ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ 24.1.19

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

Πραγματοποιήθηκε, λοιπόν, καὶ τὸ Πανελλαδικό -ἀνεπανάληπτο Συλλαλητήριο τῆς 20.1.2019.

Σὲ παλμὸ καὶ μέγεθος ὑπῆρξε μεγαλύτερο ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα, ὅπως μετέδωσαν σοβαρά, ἔγκυρα καὶ ἀντικειμενικὰ διεθνῆ καὶ ἑλληνικὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως (καὶ ὄχι διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας, πουλημένοι δημοσιογραφίσκοι ποὺ εἶναι Ο.Φ.Α.Ε. – ὅπου φυσᾶ ἄνεμος εὐνοϊκός, στερούμενοι παντελῶς ἰδεολογίας).

Ἐὰν δὲ δὲν ἐμποδίζοντο πολλὲς δεκάδες λεωφορεῖα μὲ διαμαρτυρομένους στὰ διόδια καὶ ἄν οἱ στρατιὲς τῶν ἐπιθυμούντων νὰ διαμαρτυρηθοῦν εἰρηνικὰ δὲν ἐμποδίζοντο στὰ περίχωρα τῶν Ἀθηνῶν καὶ ἤρχοντο ὅλοι καὶ δὲν ἐτονίζοντο ὅλως ἰδιατέρως τὰ ἀντισυλλαλητήρια, τότε θὰ ξεπερνοῦσαν οἱ εἰρηνικῶς διαμαρτυρόμενοι τὰ 4.000.000 ἄτομα.

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ «ψυχῇ τε καὶ σώματι» ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή, διότι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἶναι πρῶτο σὲ κάθε τὶ ποὺ ὑποστηρίζει τοὺς πυλῶνες τῆς Φυλῆς μας: Πατρίδα, Θρησκεία, Οἰκογένεια καὶ λοιποὺς βωμούς, χάρις στὰ ὁποῖα κατωρθώσαμε ἀνὰ τὶς χιλιετίες νὰ διατηρήσουμε: τὸ ὁμόθρησκο, τὸ ὅμαιμο, ὁμόγλωσσο, ὁμότροπο.

1.Τὶς τελευταῖες ἡμέρες προωθήσαμε δεκάδες χιλιάδες ἄρθρα μας ὑπὲρ τῆς Ἑλληνικότητας τῆς Μακεδονίας μας ποὺ εἶναι μία καὶ πρέπει νὰ παραμείνῃ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

Ὅλα  τὰ ἀντίθετα ἐπιχειρήματα εἶναι σκέτη προδοσία καὶ τῶν ἡμετέρων ἰθυνόντων: πολιτειακῆς, πολιτικῆς, νομοθετικῆς, διοικητικῆς, πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας, οἱ ὁποῖοι, σὰν γενίτσαροι τοῦ πνεύματος, μεθύουν καὶ γίνονται βασιλικώτεροι τοῦ βασιλέως καὶ παπικότεροι τοῦ πάπα.

2. Ὅμως μὲ τὰ ΑΝΤΙΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ τὴν 20.1.2019 ὑπῆρξε τραγικότατη ἡ ἀμαύρωση τοῦ πολιτισμοῦ μας, τῆς δημοκρατίας καὶ ἐν γένει  τῶν πολιτισμένων μελῶν τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, μὲ τὴν ἔγκριση τῶν παρανόμων ἀντισυλλαλητηρίων καὶ ἀντισυγκεντρώσεων. Μὲ αὐτὰ τὰ τρισάθλια, ἐγκληματικὰ ἀντισυλλαλητήρια κατώρθωσαν οἱ ἰθύνοντες νὰ πετύχουν τὸ σκοπό τους, νὰ ἀμαυρώσουν τὸ εἰρηνικὸ αὐτὸ συλλαλητήριο.

Ταπεινοὶ καὶ εὐλαβεῖς χριστιανοὶ καὶ ἑλληνόψυχοι ἔβλεπαν μέσα ἀπὸ τὸ ξενοδοχεῖο «Μεγάλη Βρετανία» νὰ ἐξέρχωνται οἱ κουκουλοφόροι δολιοφθορεῖς μέσα ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο!!!!

Οἱ δὲ κυρίες Γεροβασίλη καὶ Παπακώστα, ἀντὶ νὰ παραιτηθοῦν, ὅπως κάνουν ὅλοι οἱ εὐσυνείδητοι, οἱ μὲ ἦθος καὶ χαρακτῆρα ἰθύνοντες τῆς ὑφηλίου καὶ μὲ τὸ παραμικρὸν συμβὰν παραιτοῦνται, αὐτὲς εἶχαν τὴν ἀναισχυντία νὰ δικαιολογοῦν τὰ ἄκρως ἀδικαιολόγητα καὶ νὰ προσπαθοῦν νὰ ἀφιονίσουν τοὺς φιλήσυχους καὶ ἑλληνόψυχους πατριῶτες, ὅτι δῆθεν ἦσαν κανονικοὶ ἀστυνομικοὶ προστασίας «σπουδαίων» προσωπικοτήτων καὶ ἔπρεπε νὰ φορᾶν τὴν κουκούλα. Ὅμως ἡ ὅλη ἐμφάνισή αὐτῆς τῆς ἀγέλης  ἔδειχνε ὅτι εἶναι πολὺ νεαροὶ βοηθητικῆς χρήσεως. Δὲν τιμᾶ ἰδιατέρως τὴν κ. Γεροβασίλη νὰ βρίσκει τέτοιες σατανικὲς δικαιολογίες.

3. Τὸ 2008, ὅταν καιγόταν καὶ καταστρεφόταν ὅλη ἡ Ἀθήνα καὶ οἱ περιουσίες τῶν καταστηματαρχῶν καὶ γενικὰ ὁ ἑλληνικὸς πλοῦτος, ὁ κ. Παυλόπουλος διατυμπάνιζε: «ἐδώσαμε ἐντολὴ στὴν ἀστυνομία νὰ μὴ κτυπᾶ τοὺς νεαρούς!!!…».

Ἀντιθέτως ἡ κ. Ἀλέκα Παπαρήγα συνιστοῦσε: «Μὴ χαϊδεύετε τὰ αὐτιὰ τῶν κουκουλοφόρων!!!…»

Ὅλοι οἱ νοῦν ἔχοντες κατὰ Σωκράτη διερωτῶνται: «Ποιὸς μιλοῦσε πιὸ κοινωνικά, πιὸ ἀνθρώπινα, πιὸ ἐθνικὰ καὶ εἰρηνικά ;;;;;….».

Ὅμως ὁ κ. Προκόπης Παυλόπουλος ἤξερε τὶ ἔκανε. Ἐλάμβανε γραμμάτιο, τὸ ὁποῖο ἄρχισε νὰ ἐξοφλεῖ μὲ τὴν ἀνάθεση τῆς Προεδρίας, ἀνέλπιστο χρυσοφόρο βόλευμα !!!   

4. Δυστυχῶς καὶ τὴν 20.1.2019 παρείσφρησαν  οἱ  γνωστοί – ἄγνωστοι περίπου 500 ἤ ἔστω τώρα 1000  «μπαχαλάκηδες», οἱ ὁποῖοι οὐσιαστικὰ εἶναι δεκανίκια, στυλοβάτες καὶ χαοτιστές – οἱ ἀφισοκολλητὲς καὶ οἱ συνδικαλιστὲς τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας, τόσον οἱ δεκάδες ἔνστολοι ἀστυνομικοί, ὅσον καὶ οἱ ἄστολοι μὲ κουκούλα ποὺ λαμβάνουν ὁδηγίες ἀπὸ τὴν ἐκάστοτε κυβερνῶσα κλίκα νὰ γίνωνται πειθήνια ὄργανά τους (ἀλλὰ πληρώνονται ἀπὸ τὸν βαρύτατα φορολογούμενο ἑλληνικὸ λαό) καὶ σὰν μαινόμενοι ταῦροι στὸ ὑαλοπωλεῖο φροντίζουν νὰ τὰ κάνουν ὅλα γυαλιά – καρφιά.  

5. Σὲ ὅλα τὰ πολιτισμένα κράτη οἱ ἀντισυγκεντρώσεις καὶ τὰ ἀντισυλλαλητήρια ἀπαγορεύονται αὐστηρότατα, διότι ὑπάρχουν κίνδυνοι συρράξεων καὶ αἱματοχυσίας.

6. Παρακαλέσαμε πολλοὺς φίλους δικηγόρους νὰ μᾶς βοηθήσουν καὶ νὰ μᾶς ἀναπτύξουν τὶ λέει ἡ κειμένη νομοθεσία γιὰ τὰ ἀντισυλλαλητήρια καὶ τὶς ἀντισυγκεντρώσεις καὶ μάλιστα σὲ κοντινὲς ἀποστάσεις μὲ τὰ συλλαλητήρια – συγκεντρώσεις, ὅπως π.χ. τῶν κουκουλοφόρων στὰ προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου κοντὰ στὸ εἰρηνικὸ συλλαλητήριο, δηλαδὴ οἱ μπαχαλάκηδες νὰ εἶναι μέσα στοὺς πλοκάμους τοῦ εἰρηνικοῦ συλλαλητηρίου. Αὐτὸ ἐπεδίωξαν ἐκ τοῦ πονηροῦ οἱ ἀσυνείδητοι καὶ ἀνεγκέφαλοι  ἰθύνοντες, νὰ ἀρχίσει ἡ ἀγέλη τῶν κουκουλοφόρων ἀγροίκων νὰ χτυπᾶ τοὺς χριστιανοὺς καὶ τότε τὸ τρισάθλιο κατεστημένο νὰ δικαιολογήσει νὰ πέσουν ἄπειροι τόνοι ληγμένων χημικῶν, μάλιστα δὲ μὲ ρητὴ ἐντολὴ νὰ ρίχνουν αὐτὰ τὰ ἐγκληματικὰ χημικὰ στὰ πόδια γιὰ νὰ μὴ φαίνωνται οἱ καπνοί. Τοιουτότροπως δεκάδες λαϊκοὶ καὶ κληρικοὶ ὑπέφεραν βάναυσα ἀπὸ τὶς   φτέρνες πρὸς τὰ δάκτυλα καὶ μετὰ ὅλο τὸ πόδι.

7. Τὸ μέλος τοῦ Σωματείου μας «Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», Πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Ἐπιτροπῆς  τοῦ Τάματος στὸ Νομὸ Σερρῶν, κ. Φώτιος Βαγενάς, δικηγόρος παρ΄Ἀρείῳ Πάγῳ  διερεύνησε νομικὰ τὸ θέμα καὶ ἔκανε μία μικρὴ ἀναφορά, τὶ ἰσχύει μὲ συγκεντρώσεις καὶ ἀντισυγκεντρώσεις, βάσει τῆς κειμένης νομοθεσίας, τὴν ὁποία παραθέτουμε συνημμένως.

8. Συγχαρητήρια σὲ ὅσους συνέβαλαν στὴν ἐπιτυχία τοῦ συλλαλητηρίου καὶ στοὺς ὁμιλητές.

9. Ὅμως οἱ μυριάδες φίλοι μας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό ἐκφράζουν  ἀπορίες:

Α) ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ καὶ οἱ πλησίον αὐτῶν δείχνουν ἀδιαφορία στὴ χείρα βοηθείας ποὺ τοὺς δίδει τὸ ΤΑΜΑ μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις τῶν δεκάδων χιλιάδων μελῶν, συνεργατῶν, φίλων, θαυμαστῶν τῶν δραστηριοτήτων μας (καὶ μάλιστα κάνουν ὅ,τι μποροῦν να μᾶς ἐμποδίσουν νὰ συμμετέχουμε;)

Β) ΠΟΙΟΣ ΕΔΩΣΕ ΣΤΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ τὸ δικαίωμα νὰ αὐτοχειροτονοῦνται καὶ νὰ ἀποφασίζουν καὶ νὰ διατάσσουν ποῖοι μποροῦν νὰ δροῦν καὶ ποῖοι δὲν εἶναι ὤριμοι νὰ καταταγοῦν μεταξύ τῶν ἐν λόγῳ φορέων;

Οἱ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ δὲν ἔχουν συμπεριλάβει φορεῖς – Σωματεῖα σφραγίδες, ὅπως κάνουν τῆς Ἀττικῆς, ποὺ κάνουν ἀποσυνάγωγους ὅλους τοὺς ἐγνωσμένους ἀγωνιστές.

Ὡς ὅλοι οἱ ἀγαθοπροαίρετοι ἄνθρωποι – τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ἔχει ἐμπράκτως διαπιστώσει, ἀγωνιζόμαστε μὲ πολλὲς ἑκατοντάδες περιοδικὰ καὶ βιβλία μας ποὺ τὰ ἀποστέλουμε ΔΩΡΕΑΝ ἀνὰ τὴν ὑφήλιο. Κάνουμε τὸ πᾶν νὰ ἐπαινοῦμε τὸ ἀγαθὸ καὶ νὰ στηλιτεύουμε τὸ κακὸ μετὰ διακρίσεως χωρὶς νὰ λασπολογοῦμε. Ὄχι μόνον δὲν ἀμειβόμεθα, ἀλλὰ ἀπεναντίας, ἔχοντας ἀνιδιοτελέστατη ἰδεολογία ἐφαρμόζουμε τὸ Παύλειο «ἔχοντες τροφὰς καὶ σκεπάσματα τούτοις ἀρκεσθησόμεθα» ἤ τὸ τοῦ Σωκράτους ,,ὅσας ὀλιγωτέρας ἀνάγκας ἔχει ὁ ἄνθρωπος τόσον πλησιέστερον πρὸς τὸ θεῖον ἐστί, τὸ γάρ θεῖον ἀνενδεὲς ἐστί»…

Δαπανᾶμε τὸν μὲ ἀπερίγραπτες ψυχικὲς καὶ σωματικὲς ἀνάγκες δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου μας, πρὸς ἀνακούφιση δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ, γιὰ νὰ κατωρθώνουμε νὰ πραγματοποιοῦμε τοὺς σκοπούς, δραστηριότητες καὶ προοπτικὲς τῶν φορέων μας,  μὲ τὰ ὁποῖα εἶναι κατενθουσιασμένοι ἄπειρες μυριάδες ἄνθρωποι καὶ δοξάζουν τὸν Θεό. Δεκάδες Πατριάρχες καὶ σχεδὸν 70 Ἀρχιεπίσκοποι καὶ Μητροπολίτες, ζῶντες καὶ τεθνεῶτες, συγχαίρουν, ἐπαινοῦν, θαυμάζουν καὶ εὐλογοῦν τοὺς σκοπούς μας καὶ τὶς δραστηριότητές μας!!!…

Δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ ἐπεκταθοῦμε περαιτέρω καὶ νὰ γίνουμε ἄφρονες καυχόμενοι ὅπως γράφει ὁ θεῖος Παῦλος πρὸς Κορινθίους: «γέγονα ἄφρων καυχόμενος! ὑμεῖς με ἠναγκάσατε . ἐγὼ γὰρ ὤφελον  ὑμῶν συνίστασθαι» ( Κορ. 12, 11).

Πλὴν ὅμως καυχησιολόγοι ποὺ εὐλογοῦν τὰ γένια τους μεταξύ τους δέχονται ἀκόμη καὶ σωματεῖα σφραγίδες καὶ ἐμᾶς ποὺ δὲν ἐπιδιώξαμε οὔτε κὰν τὴν ταυτότητα τοῦ ἐκδότου καὶ τοῦ δημοσιογράφου νὰ λάβουμε, μᾶς κάνουν ἀποσυναγώγου !!!!.

Σὲ λίγο εἶναι πανέτοιμοι ὅλοι αὐτοὶ οἱ καυχυσιολόγοι νὰ ἐπαναλάβουν ἀπὸ οἴηση, ἐγωισμὸ καὶ αὐτοπροβολὴ κινούμενοι, ὅπως οἱ ἀρχιερεῖς, ἀρχιγραμματεῖς, φαρισσαῖοι καὶ ὑποκριτὲς ἔλεγαν στὸν πρώην τυφλὸ στὸ σῶμα ἀλλὰ πνευματικὰ ἀνοιχτομάτη τυφλό: «ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθεις ὅλος, καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς;» (Ἰωάν. Θ, 34).

Ἐνῷ ἄφηναν μασκοφόρους, φωτορεπόρτερ καὶ δημοσιογράφους νὰ εἰσέρχωνται, τοὺς ἀντιπροσώπους τοῦ Σωματείου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ποὺ μόλις καὶ μετὰ βίας μὲ τὴν ψυχὴ στὸ στόμα στεκόντουσαν στὰ πόδια τους, μὲ πολὺ ὁρατὰ τὰ σημεῖα τῆς ἀναπηρίας, νὰ τοὺς ἀρνοῦνται τὴν  εἴσοδο , παρ’ ὅλον ποὺ ὁ πρώην γερουσιαστὴς σεβαστὸς κ. Χρῆστος Σπύρου, Πρόεδροι ἑλληνοαμερικανικῶν καὶ παμμακεδονικῶν ὀργανώσεων κλπ μᾶς εἶχαν δώσει τὴν ἄδεια νὰ περάσουμε καὶ νὰ ἀπευθύνουμε χαιρετισμό.

Ἔπρεπε πάσῃ θυσίᾳ νὰ μᾶς  διευκολύνουν καὶ ὄχι νὰ μᾶς  συμπεριφέρονται τόσον ἀπάνθρωπα καὶ βάρβαρα.

Γ) Ἐνῷ οἱ προηγηθέντες ἀλλὰ καὶ οἱ ἑπομένοι ἀπεθύνοντες χαιρετισμὸ ἀνενοχλήτως χρησιμοποιοῦσαν τὰ μικρόφωνα καὶ 20 – 40 φορὲς περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι ὁ ἐκπρόσωπος μας, ὁ ἐκπρόσωπός μας μόλις μίλησε γιὰ ἕνα λεπτό, διεκόπη ἀπρεπέστατα ἀπὸ τοὺς ὑπεύθυνους – ἀνευθυνοϋπεύθυνους.

 ΔΙΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΓΙΑΤΙ OI ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΣΑΝ ΣΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΑΣ ΝΑ ΛΕΕΙ:

 «ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ

 ΕΘΝΟΥΣ ΜΕ  ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΤΥΠΑ ,

 ΠΟΥ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ  ΤΥΠΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ

ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ  ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ,   ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ

ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΜΟΡΦΩΜΑ ΤΩΝ

ΣΚΟΠΙΩΝ ΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΗΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΑ  ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΤΩΝ.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΔΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΥΣ

ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ, ΝΑ ΜΗ

ΥΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ  ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΕΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΘΗΚΕ

ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΑΥΤΑΡΧΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΩΝ

ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

……………………………………………………….»

ΤΟΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ.

ΚΑΙ ΤΟΙΟΥΤΟΤΡΟΠΩΣ ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΘΗΚΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:

«…ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΩΝΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ : ΑΝΗΚΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΥΣΗ.

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΪΚΕΣ

ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΥΘΗΚΑΝ

ΠΟΤΑΜΟΙ ΑΙΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ

ΧΑΝΟΝΤΑΙ.

ΜΟΝΟΝ Ο ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΜΕ ΕΝΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΕΠΙ ΙΣΟΙΣ ΟΡΟΙΣ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ.  

ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ

ΑΝΤΙΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΕΣ.

ΜΟΝΟΝ ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ

ΕΘΝΟΥΣ – ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΚΑΙ

ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ

ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΘΑ ΑΝΟΡΘΩΘΕΙ ΤΟ

ΚΑΤΑΤΡΩΘΕΝ ΗΘΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΣΘΕΝΟΣ ΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΑΝ ΔΕ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ ΤΟΤΕ

ΘΑ ΓΛΥΤΩΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΡΑΘΡΟ ΤΗΣ

ΑΒΥΣΣΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΝΤΟΠΟΙΟΙ

ΕΞΩΜΟΤΕΣ

ΚΑΤΩ Η ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟΣ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΖΗΤΩ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ…».

10. Ἡ ὅλη συμπεριφορὰ αὐτῶν ποὺ εὐλογοῦν τὰ γένια τους εἶναι ἄκρως ἀντίθετη πρὸς τὴν Ὀρθόδοξο ἠθικὴ καὶ τὸ ἀθάνατο ἑλληνοχριστιανικὸ πνεῦμα  καὶ μαυρίζει τέτοιες λαμπρὲς ἐκδηλώσεις.

Ἔτσι δίδουν ἀφορμὴ στοὺς ἐκτὸς τῆς Ἒκκλησίας ἀνθρώπους νὰ μυκτηρίζουν τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια : «τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι’ὑμᾶς  βλησφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι» (Ρωμ. 2, 24).

11. Ἄς εὐχηθοῦμε καὶ προσευχηθοῦμε ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, ὄχι  μόνον  τὰ αὐτοανακηρυχθέντα χριστιανικὰ σωματεῖα ἀλλὰ καὶ τοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς οἱ ὁποῖοι δὲν ἀκολουθοῦν τὸ δόγμα τῶν ἑλληνοψύχων ἡ «Ἑλλὰς γιὰ τοὺς Ελληνες καὶ οἱ Ἕλληνες γιὰ τὴν Ἑλλάδα» ἐφαρμόζοντες τὸ «ἡ ἰσχὺς ἐν τῆ ἑνώσει»,  ἀλλὰ καὶ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔχουν τυφλωθῆ ἀπὸ τὴν δοξομανία νὰ ἀνανήψουν καὶ μὴ παραμείνουν ὡς σύγχρονοι ἐφιάλτες, γιὰ νὰ μὴ διαπραχθῆ τὸ ἀνουσιούργημα Ἕλληνες νὰ γκρεμίζουν βωμούς, ἑστίες καὶ ἰδανικὰ τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς.

Ἄπειρους ἐφιάλτες καὶ ἐξωμότες εἴχαμε μέχρι σήμερα. Ἄς τεθῆ τελεία καὶ παῦλα νὰ μὴ ἀπαριθμήσει ἡ ἱστορία καὶ ἄλλους ἐξωμότες καὶ ἐφιάλτες.

Πρὸ παντὸς δὲ μερικοὶ ὀργανωτὲς νὰ μὴ ἐκμεταλλεύονται ἀπὸ ἰδιοτέλεια τὶς ἐπερχόμενες συμφορές.

Ὅλοι «οἱ  νοῦν  ἔχοντες» κατὰ Σωκράτη πρέπει νὰ σταθοῦν  στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ ἀκόμη καὶ δισεκατομμύρια νὰ τοὺς δίδει ὁ Georg Sorros κλπ σκοτεινὲς δυνάμεις νὰ τὰ θεωρήσουν  ὡς ἄχρηστα μπροστὰ στὴ αἰώνια κατακραυγὴ ποὺ θὰ ἔχουν.

Πρὸ παντὸς δὲ νὰ φωτίσει  ὁ Θεὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπό μας κ. κ. Ἱερώνυμο νὰ μὴ εἶναι περαιτέρω  μὲ τοὺς  ἐξωμότες καὶ τοὺς ἐφιάλτες.

Ἄς κρούσει πρύμνη διότι ὅλοι μας θὰ εἴμαστε ἀναπολόγητοι γιὰ τὴν τρισάθλια ἀδιαφορία μας καὶ συμπεριφορά μας.

«τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ πεπώρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἳνα μὴ ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσι τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιστραφῶσι καὶ ἰάσομαι αὐτούς»
(Ιωάννης 12, 40). 

Ὁ θυμόσοφος ἑλληνικὸς λαὸς  τὰ ἁπλοποιεῖ μὲ τὰ

Δεν ὑπάρχει τυφλώτερος ἀπὸ αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ δεῖ καὶ κουφώτερος ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ δὲν θέλει νὰ ἀκούσει καὶ πιὸ μπουμπούνας ἀπὸ αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ καταλάβῃ.

12.Ἐλπίζουμε νὰ μὴ ἀναγκασθοῦμε νὰ ἐπανέλθουμε λεπτομερέστερα, ἰδίως γιὰ τοὺς ἰθύνοντες τοῦ συλλαλητηρίου ὑπὲρ τῆς Μακεδονίας μας, τὸ ὁποῖο οἱ ἰθύνοντες ἐγκληματικῶς δὲν τὸ προστάτευσαν καὶ ἀστόχησαν ἀφήνοντας κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, γυναικόπαιδα καὶ ἀρρώστους στὰ χέρια τῶν θηριωδῶν κουκουλοφόρων, ὅπως διεπίστωσαν παρευρεθέντες καὶ μὴ ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ και ἐξωτερικοῦ.

Εὐχαρίστως ἄλλη φορὰ νὰ ἀναπτύξουμε μερικὲς ἰδέες στοὺς διοργανωτές, ἄν τὸ ζητήσουν, γιὰ νὰ μὴ ἀκολουθοῦν ἄθελά τους τὰ σχέδια τῶν ἐξωμοτῶν καὶ τῶν γενιτσάρων τοῦ πνεύματος.

13. Εὐχόμαστε ὁ Θεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι του καὶ σήμερα ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων νὰ μὴ ὑπογράψῃ τὴν καταδίκη τῆς Μακεδονίας μας.

14. Ὁ λαὸς ἔχει τὴ τελευταία κουβέντα. Οἱ ἐκλογὲς πλησιάζουν…

Κανένα χριστιανικὸ χέρι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ βεβηλώσει τὸ τίμιο σταυρό, θέτοντάς τον μπροστὰ σὲ ὀνόματα ἐξωμοτῶν – ἐφιαλτῶν ἀλλὰ μόνον σὲ πρόσωπα τὰ ὁποῖα ἐγνωσμένως ἀγωνίζονται καὶ πρέπει νὰ ἀγωνίζωνται ὑπέρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν.

                                              ΤΑΜΑ  ΤΟΥ  ΕΘΝΟΥΣ

                                  ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ   ΤΗΛ. 210-3254321

                                          www.fotgrammi.gr

ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 141/1991, που τροποποιήθηκε με το ΠΔ 120/2013)  οι υπαίθριες συναθροίσεις σε ορισμένη περιοχή, μπορεί να απαγορεύονται προληπτικά, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή ή Αστυνομικό Διευθυντή του νομού, μόνο, αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής και γενικά  αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια (Αρθρο 131§ 1 ΠΔ 141/1991, όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει σήμερα)
Επομένως, όταν σε μια εξαγγελθείσα και μη απαγορευθείσα συγκέντρωση, όπως εν προκειμένω, από τις Παμμακεδονικές Ενώσεις ενάντια στη Συμφωνία των Πρεσπών, εξαγγέλλεται «αντισυγκέντρωση» αναρχικών ομάδων, δύναται η Αστυνομία να απαγορεύσει την αντισυγκέντρωση  καθόσον είναι πέρα από πρόδηλο ότι επίκειται σοβαρός κίνδυνος διατάραξης όχι απλώς της  κοινωνικοοικονομικης ζωής, αλλά και κίνδυνος ζωής και σωματικής ακεραιότητας των συμμετεχόντων στη νόμιμη συγκέντρωση. 
 
Εξάλλου, η πραγματοποίηση συγκεντρώσεων δεν προστατεύεται από το Σύνταγμα και επομένως επιτρέπεται η απαγόρευσή τους από την Αστυνομία, τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε είδους συγκέντρωση (αρθρ. 131 § 2 ΠΔ 141/1991)
 
Περαιτέρω, από την Ελληνική Αστυνομία επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση  η διάλυση των παράνομων συναθροίσεων. Τέτοιες είναι α) οι υπαίθριες συναθροίσεις που έχουν απαγορευτεί με αστυνομική Διάταξη 
α) όλες οι δημόσιες συναθροίσεις, από τη στιγμή που παύουν να είναι
ήσυχες και χωρίς όπλα και εκτρέπονται σε πράξεις βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων.
 
Συμπερασματικά, από τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι δυνατή πάντοτε η απαγόρευση αντισυγκεντρώσεων των αναρχικών, είτε προληπτικά, είτε κατασταλτικά. Απλώς, ποτέ η αστυνομία δεν έχει αφεθεί να εφαρμόσει τη διακριτικής της ευχέρεια, διότι , δυστυχώς, το καθ΄υλην αρμοδιο Υπουργείο κατάντησε Υπουργείο Προστασίας του Εγκληματία Πολίτη.. 
 
Βαγενάς Φώτιος
Δικηγόρος 
www.vagenaslaw.gr 

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *