληκτισμοί, βρέστε τα μεταξύ σας»!!!!!…..

Η ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ –

Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

Ὅλα αὐτά τὰ σατανικὰ φληναφήματα ἐπίκραιναν καὶ πικραίνουν τοὺς Ἕλληνας πατριῶτες εἰς το ἄκρον ἄωτον καὶ ἐνίσχυον καὶ ἐνισχύουν τὴν ἄκραν ἀριστερά. Οὐδεὶς εἶχε καὶ ἔχει τὸ σθένος νὰ κατατροπώνῃ τοὺς πάντας, εἰ μὴ μόνον ὁ ἀνεπανάληπτος ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης κυρὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης. Ἀκόμη καὶ συνταγματάρχες ποὺ τὸν ἐμισοῦσαν καί τὸν κατατρέχον μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον, ὡμολογοῦσαν ὅτι: «παντοῦ ἐπικρατοῦμε καὶ θριαμβεύομε, μόνο γύρω ἀπὸ τὶς περιοχὲς τῆς Φλωρίνης, ἐκεῖ βασιλεύει καὶ κυριαρχεῖ κατὰ κράτος ὁ Φλωρίνης Αὐγουστῖνος»!!!!!….

Ἐνῷ οἱ σπουδαιότερες περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος μας ἔχουν κυριευθῆ καὶ καταληστευθῆ ἀπὸ τὰ λησταρχεῖα ποὺ ὀνομάζονται καζινό, μόνον εἰς τὴν περιοχὴ Φλωρίνης δὲν ἔχει ὑλοποιηθῆ τὸ καζινὸ καὶ οἱ «Κοέν» λαμβάνουν ἐτησίως τοῦ κόσμου τὰ χρήματα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα μας διὰ λόγους ὑπερημέρειας. Ἀκόμη καὶ σήμερον καὶ αὐτὰ τὰ λησταρχεῖα θὰ λαμβάνουν μισθοὺς καὶ ἐπιχορηγήσεις ὅπως θὰ λαμβάνουν καὶ ὅλα τὰ τουριστικὰ θέρετρα καὶ οἱ ἐργαζόμενοι αὐτά!!!!!….

Η ΟΥΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΟΙ (ΑΚΑΡΠΕΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ) ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΟΡΘΩΣΙΝ

 ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ  

Ὁποῖον αἶσχος νὰ βασίζεται μία χώρα εἰς τὸν Τουρισμὸ καὶ νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς λύσσες καὶ τρέλες τῶν ἀνωμάλων τουριστῶν. Ἂς ὄψονται οἱ ἰθύνοντες γραφειοκράτες τῶν ἑκάστοτε καθεστώτων καὶ κυβερνήσεων. Ἀκόμη καὶ ἐπὶ συνταγματαρχῶν ἀνίκανοι ὄντες καὶ μανδαρίνοι νὰ υἱοθετήσουν τὶς ἀποφάσεις τῶν οἰκονομικῶν ὑπουργείων συνεργασίας τῆς Γερμανίας ποὺ ἤθελαν νὰ ἐκπαιδεύουν ἐτησίως ἄνω τῶν 100 στελεχῶν τῆς οἰκονομίας σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς, ἐπάσχιζαν νὰ ἀποτρέψουν αὐτὲς τὶς ἐκπαιδεύσεις τέτοιων στελεχῶν καὶ τὶς ἐτορπίλιζαν παντοιοτρόπως!!!!!….

Λίαν περιληπτικὰ ἀναφέρομε ὅτι Φιλέλληνες, στελέχη τῶν διαφόρων ὑπουργείων οἰκονομικῆς συνεργασίας ὅπως π.χ. τοῦ Ηelmut Jelden, τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ὑπηρεσίας Μετεκπαιδεύσεων Carl Duisberg Geselschaft, τοῦ οἰκογενειακοῦ μας φίλου Ηans Ρlaklepa δεν ἐτολμοῦσαν νὰ συνεδριάζουν εἰς τὰ Ὑπουργεῖα των ἀλλὰ εἰς τὸ ἐν Βόννῃ κεντρικό μας γραφεῖο, Fürstenstrasse 10, ἔναντι τῆς κεντρικῆς εἰσόδου τοῦ κεντρικοῦ παλατιοῦ τοῦ Καρδιναλίου (σήμερα λειτουργεῖ ὡς Πανεπιστήμιον)!!!!!!….

Ὁ μόνος ποὺ ἦταν ξύπνιος, ἦταν ὁ πρώην Μητροπολίτης Χανίων καὶ Κισσάμου κυρὸς  Εἰρηναῖος, ὁ ὁποῖος ἔλαβεν χρήματα καὶ ἄπειρες ἐνισχύσεις ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς καὶ ἐφτίαξε τὴν περίφημη ΑΝΕΚ ἐκμεταλλευόμενος τὶς δικές μας προσπάθειες. Τοιουτοτρόπως τά «κοπέλια» ἄρχισαν νὰ μεταφέρουν ἀνθρώπους καὶ διάφορα ἀγαθὰ εἰς τὸ ἐσωτερικὸν καὶ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν καὶ τοιουτοτρόπως ἀνεπτύχθη ραγδαίως ἡ παραγωγὴ τῆς Κρήτης μας!!!!….

Ἂν ὁ Θεὸς μᾶς ἐπιτρέψει νὰ ζήσωμε ἀπὸ τὶς δεκάδες ἀσθένειες ποὺ ὑποφέρωμε (μόνον ἀπὸ κορωναϊὸν δὲν ὑποφέρομε, δόξα τῷ Θεῷ), θὰ προσπαθήσωμε νὰ ἀναπτύξωμε τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον ὄραμα γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Οἰκονομία. ΑΜΗΝ ΓΕΝΟΙΤΟ!!!!!….

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Ἐμεῖς εἴχαμε εἰς τὸ γραφεῖο μας εἰς Βόννη Γεμρναίας δείγματα – μοντελάκια περίπου 500 στολῶν γιὰ ἀγοράκια καὶ κοριτσάκια. Ὅταν, σττὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, τὰ ἐστέλναμε εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Σερβίας διὰ τὰ πτωχὰ Σερβάκια, μᾶς ἐπέστρεφαν οἱ Γερμανοὶ ἀπὸ τὰ σύνορα τὰ κιβώτια μ’ αὐτὲς τὶς ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες. Τότε ἀναγκασθήκαμε καὶ τὰ ἐπηγαίναμε εἰς τὸ πλησίον τοῦ γραφείου μας Post (ταχυδρομεῖον) καὶ τὰ ἀπεστέλναμε πάλι. Οἱ Γερμαναράδες ἀπὸ τὰ σύνορα μᾶς τὰ ἐπέστρεφαν πίσω, τονίζοντάς μας  ὅτι ὑπάρχει ἐμπάργκο. Τότε ἐξαγριώθην ἐγὼ καὶ ἀπέστειλα εἰς τοὺς Σοσιαλιστὰς Ὑπουργοὺς τῆς Γερμανία τὸ τηλεγράφημα, ὅπως ἀναφέρεται στὸ συνημμένο ΣΧΕΤΙΚΟ γιὰ τὶς ἀνθρωπιστικές μας βοήθειες πρὸς τὴν πρώην Γιουγκοσλαβία!!!!!…..

ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΓ.ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ

ΕΙΣ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Πολλοὶ φίλοι ἐρωτοῦν τὶ γίνεται καὶ διατὶ ταλαιπωρούμεθα μὲ συενχεῖς ἐπιδιορθώσεις!!!!!….

Φιλοδοξοῦμε  νὰ ἐκδώσωμε τὸ πόνημά μας: «τὰ ἰδικά μας ἀπερίγραπτα καὶ φρικτότατα μαρτύρια, γιὰ νὰ γλυτώσετε ἐσεῖς ἀπὸ ἀσυνειδήτους, διαβολοπαρμένους καὶ ἀπατεῶνες ἀρχιτέκτονες, μηχανικούς, ἐργολάβους,  ἀρχιτεχνίτες καὶ ἐν γένει ,,μαστοράντζα,,».  Ἐκεῖ θὰ γνωστοποιηθοῦν πολλά!!!!!….

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ

Εἰς τὸ ἄμεσον μέλλον πρόκειται νὰ ἐκδώσωμε τὰ ἀκόλουθα πονήματα :

Α) Διὰ τὴν ἔνδοξον νεοελληνικὴ ἱστορία τὸ πόνημα γιὰ τὰ  ἀθάνατα ἑλληνικὰ εὐπρεπῆ τραγούδια τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου  Κηφισίας , Ἀμαρουσίου καὶ  Ὠρωποῦ, Αἰδ/του Καθηγητοῦ  π. Χρίστου Κυριακοπούλου καὶ τοῦ ἀνιψιοῦ αὐτοῦ, μουσικοδιδασκάλου κ. Δημητρίου Κυριακοπούλου μὲ τίτλον: «ΗΡΩΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ, ΚΕΙΜΕΝΑ, ΣΧΟΛΙΑ, ΠΙΝΑΚΕΣ) ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 200ΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ (1821-2021)»!!!!!…

Τὸ ἔργο τὸ ἐπαινεῖ ὁ μέχρι πρό τινος Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ἐπιστήθιος ἀδερφικὸς φίλος, ὁμ. Καθηγητὴς τοῦ ΕΜΠ κ. Ἀντώνιος Κουνάδης!!!!!….

Β) Τοῦ διαδόχου τοῦ Σίμωνος Κάρρα, τέως Κοσμήτορος τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου Παρνασσός, διδασκάλου τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς κυρίου Νικολάου Κλέντου»,  μὲ τίτλον :

«ΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΗΣ ΚΘ΄ΜΑΪΟΥ   ΘΡΗΝΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ».

Εἰς ἀμφότερα τὰ ἔργα τὸ Ἵδρυμά μας προσθέτει τὸ ἐπίμετρον!!!!!….                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  τηλ. 210-3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *